Systeeminen tiimityömalli ikääntyneiden sosiaalipalveluissa

Systeemisen työskentelyn hyödyntäminen ikääntyneiden palveluissa; gerontologisessa sosiaalityössä ja -ohjauksessa, omaishoidossa sekä kotona asumisen tukemisen ja asumisen asiakasohjauksessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Systeeminen tiimityömalli ikääntyneiden sosiaalipalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Systeemisen työskentelyn hyödyntäminen ikääntyneiden palveluissa; gerontologisessa sosiaalityössä ja -ohjauksessa, omaishoidossa sekä kotona asumisen tukemisen ja asumisen asiakasohjauksessa. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue, ikäihmisten sosiaalipalvelu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Aleksandra Salo

Luotu

15.02.2024

Viimeksi muokattu

15.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ikäihmisten sosiaalipalveluissa systeemistä työskentelyä on kehitetty ja jalkautettu gerontologiseen sosiaalityöhön ja -ohjaukseen, omaishoitoon sekä kotona asumisen tukemisen ja asumisen asiakasohjaukseen. Systeeminen tiimityöskentely perustuu keskustelevaan ja ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen, jonka avulla asiakkaan elämä huomioidaan yhtenä kokonaisuutena. 

Työskentelyä ohjaavat asiakkaan henkilökohtainen tarve ja itsenäinen toimintakyky. Työskentelymalli on lisäksi luotu vaikuttamaan työntekijöiden vaihtuvuuteen, työn kuormittavuuteen ja työn byrokraattisuuteen. 

Toimintamallia voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla. Työntekijän näkemys ja asiakkaan tilanne ratkaisevat toteutustavan.

  1. Viikkokokous on ennalta nimetty palvelun sisäinen ammattilaisten välinen moniammatillinen tiimi, joka kokoontuu säännöllisesti. Viikkokokouksessa käsitellään yhteistä keskustelua vaativia, yleensä haastavia asiakastapauksia. Viikkokokouksen rakenteessa on huomioitu palvelukohtaiset erityispiirteet. Viikkokokoukseen kuuluu olennaisena osana myös perheterapeutti, jota pilottiluontoisesti on kokeiltu tukemaan toimintamallin käyttöönottoa.

     

  2. Verkostotapaaminen on asiakkaan kotona tai muussa sovitussa paikassa järjestetty tapaaminen, johon osallistuvat asiakkaan asiaan keskeisesti liittyvät ammattilaiset sekä asiakkaan suostumuksella omaiset tai läheiset asiakkaan asian ratkaisemiseksi ja palvelujen yhteensovittamiseksi.

     

  3. Konsultaatio on ammattilaisten välinen välitön matalan kynnyksen yhteydenotto tarvittavan osaamisen, neuvon tai tuen saamiseksi asiakkaan asiaa käsiteltäessä.
Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialueella iäkkäiden asiakkaiden toimivien palvelupolkujen varmistamiseksi on tehtävä laajasti 
moniammatillista yhteistyötä. Yli yksikkörajojen ulottuva yhteistyö kestää usein koko asiakkuuden ajan. Asiakkaan  saadessa Kymenlaakson hyvinvointialueella tarvitsemansa sosiaalihuollon palvelun on tarvetta vahvistaa palvelujen sisäistä yhteistyötä luomalla siihen soveltuvat toimintamallit. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

TulKoti-hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen ikäihmiset, jo palveluiden piirissä olevat asiakkaat sekä ennaltaehkäisevää palvelua tarvitsevat asiakkaat. Hankkeessa on tarkoitus kehittää kaikkia toimia, joiden avulla ikääntyneiden turvallista kotona asumista voidaan tukea. Kehitystoimenpiteissä huomioidaan myös iäkkäiden omaiset, läheiset ja omaishoitajat. Keskeinen kohderyhmä on myös Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstö kotona asumisen tukemisen ja sairaaloiden asiakasohjauksen, omaishoidon, kotihoidon, kotihoidon tukipalvelujen sekä ikääntyneiden sosiaalityön ja -ohjauksen palveluista, jotka tuottavat palveluja ikääntyneille asiakkaille. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Henkilöstöltä saadun palautteen perusteella toimintamalli on koettu tarpeelliseksi. Sen on koettu tuoneen tukea ja lisäarvoa ammattilaisten työhön, uusia näkemyksiä ja näkökulmia asiakastilanteisiin sekä lisänneen työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Lisäksi toimintamallin on koettu vahvistavan asiakkaan saaman palvelun laatua. Perheterapeutin osallistuminen viikkokokouksiin on koettu hyödylliseksi. Perheterapeutin on koettu tuoneen uusia näkökulmia ja ajatuksia, ulkopuolista näkökulmaa ja taitoa syventyä menetelmiin. Toimintamalli on käyttöönotettu palveluissa eri tasoisesti. Käyttöönottoon ovat vaikuttaneet muun muassa henkilöstömuutokset ja arkityön määrä. Toimintamallin jatkokehittäminen jatkuu palveluissa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä