Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamallissa eri alojen opiskelijat oppivat yhdessä monialaisia käytänteitä työelämäympäristössä. Oppiminen tapahtuu monialaisen ohjauksen tukemana. Tavoitteena on asiakkaan tai potilaan tilanteen edistäminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Opitaan yhdessä ammattilaisiksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamallissa eri alojen opiskelijat oppivat yhdessä monialaisia käytänteitä työelämäympäristössä. Oppiminen tapahtuu monialaisen ohjauksen tukemana. Tavoitteena on asiakkaan tai potilaan tilanteen edistäminen.

Toteutuspaikka
Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Liitteet ja linkit
Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamallin esittely

Tekijä

Taru Kekoni

Luotu

10.05.2022

Viimeksi muokattu

13.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamallissa eri alojen opiskelijat oppivat käytännön työelämäympäristössä monialaisen asiakas- tai potilastyön käytänteitä yhdessä ja monialaisen ohjauksen tukemana. Oppimisen lähtökohtana ovat osaamistavoitteet, jotka kiinnittyvät eri alojen roolien tunnistamiseen, monialaisen työn merkityksen ymmärtämiseen, asiakaslähtöisyyden ja eettisyyden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen teemoihin ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen ja reflektointiin.  

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamalliin kiinnittyvät osaamistavoitteet ovat: 

 1. Opiskelija osaa toimia omassa ammatillisessa roolissaan ja selittää muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten roolit monialaisissa palveluissa.
 2. Opiskelija osaa selittää miksi ja miten ammattien välistä yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
 3. Opiskelija tunnistaa eettisen ja asiakas- ja potilaslähtöisen toiminnan periaatteet monialaisissa työryhmissä, verkostoissa ja toimintaympäristöissä. 
 4. Opiskelija osaa analysoida, kuinka ammattien välinen työskentely edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta. 
 5. Opiskelija osaa reflektoida monialaisen työryhmän vuorovaikutusta ja työskentelyä sekä omaa työskentelyään monialaisen työryhmän jäsenenä. 

Oppimisen tapoina on monialainen asiakas- ja potilastyö, monialaisten hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen yhdessä asiakkaiden kanssa sekä eri alojen ammattilaisten ohjaamiin oppimiskeskusteluihin osallistuminen. Monialaista käytännönjaksoa edeltävä verkko-oppiminen toteutetaan DigiCampus Moodlessa. Digitaalinen Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -oppimisympäristö on jaettu monialaiselle käytännönjaksolle osallistuvien opiskelijoiden oppimateriaaleihin ja ohjeisiin sekä monialaisen käytännönjakson ohjaajille tarkoitettuun Opi ohjaajaksi –koulutukseen. 

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallin keskeiset monialaisen oppimisen tavoitteet ja sisällöt on kuvattu Osaamisen rakentuminen monialaisessa käytännönopetuksessa -kuviossa.  

Toimintaympäristö **

Integroituvat sosiaali- ja terveyspalvelut edellyttävät monialaista yhteistyötä. Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan usean ammattiryhmän tai hallinnonalan välistä yhteistyötä organisaation sisällä tai eri organisaatioiden välisissä verkostoissa. Monialaisessa yhteistyössä eri ammattiryhmien tieto ja osaaminen yhdistyvät laaja-alaiseksi ja kokonaisvaltaiseksi tiedoksi. Tavoitteena on, että työskentelyn avulla voidaan toteuttaa paras mahdollinen hoito tai palvelu sitä kaipaavalle henkilölle. (Kenny 2002; D’Amour 2005; Isoherranen 2012.)    

Pohjois-Savon väestön moninaiset tarpeet ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstövoimavarojen kehittäminen kannustavat entistä vaikuttavampaan yhteistoimintaan. Hyvinvointialueelle tarvitaan monialaisen yhteistyön osaajia, mikä edellyttää eri koulutusalojen ja oppilaitosten sekä palvelujärjestelmän tiivistä yhteistyötä. Yhteistyöosaamista vahvistetaan monialaisen koulutuksen keinoin. Alueen monipuolinen sosiaali- ja terveysalojen koulutustarjonta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa työelämätarpeita palvelevaa monialaista käytännönopetusta.  

Pohjois-Savon oppilaitokset ja palvelujärjestelmän organisaatiot ovat yhdessä kehittäneet monialaista käytännönopetusta ESR-rahoitteisessa SOKK-hankkeessa vuosina 2020–2022. Hankkeessa on rakennettu monialaiseen oppimiseen kiinnittyvä Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamalli. Se sisältää palvelujärjestelmään suunnitellut monialaiset oppimisympäristöt sekä monialaista työskentelyä tukevan oppimateriaalin ja ohjaajille suunnatun koulutuksen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

SOKK-hankkeen monialaisen käytännönjakson pilotoinnissa yhteistyöorganisaatioina oli erikoissairaanhoidon sekä perusterveyden- ja sosiaalihuollon yksiköitä Pohjois-Savon alueelta. Monialaiselle käytännönjaksolle osallistui lääketieteen, ravitsemustieteen ja sosiaalityön opiskelijoita Itä-Suomen yliopistosta sekä fysioterapeutin, sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmien opiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulusta. Suunnittelimme monialaisen käytännönjakson sisällön ja toteutuksen yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa:  

 • Perehtyminen aiempaan tutkimukseen: suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hyödynsimme tutkimustuloksia monialaiseen käytännönoppimiseen liittyen. 
 • Alkukartoitus: oppimisympäristöjen suunnittelussa lähdimme liikkeelle alkukartoituksesta (SWOT-analyysi), jossa selvitimme ohjaajien ajatuksia monialaisen käytännönjakson toteuttamisesta.  
 • Teamsin avulla toteutetut työpajat: työpajojen osallistujina työyksiköiden esihenkilöt ja monialaiset ohjaajat sekä hankeväki. Toteutimme työpajoja 3–4 kertaa ennen monialaisen käytännönjakson toteutusta. Pajat olivat kestoltaan noin kaksi tuntia.  
 • Teams työskentely-ympäristönä: hyödynsimme Teamsia yhteisenä suunnittelu- ja viestintäalustana.  
 • Opiskelijayhteistyö: teimme opiskelijoiden kanssa yhteistyötä käytännönjakson osaamistavoitteiden sekä tuotettujen digitaalisten materiaalien sisällön arvioinnissa. Opiskelijat arvioivat osaamistavoitteiden kattavuutta ja ymmärrettävyyttä sekä verkkototeutusten laatukriteerien mukaisesti opiskelijoiden digitaalisen oppimisympäristön ja Opi ohjaajaksi -ohjaajakoulutuksen sisältöjä ja toimivuutta ennen pilotointia.  
 • Opiskelijoiden sitouttaminen: kunkin alan opettaja vastasi omien opiskelijoidensa ohjautumisesta ja perehdyttämisestä monialaiselle käytännönjaksolle.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallia on mahdollista soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Käyttöönotto vaatii oppilaitosten ja palvelujärjestelmän organisaatioiden yhteistyötä. Toimintamallin käyttöönotto ja monialaisen käytännönjakson valmistelut tapahtuvat palvelujärjestelmävetoisesti oppilaitosten tukemana.

Toimintamallin käyttöönotto etenee seuraavissa vaiheissa: 

 1. Suunnittelu: toimintamallin käyttöönotto alkaa sitoutumisesta monialaisen käytännönjakson toteuttamiseen ja Pohjois-Savon alueella liittymisestä Interprofessional Training Unit, eli ITU-verkostoon. ITU-verkostoa ylläpitää ja siihen liittymisessä avustaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen Monialainen käytännönoppimisen ja harjoittelun koordinaatiokeskus. ITU-verkostosta voi saada tukea suunnitteluun sekä kuulla muiden toteuttajien kokemuksia. Myös oppilaitokset auttavat tarvittaessa. Suunnitteluvaihe sisältää monialaisen käytännönjakson vaatimat valmistelut, kuten jakson aikatauluttamisen ja viikko-ohjelman järjestämisen organisaatioon sopivaksi. Opi ohjaajaksi –koulutukseen osallistuminen ennen käytännönjakson toteutusta auttaa valmistautumaan monialaisena ohjaajana toimimiseen. Koko henkilöstön, erityisesti johdon ja jaksolle osallistuvien alojen ohjaajien, sitoutuminen niin suunnitteluun kuin toteutukseen on tärkeää monialaisen käytännönjakson onnistumiseksi.  

 1. Asiakasrekrytointi: toimintamallin toteuttamiseksi palvelujärjestelmän ammattilaisten tulee tunnistaa monialaisesta yhteistyöstä hyötyviä asiakkaita tai potilaita. Asiakkaan kanssa tulee keskustella opiskelijoiden monialaisen palvelun sisällöstä, hyödyistä ja sopia palvelun toteuttamisaika. Opiskelijoiden monialaisen palvelun esittelyssä voi hyödyntää asiakasesitettä. Ammattilaisten vastuulla on pyytää asiakkaalta kirjallinen suostumus ja tarvittavat luvat monialaisen työskentelyn käynnistämiseksi organisaatioidensa ohjeiden mukaisesti. 

 1. Monialaisen käytännönoppimisen ohjaaminen: monialaisella käytännönjaksolla tarvitaan monialaista ohjaamista. Jakson aikana toteutetaan asiakastapaamisia, joissa monialainen opiskelijatiimi toimii vastuuohjaajan tukemana. Monialainen opiskelijatiimi tekee kunkin asiakastapaamisen pohjalta yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman. Suunnitelma käydään läpi ja arvioidaan yhteisessä oppimiskeskustelussa asiakastapaamisen jälkeen. Keskustelu toteutetaan Monialainen oppimiskeskustelu –mallin mukaisesti. Siinä pohditaan sekä asiakastilannetta että monialaista toimintaa. Keskustelussa ovat mukana opiskelijatiimin lisäksi kaikkien osallistuvien alojen ohjaajat. Ohjaamisessa on tärkeää huomioida monialaiselle oppimiselle asetetut osaamistavoitteet. Monialaisen oppimiskeskustelun yhteydessä viimeistellään monialainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka avulla edistetään asiakkaan hoitoa ja palvelua palvelujärjestelmässä. Tässä yhteydessä kaikkien alojen ohjaajat varmistavat suunnitelman oikeellisuuden oman osaamisensa näkökulmasta. 

 1. Asiakasprosessin edistäminen edelleen: monialaisella käytännönjaksolla mukana olevien ohjaajien ja muiden palvelujärjestelmän ammattilaisten vastuulla on huolehtia, että osallistuvien asiakkaiden hoito- ja palvelutarpeisiin vastataan kokonaisvaltaisesti. Heidän tulee varmistaa, että jokaisen asiakkaan tietojen kirjaaminen ja tarvittavat jatkotoimenpiteet toteutuvat suunnitellusti ja opiskelijatiimin tekemästä monialaisesta hoito- ja palvelusuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta huolehditaan asianmukaisesti.  

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallin käyttöönottoa on mallinnettu Monialaisen käytännönjakson toteuttaminen palvelujärjestelmässä kuviossa.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

SOKK-hankkeessa on kehitetty Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamalli monialaiseen käytännönopetukseen. Pilotissa mukana olleet erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt ovat innostuneita kehittämään monialaista käytännönopetusta edelleen osana Pohjois-Savon hyvinvointialueen ITU-verkostoa. Toimintamalli on jatkossa otettavissa käyttöön erilaisissa toimintaympäristöissä, sillä sitä on SOKK-hankkeessa kehitettyjen materiaalien avulla helppo soveltaa eri organisaatioiden ja asiakkaiden tarpeisiin.  

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallin pilotissa testattiin monialaisia oppimismenetelmiä. Opiskelijoiden ja ammattilaisten palautteen perusteella hyväksi havaittuja menetelmiä monialaisen yhteistyön oppimiseen ovat: 

Monialaisen hoito- ja palvelutarpeen arvioinnin ja hoito- ja palvelusuunnitelman keskeisenä tavoitteena on edistää asiakkaan tilannetta. Asiakkaan tilanteen kehittymistä on mallinnettu Asiakkaan hoidon ja palvelun edistyminen opiskelijatiimin toteuttamassa monialaisessa palvelussa –kuviossa

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamalli edisti monialaisen osaamisen kehittymistä. Mallin pilotointiin osallistuneet opiskelijat oppivat tunnistamaan eri alojen rooleja monialaisessa yhteistyössä ja ymmärtämään miksi ja miten monialaista yhteistyötä tehdään. He oppivat myös asiakaslähtöisyyden ja eettisyyden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisestä monialaisessa yhteistyössä. Lisäksi opiskelijat oppivat monialaiseen toimintaan liittyvistä vuorovaikutustaitoista ja reflektoinnista. Monialaisen osaamisen kehittymistä SOKK-hankkeessa on tarkasteltu Integroituvaa, monialaista työotetta oppimassa monialaisen käytännönopetuksen keinoin -artikkelissa Tutkiva sosiaalityö 2022 e-julkaisussa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallin toteuttamiseen tarvitaan erilaisia resursseja ja osaamista. Muutamia sudenkuoppia välttämällä toteutus voi onnistua paremmin.  

Resurssit: 

 • Monialaisen opetuksen suunnittelu ja toteutus vaativat aikaa ja paneutumista palvelujärjestelmän ja oppilaitosten edustajilta.  

 • Kaikkien osapuolten (esihenkilöt, kaikkien alojen ohjaajat, opettajat) on sitouduttava toimintaan pitkäjänteisesti. Kaikkien alojen ammattilaisten osallistuminen suunnittelukokouksiin, käytännönjaksolla ohjaamiseen ja oppimiskeskusteluihin on tärkeää. 

 • Toimintamallia toteuttavien yksiköiden on varauduttava monialaiseen käytännönjaksoon varmistamalla henkilöstön riittävyys ja vapauttamalla tarvittaessa henkilöstöä muista tehtävistä.  

 • Toimintamallia toteuttavien yksiköiden on suositeltavaa antaa aikaa henkilöstölleen ohjaajakoulutuksen käymiseen. Ohjaajina toimivien on hyvä varata koulutuksen suorittamiseen vähintään yksi päivä.  

 • Oppilaitosten ja oppilaitosten on aloitettava opiskelijoiden sitouttaminen ja perehdyttäminen monialaiseen oppimiseen hyvissä ajoin. 

Osaaminen: 

 • Monialainen opetus vaatii erityisosaamista ja ymmärrystä monialaisuudesta opiskelijoiden ohjaajina toimivilta ammattilaisilta ja opetukseen osallistuvilta opiskelijoilta. Opitaan yhdessä ammattilaiseksi -koulutusmoduuli on kaikille avoin ja maksuton verkko-opintokokonaisuus korkeakoulujen yhteisessä DigiCampus -oppimisympäristössä. Koulutusmoduuli on Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen hallinnoima ja sen vastuuopettajana toimii yliopistonlehtori Ari Haaranen.

 • Ohjaajien osaamisen vahvistamiseen rakennettu Opi ohjaajaksi -koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä (135 tuntia) ja se koostuu kolmesta pienemmästä MOOC (Massive Open Online Course) opintojaksosta: Monialaisen opiskelijaohjauksen pedagogiikka (2 op), Digitaaliset käytännön ohjauksen oppimisympäristöt (2 op) ja Monialaiset ohjauksen verkostot (1 op). Kokonaisuuteen voi kirjautua MOOC-opiskelijana (Google-tunnuksilla tai Haka-tunnuksilla) tai Savonia-ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijana. Kaikista opintojaksojen suorituksista saa verifioidun todistuksen, jolla voi hakea opintopisteitä.

 • Opiskelijoiden käytännönoppimisen tueksi DigiCampus Moodleen on koottu oppimateriaaleja, jotka edistävät monialaisen käytännönjakson osaamistavoitteiden saavuttamista.

Sudenkuopat: 

 • Monialainen oppiminen on opetus- ja oppimismenetelmänä vaativa. Se voi herättää voimakkaita tunteita. Monialaisiin opetustilanteisiin osallistuvien on hyvä pohtia etukäteen omaa asennoitumistaan ja valmiuksiaan monialaiseen yhteistyöhön sekä muiden alojen opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa toimimiseen.  

 • Monialainen oppiminen on kompleksinen kokonaisuus. Monialaisuuteen liittyy paljon epävarmuuksia ja haasteita, mutta ne voidaan kääntää oppimistilanteissa vahvuuksiksi.  

 • Monialainen työ ja sen oppimisen tavat ovat jatkuvassa muutoksessa, joten myös sen suunnittelun ja toteutuksen on pysyttävä mukana kehityksessä.  

Monialaisen oppimisen Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamalli on sovellettavissa eri toimintaympäristöihin. SOKK-hankkeessa kehitettyjen työkalujen avulla sitä voi hyvin soveltaa eri alojen opiskelijoiden sekä monenlaisten organisaatioiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamallin toteuttamisen tueksi on laadittu myös käsikirja, joka sisältää keskeiset ohjeet ja materiaalit.

Kansikuva
Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamalli.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis