Sepäse on toiminnallinen seksuaalisuutta, päihteitä, arvoja ja asenteita käsittelevä teemapäivä 8-luokkalaisille.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 15.3.2016, viimeksi muokattu 26.9.2019).

Toimintaympäristö **

Eri ammattiryhmien ja organisaatioiden yhteistyöllä käsitellään seksuaaliterveyteen ja seksuaalikulttuuriin liittyviä teemoja toiminnallisin menetelmin positiivisessa hengessä. Näin voidaan edistää yläkoululaisten hyvinvointia ja tervettä kasvua aikuisuuteen. Toimintamallia voidaan muokata jatkuvan palautteen perusteella.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Marjo Kuortti, Hannele Järvi, Heidi Härmä (Tampereen kaupunki, terv.palvelut); Mari Laaksonen (TAMK); Mikko Väisänen (Pirkanmaan Seta); Maria Vihlman (Tampereen Tyttöjen talo); Nora Salmijärvi (Tampereen kaupunki, ehkäisevä päihdetyö); Saara Tiitola, Heini Salonen (Tampereen kaupunki, perusopetus); Jasmiina Sjövik (Tampereen yliopisto, TLK)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kaikki peruskoulun 8.luokkalaiset oppilaat.

Ratkaisun perusidea **

Sepäse- seksuaali- ja päihdeseikkailu on tarkoitettu kaikille peruskoulun 8.luokkalaisille oppilaille. Tarkoituksena on, että oppilaiden tiedot seksuaalisesta hyvinvoinnista ja seksuaaliterveydestä vahvistuvat ja he saavat mahdollisuuden pohtia omia arvojaan ja asenteitaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sepäse, pilottivaihe
Oppilaat kiertävät pienryhmissä toiminnallisilla rasteilla, joiden teemat ovat seksuaaliterveys, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolen moninaisuus, seksuaaliset oikeudet ja päihteet. Kaikilla rasteilla käsitellään arvoja, päihteitä, kulttuuria ja mediaa. Toimintamallin avulla eri toimijoiden tietotaito hyödynnetään ja nuorten parissa toimivat tahot verkostoituvat. Pilottivaiheen jälkeen on luotu rakenne ja monistettava runko vuosittain toteutettavaksi teemapäiväksi. Vaikutuksia voidaan seurata Kouluterveyskyselyn tuloksista sekä terveydenhuollon tilastoista. 2015 pilotoitiin SEPÄSE-teemapäivät yhden koulualueen 8.-luokkalaisille. Saatu palaute oli myönteistä. Pilotista saadun kokemuksen ja oppilailta ja toimijoilta kerätyn palautteen perusteella SEPÄSE-teemapäivät laajennettiin toteutettaviksi kaikkien yläkoulujen 8.-luokkalaisille.

Sepäse, suunnittelu
SEPÄSE on uuden opetussuunnitelman mukaisen ilmiöpohjaisen oppimisen periaatteita soveltavaa kouluterveydenhuollon, perusopetuksen, ammattikorkeakoulun sekä useiden muiden kaupungin sekä kolmannen sektorin toimijoiden laajana yhteistyönä toteutettava seksuaali- ja päihdekasvatustoimintamalli 8-luokkalaisille. Teemapäivässä oppilaat saavat positiivisessa ilmapiirissä tietoja ja taitoja seksuaalisuuteen ja päihteisiin liittyvissä asioissa monialaisesti, toiminnallisesti ja elämyksellisesti.

Sepäse, koko toteutus
Teemapäivät järjestetään 8-luokkalaisille omalla koulullaan. Suurilla paikkakunnilla teemapäivät voidaan hajauttaa pitkin kouluvuotta esimerkiksi koulualueittain. Tarkoituksena on, että SEPÄSE-teemapäivistä tulee vakiintunut toimintatapa. Oppilaat kiertävät pienryhmissä seuraavilla rasteilla: 1) Seksuaaliterveys (raskaus, hormonaalinen ehkäisy, kondomin käyttö, seksitaudit, vastuu, seurustelu) 2) Päihteet (erityisesti päihteiden vaikutus käyttäytymiseen ja seksuaaliterveyteen) 3) Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus (yhdenvertaisuus, oletukset, itsemäärittely, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti, kulttuurien merkitys seksuaalisuuden ilmentymiselle) 4) Seksuaaliset oikeudet (ikärajat, turvaohjeet, seksuaalinen häirintä, median merkitys, itsemääräämisoikeus).

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Valmiit runko ja sisältö ovat olemassa, ja ne ovat muokattavissa eri toimijoiden ja organisaatioiden tarpeisiin. Yhteistyötahoina voivat toimia kullakin paikkakunnalla toimivat järjestöt ja organisaatiot.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sepäse, edut
Sisällöllisen osuuden suunnittelussa hyödynnettiin eri toimijoiden tietotaitoa ja kaikki teemapisteillä toimijat koulutettiin tasalaatuisen sisällön turvaamiseksi. Koulun oma henkilöstö; luokanvalvojat, terveystiedon opettajat ja kouluterveydenhoitaja olivat turvaamassa päivän käytännön toteutumista. Osalla rasteja vetäjinä toimivat oman koulun kuraattori ja nuoriso-ohjaaja. Teemapäivän sisältöä ja toteutusta on suunniteltu yhteistyössä terveyspalveluiden, perusopetuksen, ammattikorkeakoulun, eri alojen opiskelijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Eri toimijoiden voimavarojen suunnitelmallista yhdistämistä tarvitaan, jotta pystytään tarjoamaan jokaiselle nuorelle yhdenmukainen ja kattava tietotaito seksuaaliterveydestä ja päihteettömyydestä. Oppilailta kerätään palaute teemapäivän jälkeen ja palautteen perusteella teemapäivää kehitetään edelleen. Kaikki toimijat ovat pitäneet ajatusta teemapäivästä hyvänä ja ilmaisseet halunsa osallistua mahdollisuuksiensa mukaan suunnitteluun ja itse tapahtumiin.