POSOTE20: Kotihoidon ja kotisairaalamallin käyttöönoton laajentaminen harvaan asutulla alueella

Luodaan malli kotisairaalan toiminnan laajentamiseksi harvaan asutuille alueille.

Lisätietoja antaa Tuula Hartikainen (tuula.hartikainen3@kuh.fi)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Kotihoidon ja kotisairaalamallin käyttöönoton laajentaminen harvaan asutulla alueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan malli kotisairaalan toiminnan laajentamiseksi harvaan asutuille alueille.

Lisätietoja antaa Tuula Hartikainen (tuula.hartikainen3@kuh.fi)

Toteutuspaikka
Kysteri
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tiina Kallio

Luotu

21.06.2022

Viimeksi muokattu

14.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Pilotoitavien kolmen toimintamallien pohjaksi kartoitettiin Suomessa jo toimivien kotisairaaloiden toimintaa. Alkuvaiheessa kuvattiin Kysterin kotisairaalaprosessi sekä luotiin yhtenäiset ohjeet Kysterin kotisairaalatoiminnalle, joiden pohjalle kukin pilotoitava kotisairaalamalli rakentui.

Toimintaympäristö **

Kotisairaala projektin tavoitteena oli rakentaa kotisairaalamalli harvaanasutuille alueille yhteistyössä Kysterin terveysasemien osastojen ja päivystysten sekä kuntien kotihoidon ja asumispalveluiden kanssa ns. hybridimalli. Tarkoituksena oli kehittää potilaslähtöinen ja yhteistoiminnallinen malli, jossa resurssien käyttö on optimaalista

 • potilaslähtöinen hoito, oikeaan aikaan oikeassa paikassa
 • Ikääntyneiden sairaalahoidon toteuttaminen heidän asuinpaikassaan mm. hoitokodeissa välttäen turhia siirtoja terveydenhuollon yksiköihin
 • palliatiivisten potilaiden kokonaisvaltainen hoito kotisairaalassa raskaiden päivystyskäyntien välttämiseksi ja oirehoidon oikea-aikaisuuden toteutumiseksi
 • tiivis yhteistyö ja järkevä työnjako terveydenhuollon ja kuntien palvelujen välillä sekä päällekkäisen työn välttäminen

Projektin toteutti vuosina 2021-2022 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysteri, joka jakaantuu kolmeen palvelukeskukseen. Palvelukeskusten terveysasemien (TA) akuuttiosastot sijaitsevat Kaavilla, Leppävirralla ja Pielavedellä. Kotisairaalapilotit toteutettiin näillä paikkakunnilla. Kuntien vastuulla on tuottaa ko. alueilla asukkaiden kotihoito ja asumispalvelut. Projektin yhteistyökumppaneina toimivat Ylä-Savo, Sisä-Savo, Kuopio ja Siilinjärvi. Kehittämistyö jatkuu Tulsote 2-vaiheessa vuoden 2023 kesäkuulle.

Hankkeen aikana kuntalaisten terveyspalvelut tuotti Kysteri. Asukkaiden kotihoito ja asumispalvelut järjesti kunnat. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa selkiinnyttää ja helpottaa yhteistyötä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Alueen koko väestöpohja on noin 23 000 asukasta. Projektin kohderyhmä olivat kuntalaiset, jotka tarvitsivat kotisairaalatasoista hoitoa. Varsinkin jo asumispalvelun  tai kotihoidon piirissä olevat potilaat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Projektissa kuvattiin Kysterin kotisairaalaprosessi, toimintaohjeet ja aloitettiin kolme pilottia.

Toimintaohjeet

 • Kysterin kotisairaalaprosessi
 • kotisairaalan sairaanhoitajan tehtäväkuvaus
 • perehdytys- ja työturvallisuusopas
 • työohjeet potilastyön kirjaamiseen, tilastointiin ja laskutukseen
 • potilaalle kotisairaalainfo ja asiakaspalautekysely

Kotisairaalan toimintamallit harvaanasutulle alueelle on kuvattu alla tiivistetysti. Kaikissa piloteissa oli nimetty terveysaasemalle  (TA) kotisairaalan vastuulääkäri virka-ajalle, päivystysajalla toiminta oli TA:n lääkäripäivystysohjeiden mukaista.

 

TOIMINTAMALLIT

Kotisairaala Koillis-Savo, Kaavin terveysasema

 • Päätoimintavastuu Kaavin TA:n osastolla
 • Yhteistyössä kunnan kotisairaanhoidon kanssa
 • Virka-ajalla toiminta kotisairaanhoidosta (kotihoidon asiakas) tai osastolta, virka-ajan jälkeen TA:n osastolta
 • Suunnittelutyöryhmä alkoi 29.1.2021 >
 • KS toiminta alkoi 15.11.2021 >

Kotisairaala Nilakka, Pielaveden terveysasema

 • Päätoimintavastuu Pielaveden TA:n osastolla
 • Yhteistyössä kunnan kotisairaanhoidon ja asumispalvelun kanssa
 • Virka-ajalla toiminta kotisairaanhoidosta tai asumispalvelusta (ko. yksikön asiakas), virka-ajan jälkeen TA:n osastolta
 • Suunnittelutyöryhmä alkoi 7.1.2021
 • KS toiminta alkoi 23.5.2022 >
 • Arkiaamuisin monialainen tilannepalaveri teemana resurssit ja kotisairaala-potilaat
 • Hyvä yhteistyö toimijoiden välillä

Leppävirran kotisairaala toimintamalli, Leppävirran terveysasema

 • Toiminta TA:n omana toimintana, ei hybridimallia
 • Päätoimintavastuu TA:n päivystyksellä, henkilökunnan lisäys aamu- ja iltavuoro
 • Toiminta päivittäin klo 7.30–21
 • Suunnittelutyöryhmä alkoi 15.1.2021
 • KS toiminta alkoi 26.9.2022 >
 • luotu etäkonsultaatio -toimintamalli
 • hoidontarpeenarvio -toimintamallin suunnittelu kotihoitoon ja asumispalveluun
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toteutusta vaikeutti merkittävästi Covid-epidemia ja henkilöstön saatavuus, mikä viivästytti projektin alkamista ja vähensi hoidettujen potilaiden määrää. Projektista saadut kokemukset jäivät vähäisiksi.

Asumispalvelun, hoitokotien ja kotisairaalan lisääntyneellä yhteistyöllä on voitu välttää asukkaiden  päivystyskäyntejä ja osastojaksoja. Hoitokodin asukas on hoidettu turvallisesti omassa asumisyksikössä kotisairaalan tuella. Alussa eri toimijoiden ymmärrys kotisairaalatoimintaan vaihteli. Yhteistyön lisääntyessä kokonaiskuva ja potilaslähtöisyys lisääntyivät.

Uuden toiminnan luominen ns. hybridimallilla edellyttää päävastuun hallinnointia, toiminnan aktiivista kehittämistä ja joustavuutta organisaatiolta sekä kaikilta toimijoilta. Erityisen suuri merkitys on lähiesihenkilöllä. Hybridi-malli edellyttää riittävän sairaanhoitajaresurssia toiminnan turvaamiseksi

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhteistyön korostaminen. Siten toisen työn ymmärtäminen ja uusien ratkaisumallien löytäminen.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet