FINGER-toimintamallin käyttöönoton edistäminen Keski-Suomen hyvinvointialueella

 1. Tunnistetaan muistisairauden riskissä oleva henkilö
 2. Arvioidaan riski ja tunnistetaan yksilölliset riskitekijät
 3. Suunnitellaan yhdessä monipuolinen elämäntapaohjelma 
 4. Tuetaan sosiaalista aktiivisuutta
 5. Järjestetään seuranta ja arvioidaan vaikutuksia

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
FINGER-toimintamallin käyttöönoton edistäminen Keski-Suomen hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus
 1. Tunnistetaan muistisairauden riskissä oleva henkilö
 2. Arvioidaan riski ja tunnistetaan yksilölliset riskitekijät
 3. Suunnitellaan yhdessä monipuolinen elämäntapaohjelma 
 4. Tuetaan sosiaalista aktiivisuutta
 5. Järjestetään seuranta ja arvioidaan vaikutuksia
Toteutuspaikka
Keski-Suomen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Maiju Vuori

Luotu

06.06.2023

Viimeksi muokattu

24.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

 

FINGER-TOIMINTAMALLIN EDISTÄMISEN TAVOITTEET

Päätavoitteet

 • Muisti-, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden varhainen tunnistaminen, hallinta ja vähentäminen
 • Kaatumisten ehkäisy 
 • Toiminnan järjestäminen saadaan osana ikääntyvien yhteisöllisyyttä ja arjen hyvinvointia tukevaa toimintaa

Osatavoitteet

 • Muistisairauden riskitestin tunnetuksi tekeminen ja käytön juurruttaminen
 • Toimintamallien kehittäminen ja pilotoiminen elämäntapaohjaukseen toimintakyvyltään ja digivalmiuksiltaan eritasoisille ikääntyville
 • Yhteistyön vahvistaminen kunnan, järjestö- ja yhdistystoiminnan ja hyvinvointialueen kesken
 • Työntekijöiden perehdyttäminen kehitettävien toimintamallien tietosisältöön ja toteutukseen
 • Varmistetaan asiantuntijapalveluiden saatavuus myös pienille paikkakunnille

   

TEHDYT TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:

 

Muistisairauden riskitestin tunnetuksi tekeminen ja käytön juurruttaminen:

 • Muistisairauden riskitestiä tehty tunnetuksi hyvinvointialueen terveysasemien vastaanoton ammattilaisille. Testiä tehty tunnetuksi myös alueiden hyvinvointipisteillä, hyvinvointitestaus- ja kuntokatsastus-tilaisuuksissa

 

Toimintamallien kehittäminen ja pilotoiminen elämäntapaohjaukseen toimintakyvyltään ja digitaidoiltaan eritasoisille ikääntyville:

Ryhmä on tarkoitettu 65- vuotta täyttäneille keskisuomalaisille henkilöille, jotka saavat muistisairauden riskitestistä vähintään 6 pistettä. Ryhmässä keskustellaan aivoterveyden edistämisen teemoista ja tehdään erilaisia toimintakykyä tukevia harjoituksia. Ryhmä kokoontuu 1-1,5 vuoden aikana 12 kertaa. Ryhmänohjauksesta vastaa FINGER-toimintamallin edistämisen koordinaattori, ravitsemusterapeutti ja Omaks.fi digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen elämäntapaohjaaja. Ryhmiä hankkeen aikana 3, joista yhdessä mahdollistettu myös ei-digitaitoisten osallistumien toimintaan. Ns. "satelliittiryhmä" toteutettu yhteistyössä Jyväskylän lähitalojen kanssa, joissa digiosaamisesta vastaa tapaamiskerroilla digi-tutor, joka on myös ryhmän jäsen. 

 • Kehitetyt työkalut elämäntapaohjauksen tueksi ammattilaisille ja omatoimisille ikääntyville elämäntapamuutoksen tueksi:

Aivoterveyden harjoituskalenteri

Aivotreeni -esite

Aivoterveyttä edistävät elämäntavat-esite (tulossa)

Verkkosivut: Seniorin aivoterveys ja muisti | Keski-Suomen hyvinvointialue (hyvaks.fi)

Ikääntyvien elämäntapaohjauksen hoito- ja palveluketju (tulossa)

Hyvinvointi-iltapäivät-toimintamalli monialaisessa yhteistyössä, pilottina "Hyvinvointia ja eväitä arkeen seniorille -iltapäivät Huhtasuolla". Pilotin tavoitteena luoda yhteinen toimintamalli ikääntyvien aivoterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Pilotista vastaa 11/23 --> K-S hyvinvointialueen Kestävän kasvun ohjelma

Kauramäen kylä-konsepti: FINGER-teemojen (ruokailu, liikunta, aivotreeni, sosiaaliset suhteet, uni ja lepo) sisällyttäminen tuetun asumisen palveluihin asukkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi (ammattilaisten osaamisen vahvistaminen työpajatyöskentelyn avulla)

 

Yhteistyön vahvistaminen kunnan, järjestö- ja yhdistystoiminnan ja hyvinvointialueen kesken:

 • Verkostoyhteistyö: alueelliset yhteiset palaverit sekä yhteiset hyvinvointialueen FINGER-verkoston palaverit, toiminnan esittely paikallisille toimijoille (esim. vanhusneuvosto, kumppanuuspöytä). Tavoitteena kartoittaa alueiden aivoterveyden edistämiseen liittyvät palvelut ja palvelut joihin mahdollisuus sisällyttää teemoja. Tarkoituksena sujuvoittaa ikääntyvän elämäntapaohjauksen polkua ja tarjota alueille tukea ja työkaluja toiminnan edistämiseen
 • Hankkeen tarjoama paikallinen ja konkreettinen tuki: osallistuminen aivoterveyden teemoissa hyvinvoinnin edistämiseen liittyviin tapahtumiin, luennot ja tietoiskut aivoterveyttä edistävistä elämäntavoista alueen asukkaille
 • FINGER-toimintamallin edistäminen osana Kestävän kasvun ohjelman Seniorin hyvinvointineuvolan kehittämistä (pilotointi Jyväskylässä ja pohjoisessa Keski-Suomessa  v. 2023-2025 välisenä aikana)

   

Työntekijöiden ja vapaaehtoisten perehdytys ja kouluttaminen:

 • Perehdytys FINGER-toimintamallin tietosisältöön osana ikääntyvän kokonaisvaltaista ja yksilöllistä elämäntapaohjausta + kehitettyjen työkalujen käyttöön
 • Aivoterveyttä ikääntyville -etä- ja lähiryhmien tietosisältöön ja toteutukseen
 • Ikääntyvien elämäntapaohjauksen hoito- ja palveluketjuun
 • Kaatumisen ehkäisy: perehdytys Toiminnallisen kognitiivisen harjoittelun oppaan hyödyntämiseen omassa työssä ja OTAGO-koulutukset
 • Kognitiivisen harjoittelun (aivotreeni) ohjausosaamista vahvistettu Ahaa-aivotreenikoulutuksilla (kevät ja syksy 2023). Koulutukset ovat tarkoitettu vapaaehtoisille ja syksyn koulutus pääosin ammattilaisille
 • FINGER-toimintamallin mukaisten ikääntyvien elämäntapaohjauksen teemat osana Elämäntapaohjauksen syventävää koulutusta syksyllä 2023

Varmistetaan asiantuntijapalveluiden saatavuus myös pienille paikkakunnille

 • Ravitsemusterapeutin etävastaanotot
Toimintaympäristö **

Muistisairaiden henkilöiden määrä kasvaa väestön ikääntyessä

 • Muistisairauksien riskissä olevien henkilöiden varhainen tunnistaminen palvelujärjestelmässä on tärkeää, jotta ennaltaehkäisevät toimenpiteet voidaan kohdistaa riittävän ajoissa oikeille henkilöille
 • Koska sairauteen ei ole vielä parantavaa hoitoa, on tärkeää keskittyä niihin toimenpiteisiin, joilla sairastumisriskiä voidaan pienentää, tai jo alkaneen muistisairauden oireiden etenemistä hidastaa
 • Ennaltaehkäisyllä on mahdollista vaikuttaa ikääntyneiden huolen ja hoidon tarpeeseen viivästyttäen raskaan ja kalliin ympärivuorokautisen hoidon tarvetta
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä 65 vuotta täyttäneet ja vanhemmat henkilöt

 • Toimintamallien kehittämiseen on osallistettu keskisuomalaisia eläkeläisjärjestöjä
 • Toimintamalleja on kehitetty asiakkaiden toiveiden pohjalta huomioiden erilaiset asiakasprofiilit ja niihin liittyvät tarpeet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • FINGER-toimintamallin edistäminen hyvinvointialueella vaatii koordinoivan henkilön, jolla asiantuntijuutta aivoterveyden edistämisestä, ohjaustyöstä ja verkostoyhteistyöstä
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Muistisairauden riskitestin käytön juurruttaminen osana ikääntyvän elämäntapaohjausta: testiä käytetään tällä hetkellä Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten (+ lähiaikoina Laukaa) osana laajennettuja ajoterveystarkastuksia ja omaishoitajien tarkastuksia. Testiä tehdään satunnaisesti hyvinvointipisteillä, ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä tapahtumissa sekä Keski-Suomen Sydänpiirin toimesta. Muilta osin käytön juurruttaminen kesken, sillä riskitestin teemat tulevat pääosin esiin jo ikääntyvien yksilövastaanottotyössä

 

 • Kunnissa sekä kuntien ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä edistetty monialaisesti ikääntyvien aivoterveyden edistämiseksi sekä ikääntyvien elämäntapaohjauksen polun sujuvoittamiseksi. Osa kunnista ottanut FINGER-toimintamalliin sisältyvät teemat ikääntyvien elämäntapaohjauksen ja aivoterveyttä edistävien toimintojen viitekehykseksi

 

 • Hyvinvointialueen ikääntyvien asukkaiden tietoisuus aivoterveyttä edistävistä elämäntavoista lisääntynyt

 

 • Aivoterveyttä ikääntyville -etävalmennusryhmän toteutus ja asiakaskokemukset: 10/23 mennessä vasta yhden ryhmän toiminta loppunut, joten ryhmäläisten elämäntapamuutosten vaikutusarviointi kesken. Ikääntyvien välipalautteiden ja yhden ryhmän suullisen loppupalautteen mukaan ryhmän toiminta vahvistanut aiempia tietoja aivoterveyttä edistävistä elämäntavoista sekä ryhmältä saatu vertaistuki koettu merkitykselliseksi. Toteutuksen ja ohjaajan näkökulmasta ryhmissä muodostunut luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri ja Teams-toteutus teknisesti onnistunut kohtalaisen hyvin. Jatkossa ryhmiä ei kannata toteuttaa vain etäryhminä, vaan esimerkiksi hybriditoteutuksena, jossa tehdään alueiden liikuntapalvelujen ja muiden ryhmätoimijoiden välistä yhteistyötä erityisesti ryhmän toiminnallisuuden varmistamiseksi (liikunta, kognitiivinen harjoittelu). Tietosisällöt voisi toteuttaa etänä esimerkiksi asiantuntijaluentoina. Kohderyhmän valintaan on jatkossa myös tärkeää kiinnittää tarkemmin huomiota ja valita ryhmätoimintaan henkilöt, jotka ovat sitoutuneet ryhmän toimintaan, joilla on korkeat muistisairauden riskitestipisteet (> 6 pistettä) ja jotka eivät digitaitojensa, toimintakykynsä, tai yksilöllisistä tarpeista johtuen hyödy omahoidon työkaluista. Kohderyhmän valinnassa ehdotetaan tehtävän yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa (erityisesti terveysasemien vastaanotot, seniorin hyvinvointineuvolan vastaanotot ja liikuntaneuvonta). 

 

-->Ikääntyvien elämäntapaohjauksen ja FINGER-toiminnan koordinoinnista vastaa jatkossa Keski-Suomen hyvinvointialueen elämäntapaohjauksen koordinaattori

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Aivoterveyden edistämisen toimintaympäristö laaja, joten toimenpiteet kannattaa rajata ja valita tarkasti ja perustuen vaikutusarvioihin
 • Kartoita nykytilanne, tilastotiedot, tutustu alussa meneillä oleviin eri toimijoiden ja hankkeiden kehittämistyöhön ja hyödynnä niitä toimintamallin edistämisessä. Hyödynnä muiden hyvinvointialueen kokemuksia toiminnasta
 • Asiakkuuspolkujen määrittämiseen (segmentointiin) kannattaa varata aikaa ja huomioida ne toimenpiteitä valitessa. Valitse toimenpiteiden arviointiin mittarit
 • Hyödynnä mahdollisimman paljon alueellisia verkostoja ja panosta alueellisen yhteistyön edistämiseen: tarjoa työkaluja, innosta ja rohkaise alueita itseohjautuvuuteen ja paikalliseen yhteistyöhön sekä FINGER-teemojen sisällyttämiseen jo olemassa oleviin palveluihin
 • Suunnittele toimenpiteet alueiden kanssa niiden resurssien mukaisesti ja panosta yhteyshenkilöverkostoon
 • Kokeile rohkeasti erilaisia hybridiryhmätoteutuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 
Kansikuva
Aivoterveyden käsi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä