Keep it simple - Get is smart, innovaatiomyönteinen hankintatoimi

Mutkattomien innovaatiomyönteisten hankintamenettelyjen kehittämisellä vähennetään innovaatiotoiminnan haittoja ja tavoitellaan

 • Julkisten palvelujen vaikuttavuuden ja yhteentoimivuuden lisäämistä
 • Palvelujen korkeampaa laatua ja kustannustehokkuutta
 • Toimittaja- ja tuoteriippuvuuksien vähentämistä
 • Julkisten tutkimus- ja kehitysinvestointien tehostamista
 • Yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
 • Innovaatioinvestointeihin kannustamista

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Keep it simple - Get is smart, innovaatiomyönteinen hankintatoimi
Lyhyt kuvaus

Mutkattomien innovaatiomyönteisten hankintamenettelyjen kehittämisellä vähennetään innovaatiotoiminnan haittoja ja tavoitellaan

 • Julkisten palvelujen vaikuttavuuden ja yhteentoimivuuden lisäämistä
 • Palvelujen korkeampaa laatua ja kustannustehokkuutta
 • Toimittaja- ja tuoteriippuvuuksien vähentämistä
 • Julkisten tutkimus- ja kehitysinvestointien tehostamista
 • Yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
 • Innovaatioinvestointeihin kannustamista

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Keep it simple - teeman tarkoituksena on tuottaa innovaatiotoiminnasta kiinnostuneille organisaatioille (niin hankintayksiköille kuin yrityksillekin) helposti käyttöönotettavia innovaatiomyönteisiä toimintamalleja alkaen oman toiminnan arvioinnista aina verkostoihin osallistumiseen.

Get it smart -teeman tarkoituksena on, että innovaatiomyönteiset toimintamallit tuottavat organisaatioille oikeat ja riittävät tiedot innovaatioprosessien käynnistämisestä aina immateriaalioikeuksien suojaamiseen asti.

Toimiaika

Toimintamallien kehittämistyön tavoitteena on tuottaa käytännön mallit vuoden 2021 loppuun mennessä.

Toimijat

Toimintamallin rakentamiseen tavoitellaan hankintayksikköjen, innovaatioita luovien toimijoiden, yritysten ja rahoitusmekanismien osallistumista.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Anssi Virtanen
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
anssi.virtanen@invers.fi

Tekijä

Anssi Virtanen

Luotu

26.10.2020

Viimeksi muokattu

27.10.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Olemme kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu innovaatiotoiminnan edelläkävijämaa. Julkisen sektorin osalta on kuitenkin varsin paljon parannettavaa. Esimerkkeinä voidaan mainita

 • Innovaatiotoiminnalla ei ole strategista roolia - Innovaatioprosessit ovat vajavaisia  
 • Innovaatiotoiminnan ja johtamisen välillä ei ole selkeää yhteyttä 
 • Julkisen rahoituksen menettelyt eivät tue pieninnovaatiotoimintaa (so. virastoissa ja yksiköissä tapahtuvat innovaatiot, kehitysideat jne.) 
 • Menetelmät julkishallinnon innovaatiohyötyjen ja riskien mittaamiseksi ja todentamiseksi puuttuvat. 

Julkisen sektorin innovaatioista ja siihen liittyvästä ICT -toiminnan onnistuneisuudesta on tehty merkittävääkin tutkimusta.  Olli I. Heimo totesi väitöskirjassaan vuodelta 2018 varsin oivallisesti: "Jo pitkään on ollut ilmiselvää julkishallinnon it-hankkeiden laaja epäonnistuminen. Julkishallinnon tietojärjestelmähankkeet ovat usein tähtitieteellisen kalliita, kohtuuttoman tehottomia ja eettisesti kestämättömiä. Siksi näiden järjestelmien hankintaprosessiin olisi syytä kiinnittää nykyistä selvästi enemmän huomiota." (Icarus, or the Idea Toward Efficient, Economical, and Ethical Acquirement of Critical Governmental Information Systems, Olli I. Heimo, 2018).

Tämänkin tutkimusten näkökulma oli kuitenkin enemmän teoreettinen kuin pragmaattinen, jolloin tutkimustulosten hyödyt arkipäivän tekemiseen jäävät vähäisiksi. 

Hankinta Suomi -strategian myötä olemme saamassa ainakin ylätason toimintamallin julkisen sektorin  innvoaatiomyönteisen kehittämiselle. Sen mukaan

 • Ratkaisemme haasteita innovaatioilla ja teemme hankintoja kokeilevasti ja kehitysmyönteisesti
 • Organisaatioiden tavoitteiden toteuttamisessa kokeilevalla ja kehitysmyönteisellä organisaatiokulttuurilla on merkittävä rooli.
 • Innovaatioiden avulla voidaan löytää ratkaisuja haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi hankintojen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen, tuottavuuden parantamiseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kiertotalouden edistämiseen sekä työllisyystavoitteiden toteuttamiseen.
 • Innovaatioiden hankkiminen tukee julkisen talouden kestävyyttä.
 • Yrityksille innovatiiviset hankinnat antavat referenssejä ja mahdollistavat sitä kautta kasvua ja vientiä

 

Päämäärä ja päätavoite

Olemme osaltamme edistämässä Hankinta Suomi -strategian tavoitteiden toteutumista, joiden mukaan

 • Johdamme hankintoja strategisena toimintona ja hyödynnämme hankintojen potentiaalin tavoitteidemme saavuttamisessa
 • Teemme hankinnat ammattimaisesti ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti
 • Suomi on edelläkävijä hankintojen tiedolla johtamisessa ja vaikuttavuuden kehittämisessä
 • Teemme toimivia ja laadukkaita hankintoja osallistavasti ja edistäen markkinoiden elinvoimaisuutta
 • Edistämme hankinnoilla yhteiskuntavastuullisesti julkisen talouden kestävyyttä
 • Edistämme hankinnoilla sosiaalista yhteiskuntavastuuta julkishallinnon sekä yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä
 • Suomi on ekologisten julkisten hankintojen suunnannäyttäjä

Erityisesti tavoittelemme innovaatiotoimintaan liittyvän tavoitteen edistämistä ja toteutamme siihen liittyviä konkreettisia tavoitteita:

 • Julkinen sektorimme on kehitysmyönteisesti ajatteleva ja rohkeasti toimiva sekä hyödyntää haasteiden ratkaisemisessa innovaatioita
 • Luomme edellytyksiä julkisen sektorin ja yritysten väliselle yhteistoiminnalle ja vuorovaikutukselle sekä edistämme innovaatiomyönteisen markkinan syntymistä
 • Lisäämme innovatiivisten hankintojen määrää 10 prosenttiin kaikista hankinnoista ja saamme aikaan vaikuttavuutta

Julkisen sektorin innovaatiomyönteistä toimintaa näyttää kuitenkin vaivaavan se, että vaikka meillä on politiikat ja strategiat, niin hyvät käytännöt  ja toimintamallit - punainen lanka - puuttuu, eivätkä saavuta yksittäisiä toimijoita.

Valitettavasti meiltä puuttuu selkeät käytännölliset toimintamallit

Punainen lanka on se, että meillä on innovaatioiden tekijöitä sekä innovaatioiden tarvitsijoita ja nämä voivat kohdata yhteistyötä edistävässä ympäristössä.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Toimintamallien luomisen tavoitteena on kehittää yksinkertaiset toimintamallit, joiden avulla yksittäiset toimijat kykenevät:

 • laatimaan innovaatiotoimintaan liittyvän politiikan ja johtamistavan
 • tunnistamaan potentiaalisia innovaatiokohteita
 • laatimaan päätöksenteon tueksi riittävän luotettavia vaikuttavuus- , kustannus - hyöty- ja riskianalyysejä.
 • toteuttamaan esikaupallisia ja innovaatiohankintoja
 • sopimaan hankinnan kohteista ja niihin liittyvistä oikeuksista