Toiminnanohjausjärjestelmät osana Sote-tilannekeskusta Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella (RRP, P4,I4)

Toiminnanohjausjärjestelmillä saadaan tuotettua Sote-tilannekeskuksen käyttöön reaaliaikaista tilannetietoa. Tiedon avulla voidaan koordinoida  potilasvirtaa, ohjata resurssien järkevää ja tarkoituksenmukaista käyttöä ja saada säästöjä. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Sote-tilannekeskuksen toiminnan lähtökohtana on, että tilannekeskuksessa on reaaliaikainen tieto Sote-kentän toiminnasta ja tilanteesta.  Toiminta tarvitsee tuekseen erilaisia toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden avulla tilannetietoa tuotetaan, kerätään, tilastoidaan ja raportoidaan. 

Tuotetun reaaliaikaisen tiedon avulla koordinoidaan ja johdetaan eri toimintoja ja toimijoita. Kerättyä tietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja johtamisessa. 

 

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Puuttuva reaaliaikainen tieto Soiten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta ja kokonaistilanteesta. 

Soiten alueella on hyvät ja laadukkaat palvelut, mutta ne ovat pirstaleisina ja erillään toisistaan. Palveluissa on päällekkäisyyttä joka johtuu siitä, että ei tiedetä toisten toiminnasta riittävästi. 

Toimintaa tulee johtaa ja koordinoida keskitetysti. Johtaminen ja koordinointi tarvitsee tuekseen toimivat ja tarkoituksenmukaiset  järjestelmät. 

Sote-tilannekeskuksen tarpeisiin ja käyttöön tulevat toiminnanohjausjärjestelmät ovat jo osittain  olemassa olevia järjestelmiä ja sovelluksia, mutta niiden  käyttöä laajennetaan niin, että ne palvelevat sote-tiken tarpeita. 

SBM alustan laajennus: 

  • potilasvirran hallinta
  • ensihoidon kuljetustilaus 

Lifecare:

  • Lifecare paikanvaraus

Mapon  auton paikannus: 

  • Soiten omilla autoilla liikkuvat yksiköt (kotisairaala, kotikuntoutus, yöpartio, kotihoito, sosiaalipäivystys) 

Sote-tilannekeskus tarvitsee tietoa: 

Erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen osastoilta vapaista, vapautuvista ja varatuista potilaspaikoista. 

Kotisairaalan kokonaistilanne, missä yksiköt liikkuvat

Yhteispäivystyksen kokonaistilanne, kuormitus

Kotihoito ja kotikuntoutus kokonaistilanne, missä yksiköt liikkuvat  

Yöpartio kokonaistilanne, missä yksiköt liikkuvat 

ensihoitopalvelut kokonaistilanne, missä yksiköt liikkuvat 

Sosiaalipäivystys kokonaistilanne, missä yksiköt liikkuvat 

116117 kuormitus, jono tilanne 

 

 

 

 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Toiminnanohjausjärjestelmien esittelyihin kutsutiin aina laaja ja tarkoituksen mukainen ryhmä. 

Esittelyissä  oli mukana  tietohallintoylilääkäri, tietohallintojohtaja, järjestelmäpäällikkö, järjestelmä asiantuntija, digitaaliset palvelut - hankejohtaja, ensihoitopäällikkö, ensihoito kenttäjohtaja, palvelualuejohtajia, esihenkilöitä eri yksiköistä, resurssikeskus, erityisaisantuntija- varautuminen ja turvallisuus, hallintoylihoitaja, erityisasiantuntija - TUVE - ICT, 

Tietosuojan ja tietoturvan edustajat olivat mukana esittelyissä. He osallistuivat myös potilasohjaus sovelluksen - ja ensihoidon kuljetussovelluksen mallinnukseen. 

Mapon autopaikannus sovellus oli jo osittain käytössä oleva järjestelmä, jota laajennetaan Sote-tilannekeskuksen käyttöön sopivaksi. Suunnittelu ja valmisteluvaiheessa oli mukana logistiikkapäällikkö, Sote-tike hanketyöntekijä, erityisaisantuntija valmius – ja varautuminen, erityisasiantuntija Tuve- ICT ja kenttäjohtaja. 

Suunnittelu – ja valmisteluvaiheessa otettiin mukaan  myös kotihoidon, yöpartion, kotisairaalan, sosiaalipäivystyksen esihenkilöt. Työntekijöille pidetiin infotilaisuus järjestelmän käyttöönotosta. 

Lifecare paikanvaraus toiminnon hankintapäätös tehtiin eri toimialueiden palvelualuejohtajien ja yksiköiden esihenkilöiden päätöksellä. Tämä osa Licecaren toiminnasta tulee palvelemaan  kaikkia. Toiminnon  jalkauttaminen yksiköihin  tulee syksyllä 2024. Yksiköistä määritellään vastuuhenkilöt, jotka saavat perehdytyksen ja jalkauttavat toiminnon omiin yksiköihin. 

SBM alusta: ensihoidon kiireettömät siirrot ja  potilasohjaus

ensihoidon siirtokuljetus prosessin määrittelyssä ja suunnittelussa oli mukana Flovio Oy  kenttäjohtaja, ensihoitolääkäri, tietosuoja, erityisasiantuntija, sote-tike hanketyöntekijä. Toiminnon jalkauttaminen syksyllä 24  

 

 

Tavoiteltu muutos

Kotiin vietävissä palveluissa hyödynnetään tarkoituksenmukaista ja lähellä olevaa yksikköä esimerkiksi turvapuhelinhälytys tehtävissä ja toisen toimijan auttamisessa. Pyritään lähettämään kohteeseen lähin tarkoituksenmukaisin ja vapaana oleva yksikkö. Tässä hyödynnetään Mapon autonpaikannus sovellusta. 

Potilasvirtaa koordinoidaan keskitetysti järjestämällä potilaalle/ asiakkaalle tarkoituksen mukainen hoito tai jatkohoitopaikka. Tämän mahdollistaa reaaliaikainen paikkatilanne, josta nähdään myös lähiaikoina vapautuvat potilas/asiakaspaikat. Hyödynnetään Lifecare paikanvarausta sekä SBM potilasohjaussovellusta. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

SBM alustalle tehdyn potilasohjaus sovelluksen ja ensihoidon kuljetustilauksen käyttöönoton ja laajentamisen tavoitteena on saada yhtenäistettyä ja selkeyttää Sote-tilannekeskuksen kautta liikkuvaa potilasvirran hallintaa. SBM alusta tulee käyttöön Soiten erikoissairaanhoidon osastoille, kotihoidon toiminnanohjauskeskukseen, kotisairaalaan, yhteispäivystykseen, yleislääketieteen osastoille, koordinoiville hoitajille sekä tilannekeskuspäivystäjille.  

Ensihoidon kuljetustilaus sovellus tulee käyttöön yhteispäivystykseen, erikoissairaanhoidon osastoille, yleislääketieteen osastoille sekä ensihoidolle.

Asiakasohjaus sovelluksen suunnittelussa oli mukana henkilöitä erikoissairaanhoidon osastoilta, kotisairaalasta, yhteispäivystyksestä, kotihoidon toiminnanohjauskeskuksesta, yleislääketieteen osastolta, koordinoivat hoitajat ja tietosuoja-asiantuntija.   

Ensihoidon kuljetustilaussovelluksen suunnittelussa oli mukana ensihoitolääkäri, kenttäjohtajia ja tietosuoja-asiantuntija

Molempien sovellusten suunnittelussa tavoiteltiin suoraviivaisuutta ja tasalaatuisuutta. Molemmat sovellukset tulevat vähentämään puhelimessa tapahtuvaa viestintää. Puhelimessa tapahtuva viestintä lisää virheiden mahdollisuutta ja asioiden vääristyminen on mahdollista. 

Molemmista sovelluksista saadaan tarvittavaa tilastoa yhdestä paikasta.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Suunnitteluvaiheessa tehtiin yhteistyötä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, Etelä-Pohjanmaan   sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden  projektisuunnittelijoiden kanssa.