Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Itä-Savon rakenneuudistus
Lyhyt kuvaus

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosteri) hankekokonaisuuden tarkoituksena on toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla sekä valmistella voimassaolevan hallitusohjelman mukaisesti sote-rakenneuudistuksen toteutusta Itä-Savon alueella. Tarkoituksena on myös asiakasrajapinnassa hyödynnettävien digitaalisten kanavien kehittäminen Sosterin alueella sekä sosiaalihuollon tietojärjestelmien konsolidaatio.

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021

Toimijat

Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Savonlinnan kaupunki, Enonkosken kunta, Rantasalmen kunta ja Sulkavan kunta. Lisäksi mukana vahvasti kolmas sektori.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Pia Karttunen
Yhteyshenkilön organisaatio
Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
pia.karttunen@sosteri.fi

Luotu

17.09.2020

Viimeksi muokattu

11.12.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) väestörakennetta leimaa korkea ikääntyneiden osuus (kolmasosa väestöstä), jonka ennustetaan kasvavan kokonaisväestömäärän samalla vähentyessä.  Aluetta leimaavat myös pitkät välimatkat ja ikääntyneen väestön heikko sosioekonominen asema. Alueen sairastavuus on ikävakioimattoman sairastavuusindeksin mukaan korkeampi kuin indeksikeskiarvo. Alueen sote-palveluissa haasteena ovat korkeat kustannukset. Palvelujen käyttö on suurta erikoissairaanhoidon palveluissa ja perusterveydenhuollon vastaanottojen käyttö on suhteellisesti vähäistä. Sähköistä asiointia hyödynnetään vähän. Sosterin strategisena painopistealueena on maakuntauudistuksen valmistelu ja mahdollinen toteutus alueellisella tasolla. Uudistukseen liittyy oleellisena osana digitaalisten palveluiden saatavuuden ja käytön lisääntyminen alueella. Digitaalisten palveluiden kehittämisessä huomioidaan maakuntauudistus.

Päämäärä ja päätavoite

Hankekokonaisuudessa on kaksi osa-aluetta:

1.    Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio:
Osa-alueen keskeisenä tavoitteena on sote-uudistuksen läpivientiin valmistautuminen ja uuteen järjestämisorganisaatioon siirtyminen hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Sosterilla on tällä hetkellä järjestämisvastuu sekä perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon että erikoissairaanhoidon palvelujen osalta. Lopullisena tavoitteena on varmistaa Itä-Savon alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sujuva siirtyminen uuden maakuntapohjaisen järjestäjäorganisaation alle sekä tarjota parhaat mahdolliset tulevaisuuden toimintaedellytykset palvelujen järjestämisen ja rahoituksen näkökulmasta. 

3.    Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla:
Osa-alueen hankekokonaisuudessa keskitytään asiakasrajapinnassa hyödynnettävien digitaalisten kanavien kehittämiseen Sosterin alueella. Tämän lisäksi toteutetaan alueella käytössä olevien sosiaalihuollon tietojärjestelmien konsolidaatioprojekti.

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa