Digiterapiakeskus - keskitetty fysioterapian etä- ja digipalveluja tuottava yksikkö

Digiterapiakeskus on Kymenlaakson hyvinvointialueella toimiva kuntoutuspalveluiden yksikkö, joka tuottaa fysioterapian ohjaus-, neuvonta- ja konsultaatiopalveluja sekä etäkuntoutusta alueen yli 16-vuotiaille asukkaille etäyhteyksin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digiterapiakeskus - keskitetty fysioterapian etä- ja digipalveluja tuottava yksikkö
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digiterapiakeskus on Kymenlaakson hyvinvointialueella toimiva kuntoutuspalveluiden yksikkö, joka tuottaa fysioterapian ohjaus-, neuvonta- ja konsultaatiopalveluja sekä etäkuntoutusta alueen yli 16-vuotiaille asukkaille etäyhteyksin.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue, kuntoutuspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Etävastaanoton prosessi
Kuvateksti
Digiterapiakeskuksen etävastaanoton prosessi
Kuva
Strategia
Kuvateksti
Digiterapiakeskus-mallin kehittämisen strategia
Kuva
Kuntoutusta etänä suoraan kotiisi -markkinointimateriaali
Kuvateksti
Kuntoutusta etänä suoraan kotiisi -markkinointimateriaali

Tekijä

Miia Kola

Luotu

07.08.2023

Viimeksi muokattu

16.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Digiterapiakeskus on fysioterapian etä- ja digipalveluja tuottava yksikkö, jossa pääpaino on matalan kynnyksen fysioterapeuttisessa ohjauksessa ja neuvonnassa sekä etäkuntoutuksessa. Palvelut on suunnattu kaikille Kymenlaakson hyvinvointialueen yli 16-vuotiaille asukkaille. Palveluihin asiakkaat voivat ohjautua joko itsenäisesti sähköisen ajanvarauksen, Omaolo-oirearvion ja fysioterapian chat-palvelun kautta tai vaihtoehtoisesti sote-ammattilaisten suosituksesta.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää sosiaali-ja terveyshuollon sekä pelastustoimen palvelut Kymenlaaksossa Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella. Noin 161 000 asukkaan hyvinvointialue työllistää 6600 työntekijää.

Kymenlaakson hyvinvointialueella tarjotaan alueen asukkaille monipuolisesti kuntoutus- ja apuvälinepalveluja, jotka auttavat arjessa sekä sairaudesta tai tapaturmasta kuntoutumisessa. Kuntoutuspalvelut toimii organisaatiossa omana tulosalueenaan osana terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialuetta.

Kymenlaakson hyvinvointialueen haasteita ovat väestön ikääntyminen sekä keskiarvoja korkeampi työttömyys. Lisäksi tuki- ja liikuntaelinoireet ovat alueella yleisiä, ja ne kattavat noin neljäsosan perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Digiterapiakeskuksen palveluiden kohderyhmänä on yli 16-vuotiaat Kymenlaakson hyvinvointialueen asukkaat. Asiakasymmärryksen tueksi toteutettiin hankkeen alkuvaiheessa kysely Online Prototyypit -yhteisölle (asukasraati) kuntoutuksen etäpalveluihin liittyen. Kyselyn tulosten perusteella lähdettiin muotoilemaan ja visualisoimaan Digiterapiakeskus-mallin perusideaa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Digiterapiakeskus-pilotin valmistelussa toteutettiin palvelun konseptointi ja suuntaviivojen määrittely yhdessä kuntoutuspalvelujen esihenkilöiden kanssa. Samalla määriteltiin vastuunjako, roolit ja tehtävät palveluille ja hankkeelle. Hankkeen vastuulla oli mm. toimintamallityö, laite- ja ohjelmistoperehdytykset ammattilaisille, etäkuntoutuskoulutusten järjestäminen, viestintä ja markkinointi, yhteensovitustyö eri palvelujen ja sidosryhmien välillä sekä kirjaamisen, tilastoinnin ja hinnoittelun selvittäminen. Palvelutuotanto puolestaan vastasi Digiterapiakeskuksen tiloista, välineistä, työn muotoilusta ja työntekijäresurssista. Työntekijäresurssi oli pilotoinnin alkuvaiheessa kaksi osa-aikaista työntekijää, ja kokonaisvahvuus oli 1 henkilötyövuosi (HTV). Työntekijävahvuus vaihteli pilotin aikana 1-1,8 henkilötyövuoden välillä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Digiterapiakeskus-pilotin ajan 3-12/2023 kerättiin asiakaspalautetta Webropol-kyselyn avulla. Asiakaspalautteita saatiin pilotin aikana yhteensä 54 kpl. Asiakkaista noin 91% suosittelisi palveluja (n=51) ja suositeltavuusarvo NPS = 91. Asiakkaista myös 100% (n=19) koki saamansa palvelun hyödylliseksi.

Vapaan sanan osiossa saatiin mm. seuraavia palautteita:

 • Fysioterapeutti paneutui huolellisesti ja ratkaisukeskeisesti ongelmiini. Ohjeistus oli selkeää ja kannustavaa.
 • Fysioterapeutti kuunteli, vastasi kysymyksiini ja osasi antaa hyviä ohjeita jatkoon.
 • Ystävällinen ja asiantunteva opastus ja neuvonta.
 • Puhelinkeskustelu sujui hyvin, kysymykset ja ohjeet selkeitä ja ymmärrettäviä. Asiallinen puhelu.
 • Sain kannustusta senhetkiseen olotilani kohentamiseen. Selkeät neuvot mitä kannattaa tehdä jotta pääsee kuntoutumisessa eteenpäin.
 • Hyvä palvelu. Jatkakaa tällaista toimintoa.
 • Jo tähänastinen ylittänyt kaikki odotukset
 • Toipuminen isosta leikkauksesta on aika yksinäistä ja erilaisia ajatuksia tulee mieleen. mm olenko toiminut jossain asiassa oikein.. Toivoisin esim. viikoittaista yhteydenpitoa terapeutilta tietysti ottaen potilaan kunto huomioon.
 • Palvelu oli mielestäni hyvä tällaisenaan, olin yllättynyt, sillä 5 vuotta takaperin ei tällaista palvelua ollut, kun ensimmäinen polveni leikattiin.
 • Tämä on jo hyvää edistystä. Toivon, että jatkuu vähintään tällä tasolla.
 • Tämä taso on hyvä, pitäkää se.

Hankkeelle asetetun tavoitteen mukaisesti, etäpalvelut saatiin vakiinnutettua pysyväksi toiminnaksi keskitetyllä mallilla Digiterapiakeskuksessa ja etävastaanottovolyymi on siltä osin kasvanut koko kuntoutuspalveluissa. Digiterapiakeskuksessa etäpalveluja tuotetaan noin kahden kuukauden aikana lähes sama määrä kuin avo- ja kotikuntoutuksessa aiemmin vuositasolla. Asiakastyytyväisyydestä kertoo Digiterapiakeskuksen palvelujen suositeltavuusarvo (NPS), joka 17.12.2023 on ollut 91 (54 vastausta). Asiakkailta on saatu myös paljon myönteistä sanallista palautetta, ja toiveena heillä on ollut, että matalan kynnyksen kuntoutuksen etäpalvelut jatkuisivat myös tulevaisuudessa. 

Pilotin päättyessä joulukuussa 2023 kuntoutuspalvelujen vastuuylilääkäri ja ylihoitaja linjasivat, että Digiterapiakeskus jatkaa pilotin jälkeen toimintaansa pysyvänä osana kuntoutuspalveluja. Lisäksi on tunnistettu tarve lisätä Digiterapiakeskuksen työntekijävahvuutta ja tavoitteena on laajentaa yksikön toimintaa edelleen tulevaisuudessa. Yksikön toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen palvelutuotannossa sekä näillä näkymin Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP).  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Digiterapiakeskus-malli sekä sen alaisuudessa kehitetyt etäpalvelujen toimintamallit ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä myös muihin palveluihin Kymenlaakson hyvinvointialueella. Mallia voidaan soveltaa myös muilla hyvinvointialueilla.

Digiterapiakeskuksen toimintamallin kehittäminen vaatii paljon aikaa ja resursseja sekä tiivistä yhteistyötä palvelutuotannon että kehittämispalvelujen kesken. Tärkeää on myös huomioida digifysioterapeuttien rekrytoinnissa riittävä kiinnostus ja motivaatio etäpalveluja kohtaan, sillä uusien palvelujen tuottaminen ja kehittäminen vaatii paljon uuden opettelua ja jatkuvan muutoksen sietokykyä.

Palveluihin ohjautumisen kehittäminen oli yksi suurimmista haasteista, mikä edellyttää runsaasti sekä sisäistä että ulkoista tiedottamista ja markkinointia. Palvelujen käyttöaste lisääntynee progressiivisesti sitä mukaa, kun tieto etäpalveluvaihtoehdoista leviää laajemmin sekä asiakkaiden että ammattilaisten tietoisuuteen. Palveluja tulee siis kehittää ajan kanssa ja kärsivällisesti jatkuvaa tilannearviointia tehden.

Keskitetty fysioterapian etäpalvelujen toimintamalli mahdollistaa myös ammattilaisten erityisosaamisen hyödyntämisen ja alueellisten ruuhkahuippujen tasaamisen, sillä palveluja voidaan tuottaa paikkakuntariippumattomasti. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis