Etsivä lähityö, kaduille ja julkisiin tiloihin jalkautuva sosiaalialan työ

Etsivä lähityö tavoittaa palveluiden ulkopuolella olevat ja ulkona asuvat ihmiset. Kohdatuille tarjotaan tukea kaduilla sekä edistetään palveluihin pääsyä. Mahdollisuus anonyymiin ja ajanvarauksettomaan palveluun. Rakenteellista sosiaalityötä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etsivä lähityö, kaduille ja julkisiin tiloihin jalkautuva sosiaalialan työ
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etsivä lähityö tavoittaa palveluiden ulkopuolella olevat ja ulkona asuvat ihmiset. Kohdatuille tarjotaan tukea kaduilla sekä edistetään palveluihin pääsyä. Mahdollisuus anonyymiin ja ajanvarauksettomaan palveluun. Rakenteellista sosiaalityötä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Toteutuspaikka
Helsingin Soten nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Lena Pascale

Luotu

13.08.2020

Viimeksi muokattu

17.02.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin avulla tavoitetaan palveluiden ulkopuolella olevia henkilöitä. Kohdattujen osallisuutta vahvistetaan etsivän ja jalkautuvan sekä rakenteellisen työn keinoin niin yksilö-, yhteisö- että yhteiskunnallisella tasolla. 

Työmuoto viedään ihmisten luo, jonne palvelut eivät ulotu. Etsivä lähityö tarjoaa ihmisille neuvontaa, tukea ja palveluohjausta. Tarvittaessa kontaktien ja yhteyksien luomista ja asianajoa. Pyrkimyksenä on parantaa ihmisten elämänlaatua heidän lähtökohdistaan käsin sekä vahvistaa heidän yhteiskunnallista osallisuuttaan. Asiakkaat ja työntekijät kehittävät yhteistä vaikuttamistyötä. 

Etsivän lähityön näkyvä läsnäolo ja helppo lähestyttävyys kaduilla edistää kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta. Etsivä lähityö vastaanottaa ja reagoi kansalaisten huolen aiheisiin. 

 

Toimintaympäristö **

Etsivässä lähityössä pyritään tavoittamaan ensisijaisesti Helsingin alueella, kaduilla oleskelevia ja palvelujen ulkopuolelle jääneitä tai niihin heikosti kiinnittyneitä aikuisia.  Kaduilla kohdataan mm. mielenterveys- ja päihdeongelmien kanssa kamppailevia sekä asunnottomia ihmisiä.   

Yhteiskunnan muutokset kuten digitalisoituminen, palvelupisteiden lakkauttaminen ja peruspalveluiden keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin sekä kaupungin monikulttuuristuminen ja kasvukeskusten uudet ilmiöt lisäävät tarvetta syrjäytymistä ennaltaehkäiseville menetelmille.   Etsivän työn avulla jalkaudutaan ihmisten omaan elinpiiriin ja toimintaympäristöön huomioiden sekä alueellisia että kohderyhmän erityispiirteitä. Työmuodon avulla voidaan löytää ja auttaa avuntarpeessa olevia ihmisiä esim. neuvonnan, palveluohjauksen tai psykososiaalisen tuen avulla. Lisäksi ympäristön havainnoinnilla saadaan ajantasaista tietoa kaupungissa kehittyvistä ilmiöistä, kohderyhmän elinolosuhteista ja palvelujärjestelmän toimivuudesta.  Havainnoista ja ilmoituksista kerätyn tiedon avulla tuotetaan säännöllisesti sosiaalinen raportti pureutuen valittuun teemaan tai ilmiöön. 

Työmuodolla pyritään eriarvoisuuden vähentämiseen sekä yksilön ja asiakasryhmien osallisuuden vahvistamiseen yhteiskunnassa. Tämä edellyttää mm. verkostoitumista, monitoimijaista yhteistyötä sekä myös asiakkaiden kanssa tehtävää rakenteellista työtä, mm. em. sosiaalisia raportteja. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etsivä lähityö pyrkii tavoittamaan Helsingin alueen kaduilla ja julkisissa tiloissa oleskelevia tai yöpyviä ja palveluiden ulkopuolella olevia henkilöitä. Kohdatut ovat päänsääntöisesti mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä ja ulkona-asuvia henkilöitä. Palvelua tarjotaan avuntarpeessa oleville ihmisille, joilla on vaikeuksia hakeutua palveluihin tai toimia palvelujärjestelmässä. Apua tarjotaan asiakaslähtöisesti ikään tai asuinkuntaan katsomatta.  

Asiakasymmärrystä on kerrytetty mm. asiakaslähtöisellä ohjauksella ja dialogisella vuorovaikutuksella, järjestelmällisellä havainnoinnilla ja asiakaspalautteen keräämisellä sekä verkostotyöllä. Etsivässä lähityössä asiakkaita on kutsuttu mukaan kehittämään ja tuottamaan yhteistä sosiaalista raportointia, työnohjaukseen ja työntekijän rekrytointiin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on kehittynyt Lähityö-hankkeen (2009–2013) pohjalta, jossa kaduille ja lähiöihin jalkautui 3–4 työparia päätavoitteinaan alueen turvallisuuden ja viihtyisyyden edistäminen. Toimintamalli todettiin tarpeelliseksi osana sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ja se päätettiin v. 2014 vakiinnuttaa 3–4 vakanssilla, jolloin mallin etsivän työn osuus vahvistui merkittävästi. Vuoden 2017 organisaatiomuutoksen myötä etsivää lähityötä vahvistettiin neljällä uudella vakanssilla.  Helsingissä toimii nyt 4 sosiaaliohjaajatyöparia jokaisella ilmansuunnalla. Työpareilla on: autot kuljetuksia varten, työasut logoilla, asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus ja toimintarahaa. 

Etsivä lähityö edellyttää etsivän työn taustafilosofian omaksumista, kaupunkiympäristön ja palvelujärjestelmän hyvää tuntemusta, rohkeutta olla aktiivinen kontaktin ottaja, tilanneherkkyyttä sekä rakenteellisen työn mahdollisuuksien hyödyntämistä asiakasryhmän asioiden ja aseman parantamiseen. 

Lähtökohtana on asiakkaan ja alueen määrittämät tarpeet, mikä edellyttää alueiden ja kohderyhmän erityistarpeiden tunnistamista ja palvelujen hyvää tuntemusta. Kadut ja yleiset alueet työympäristönä ovat neutraaleja ja työntekijä pyrkii kohdattujen kanssa tasa-arvoisuuteen. Esimerkiksi työntekijällä ei ole päätöksentekoon perustuvaa valta-asemaa asiakkaaseen nähden. Ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti omassa elinympäristössään. Yhteistyö asiakkaan kanssa perustuu vapaaehtoisuudelle, on luottamuksellista ja lisää asiakkaan hyvinvointia.   Työorientaatioina ovat mm. Etsivä työ, haittoja vähentävä periaate, voimavara- ja ratkaisulähtöinen työskentely.  Työntekijät ovat helposti tavoitettavissa ja merkittävä osa työajasta tapahtuu kentällä.   

Asiakasryhmän asioiden edistäminen edellyttää runsasta verkostoitumista, kuten asiakas-, alue-, viranomais- ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Lisäksi järjestelmällinen havainnointi ja tiedonkeruu, tiedon välitys, säännöllinen sosiaalinen raportointi ja rakenteellinen sosiaalityö ovat asiakasryhmän aseman parantamiseksi välttämättömiä. 

Etsivän lähityön malli

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etsivä lähityö on todettu tarpeelliseksi ja on jo vakiintunut työmuoto. Työntekijät ovat saaneet työmuodosta ja lähestymistavastaan runsaasti myönteistä palautetta asiakaskunnalta, yhteistyökumppaneilta ja alueiden asukkailta.  Työntekijöiden läsnäolo kaduilla on lisännyt useimpien turvallisuuden tunnetta. Etsivä lähityö näyttää onnistuneen luomaan “brändin”/tasalaatuisen palvelukonseptin, jolloin etsivään lähityöhön luotetaan työntekijästä riippumatta. 

  • Työmuoto on tullut tunnetuksi ja asukkaat ja eri toimijat ovat saaneet Etsivästä lähityöstä kanavan, jolle voidaan välittää huoli-ilmoituksia.  
  • Etsivä lähityö on tuottanut useita sosiaalisia raportteja asiakaskunnan elinoloista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kehittymässä olevista ilmiöistä sekä laatinut yhdessä asiakkaiden kanssa toimenpide-ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi. Päättäjät ja palveluista vastaavat ovat saaneet tietoa vaikuttavampien palveluihin kehittämiseksi. 
  • Etsivä lähityön asiantuntijuutta on hyödynnetty useissa yhteyksissä 

 

Kohdattujen ihmisten osallisuus on vahvistunut:  

  • Palvelujen ulkopuolella olevia ja ulkona nukkuvia on löydetty, ja he ovat saaneet apua omassa toimintaympäristössään 
  • Palvelujen saavutettavuus on kohtaamisten myötä parantunut ja asiakkaiden palveluihin pääsy on parantunut 
  • Asiakkaat ovat tulleet näkyväksi, kohdatuiksi ja kuulluksi 
  • Asiakkaat ovat voimaantuneet olemaan itse oma-aloitteisia palveluissa.  
  • Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteinen vaikuttamistyö voidaan nähdä vahvistaneen asiantuntijuuksia ja valtauttaneen osapuolia. 

Ajankohtaisena tehtävänä on kehittää toimintamallia entistä vahvempaa asiakasosallisuutta tukevaksi sekä vahvistaa asiakkaiden osallisuutta etsivän lähityön kaikessa toiminnassa. Ks. myös Innokylässä 2021 päivitetty etsivän lähityön toimintamalli: Etsivän lähityön kehittäminen asiakasosallisuutta vahvistamalla.

Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen sosiaalisessa raportoinnissa, Opinnäytetyö (YAMK)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kohderyhmän luo on hyvä jalkautua avoimin mielin ja ilman vahvaa ohjauksellista työotetta tai “tausta-agendaa”. Yhteisellä alueella tasavertaisen ja arvostavan kohtaamisen merkitys on entistä tärkeämpää. Tärkeäksi on koettu aito asiakaslähtöisyys, asiakkaan saama apu jo kohtaamistilanteessa sekä palveluohjauksellinen työote. 

Työmuodon tunnettavuutta edistää ”puskaradio”, jolloin aiemmin palvelluksi tulleet ja tutut asiakkaat kannustavat uusia asiakkaita asioimaan etsivän lähityön kanssa. Myös hyvät yhteydet alueen toimijoihin, kasvotuttuus ja suorat yhteydet, kuten puhelinnumerot ja toimivat käytännöt, edistävät kohdattujen ihmisten asioiden eteenpäin viemistä.   

Kansikuva
Etsivä lähityö

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Liikkuvat palvelut Sosiaaliala Asiakaslähtöisyys

Ilmiöt

Asunnottomuus Eriarvoistuminen ja segregoituminen

Kohderyhmä

Paljon palveluita tarvitsevat