Ilmiölähtöisen yhteiskehittämisen toimintamalli

Toimintamalli systeemiselle perhekeskuksen kehittämiselle, jossa yhteinen työ muodostuu perheiden tarpeen ympärille, mukaan kutsutaan tarvittavat toimijat ja työskennellään systeemisellä työotteella. Kehitetty perhekeskukselle, mutta soveltuu muuhunkin toimintaan. 

 

 

Toimintaympäristö **

Lapsi- ja perhepalveluiden toiminta ja kehittäminen tapahtuu ja on organisoitu eri toimijoille, SOTE-palveluihin, sivistyspalveluihin ja muihin kunnan palveluihin, järjestöihin, seurakunnille ja kelalle. Erillisyys toiminnassa ja kehittämisessä haastavat sitä, että perheet saavat juuri sitä tukea, mitä tarvitsisivat. Perhekeskusten toiminnan on tarkoitus yhteensovittaa eri toimijoiden työtä.

Yhteiskunnassamme on paikallisella ja kansallisella tasolla erilaisia ilmiöitä, joihin emme pysty löytämään ratkaisuja perinteisellä organisaatio- ja palvelulinjalähtöisellä lähestymistavalla. Kompleksisiin ilmiöihin ei pystytä vastaamaan pohtimalla ratkaisuja irrallisesti yhdessä palvelussa. Lisäksi tarvitaan uudenlaista työotetta, jossa päästään sellaisiin työskentelytapoihin, joissa ratkaisuja ei suunnata ilmiongelmiin vaan pystytään pohtimaan syvällisemmin juurisyitä ilmiöiden takana.  

Kansallisesti on tunnistettu ja nostettu esiin tarve perhekeskuksen palveluiden systeemisyyden vahvistamiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että eri toimijat saadaan tuotua yhteen, on kiinnitettävä huomiota myös siihen, millä tavalla työtä tehdään yhdessä. Perhekeskuksessa tarve on luoda yhteisiä toimintamalleja paitsi systeemiselle asiakastyölle, myös systeemiselle johtamiselle ja kehittämiselle.

Kansallisessa kehittämistyössä, erityisesti Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön toimesta, katsetta on käännetty perhekeskusten ilmiölähtöisen toiminnan tarpeeseen. Tällöin puhutaan myös yhteisövaikuttavuudesta. Ilmiölähtöisyyden kautta kohdistetaan palveluita vahvemmin perheiden tarpeisiin ja toisaalta löydetään paikka yhteiselle työlle, sillä ilmiöt koskettavat yleensä useita eri palveluita perhekeskuksessa ja sen yhdyspinnoilla.

Kansallinen lapsistrategia kehottaa kohdistamaan katseen lapsi- ja perhepalveluissa haavoittavammassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin, heidän osallisuuteensa sekä ylipäätänsä lasten ja nuorten arjen rajapinnassa tapahtuvaan osallisuuteen. Lisäksi huomiota kehotetaan kohdistamaan palveluiden yhteensovittamiseen vahvemmin lasten ja nuorten tarpeisiin. Tämä tulee huomioida myös perhekeskuksen kehittämisessä.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Toiminta kiinnittyy perhekeskuskehittämiseen, erityisesti Tulevaisuuden SOTE-keskushankkeen tavoitteeseen systeemisen työotteen vahvistamisesta perhekeskuksessa ja sen kehittämisessä sekä lasten lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamiseen perhekeskuksen kehittämisessä. 

Lisäksi kts. toimintaympäristön kuvaus.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakkailla on tarve palveluihin, jotka vastaavat vahvemmin heidän tarpeisiinsa yhteensovitettuna kokonaisuutena. Lisäksi perheiden osallisuus palveluiden kehittämisessä on varmistettava, sillä miten voimme tietää, millaisen tuki vastaa perheiden tarpeisiin, jos emme kysy sitä perheiltä itseltään. Lisäksi perheiden ja yhteisöjen omat voimavarat ja ratkaisut tulevat mukaan yhteiseen toimintaan vain siten, että perheet ovat mukana kehittämisessä ja toiminnan suunnittelussa.

Ammattilaisilla ja organisaatiolla olisi hyvä olla tarve oppia uutta siitä, miten perheille voidaan olla avuksi. Kinkkisissä ilmiöissä ja pulmissa ammattilaiset ja organisaatio tarvitsevat erilaisia tapoja toimia sekä kokonaiskuvaa siitä, kuinka toimitaan yhdessä kokonaisuutena. Lisäksi tarvitaan yhdessä oppimista ilmiöiden myönteisitä vaikutuksista ja siitä, missä on onnistuttu. Organisaatiot tarvitsevat työkaluja siihen, kuinka muuttaa toimintansa organisaatiolähtöisestä asiakaslähtöiseksi. Tahtotilaa tälle löytyy, mutta konkreettiseen muutos tarvitsee tuekseen asiakas- ja perhelähtöisyyttä tukevia työkaluja. 

Kompleksisten ilmiöiden äärellä organisaatiolta tarvitaan yhteisiä toimintamalleja ilmiöiden ymmärtämiseksi ja ratkaisujen suunniteluksi. Lisäksi tarvitaan hahmotusta siitä, kuinka toimintamalleissa työtä koordinoidaan ja fasilitoidaan systeemisellä työotteella siten, että päästään toivottuun tulokseen.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Yhteiskehittäminen toteutettiin syksyn 2022 aikana. Yhteiskehittämiseen kutsuttiin mukaan laajasti Pirkanmaan eri kuntien perhekeskustoimijoita, mukaan lukien sivistyspalvelut, järjestöt ja seurakunta, LAPE-hankeet (sis. Tulevaisuuden lastensuojeluhanke), korkeakoulut, SOTE-keskuskehittäjät sekä kehittäjäasiakkaita.  

Kehittäjäryhmään osallistui PirSOTE-hankkeen perhekeskuskehittäjiä, MONNI-hanke (Tulevaisuuden lastensuojelu-hanke), perhekeskustoimijoita (ml. SOTE-palvelut, järjestöedustus, ev.lut seurakunta, sivistyspalvelut) ja neljä kehittäjäasiakasta. Kehittäjäryhmän toimintaa suunniteltiin yhdessä PirSOTE- ja MONNI-hankkeen sekä myös muun kehittäjäryhmän kanssa.

Kehittäjäryhmän työskentelyalustana oli Howspace, johon koottiin työstettävä ja työstetty materiaali ja jonka avulla sähköisesti jokainen kehittäjäryhmän jäsen osallistui työskentelyyn. 

Kehittäjäryhmä kokoontui kolmen tunnin työpajoihin neljä kertaa. Viimeisellä kerralla työskentelyyn kutsuttiin mukaan laajemmin Pirkanmaan perhekeskuskehittäjät sekä LAPE-työryhmät työskentelyn ulottamiseksi laajemmalle perhekeskusverkostolle. 

Kehittäjäryhmän työskentely pyrittiin toteuttamaan systeemiselle työotteella. Käytännössä tämä tarkoitti esimerkiksi sitä, että kaikkien näkökulmat ja osaaminen pyrittiin hyödyntämään sähköisen Howspace-alustan käytöllä, dialogisilla keskustelurakenteilla sekä pienkeskusteluilla.

Työskentely ei perustunut valmiiksi tietämiselle, vaan toimintamalli työstettiin yhdessä valmiiksi kansallisessa kehittämistyöstä jäsennetyn kehikon pohjalta. Työskentely kiinnitettiin yhteisiin tavoitteisiin ja läpi yhteiskehittämisprosessin pyrittiin olemaan läpinäkyviä siitä, kuinka prosessi eteen ja missä kohtaa milloinkin ollaan.

Fasilitoinnissa kiinnitettiin huomiota yhteiseen virittäytymiseen, jotta osallistujien olisi helppo osallistua ja myös orientoitua työskentelyyn. Palautteen mukaan osallistujat arvioivat, että heidän näkökulmansa ja osaamisensa hyödynnettiin ja he myös kantoivat itse vastuuta omien näkökulmiensa tuomisesta mukaan työskentelyyn. Kehittäjäryhmässä myös käytiin yhteinen reflektiokeskustelut työpajan lopussa siitä millaisia ajatuksia ja tunteita nyt on. Tämän lisäksi osallistujilta kerättiin sähköistä palautetta. Toiminnassa pyrittiin olemaan perhelähtöisiä, mutta tässä ei kehittäjäryhmästä saadun palautteen perusteella täysin onnistuttu. 

Liitteet
Kuva
Yhteiskehittämisprosessi
Tavoiteltu muutos

Toimintamallin avulla pyritään vastaamaan palveluilla vahvemmin perheiden tuen tarpeisiin ja tukemaan hyvinvointia;

 • Tukemalla ilmiö- ja perhelähtöistä toimintaa
 • yhteensovittamalla perhekeskuksen verkoston yhteiseen työhön

Toimintamalli on yhteinen työkalu, jota hyödynnetään;

 • Pirkanmaan perhekeskuksissa

  • perhekeskusten johtamisessa

Toimintamalli vahvistaa perhekeskuksen systeemisyyttä

Toteutussuunnitelma

Toimintamallin hyödyntämisessä on tärkeää varmistaa toiminnan systeemisyys; muun muassa mahdollisuus aidolle yhdessä oppimiselle ja dialogisuudelle, perhelähtöisyydelle, juurisyiden paikantamiselle ja konkreettisille suunnitelmille.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mukana yhteiskehittämisprosessissa oli neljä kehittäjäasiakasta. 

Kun toimintamallia seuraavaksi jalkautetaan käytännössä kokeilemalla, on mukana yhteiskehittämisprosessissa lapsia, nuoria ja perheitä siitä kohderyhmästä, mihin yhteiskehittämisessä tartutaan. Tarkoituksena on jatkokehittää ja lisätä käytännön kokeilulla ymmärrystä ja osaamista siitä, kuinka perheiden on mahdollista olla mukana yhteiskehittämisessä. Tarkastelemme ja opimme siitä, millaisia menetelmiä, työkaluja ja toimintaa silloin on mahdollista hyödyntää. Tällöin mukana olevat lapset, nuoret ja perheet itse ovat mukana myös arvioimassa ja kehittämässä toimintaa. 

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Hyödynnetty ja sovellettu Sitran ilmiölähtöisen suunnittelun työkalupakkia sekä ITLA-työn ja professori Mika Niemelän kehittämistyötä ja jäsennyksiä ilmiölähtöisesti toimivasta perhekeskuksesta.

Lisäksi sovellettu systeemisen verkostotyön prosessia jäsentäen sitä kehittämistyön kontekstiin.

Osana prosessia mahdollista hyödyntää työkaluna ilmiön ja verkoston analyysia. 

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli on avuksi kompleksisiin ilmiöihin, joihin tarvitaan palvelulinjat ylittäviä ratkaisuja, jotka kiinnittyvät ilmiöiden juurisyihin ilmiongelmien sijaan..

Ilmiö=Syystä tai toisesta huomionarvoinen aihe, johon kohdistetaan toimenpiteitä.

Ilmiölähtöisyys = ilmiöperusteisuus, ilmiöpohjaisuus. Tapa hahmottaa asioita osana laajempaa järjestelmää ja asiakokonaisuutta erillisten yksittäisten osien sijaan. (Sitran määritelmä)

 

Lähtökohdat: 

Toimintamalli on yhteinen työkalu, jota hyödynnetään perhekeskuksessa kehikkona, jota voidaan muokata paikallisen ja ilmiökohtaisen tarpeen mukaan.

Yhteiskehittäminen tapahtuu toiminnan eri tasoilla ja eri mittakaavoissa

Suhteessa ilmiöihin, jotka kiinnittyvät

 • (perheyhteisöön)
 • paikallisiin alueisiin
 • perhekeskuksen toiminnalliseen alueeseen
 • SOTE-keskusten toiminnallisen alueeseen
 • Pirkanmaan alueeseen
 • (kansalliseen tasoon)
 • (globaaliin tasoon)

Prosessi on joustava, ketterä ja ajantasainen

Huomioitava tasot ja mittakaava kunkin ilmiön kohdalla, jotta toiminta on mahdollisimman ketterää ja ajantasaista; "Tehdään se, mikä nyt on mahdollista"

Työtä prosessissa ohjaavat keskeiset periaatteet:

Työskentely yhteensovittaa monialaisen perhekeskusverkoston ja sen yhdyspinnat

Työskentely on yhteistoiminnallista ja dialogista

Työskentely on perhe-, arki-, ja asiakaslähtöistä

 

Ilmiölähtöisen yhteiskehittämisen prosessi: 

1. Ilmiön hahmottaminen

a) Rikastetaan havainnot tarvittavalla tiedolla ja tehdään analyysi ilmiön hahmottamiseksi

2. Ilmiön ymmärtäminen ja 3. ratkaisujen suunnittelu

a) Kutsutaan ilmiön ratkaisemiseksi yhteen tarkoituksenmukaiset toimijat

b) Kiinnitetään kehittäjäryhmän ulkopuolinen ammattilaisverkosto mukaan yhteiskehittämiseen

c) Kiinnitetään lapset, nuoret ja perheet mukaan yhteiskehittämiseen

d) Yhteinen työskentely - systeeminen työote

4. Toimeenpanon organisoiminen ja seuranta

 

Tarkempi kuvaus prosessin askeleista löytyy liitteenä olevasta pdf-tiedostosta

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia juurrutetaan ja levitetään osaksi arjen toimintaa käytännössä toimintamallin mukaista prosessia kokeilemalla ja oppimalla. 

Toimintamallia juurrutetaan käytäntöön osana Pirkanmaan Tulevaisuuden SOTE-keskushanketta viestimällä toimintamallista sekä koordinoimalla toimintamalliin liittyvää kokeilua.