Vastuuntuntoinen työntekijä toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työntekijälle, kuinka toimia vastuuntuntoisesti työssä.  Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

 

Toimintaympäristö **

Osatyökykyisten työllistyminen Suomessa on merkittävä haaste. STEAn Paikka auki -avustusohjelma on yksi monista hallituksen toimenpiteistä edistää osatyökykyisten työllistymistä. 

Jotta Paikka auki -työntekijöillä olisi mahdollisimman hyvät valmiudet kehittää työelämätaitojaan, on  koordinaatiohankkeessa kehitetty vastuuntuntoisen työntekijän toimintamalli. Vastuuntuntoinen työntekijä -toimintamallin rinnalle on kehitetty työnantajia varten Vastuullinen työnantaja -toimintamalli, joka löytyy myös Innokylästä.

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Paikka auki -ohjelmassa tuetaan sekä työntekijöitä että työnantajia tekemään avustusohjelman työsuhteista mahdollisimman mielekkäitä. Toimintamalli ja siihen liittyvä materiaali auttavat työnantajaa toimimaan vastuullisesti työllistäessään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tarkoitus on tukea Paikka auki -työntekijöiden työelämätaitojen vahvistumista.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Toimintamallia on kehitelty yhteistyössä Paikka auki -hankkeen koordinaatiotiimin ja avustusohjelman työntekijöiden ja työnantajajärjestöjen kanssa. Mallin idea perustuu hankkeen aikana kerättyyn tutkimus- ja kokemustietoon hankkeen toimijoilta sekä tutkija, KTT Hans Mäntylän aiempaan työkokemukseen ja tutkimustietoon työn organisoinnista.

Liitteet
Tavoiteltu muutos

Malli auttaa ja tukee työntekijöitä toimimaan vastuullisesti heidän työskennellessä sote-järjestöissä.

Muutoksen mittaaminen

Paikka auki -hankkeessa tehdään jatkuvaa tutkimusta ja seurataan sekä työntekijöiden että työnantajien kokemuksia ohjelman avulla toteutettavista työsuhteista.

Liitteet
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on Paikka auki -avustusohjelmassa mukana olevat työntekijät, joita on vuosittain noin 200. Toimintamallia kehittäessä on otettu huomioon työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia toimintamallin sisällöstä ja soveltamisesta. 

Ratkaisun perusidea **

Vastuullisuus syntyy vuorovaikutuksessa, jossa sekä työnantaja että työntekijä hoitavat omat työnsä hyvin. Ensivaikutelma on tärkeä, mutta luottamus rakentuu vähitellen, "vuorovedoin" ja ajan kanssa.

Vastuuntuntoinen työntekijä toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työntekijälle, kuinka toimia vastuuntuntoisesti työssä.  Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

 

Liitteet
Kuva
Vastuuntuntoinen työntekijä toimintamalli - infograafi
Kuva
Vastuuntuntoinen työntekijä -toimintamalli ruotsiksi
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOIMINTAMALLI:

Vastuuntuntoisena työntekijänä

Tutustun (jos mahdollista) järjestön toimintaan jo ennen työhakemuksen lähettämistä. Valmistaudun työnteon aloittamiseen ja sen mukanaan tuomiin erilaisiin muutoksiin omassa arjessani. Juttelen asiasta minulle läheisten ja tärkeiden ihmisten kanssa. Pohdin omaa osaamistani, vahvuuksiani ja omaa elämäntilannettani.

Laadin omasta osaamisestani hyvän ansioluttelon ja valmistaudun huolella työhaastatteluun: mitä osaan, missä olen hyvä, mitä haluaisin oppia lisää ja millaisiin haasteisiin olen / en ole valmis tarttumaan?

Harkittu työn aloitus

Perehdyn avoinna olevaan työtehtävään erilaisin tavoin: kysyn työnantajalta lisätietoja ja puhun verkostossani olevien ihmisten kanssa suunnitelmistani aloittaa työnteko. Tiedustelen, onko jollain kokemuksia vastaavista työtehtävistä tai samasta työnantajasta.

Mietin työelämän pelisääntöjä  ja täydennän tietojani niistä tarpeen mukaan.

Huolehdin itsestäni ja omasta hyvinvoinnistani minulle sopivilla ja hyvää tekevillä tavoilla.

Työsopimus käydään huolella läpi yhdessä keskustellen

Perehdyn ja varmistan, että olen ymmärtänyt mitä työsopimukseen kirjataan, mitä minulta odotetaan ja mistä asioista työnantajan tulee huolehtia. Toimitan asiaankuuluvat paperit / dokumentit / todistukset + kysyn uudestaan, jos en ymmärrä jotain työsopimuksen kohtaa (esim. koeajan merkitys, työajat, lomaoikeus, yllättävät sairastumiset, luottamuksellisuus, salassapitovelvollisuus, tms.) Aktiivinen asioiden kysyminen herättää luottamusta.

Perehtyminen on vastavuoroista vuorovaikutusta

Tutustun uuteen työyhteisööni ja perehdyn tuleviin työtehtäviini huolella. Kysyn/varmistan, että olen ymmärtänyt omat työtehtäväni, keiden kanssa työtä tehdään ja keneltä voin kysyä tarvittaessa lisätietoja. Kysyn / ilmoitan mahdollisista poissaoloista etukäteen.

Hakeudun vuorovaikutukseen ja tutustun työpaikan ihmisiin minulle sopivaan tahtiin. Autan työyhteisöä tutustumaan minuun työntekijänä: kerron mitä osaan, mistä olen kiinnostunut ja millaisia tehtäviä haluaisin tehdä/oppia lisää. Kerron itsestäni sen, mitä muiden on minusta hyvä tietää (erityiset kiinnostuksen kohteet, aistirajoitteet, tms.).

Rakentava palaute auttaa tekemään hyvää työtä

Pyrin tekemään hyvää työtä. Kysyn ja selvitän, miten eri tehtävät tehdään ja mitä niiden avulla yritetään saada aikaan. Pyydän tarkennusta epäselviin tehtäviin, ohjeisiin ja vastuisiin. Tulen ajoissa, huolehdin aikatauluista omalta osaltani ja pyydän tarvittaessa apua/lisäaikaa tiettyihin työtehtäviin ja asioiden omaksumiseen. Huolehdin omasta hyvinvoinnistani.

Kun tiedän mitä minun kuuluu työssäni tehdä ja miten se tehdään, voin myös kokeilla, miten sen voisi ehkä tehdä vähän paremminkin. Pyydän palautetta tekemisistäni ja otan opiksi, jos/kun virheitä sattuu.

Mentoroinnilla luodaan yhdessä hyvää tulevaisuutta

Otan oman tulevaisuuteni puheeksi ja kerron työyhteisössä omista suunnitelmista ja toiveistani. Ammatillinen itsetunto vahvistuu vähitellen, työtä tekemällä, osallistumalla, kokeilemalla ja keskustelemalla. Se vaatii itsensä likoon laittamista ja rohkeutta.

Kysyn esimieheltäni suoraan (ja hyvissä ajoin) omista mahdollisuuksistani jatkaa työntekoa nykyisen työnantajani palveluksessa. Osallistun tilaisuuksiin, joissa voin tavata muita mahdollisia työnantajia ja vahvistaa omaa verkostoani. Pyydän palautetta omasta työstäni, suosituksia ja väliaikaisen työtodistuksen jatkotyöllistymistäni varten.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen on selkeää, kun se on käyty läpi työntekijöiden kanssa. Malli luo yleiskuvan vastuullisen toiminnan perusasioista työsuhteen eri vaiheissa. Mallin avulla voi käydä rakentavia keskustelua työnantajan ja työntekijän kesken, mahdollisissa erityistilanteissa ja/tai säännöllisesti työsuhteen aikana.

Toteutuakseen työyhteisössä vaaditaan uuden työntekijän työpariksi ohjaaja tai mentori, jonka vastuulla on huolehtia, että toimintamallissa esitetyt asiat toteutuvat. 

Vastuuntuntoinen työntekijä -toimintamallia esitellään säännöllisesti Paikka auki -koordinaatiohankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi toimintamallia on jaettu ja markkinoitu somekanavissa (FB,Twitter, IG) ja osallistuttu osatyökykyisten työllistymistä koskeviin keskusteluihin erityisesti Twitterissä.

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin ja koordinaatiotiimin antaman tuen hyödyllisyys ja tarpeellisuus ovat osa ohjelmassa tehtävää tutkimusta.