Mielenterveysjohtamisella tuetaan mielen hyvinvointia

Hyvä mielenterveysjohtaminen edistää sekä mielen hyvinvointia että inhimillisiä arvoja. Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hankkeista Anne-Marie Haavisto, Milla Rantakari, Karin Palmén sekä Eeva Pylkkö kertovat blogissaan johtamisen merkityksestä mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Kuva
kuvituskuva

Mielenterveyden edistämisen yksi keskeinen osa-alue on mielenterveysosaamisen lisääminen. Mielenterveysjohtamisessa tulee huomioida, että yhdellä tasolla tehtävät valinnat ja päätökset heijastuvat eteenpäin.

Kun mielenterveysosaaminen vahvistuu esimerkiksi kuntapäätöksenteon tai ammattihenkilöstön tasolla, valuvat hyödyt päätösten, resurssien ja palveluiden kautta asukkaiden ja asiakkaiden elämään saakka. Parhaiten tämä onnistuu silloin, kun mielenterveysosaamista vahvistetaan laaja-alaisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja erilaisia verkostoja ja yhteistyötä vahvistamalla.

Toimintamalleista apua mielenterveysosaamisen kehittämisessä

MIELI ry kehittää osana Hyvän mielen kunta -hanketta yhdessä hankekuntien kanssa toimintamallia ja välineitä, jotka auttavat kuntia vahvistamaan mielenterveyden edistämistä ja mielenterveysjohtamista. Välineiksi on luotu Hyvän mielen kunta -tarkistuslista sekä Käytännön työkalupakki.

Hyvän mielen kunta-toimintamalli auttaa kuntia tunnistamaan hyvän mielenterveysjohtamisen ja mielenterveyden edistämisen periaatteita: mielenterveyttä edistetään yhteistyössä, sitä on strategisesti johdettava, siihen on panostettava ja sitouduttava, siihen on koottava tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista, käytettävä tutkittuun tietoon perustuvia vaikuttavia toimintamalleja ja mielenterveysosaamista on lisättävä järjestelmällisesti.

Tarkistuslista on oiva väline systematisoimaan hyvää mielenterveyttä edistävää päätöksentekoa ja sen prosesseja ja luomaan nykytilakuvausta, tavoitteita ja toimenpiteitä yhteistyössä.

Mielenterveysosaamista johtamalla voidaan vastata mielenterveystarpeisiin

Mielenterveysosaamisen johtaminen kuuluu mielenterveysjohtamiseen. Työssään hyvinvoiva, osaava henkilöstö voi tukea asukkaiden ja asiakkaiden mielen hyvinvointia. Yhdessä mielessä – mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi -hankkeessa Päijät-Hämeessä kehitetään mielenterveysosaamisen johtamisen toimintamallia alueen esihenkilöiden ja johdon työn tueksi.

Mielenterveysosaamisen suunnitelmallinen johtaminen perustuu ajantasaiseen, eri lähteistä hankittuun tietoon. Tietoa tarvitaan mielenterveydestä sekä kohtaamistyötä tekevien työssä jaksamisen ja osaamisen tarpeista.

Yhteisen ymmärryksen muodostaminen henkilöstön kanssa on välttämätöntä työntekijöiden osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Tiedon lisääminen ei riitä. Esihenkilöiden ja johdon on luotava edellytyksiä tiedon muuttumiselle osaamiseksi käytännön työssä. Osaaminen vahvistuu myös sitä jakamalla, ja monialaisten työkäytäntöjen avulla lisätään osaamisen lisäksi yhteistyötä.

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen on lähtökohta mielenterveyden edistämiselle

Hyvä mieli! -hanke vie mielenterveysosaamista Etelä-Karjalassa niin päätöksentekoon, ammattilaisille kuin maakunnan asukkaille. Riittävä mielenterveysosaaminen tukee mielenterveyden näkökulmien huomioimista päätöksissä, asiakastyössä tai oman hyvinvoinnin tukemisessa.

Mielenterveysosaamista voidaan vahvistaa pitämällä kuntapäättäjille iltakouluja, tarjoamalla koulutusta kuntahenkilöstölle ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä järjestämällä avoimia luentoja mielen hyvinvoinnin tueksi väestölle.

Päättäjien ja ammattilaisten lisäksi on tärkeää vahvistaa myös väestön mielenterveysosaamista, koska mielenterveys rakentuu monilta osin arkisista elämänvalinnoista. Hyvä mieli! -hankkeessa on tähän tuotettu koko väestölle suunnattu Mielenterveystaidot mielen hyvinvoinnin tukena -tietopaketti mielen hyvinvointia vahvistavista asioista. Maakunnan eri tasoja ja sektoreita läpäisevillä toimenpiteillä saadaan levitettyä mielenterveysosaamista laajasti.

Kirjoittajat:

Anne-Marie Haavisto, ehkäisevän työn asiantuntija, Yhdessä mielessä – mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi -hanke

Milla Rantakari, projektipäällikkö, Yhdessä mielessä – mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi -hanke

Karin Palmén, hankepäällikkö, Hyvän mielen kunta- hanke

Eeva Pylkkö, hankevastaava, asiantuntija, Hyvä mieli! - Etelä-Karjalan mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hanke

 

Blogikirjoitus on osa mielenterveysstrategian ja Innokylän Kohti mielen hyvinvointia -blogisarjaa.

Blogisarjan aiemmat julkaisut: