Päiväkeskustoiminta ja nuorten päihde- ja riippuvuuspalveluihin pääsyn parantaminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella (RRP, P4, I1, 3)

Tavoitteena on luoda sosiaalihuoltolain mukainen päiväkeskustoiminnan malli Soiten alueelle. 

Toisena tavoitteena on kehittää nuorten ja nuorten aikuisten päihde- ja riippuvuuspalveluita Soiten alueella.

Toimintaympäristö **

Toiminnan kehittämisen lähtökohtana on sosiaalihuoltolaissa määritelty velvoite, jonka mukaan hyvinvointialueiden tulee järjestää 1.7.2023 alkaen päiväkeskustoimintaa. 

SHL 24 b § Hyvinvointialueen on järjestettävä päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille päiväkeskuspalvelua, jossa perustarpeisiin vastaamisen lisäksi tarjotaan sosiaaliohjausta. Palvelua tulee järjestää myös päihtyneille ja siinä on oikeus asioida nimettömänä.

Nuorten päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittäminen on osa kestävän kasvun hanketta ja sen avulla pyritään parantamaan nuorten ja nuorten aikuisten palveluiden piiriin pääsyä. Hoitotakuun toteutuminen huomioidaan myös tässä kehittämistyössä.   

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kehittämistyön yhtenä tavoitteena on järjestää päihdetyön palveluna päiväkeskustoiminnan malli. 

Painopisteenä on palvelujen piiriin pääsyn parantaminen. Kehittämistyön sisältö kiinnittyy hyvinvointialueen strategisiin painopisteisiin vahvat peruspalvelut alueella sekä ennakoivat, yhdenvertaiset ja sujuvat palveluketjut ihmisen tukena arjessa.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, osaltaan koronapandemian vaikutusten myötä. Kehittämistyöllä sujuvoitetaan palveluihin pääsyä. 

Soitessa tapahtui mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatio 1.4.24 alkaen ja siinä yhteydessä nuorten päihde- ja riippuvuuspalveluille ei löytynyt sopivaa vastuualuetta. Kehittämistyötä jatketaan integraation jälkeen yhteistyössä RRF hankkeen ja kehittämistyöryhmän kanssa.

Kehittämistyöryhmän ajatukset ovat yhtenäiset sen suhteen, miten Nuotan palvelua tulisi kehittää tulevaisuudessa. Suunta kehittämiselle olisi perustasoa vahvistava, varhainen puuttuminen avainasemassa. Tavoitteena on, että nuorille olisi paikka, joka kokoaisi palveluita saman katon alle siten, että siellä asioisi kaikenlaisia nuoria, jottei palveluihin hakeutuminen olisi niin leimaavaa. Palvelun tulisi olla moniammatillista ja hoidon jatkuvuutta edistävää.  Nuorten palveluja sujuvoittaisi omalääkärin ja sairaanhoitajan olemassaolo.  

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Päiväkeskus:

Nuorten palveluiden kehittäminen: Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä RRF - Keski-Pohjanmaa - hankkeen, Nuotan (nuorten tuki- ja neuvontapiste) henkilöstön ja kootun kehittämistyöryhmän kanssa. Työryhmän muut jäsenet ovat Soiten eri palveluiden esihenkilöitä, joiden avulla saadaan kokonaiskuva nykyisistä palveluista ja yhteistyössä kartoitetaan kehittämisen tarvetta. Tarkoituksena on linjata miten ja missä nuorten päihde- ja riippuvuus- sekä mielenterveyspalveluita jatkossa tuotetaan. Työryhmällä on yhteinen näkemys siitä, että perustasoa tulisi vahvistaa ja panostaa oikea-aikaisen avun saamiselle.  

Tavoiteltu muutos

Parhaimmillaan hyvinvointialueen nuoret voisivat paremmin, kun palvelut olisivat asiakaslähtöiset, saavutettavat, moniammatilliset  ja yksilölliset. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämisen kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, ikähaarukalla 13-29 vuotiaat. Kehittämistyön alussa on koottu nykyisten palveluiden asiakkailta kokemuksia tähänastisesta päihde- ja riippuvuushoidosta, saadusta avusta sekä kehittämisajatuksia jatkolle.