Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamallissa eri alojen opiskelijat oppivat yhdessä monialaisia käytänteitä työelämäympäristössä. Oppiminen tapahtuu monialaisen ohjauksen tukemana. Tavoitteena on asiakkaan tai potilaan tilanteen edistäminen.

Toimintaympäristö **

Integroituvat sosiaali- ja terveyspalvelut edellyttävät monialaista yhteistyötä. Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan usean ammattiryhmän tai hallinnonalan välistä yhteistyötä organisaation sisällä tai eri organisaatioiden välisissä verkostoissa. Monialaisessa yhteistyössä eri ammattiryhmien tieto ja osaaminen yhdistyvät laaja-alaiseksi ja kokonaisvaltaiseksi tiedoksi. Tavoitteena on, että työskentelyn avulla voidaan toteuttaa paras mahdollinen hoito tai palvelu sitä kaipaavalle henkilölle. (Kenny 2002; D’Amour 2005; Isoherranen 2012.)    

Pohjois-Savon väestön moninaiset tarpeet ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstövoimavarojen kehittäminen kannustavat entistä vaikuttavampaan yhteistoimintaan. Hyvinvointialueelle tarvitaan monialaisen yhteistyön osaajia, mikä edellyttää eri koulutusalojen ja oppilaitosten sekä palvelujärjestelmän tiivistä yhteistyötä. Yhteistyöosaamista vahvistetaan monialaisen koulutuksen keinoin. Alueen monipuolinen sosiaali- ja terveysalojen koulutustarjonta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa työelämätarpeita palvelevaa monialaista käytännönopetusta.  

Pohjois-Savon oppilaitokset ja palvelujärjestelmän organisaatiot ovat yhdessä kehittäneet monialaista käytännönopetusta ESR-rahoitteisessa SOKK-hankkeessa vuosina 2020–2022. Hankkeessa on rakennettu monialaiseen oppimiseen kiinnittyvä Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamalli. Se sisältää palvelujärjestelmään suunnitellut monialaiset oppimisympäristöt sekä monialaista työskentelyä tukevan oppimateriaalin ja ohjaajille suunnatun koulutuksen. 

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pohjois-Savon koulutustarjonnassa on valtakunnallisesti eniten eri sosiaali- ja terveysaloja, mutta tarjonnan hyötyjä ei ole käytetty alueen eduksi riittävästi. Monialaista koulutusta ei ole juurikaan ollut eri tutkinto-ohjelmien välillä tai se on ollut satunnaista. Kukin ammatti- tai hallinnonala on työskennellyt omassa “siilossaan”. Työelämätarpeita palveleva koulutus edellyttää uusien palvelujärjestelmään sijoittuvien, monialaista oppimista hyödyntävien oppimisympäristöjen suunnittelua ja rakentamista. Myös alueen vetovoiman kannalta on tärkeää huolehtia Pohjois-Savon sosiaali- ja terveysalojen koulutuksen houkuttelevuudesta. Lisäksi palvelujärjestelmän muutos edellyttää oppilaitoksilta nykyistä tiiviimpää yhteistyötä: yhteisen oppimisen paikkojen tunnistamista opintosuunnitelmista ja synergiaetujen aktiivista etsimistä, monialaisten koulutusmallien rakentamista ja monialaisen oppimisen yhteisten osaamistavoitteiden luomista.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Monialainen yhteistyö on hyödyllistä yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Asiakkaille monialainen työskentely mahdollistaa laadukkaan ja oikea-aikaisen hoidon ja palvelun. Se on asiakaslähtöinen ja asiakkaan parasta edistävä toimintatapa. Ammattilaisille monialainen työskentely on työhyvinvointia ja vastuun jakautumista edistävä työskentelytapa. Opiskelijoille se puolestaan on työelämälähtöinen ja tehokas oppimisen tapa. Monialainen työskentely sujuvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseja ja lisää alan houkuttelevuutta. Innovatiivinen monialainen koulutus on myös oppilaitosten vetovoimatekijä. Yhteiskunnallisella tasolla monialaisen yhteistyön lisääminen vähentää pidemmällä tähtäimellä kustannuksia, parantaa palveluiden laatua ja lisää hyvinvointia.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Perustimme monialaista käytännönopetusta kehittävän SOKK-hankkeen vastaamaan työelämän ja palvelujärjestelmän muuttuviin tarpeisiin. Hankkeessa olivat mukana hoitotieteen, lääketieteen, ravitsemustieteen ja sosiaalityön oppiaineet Itä-Suomen yliopistosta sekä fysioterapeutin, sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmat Savonia-ammattikorkeakoulusta.  

Eri tieteen- ja koulutusalojen välisessä yhteistyössä lähdimme liikkeelle keskeisten käsitteiden määrittelystä ja yhteisen ymmärryksen rakentamisesta. Hanketyön alussa eri alojen edustajilla oli hyvin erilaisia käsityksiä monialaisesta työskentelystä ja yhdessä oppimisesta. Yhteistyön edetessä ja moninaisista näkemyksistä keskustellessa aloimme ymmärtää paremmin toisiamme sekä alojemme osaamista ja tietoperustaa. Monialaisen oppimisen pedagogista mallia ja yhteisiä osaamistavoitteita muodostaessa keskustelimme paljon eri ammattialojen toimintatavoista ja tavoitteista, mikä edisti jaetun ymmärryksen rakentumista monialaisuudesta. 

Sitoutimme SOKK-hankkeessa yhteiseen suunnittelutyöhön palvelujärjestelmän ammattilaisia sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidon että peruspalveluiden tasolta. Oppimisympäristöjen rakentaminen toi uudella tavalla yhteen eri alojen ammattilaisia, jotka eivät aiemmin olleet toimineet yhteistyössä keskenään. Suunnitteluun osallistui eri tasojen johtajia sekä monialaisten oppimisympäristöjen ohjaajia. Yhteisen tavoitteen eteen työskentely edisti ammattilaisten yhteistyötä ja innosti heitä kehittämään monialaisia käytänteitä.

Tavoiteltu muutos

Monialainen työote on edistyksellinen ja tehokas tapa oppia ja toimia. Juurruttamalla Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamalli osaksi palvelujärjestelmässä toteutettavaa käytännönopetusta tavoitellaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja ammattilaisten monialaisen yhteistyöosaamisen paranemista ja monialaisten käytänteiden omaksumista luontevaksi osaksi oppilaitosten ja palvelujärjestelmän toimintaa. Yhteistyöosaamisen kehittymisen myötä on tavoitteena järjestää entistä vaikuttavampaa hoitoa- ja palvelua asiakkaille. Tavoitteena on myös lisätä Pohjois-Savon opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksien houkuttelevuutta kehittämällä uudenlaisia oppimisen ja työskentelyn tapoja.

Muutoksen mittaaminen

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallia on pilotoitu SOKK-hankkeessa. Pilottiin osallistuneilta opiskelijoilta, palvelujärjestelmän ammattilaisilta ja asiakkailta kerättiin palautetta: 

 • Palautetta kerättiin opiskelijoilta, ammattilaisilta ja asiakkailta kirjallisella arviointilomakkeella. Ammattilaisilta pyydettiin palautetta myös suullisissa pilottien purkutyöpajoissa.  
 • Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan monialaisen opetuksen toteutusta ja omaa oppimistaan.  
 • Ammattilaisia pyydettiin arvioimaan monialaisen opetuksen suunnitteluprosessia ja toteutustapoja sekä omaa osallistumistaan. 
 • Asiakkaita pyydettiin arvioimaan opiskelijoiden toteuttamaa monialaista palvelua ja siitä saamaansa hyötyä asiakaspalaute-lomakkeella

Opiskelijoiden monialaista osaamista voi mitata arvioimalla osaamistavoitteiden toteutumista. Arvioitavia indikaattoreita: 

 • Eri alojen roolien tunnistaminen 
 • Monialaisuuden merkityksen ymmärtäminen 
 • Eettinen ja asiakaslähtöinen toiminta 
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäminen  
 • Vuorovaikutustaidot monialaisessa työskentelyssä 

Ammattilaisten ja opettajien monialaisen osaamisen kehittymisen mittaamiseen voi tulevaisuudessa käyttää validoituja mittareita. Tällainen on esimerkiksi monialaista osaamista kartoittava ICCAS-mittaristo. Lisäksi on hyödyllistä mitata monialaisen työn määrää ja sisältöihin liittyvää muutosta.  

Havaintojemme mukaan SOKK-hankkeen henkilöstön monialainen osaaminen vahvistui merkittävästi tiiviin monialaisen yhteistyön myötä. Monialainen osaaminen kehittyi erityisesti monialaisuuden käsitteellisen ymmärtämisen sekä ammatillisten roolien ja vuorovaikutuksen osalta.

Liitteet
Toteutussuunnitelma

SOKK-hankkeessa on kehitetty monialaisen oppimisen malli “Opitaan yhdessä ammattilaisiksi”. Malli edistää monialaisen osaamisen rakentumista teoria- ja käytännönopetuksen keinoin erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppimisympäristöt koostuvat digitaalisesta Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –oppimisalustasta sekä käytännön oppimisympäristöistä palvelujärjestelmässä. 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ohjaajat voivat ensin kerryttää tietojaan monialaisuudesta verkko-oppimisympäristössä ja harjoitella sen jälkeen toimimaan yhdessä eri alojen edustajien kanssa aidoissa asiakastilanteissa monialaisella käytännönjaksolla. Monialaista käytännönjaksoa edeltävä verkko-oppiminen toteutetaan DigiCampus Moodlessa. Digitaalinen Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -oppimisympäristö on jaettu monialaiselle käytännönjaksolle osallistuvien opiskelijoiden oppimateriaaleihin ja ohjeisiin sekä monialaisen käytännönjakson ohjaajille tarkoitettuun Opi ohjaajaksi –koulutukseen.  

Monialaisen käytännönopetuksen ohjaajille on toteutettu monialaisen käytännön opiskelijaohjauksen Opi ohjaajaksi -koulutusmoduuli (5 op) ja siihen kuuluvat opintojaksot: Monialaisen opiskelijaohjauksen pedagogiikka (2 op), Digitaaliset käytännön ohjauksen oppimisympäristöt (2 op) ja Monialaiset ohjauksen verkostot (1 op). Opintojaksojen tavoitteina on, että ohjaaja saa valmiudet ammattienvälisen käytännönopetuksen ohjaamiseen ja oman monialaisen yhteistyön arviointiin. Ohjaaja osaa toimia monialaisissa palvelujärjestelmissä ja verkostoyhteistyössä ja saa valmiudet käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja käytännönohjauksen eri vaiheissa. 

Käytännönopetus toteutetaan monialaisella käytännönjaksolla palvelujärjestelmään rakennetuissa oppimisympäristöissä. Käytännönjakson tarkoituksena on kerryttää monialaista osaamista asiakastyössä toimimalla aidosti yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat muodostavat käytännönjakson ajaksi monialaisen tiimin, jossa he harjoittelevat monialaista yhteistyötä eri tavoin.  

Monialainen opiskelijatiimi: 

 1. Arvioi yhdessä asiakkaan kanssa hoito- ja palvelutarpeita monialaisessa palaverissa ohjaajan tukemana. 
 1. Tekee arvioinnin perusteella yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman.  
 1. Arvioi monialaista työskentelyä ja toteuttamaansa suunnitelmaa monialaisessa oppimiskeskustelussa yhdessä ohjaajien kanssa.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

SOKK-hankkeen monialaisen käytännönjakson pilotoinnissa yhteistyöorganisaatioina oli erikoissairaanhoidon sekä perusterveyden- ja sosiaalihuollon yksiköitä Pohjois-Savon alueelta. Monialaiselle käytännönjaksolle osallistui lääketieteen, ravitsemustieteen ja sosiaalityön opiskelijoita Itä-Suomen yliopistosta sekä fysioterapeutin, sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmien opiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulusta. Suunnittelimme monialaisen käytännönjakson sisällön ja toteutuksen yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa:  

 • Perehtyminen aiempaan tutkimukseen: suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hyödynsimme tutkimustuloksia monialaiseen käytännönoppimiseen liittyen. 
 • Alkukartoitus: oppimisympäristöjen suunnittelussa lähdimme liikkeelle alkukartoituksesta (SWOT-analyysi), jossa selvitimme ohjaajien ajatuksia monialaisen käytännönjakson toteuttamisesta.  
 • Teamsin avulla toteutetut työpajat: työpajojen osallistujina työyksiköiden esihenkilöt ja monialaiset ohjaajat sekä hankeväki. Toteutimme työpajoja 3–4 kertaa ennen monialaisen käytännönjakson toteutusta. Pajat olivat kestoltaan noin kaksi tuntia.  
 • Teams työskentely-ympäristönä: hyödynsimme Teamsia yhteisenä suunnittelu- ja viestintäalustana.  
 • Opiskelijayhteistyö: teimme opiskelijoiden kanssa yhteistyötä käytännönjakson osaamistavoitteiden sekä tuotettujen digitaalisten materiaalien sisällön arvioinnissa. Opiskelijat arvioivat osaamistavoitteiden kattavuutta ja ymmärrettävyyttä sekä verkkototeutusten laatukriteerien mukaisesti opiskelijoiden digitaalisen oppimisympäristön ja Opi ohjaajaksi -ohjaajakoulutuksen sisältöjä ja toimivuutta ennen pilotointia.  
 • Opiskelijoiden sitouttaminen: kunkin alan opettaja vastasi omien opiskelijoidensa ohjautumisesta ja perehdyttämisestä monialaiselle käytännönjaksolle.
Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Monialaisen koulutuksen malli (IPE model; interprofessional education) erikoissairaanhoidon oppimisympäristössä on kehitetty Pohjoismaista ensimmäisenä Ruotsissa 1980-luvulla (Wilhelmsson ym. 2009). Maailman terveysjärjestö WHO (2010) on määritellyt monialaisen koulutuksen (interprofessional education, IPE) seuraavasti: vähintään kahden eri ammattialan opiskelijat oppivat yhdessä, toisiltaan ja toisistaan toteuttaakseen yhteisiä terveyden edistämisen päämääriä. Monialaisen koulutuksen malli on nykyisin käytössä useissa maissa (mm. Ruotsi, USA, Kanada, Australia, Englanti) (Board on Global Health, and Institute of Medicine 2015; Oosterom ym. 2019; Jakobsen 2016). Suomessa on ollut vastaavia kokeiluja (mm. OYS, HUS, TYKS), mutta pysyvä, systemaattinen toimintatapa puuttuu edelleen (STM 2020). 

Erikoissairaanhoidon monialaisilla opetusosastoilla (interprofessional training unit, ITU) on maailmanlaajuisesti tiettyjä yhteneväisyyksiä (Board on Global Health, and Institute of Medicine 2015; Oosterom ym. 2019): 

 • 2–12 opiskelijan monialaiset tiimit. 
 • Yleisimmin lähellä valmistumista olevia lääketieteen, hoitotyön, fysioterapian, toimintaterapian ja farmasian opiskelijoita. 
 • Opiskelijat vastaavat tiimissä potilashoidosta opetusosastolla ohjaajien tuella. 
 • Ohjaajilla päävastuu potilaan hoidosta. 
 • Monialaisen tiimin vastuulla 4–9 potilasta (Jakobsen 2016). 
 • Yleisin jakson kesto 2 vko (vaihteluväli 2–6 vko). 

SOKK-hankkeessa on hyödynnetty edellä mainittuja periaatteita monialaisen koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. SOKK-hankkeessa kehitetty monialainen opetusmalli perustuu kansainvälisiin monialaisen koulutuksen ydinkompetensseihin (Interprofessional core competency), joita ovat monialaisuuden arvot ja etiikka, monialainen tiimityö, roolien ja vastuun ymmärtäminen monialaisessa tiimissä sekä monialaiset kommunikaatiotaidot (IPEC 2016). 

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamalli perustuu integratiivisen pedagogiikan ja kompleksisuusteorian yhdistävään pedagogiseen malliin (Tynjälä 2007; 2018, Cooper, Braye & Geyer 2004). Integratiivisen pedagogiikan malli pohjautuu ajatukseen, jossa oppimistilanteet rakennetaan ongelmanratkaisutilanteiksi. Niissä oppijan on yhdistettävä asiantuntijuuden keskeisiä elementtejä (käsitteellinen käytännöllinen, itsesäätely- ja sosiokulttuurinen tieto). Kun opiskelija ratkoo tilanteita integratiivisen ajattelun avulla, ammatillisten taitojen ja tietojen oppiminen on tehokasta. Kompleksisuusteoria (Cooper ym. 2004) taas viittaa ymmärrykseen, jonka mukaan monialainen oppiminen sisältää niin monenlaisia prosesseja, ettei sitä voi ymmärtää selkeän lineaarisena mallina vaan se on ymmärrettävä kompleksisena kokonaisuutena, joka rakentuu kompleksisuusteorian periaatteista.

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamallissa eri alojen opiskelijat oppivat käytännön työelämäympäristössä monialaisen asiakas- tai potilastyön käytänteitä yhdessä ja monialaisen ohjauksen tukemana. Oppimisen lähtökohtana ovat osaamistavoitteet, jotka kiinnittyvät eri alojen roolien tunnistamiseen, monialaisen työn merkityksen ymmärtämiseen, asiakaslähtöisyyden ja eettisyyden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen teemoihin ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen ja reflektointiin.  

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamalliin kiinnittyvät osaamistavoitteet ovat: 

 1. Opiskelija osaa toimia omassa ammatillisessa roolissaan ja selittää muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten roolit monialaisissa palveluissa.
 2. Opiskelija osaa selittää miksi ja miten ammattien välistä yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
 3. Opiskelija tunnistaa eettisen ja asiakas- ja potilaslähtöisen toiminnan periaatteet monialaisissa työryhmissä, verkostoissa ja toimintaympäristöissä. 
 4. Opiskelija osaa analysoida, kuinka ammattien välinen työskentely edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta. 
 5. Opiskelija osaa reflektoida monialaisen työryhmän vuorovaikutusta ja työskentelyä sekä omaa työskentelyään monialaisen työryhmän jäsenenä. 

Oppimisen tapoina on monialainen asiakas- ja potilastyö, monialaisten hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaiden kanssa sekä eri alojen ammattilaisten ohjaamiin oppimiskeskusteluihin osallistuminen. Monialaista käytännönjaksoa edeltävä verkko-oppiminen toteutetaan DigiCampus Moodlessa. Digitaalinen Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -oppimisympäristö on jaettu monialaiselle käytännönjaksolle osallistuvien opiskelijoiden oppimateriaaleihin ja ohjeisiin sekä monialaisen käytännönjakson ohjaajille tarkoitettuun Opi ohjaajaksi –koulutukseen. 

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallin keskeiset monialaisen oppimisen tavoitteet ja sisällöt on kuvattu Osaamisen rakentuminen monialaisessa käytännönopetuksessa -kuviossa.  

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallia on mahdollista soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Käyttöönotto vaatii oppilaitosten ja palvelujärjestelmän organisaatioiden yhteistyötä. Toimintamallin käyttöönotto ja monialaisen käytännönjakson valmistelut tapahtuvat palvelujärjestelmävetoisesti oppilaitosten tukemana.

Toimintamallin käyttöönotto etenee seuraavissa vaiheissa: 

 1. Suunnittelu: toimintamallin käyttöönotto alkaa sitoutumisesta monialaisen käytännönjakson toteuttamiseen ja Pohjois-Savon alueella liittymisestä Interprofessional Training Unit, eli ITU-verkostoon. ITU-verkostoa ylläpitää ja siihen liittymisessä avustaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen Monialainen käytännönoppimisen ja harjoittelun koordinaatiokeskus. ITU-verkostosta voi saada tukea suunnitteluun sekä kuulla muiden toteuttajien kokemuksia. Myös oppilaitokset auttavat tarvittaessa. Suunnitteluvaihe sisältää monialaisen käytännönjakson vaatimat valmistelut, kuten jakson aikatauluttamisen ja viikko-ohjelman järjestämisen organisaatioon sopivaksi. Opi ohjaajaksi –koulutukseen osallistuminen ennen käytännönjakson toteutusta auttaa valmistautumaan monialaisena ohjaajana toimimiseen. Koko henkilöstön, erityisesti johdon ja jaksolle osallistuvien alojen ohjaajien, sitoutuminen niin suunnitteluun kuin toteutukseen on tärkeää monialaisen käytännönjakson onnistumiseksi.  
 1. Asiakasrekrytointi: toimintamallin toteuttamiseksi palvelujärjestelmän ammattilaisten tulee tunnistaa monialaisesta yhteistyöstä hyötyviä asiakkaita tai potilaita. Asiakkaan kanssa tulee keskustella opiskelijoiden monialaisen palvelun sisällöstä, hyödyistä ja sopia palvelun toteuttamisaika. Opiskelijoiden monialaisen palvelun esittelyssä voi hyödyntää asiakasesitettä. Ammattilaisten vastuulla on pyytää asiakkaalta kirjallinen suostumus ja tarvittavat luvat monialaisen työskentelyn käynnistämiseksi organisaatioidensa ohjeiden mukaisesti. 
 1. Monialaisen käytännönoppimisen ohjaaminen: monialaisella käytännönjaksolla tarvitaan monialaista ohjaamista. Jakson aikana toteutetaan asiakastapaamisia, joissa monialainen opiskelijatiimi toimii vastuuohjaajan tukemana. Monialainen opiskelijatiimi tekee kunkin asiakastapaamisen pohjalta yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman. Suunnitelma käydään läpi ja arvioidaan yhteisessä oppimiskeskustelussa asiakastapaamisen jälkeen. Keskustelu toteutetaan Monialainen oppimiskeskustelu –mallin mukaisesti. Siinä pohditaan sekä asiakastilannetta että monialaista toimintaa. Keskustelussa ovat mukana opiskelijatiimin lisäksi kaikkien osallistuvien alojen ohjaajat. Ohjaamisessa on tärkeää huomioida monialaiselle oppimiselle asetetut osaamistavoitteet. Monialaisen oppimiskeskustelun yhteydessä viimeistellään monialainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka avulla edistetään asiakkaan hoitoa ja palvelua palvelujärjestelmässä. Tässä yhteydessä kaikkien alojen ohjaajat varmistavat suunnitelman oikeellisuuden oman osaamisensa näkökulmasta. 
 1. Asiakasprosessin edistäminen edelleen: monialaisella käytännönjaksolla mukana olevien ohjaajien ja muiden palvelujärjestelmän ammattilaisten vastuulla on huolehtia, että osallistuvien asiakkaiden hoito- ja palvelutarpeisiin vastataan kokonaisvaltaisesti. Heidän tulee varmistaa, että jokaisen asiakkaan tietojen kirjaaminen ja tarvittavat jatkotoimenpiteet toteutuvat suunnitellusti ja opiskelijatiimin tekemästä monialaisesta hoito- ja palvelusuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta huolehditaan asianmukaisesti.  

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallin käyttöönottoa on mallinnettu Monialaisen käytännönjakson toteuttaminen palvelujärjestelmässä kuviossa.  

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallin toteuttamiseen tarvitaan erilaisia resursseja ja osaamista. Muutamia sudenkuoppia välttämällä toteutus voi onnistua paremmin.  

Resurssit: 

 • Monialaisen opetuksen suunnittelu ja toteutus vaativat aikaa ja paneutumista palvelujärjestelmän ja oppilaitosten edustajilta.  
 • Kaikkien osapuolten (esihenkilöt, kaikkien alojen ohjaajat, opettajat) on sitouduttava toimintaan pitkäjänteisesti. Kaikkien alojen ammattilaisten osallistuminen suunnittelukokouksiin, käytännönjaksolla ohjaamiseen ja oppimiskeskusteluihin on tärkeää. 
 • Toimintamallia toteuttavien yksiköiden on varauduttava monialaiseen käytännönjaksoon varmistamalla henkilöstön riittävyys ja vapauttamalla tarvittaessa henkilöstöä muista tehtävistä.  
 • Toimintamallia toteuttavien yksiköiden on suositeltavaa antaa aikaa henkilöstölleen ohjaajakoulutuksen käymiseen. Ohjaajina toimivien on hyvä varata koulutuksen suorittamiseen vähintään yksi päivä.  
 • Oppilaitosten ja oppilaitosten on aloitettava opiskelijoiden sitouttaminen ja perehdyttäminen monialaiseen oppimiseen hyvissä ajoin. 

Osaaminen: 

 • Monialainen opetus vaatii erityisosaamista ja ymmärrystä monialaisuudesta opiskelijoiden ohjaajina toimivilta ammattilaisilta ja opetukseen osallistuvilta opiskelijoilta. Opitaan yhdessä ammattilaiseksi -koulutusmoduuli on kaikille avoin ja maksuton verkko-opintokokonaisuus korkeakoulujen yhteisessä DigiCampus -oppimisympäristössä. Koulutusmoduuli on Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen hallinnoima ja sen vastuuopettajana toimii yliopistonlehtori Ari Haaranen.
 • Ohjaajien osaamisen vahvistamiseen rakennettu Opi ohjaajaksi -koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä (135 tuntia) ja se koostuu kolmesta pienemmästä MOOC (Massive Open Online Course) opintojaksosta: Monialaisen opiskelijaohjauksen pedagogiikka (2 op), Digitaaliset käytännön ohjauksen oppimisympäristöt (2 op) ja Monialaiset ohjauksen verkostot (1 op). Kokonaisuuteen voi kirjautua MOOC-opiskelijana (Google-tunnuksilla tai Haka-tunnuksilla) tai Savonia-ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijana. Kaikista opintojaksojen suorituksista saa verifioidun todistuksen, jolla voi hakea opintopisteitä.
 • Opiskelijoiden käytännönoppimisen tueksi DigiCampus Moodleen on koottu oppimateriaaleja, jotka edistävät monialaisen käytännönjakson osaamistavoitteiden saavuttamista.

Sudenkuopat: 

 • Monialainen oppiminen on opetus- ja oppimismenetelmänä vaativa. Se voi herättää voimakkaita tunteita. Monialaisiin opetustilanteisiin osallistuvien on hyvä pohtia etukäteen omaa asennoitumistaan ja valmiuksiaan monialaiseen yhteistyöhön sekä muiden alojen opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa toimimiseen.  
 • Monialainen oppiminen on kompleksinen kokonaisuus. Monialaisuuteen liittyy paljon epävarmuuksia ja haasteita, mutta ne voidaan kääntää oppimistilanteissa vahvuuksiksi.  
 • Monialainen työ ja sen oppimisen tavat ovat jatkuvassa muutoksessa, joten myös sen suunnittelun ja toteutuksen on pysyttävä mukana kehityksessä.  

Monialaisen oppimisen Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamalli on sovellettavissa eri toimintaympäristöihin. SOKK-hankkeessa kehitettyjen työkalujen avulla sitä voi hyvin soveltaa eri alojen opiskelijoiden sekä monenlaisten organisaatioiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamallin toteuttamisen tueksi on laadittu myös käsikirja, joka sisältää keskeiset ohjeet ja materiaalit.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

SOKK-hankkeessa on kehitetty Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamalli monialaiseen käytännönopetukseen. Pilotissa mukana olleet erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt ovat innostuneita kehittämään monialaista käytännönopetusta edelleen osana Pohjois-Savon hyvinvointialueen ITU-verkostoa. Toimintamalli on jatkossa otettavissa käyttöön erilaisissa toimintaympäristöissä, sillä sitä on SOKK-hankkeessa kehitettyjen materiaalien avulla helppo soveltaa eri organisaatioiden ja asiakkaiden tarpeisiin.  

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallin pilotissa testattiin monialaisia oppimismenetelmiä. Opiskelijoiden ja ammattilaisten palautteen perusteella hyväksi havaittuja menetelmiä monialaisen yhteistyön oppimiseen ovat: 

Monialaisen hoito- ja palvelutarpeen arvioinnin ja hoito- ja palvelusuunnitelman keskeisenä tavoitteena on edistää asiakkaan tilannetta. Asiakkaan tilanteen kehittymistä on mallinnettu Asiakkaan hoidon ja palvelun edistyminen opiskelijatiimin toteuttamassa monialaisessa palvelussa –kuviossa

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamalli edisti monialaisen osaamisen kehittymistä. Mallin pilotointiin osallistuneet opiskelijat oppivat tunnistamaan eri alojen rooleja monialaisessa yhteistyössä ja ymmärtämään miksi ja miten monialaista yhteistyötä tehdään. He oppivat myös asiakaslähtöisyyden ja eettisyyden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisestä monialaisessa yhteistyössä. Lisäksi opiskelijat oppivat monialaiseen toimintaan liittyvistä vuorovaikutustaitoista ja reflektoinnista. Monialaisen osaamisen kehittymistä SOKK-hankkeessa on tarkasteltu Integroituvaa, monialaista työotetta oppimassa monialaisen käytännönopetuksen keinoin -artikkelissa Tutkiva sosiaalityö 2022 e-julkaisussa.

Liitteet