Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa on STM:n rahoittama Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030:n toimeenpanon hanke. Kansallisen mielenterveysstrategian lähtökohtana on mielenterveyden merkityksen tunnistaminen ja kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa. Mielenterveysstrategia sisältää itsemurhien ehkäisyohjelman. Itsemurhien ehkäisy -hankkeet toteutetaan alueilla, joissa itsemurhakuolleisuus on suurta. Hankkeissa tehostetaan itsemurhien ehkäisyä. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Satakunta: Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa
Lyhyt kuvaus

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa on STM:n rahoittama Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030:n toimeenpanon hanke. Kansallisen mielenterveysstrategian lähtökohtana on mielenterveyden merkityksen tunnistaminen ja kokonaisvaltainen huomioiminen yhteiskunnassa. Mielenterveysstrategia sisältää itsemurhien ehkäisyohjelman. Itsemurhien ehkäisy -hankkeet toteutetaan alueilla, joissa itsemurhakuolleisuus on suurta. Hankkeissa tehostetaan itsemurhien ehkäisyä. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi. Hankkeella tavoitellaan mm. ihmisten asenteisiin vaikuttamista itsemurhaa yrittäneitä kohtaan, tunnistamisen parantamista, palveluihin pääsyn nopeuttamista ja helpottamista, avun saannin keinojen lisäämistä, mallien luomista itsemurhia ehkäisevien palvelujen toteutukseen, kriisiavun ja vertaistuen vahvistamista, näyttöön perustuvien menetelmien hyödyntämisen lisäämistä sekä toimijoiden keskinäisen yhteistyön parantamista.

Hankkeen 4 toimenpidettä ovat:

 • Asenteisiin vaikuttaminen
 • Varhaisen tuen tarjoaminen
 • Riskiryhmien tukeminen
 • Näyttöön perustuvien menetelmien ja tutkimustiedon hyödyntäminen systemaattisesti

Hankkeen vaikutuksena on odotettavissa itsemurhalukujen lasku, nopeutunut hoitoon pääsy, kansalaisten tunnistamisen ja auttamisen osaamisen parantuminen, kohderyhmien toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisen parantuminen traumaattisten tilanteiden jälkeen, riskiryhmäläisten tunnistamisen ja tukemisen parantuminen, ammattilaisten ja muiden toimijoiden osaamisen vahvistuminen sekä median käsittelytavan muuttuminen ongelmia ehkäisevämmäksi.

Toimiaika

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa -hankkeen toiminta-aika on 12.1.2021-31.12.2022. Jatkorahoituksella myönnetty toiminta-aika on 1.1.-30.6.2023.

Toimijat

Hanketta hallinnoi Satakunnan sairaanhoitopiiri/ Satakunnan hyvinvointialue (1.1.2023 lähtien). Hankkeen toiminta-alueena on Satakunta. 

Hankkeen kehittämisessä ovat mukana Satakunnan hyvinvointialueen ammattilaiset. Yhteistyökumppaneita ovat kokemusasiantuntijat, järjestöt, seurakunnat ja oppilaitokset. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Milla Lappalainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Satakunnan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
milla.lappalainen@sata.fi

Tekijä

Paula Nurmi

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

27.07.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Satakunnassa itsemurhakuolleisuus on suurta koko maahan verrattaessa ja itsemurhakuolleisuuden vähentämiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Itsemurhayritykset ja -kuolemat aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä ja koskettavat myös laajaa joukkoa itsemurhaan kuolleiden läheisiä. Satakunnan tarpeet itsemurhien ehkäisyyn liittyen ovat Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030:n mukaisia. 

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen tavoitteena on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi. Hankkeella vahvistetaan osaamista, vaikutetaan asenteisiin, kehitetään palveluja ja tehostetaan hoitoa. 

Hankkeella tavoitellaan toimijoiden osaamisen vahvistamista itsemurhariskissä olevien tunnistamiseen, itsemurhariskin puheeksi ottoon ja mielenterveyden tukemiseen sekä tarkoituksenmukaisiin palveluihin ohjaamiseen. Hankkeella vaikutetaan asenteisiin ja vähennetään stigmaa avun hakemiseen rohkaisemiseksi.

Kehitettävillä toimintamalleilla tavoitellaan palveluihin ja hoitoon pääsyn helpottumista ja nopeutumista tarjoamalla matalan kynnyksen palveluja sekä lisäämällä digitaalisia palveluja ja näyttöön perustuvien menetelmien hyödyntämistä. Kriisityön kehittämisellä tuetaan riskiryhmässä olevia ongelmien ehkäisemiseksi. Hankkeella parannetaan toimijoiden yhteistyötä ja palvelujen koordinaatiota. Kehittämistä tehdään yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa kohderyhmän kokemusten hyödyntämiseksi.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset ovat itsemurhalukujen laskeminen, hoitoon pääsyn helpottuminen ja nopeutuminen, ammattilaisten yhteistyön ja palveluiden koordinaation parantuminen, ammattilaisten ja muiden toimijoiden tunnistamisen, kohtaamisen ja puheeksi oton osaamisen vahvistuminen, avun hakemisen kynnyksen madaltuminen ja asenteiden muuttuminen myönteisemmäksi itsemurhaa yrittäneitä ja mielenterveyden ongelmista kärsiviä kohtaan.  

Hankkeen odotettuja tuotoksia ovat mm. 1100 koulutuksiin osallistunutta ammattilaista ja itsemurhien ehkäisyn toimintamallien mallinnukset.

Tuotokset ja tulokset

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa muodostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta: osaamisen vahvistaminen, asenteisiin vaikuttaminen, palvelujen kehittäminen ja hoidon tehostaminen. Toimenpidekokonaisuudet ovat Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman toimenpide-ehdotusten mukaisia ja kehitetyillä toimintamalleilla vastataan  hankkeen tavoitteisiin. Toteutetut toimenpiteet näkyvät jatkossa Satakunnassa ammattilaisten lisääntyneenä ammattitaitona, positiivisempina asenteina, aiempaa monipuolisempina palveluina ja vaikuttavana hoitona.

Osaamisen vahvistaminen:  41 toteutettua koulutusta, joihin on osallistunut yli 2 200 toimijaa. Koulutuksiin on osallistunut mm. sisote-ammattilaisia, järjestötoimijoita, srk:ien työtekijöitä, opiskelijoita ja kokemusasiantuntijoita. Koulutusten aiheina on ollut:

 • itsemurhariskissä olevan tunnistaminen ja kohtaaminen
 • kriisityö
 • mielenterveystaitojen vahvistaminen
 • psyykkisesti sairastuneen ihmisen omaisen kohtaaminen
 • päihteet ja itsetuhoisuus
 • maahanmuuttajien mielenterveyden tukeminen
 • ikääntyneiden mielenterveyden tukeminen
 • nuorten mielenterveyden tukeminen harrastustoiminnassa
 • dialektinen käyttäytymisterapia
 • skeematerapia

Asenteisiin vaikuttaminen: 

 • 3 vaikuttajayhteistyökampanjaa, joissa toteutettiin yhteensä 6 videota. Videoiden aiheina ahdistus, onnellisuus, kiusaaminen ja mielenterveys (2), pahan olon näkyminen ja itsetuhoisuudesta kysyminen.
 • Hankkeen omat videot, joissa aiheina mm. TIPP-taidot, itsetuhoisuus, epävakaa persoonallisuushäiriö ja stigman vähentäminen. 
 • Mielenterveysteemainen videosarja yhteistyössä HC Ässät Pori. Videot kertoivat, miten lähellä olevat ihmiset voivat pyrkiä tukemaan vaikeassa tilanteessa olevaa henkilöä, kuinka urheilun ja liikunnan avulla pystytään ehkäisemään syrjäytymistä riskiryhmissä sekä urheilun yhteisöllisyydestä ja yhteisön henkisestä voimavarasta yksilön arjen jaksamisen tukemisessa.
 • Videoilla yhteensä yli miljoona näyttökertaa
 • "Uskalla pyytää apua" -julistekampanja, jossa jaettiin 300 julistetta Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin.
 • Bussimainoskampanja, jossa annettiin keinoja hallita pahaa oloa ja rohkaista puhumaan pahasta olosta. Kohderyhmänä erityisesti nuoret.
 • Muita asenteisiin vaikuttamisen toimenpiteitä mm. erilaisten tapahtumien järjestäminen, natiiviartikkelit aluemediassa ja somekampanjat. 

Palvelujen kehittäminen:

 • Mielenterveyden chat: ohjausta 24/7, kun oma tai läheisen mielenterveys huolettaa. Vastaajina toimivat psykiatriset sairaanhoitajat. Chat on Satakunnan hyvinvointialueen www-sivuilla.
 • Satasairaala mobiiliapuri: asiakkaan ja ammattilaisen yhteiskäyttöinen digitaalinen sovellus hoidon tueksi.
 • Yhteiskehittäminen: kokemusasiantuntijat vaikuttajana -ryhmät (läheiset vaikuttajana & kokemusasiantuntijat vaikuttajana), jaettu asiantuntijuus -tilaisuudet
 • Kriisityön kokonaisuus: kriisityön palveluketjun kuvaaminen, kriisityön koulutukset, kriisityön toimintamallin mallinnus kehittämisen tueksi, nuorten vertaistukiryhmä läheisensä menettäneille nuorille yhteistyössä Surunauha ry:n ja Mieli Länsirannikon mielenterveys ry:n kanssa.
 • Palveluketjut: Itsemurhien ehkäisyn, kriisityön ja mielenterveyden tukemisen palveluketjujen kuvaaminen sektorirajat ylittävissä työryhmissä. Palveluketjut kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. 
 • Yhteistyöverkosto: tapaamisten tavoitteena toimijoiden välisen yhteistyön ja palvelujen koordinaation parantaminen, mukana edustus perus- ja erikoistasolta, järjestöistä ja seurakunnista.

Hoidon tehostaminen:

 • Itsemurhaa yrittäneen turvasuunnitelma: systemaattiseen käyttöön ottamisen koordinointi psykiatrialla ja mielenterveyspalveluissa.
 • Psykiatrinen akuuttihoitaja -toimintamalli: käytössä aikuispsykiatrian poliklinikoilla. Toimintamallissa saapuneet lähetteet käydään päivittäin läpi ja potilas kontaktoidaan heti.
 • Dialektinen käyttäytymisterapia perus- ja erikoistason yhteistyönä: toimintamallissa perus- ja erikoistason ammattilaiset tuottavat yhdessä palvelun asiakkaalle tavoitteena tehostaa tunne-elämän epävakaudesta kärsivien henkilöiden hoitoa ja lisätä perus- ja erikoistason yhteistyötä.