Tulevaisuuden sote-keskus hankkeiden koordinointi KYS-yhteistyöalueella, psykososiaaliset menetelmät ja OT-keskus

Rahoituksen tavoitteena on kehittää alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointia ja niiden osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjuja ja -kokonaisuuksia. Kehittäminen on yhteistyötä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävän kehittämistyön kanssa. OT-keskuksen osalta tavoitteena on kehittää yhteistyöalueelle monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia kompleksisissa asiakastilanteissa. Tavoitteena on luoda selkeä OT-rakenne ja palvelukonsepti.

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeiden koordinointi yhteistyöalueilla kokonaisuus Innokylässä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Tulevaisuuden sote-keskus hankkeiden koordinointi KYS-yhteistyöalueella, psykososiaaliset menetelmät ja OT-keskus
Lyhyt kuvaus

Rahoituksen tavoitteena on kehittää alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointia ja niiden osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjuja ja -kokonaisuuksia. Kehittäminen on yhteistyötä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävän kehittämistyön kanssa. OT-keskuksen osalta tavoitteena on kehittää yhteistyöalueelle monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia kompleksisissa asiakastilanteissa. Tavoitteena on luoda selkeä OT-rakenne ja palvelukonsepti.

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeiden koordinointi yhteistyöalueilla kokonaisuus Innokylässä

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Psykososiaaliset menetelmät: hankkeessa  luodaan KYS-yhteistyöalueella perusterveydenhuoltoon  (sote-keskukset) sekä lasten ja nuorten perustason palveluihin pysyvä yhteistyörakenne, joka tukee mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamista, hoitoa sekä käyttöön otettujen menetelmien ylläpitämistä. 

Hankkeen tavoitteena on luoda hyvinvointialuetta sekä laajempaa yhteistyöaluetta palveleva koordinaatioverkosto, jonka avulla 1) järjestetään menetelmäkoulutuksia ja menetelmien implementointia sekä 2) kootaan ja ylläpidetään menetelmä- ja terapiaosaamista koskevaa tietoa. Lisäksi tavoitteena on 3) vaativien monialaisten erityispalveluiden turvaaminen lapsille, nuorille ja perheille sekä 4) ammattilaisten tukeminen vaativahoitoisissa kompleksisissa tilanteissa. 

Sisällöllisenä tavoitteena on tukea näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoa ja osaamisen ylläpitämistä hyvinvointi- ja yhteistyöalueilla sekä lisätä hoidon tasalaatuisuutta ja tasavertaista saatavuutta. Projekti liittyy OT- ja Tulsote-suunnitelmiin, muiden yliopistoalueiden vastaaviin rakenteisiin ja toimijoihin sekä valtakunnalliseen Terapiat etulinjaan -hankkeeseen.

OT-keskuksen tarkoituksena on vastata monialaista, vaativaa erityispalvelua tarvitsevien lasten ja nuorten tarpeisiin. OT-keskuksessa huomioidaan alueelliset erityispiirteet ja olemassa olevat paikalliset verkostot sekä varmistetaan hyvinvointialueiden ja kansallinen yhteistyö. Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueen OT-keskuksen rakenteen ja palvelukonseptin monialaista kehittämistä jatketaan OT-pilotissa ja LAPE-kautena tehdyn työn pohjalta.  Tavoitteena on kehittää sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen asiantuntijaverkostoja ja monialaisia konsultaatiomalleja ammattilaisten tueksi yli hyvinvointialueiden rajojen erityisen vaativiin ja kompleksisiin asiakastilanteisiin, joissa tarvitaan harvinaista tai monialaista erityisosaamista. 

 

 

 

Toimiaika

Toimiaika on 1.1.2022-31.12.2023.

Toimijat

Psykososiaaliset menetelmät: yo-sairaala toimii yhdessä hyvinvointialueiden, kuntien si-so-te-toimijoiden ja hankehallinnon kanssa. 

OT-hanketta koordinoi KYSin Lasten ja nuorten osaamiskeskus yhteistyössä Itä-Suomen Sosiaalialan (ISO) ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusten (KOSKE) kanssa.

Hankkeessa ovat mukana Itä- ja Keski-Suomen hyvinvointialueiden sote-organisaatiot, sosiaalialan osaamiskeskukset, yliopistot ja VIP/VAATU-verkosto. Yhteistyökumppaneina ovat Tulevaisuuden Sotekeskus-, lastensuojelu- ja OT-hankkeet sekä järjestöt esim. ETKL ja Viola ry.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tarja Saharinen, Saara Udd
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tarja.saharinen@kuh.fi

Luotu

10.02.2022

Viimeksi muokattu

18.03.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteena on lisätä ja ylläpitää ehkäisevien ja kuntouttavien psykososiaalisten menetelmien ja hoitopalveluiden saatavuutta perustasolla. Näyttöön perustuvia hoitoja on kuitenkin ollut varsin puutteellisesti saatavissa, ja alueellinen koordinaatio käyttöönoton ja ylläpidon osalta toteutuu huonosti. Rajalliset terveydenhuollon voimavarat on suunnattava niihin tutkimuksiin ja hoitoihin, jotka tuottavat eniten terveyshyötyä ja toimintakykyä potilaille.

Psykososiaalisten menetelmien osalta kohderyhmänä kaikkien ikäryhmien osalta ovat perustason palveluita käyttävät lapset, nuoret ja aikuiset. Kouluttamalla psykososiaalisia menetelmiä hyvinvointialueiden perustason palveluiden (neuvolat [mielenterveys-ja perheneuvolat], perhekeskukset, koulu-, oppilas-ja opiskelijahuolto) työntekijöille, menetelmien käyttö kohdistuu tarkoitetuille kohderyhmille.

Osaamis- ja tukikeskuskehittämisen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti sosiaali-, terveys-ja sivistystoimen ammattilaiset, joilta lapset, nuoret ja perheet saavat apua. OT-tuki kohdistuu vaativiin tai/ja kompleksisiin asiakastilanteisiin, joissa tarvitaan monialaista erityisosaamista.

Kaikki KYS-yhteistyöalueen hyvinvointialueet ovat sitoutuneet edistämään hankesuunnitelman mukaisesti psykososiaalisen tuen koordinaation ja OT-toimintojen integraation yhteistä suunnitteluaja toteutusta vuosina 2022-2023, sekä jatkokehittämistä hankkeen jälkeen. Hankkeessa sitoudutaan myös soveltuvin osin yliopistosairaaloiden yhteiseen,kansalliseen kehittämistyöhön.

KYSin yhteistyöalueeseen kuuluvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lisäksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Siun Sote), Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut (Essote). Alueella on 66 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu väestö on yli 800 000 asukasta.

Yhteistyöalueella painottuvat mielenterveys- ja päihdeongelmat, ja niihin liittyvät sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset ovat yleisiä. Kaikki yhteistyöalueen maakunnat sijoittuvat mielenterveysindeksivertailussa seitsemän suurimman joukkoon Suomessa. Indeksissä huomioidaan itsemurhat ja sairaalahoitoon johtaneet itsemurhayritykset, psykoosiin liittyvät lääkkeiden erityiskorvausoikeudet, mielenterveyssyistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet.

Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta on kokenut entistä useampi lapsi ja nuori (n. 20 %, aiempi luku oli 12 %).  Avo- ja avioerot ovat yleisiä ja vaativan eroauttamisen tarve on kasvussa, vaikeat huoltoriidat sekä vaino ja vieraannuttaminen ovat yleistyneet.  Koulua käymättömyys on erityinen haaste erityisesti Pohjois-Savossa, riittävä tuki ajoissa puuttuu. Huostassa olleiden ja kiireellisesti sijoitettujen 0–17-vuotiaiden (erityisesti Etelä-Savo) sekä kodin ulkopuolelle sijoitettujen 7–17-vuotiaiden määrä ylittää maan keskitason. Laitossijoituksia 0–17-vuotiailla on eniten Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Savon alueella 13–17-vuotiaista sijoitetuista lapsista yli 50 % oli myös nuorisopsykiatrian asiakkaina (THL 2017).  Laitoshoidossa olevista lapsista eri arvioiden mukaan 60–80 % kärsii vaikea-asteisista, psykiatrista hoitoa vaativista mielenterveyshäiriöistä.

 

Päämäärä ja päätavoite

Päätavoite (psykososiaaliset menetelmät): Projektin tavoitteena on luoda hyvinvointialuetta sekä laajempaa yhteistyöaluetta palveleva koordinaatioverkosto, jonka avulla 1) järjestetään menetelmäkoulutuksia ja menetelmien implementointia sekä 2) kootaan ja ylläpidetään menetelmä- ja terapiaosaamista koskevaa tietoa. Lisäksi tavoitteena on 3) vaativien monialaisten erityispalveluiden turvaaminen lapsille, nuorille ja perheille sekä 4) ammattilaisten tukeminen vaativahoitoisissa kompleksisissa tilanteissa. 
Sisällöllisenä tavoitteena on tukea näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoa ja osaamisen ylläpitämistä hyvinvointi- ja yhteistyöalueilla sekä lisätä hoidon tasalaatuisuutta ja tasavertaista saatavuutta. Projekti liittyy OT- ja Tulsote-suunnitelmiin, muiden yliopistoalueiden vastaaviin rakenteisiin ja toimijoihin sekä valtakunnalliseen Terapiat etulinjaan -hankkeeseen. 

Päämäärä (psykososiaaliset menetelmät): Oikea-aikainen oireilun tunnistaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttö perustasolla hoidon porrastuksen mukaisesti paranee: asiakkaat saavat avun oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Raskaampien psykiatristen palvelujen tarve vähenee.
Kuormitus hoitoketjun eri tasoilla muuttuu, ennaltaehkäisy ja varhainen tuki perustasolla mahdollistuu ja esh-hoitoja pystytään toteuttamaan potilaan tarpeen mukaisesti jonotilanteen helpottuessa (yhdessä TulSote-hankkeiden kanssa).

PÄÄTAVOITE (OT): Luodaan kehittämisen, toiminnan ja tutkimuksen ydin- ja koordinaatiorakenne  sekä yhteistoimintamalli vaativien, monialaisten erityispalvelujen turvaamiseksi  ja laadun varmistamiseksi lapsille, nuorille ja heidän perheilleen YT-alueelle

PÄÄMÄÄRÄ (OT):  Vaativan erityisen tuen palvelujen saatavuus ja laatu paranee ja ammattilaisten saama tuki lisääntyy YT-alueella 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Psykososiaaliset menetelmät: Pysyvä henkilöstörakenne ja toimintamalli psykososiaalisten menetelmien koulutukseen ja ylläpitoon, koulutusmateriaalit, koulutukset työnohjauksineen. Osaajarekisteri, kyselyt ja seuranta juurtumisen arvioimiseksi.

OT-toiminta:

  1. Toimijat ovat sitoutuneet SI-SO-TE -yhteistoimintaan ja sen kehittämiseen
  2. OT-rakenne on muotoutunut
  3. Tarvittavat asiantuntija- ja osaamisverkostot ovat toiminnassa
  4. OT-palveluohjaus ja konsultaatiomalli(t) on kuvattu ja toiminnassa
  5. Koulutukset ja koulutusmateriaalit
  6. YT-alueen sopimusmalli

 

 

Liitetiedostot ja linkit