Vastuullinen työnantaja toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa Paikka auki -työnantajille, kuinka toimia nuorten ja osatyökykyisten työntekijöiden kanssa. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

 

Toimintaympäristö **

Osatyökykyisten työllistyminen Suomessa on merkittävä haaste. STEAn Paikka auki -avustusohjelma on yksi monista hallituksen toimenpiteistä edistää osatyökykyisten työllistymistä. 

Jotta työnantajina toimivilla sosiaali- ja terveysjärjestöillä olisi mahdollisimman hyvät valmiudet tukea järjestöissä toimivia Paikka auki -työntekijöitä, on koordinaatiohankkeessa kehitetty vastuullisen työnantajan toimintamalli, jota työnantajina toimivat järjestöt voivat hyödyntää työssään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden kanssa.

Vastuullinen työnantaja -toimintamallin rinnalle on kehitetty työntekijöitä varten Vastuuntuntoinen työntekijä -toimintamalli, joka löytyy myös Innokylästä.

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Paikka auki -ohjelmassa tuetaan sekä työntekijöitä että työnantajia tekemään avustusohjelman työsuhteista mahdollisimman mielekkäitä. Toimintamalli ja siihen liittyvä materiaali ovat yksi tukimuoto sille, kuinka työnantaja voi toimia vastuullisesti työllistäessään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Muutosta tuetaan työnantajina toimivissa sotejärjestöissä, jotta järjestöt voivat vahvistaa, laajentaa ja monipuolistaa toimintaansa vastuullisina työnantajina.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Toimintamallia on kehitelty yhteistyössä Paikka auki -hankkeen koordinaatiotiimin ja avustusohjelman työnantajajärjestöjen kanssa. Mallin idea perustuu hankkeen aikana kerättyyn tutkimus- ja kokemustietoon hankkeen toimijoilta sekä tutkija, KTT Hans Mäntylän aiempaan työkokemukseen ja tutkimustietoon työn organisoinnista.

Liitteet
Tavoiteltu muutos

Malli auttaa ja tukee työnantajia toimimaan vastuullisesti vaikeasta työmarkkina-asemasta tulevien henkilöiden työsuhteen aikana.

Muutoksen mittaaminen

Paikka auki -hankkeessa (2018-2022) tehtiin kattavaa tutkimusta.

Liitteet
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on Paikka auki -avustusohjelmassa mukana olevat järjestöt, joita on vuosittain noin 200. Toimintamallia kehittäessä on otettu huomioon järjestöjen näkemyksiä ja kokemuksia toimintamallin sisällöstä ja soveltamisesta. 

Ratkaisun perusidea **

Vastuullisuus syntyy vuorovaikutuksessa, jossa sekä työnantaja että työntekijä hoitavat omat työnsä hyvin. Ensivaikutelma on tärkeä, mutta luottamus rakentuu vähitellen, "vuorovedoin" ja ajan kanssa.

Vastuullinen työnantaja toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työnantajille, kuinka toimia erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja osatyökykyisten kanssa heidän työskennellessä Paikka auki -työntekijänä sosiaali- ja terveysjärjestössä vuoden ajan. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätee myös yleisemmin työelämässä.

Liitteet
Kuva
Vastuullinen työnantaja -infograafi. Kuusi kuusikulmiota ympyrämuodostelmassa. Jokaisessa kuusikulmiossa lukee malliin liittyvän yhden aihealueen nimi. Keskellä Paikka auki -logo.
Vastuullinen työnantaja -infograafi.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOIMINTAMALLI: 

SELKEÄ TOIMENKUVA

Järjestöön palkattavan työntekijän tehtävät ja toimenkuva suunnitellaan huolella. Työyhteisö osallistuu uuden työntekijän toimenkuvan suunnitteluun ja on näin tietoinen sen vaikutuksista henkilökunnan keskinäiseen työnjakoon. Toimenkuvaan on hyvä jättää riittävää väljyyttä, jotta sitä voidaan tarkentaa palkattavan henkilön kehittymistarpeiden ja vahvuuksien mukaan.

HUOLELLINEN REKRYTOINTI

Uuden työntekijän rekrytointi tehdään huolella ja harkiten. Kun tarkoitus on palkata järjestöihin henkilöitä, jotka tulevat työelämän ulkopuolelta, ovat nuoria ja kokemattomia tai heillä on käytössään vain osa työkyvystään, niin yhdenvertaisuuslain mukainen positiivinen erityiskohtelu on työnhaussa sallittua sekä iän että osatyökykyisyyden perusteella. Työntekijöiden lähtökohdat ovat erityisiä ja heidän osaaminen voi yllättää myös iloisesti.

AVATTU TYÖSOPIMUS

Ennen työsuhteen alkua laaditaan asianmukainen työsopimus. Sen kaikki kohdat kannattaa keskustella auki niin, että molemmat osapuolet varmasti ymmärtävät omat vastuunsa. Avoin, suora ja kohtaava keskustelu eri osapuolten odotuksista ja työelämän pelisäännöistä on hyvä aloittaa jo työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Näin sitä on helpompi jatkaa myös työsuhteen aikana, tarpeen mukaan.

KATTAVA PEREHDYTYS

Työsuhteen alkaessa työnantaja vastaa siitä, että työntekijälle järjestetään hyvä perehdytys uusiin työtehtäviin, työvälineisiin ja työtä tekevään yhteisöön. Uuden omaksumista helpottaa, kun kaikkea ei tarvitse oppia heti ensimmäisinä työpäivinä. Ja uusiin työtovereihin on helpompi tutustua yksi kerrallaan.

ASIANMUKAINEN OHJAUS

Työsuhteen aikana työnantaja huolehtii siitä, että työntekijä saa asianmukaista ohjausta työtehtäviensä tekemiseen. Luontevasti saatavilla oleva ohjaus tukee hyvän työn tekemistä ja vähentää työntekijän kokemaa epävarmuutta uusien työtehtävien äärellä. Asianmukaiseen ohjauksen avulla työntekijä tietää mitä hänen kuuluu työssään tehdä ja miten erilaiset tehtävät tehdään. Rakentavan palautteen avulla työntekijä voi myös vahvistaa omaa ammatillista itsetuntoaan.

RINNALLAKULKEVA MENTOROINTI

Työtehtäviin liittyvän ohjauksen lisäksi työnantaja voi järjestää myös työntekijän henkilökohtaiseen oppimiseen, ammatilliseen kasvuun ja uraan liittyvää mentorointia. Hyvin toteutettuna se vahvistaa sekä työntekijän hyvinvointia työsuhteen aikana että hänen työllistymismahdollisuuksiaan määräaikaisen työsuhteen jälkeen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen on selkeää, kun se on käyty läpi työnantajien kanssa. Malli luo yleiskuvan vastuullisen toiminnan perusasioista työsuhteen eri vaiheissa. Mallin avulla voi käydä rakentavia keskustelua työnantajan ja työntekijän kesken, mahdollisissa erityistilanteissa ja/tai säännöllisesti työsuhteen aikana.

Toteutuakseen työyhteisössä vaaditaan uuden työntekijän työpariksi ohjaaja tai mentori, jonka vastuulla on huolehtia, että toimintamallissa esitetyt asiat toteutetaan. 

Vastuullinen työnantaja -toimintamallia esitellään Paikka auki -koordinaation järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi toimintamallia on jaettu ja markkinoitu somekanavissa (FB, X, IG) ja osallistuttu osatyökykyisten työllistymistä koskeviin keskusteluihin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin ja koordinaatiotiimin antaman tuen hyödyllisyys ja tarpeellisuus on osa ohjelmassa tehtävää tutkimusta.