Ilmiölähtöisen yhteiskehittämisen toimintamalli

Toimintamalli systeemiselle perhekeskuksen kehittämiselle, jossa yhteinen työ muodostuu perheiden tarpeen ympärille, mukaan kutsutaan tarvittavat toimijat ja työskennellään systeemisellä työotteella. Kehitetty perhekeskukselle, mutta soveltuu muuhunkin toimintaan. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ilmiölähtöisen yhteiskehittämisen toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli systeemiselle perhekeskuksen kehittämiselle, jossa yhteinen työ muodostuu perheiden tarpeen ympärille, mukaan kutsutaan tarvittavat toimijat ja työskennellään systeemisellä työotteella. Kehitetty perhekeskukselle, mutta soveltuu muuhunkin toimintaan. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan perhekeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

14.12.2022

Viimeksi muokattu

08.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Lähtökohdat: 

Toimintamalli on yhteinen työkalu, jota hyödynnetään perhekeskuksessa kehikkona, jota voidaan muokata paikallisen ja ilmiökohtaisen tarpeen mukaan.

Yhteiskehittäminen tapahtuu toiminnan eri tasoilla ja eri mittakaavoissa

Suhteessa ilmiöihin, jotka kiinnittyvät

  • (perheyhteisöön)
  • paikallisiin alueisiin
  • perhekeskuksen toiminnalliseen alueeseen
  • SOTE-keskusten toiminnallisen alueeseen
  • Pirkanmaan alueeseen
  • (kansalliseen tasoon)
  • (globaaliin tasoon)

Prosessi on joustava, ketterä ja ajantasainen

Huomioitava tasot ja mittakaava kunkin ilmiön kohdalla, jotta toiminta on mahdollisimman ketterää ja ajantasaista; "Tehdään se, mikä nyt on mahdollista"

Työtä prosessissa ohjaavat keskeiset periaatteet:

Työskentely yhteensovittaa monialaisen perhekeskusverkoston ja sen yhdyspinnat

Työskentely on yhteistoiminnallista ja dialogista

Työskentely on perhe-, arki-, ja asiakaslähtöistä

 

Ilmiölähtöisen yhteiskehittämisen prosessi: 

1. Ilmiön hahmottaminen

a) Rikastetaan havainnot tarvittavalla tiedolla ja tehdään analyysi ilmiön hahmottamiseksi

2. Ilmiön ymmärtäminen ja 3. ratkaisujen suunnittelu

a) Kutsutaan ilmiön ratkaisemiseksi yhteen tarkoituksenmukaiset toimijat

b) Kiinnitetään kehittäjäryhmän ulkopuolinen ammattilaisverkosto mukaan yhteiskehittämiseen

c) Kiinnitetään lapset, nuoret ja perheet mukaan yhteiskehittämiseen

d) Yhteinen työskentely - systeeminen työote

4. Toimeenpanon organisoiminen ja seuranta

 

Tarkempi kuvaus prosessin askeleista löytyy liitteenä olevasta pdf-tiedostosta

Toimintaympäristö **

Lapsi- ja perhepalveluiden toiminta ja kehittäminen tapahtuu ja on organisoitu eri toimijoille, SOTE-palveluihin, sivityspalveluihin ja muihin kunnan palveluihin, järjestöihin, seurakunnille ja kelalle. Erillisyys toiminnassa ja kehittämisessä haastaa sitä, että perheet saavat juuri sitä tukea, mitä tarvitsisivat. Perhekeskusten toiminnan on tarkoitus yhteensovittaa eri toimijoiden työtä.

Kansallisesti on tunnistettu ja nostettu esiin tarve perhekeskuksen palveluiden systeemisyyden vahvistamiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että eri toimijat saadaan tuotua yhteen, on kiinnitettävä huomiota myös siihen, millä tavalla työtä tehdään yhdessä. Perhekeskuksessa tarve on luoda yhteisiä toimintamalleja paitsi systeemiselle asiakastyölle, myös systeemiselle johtamiselle ja kehittämiselle.

Kansallisessa kehittämistyössä, erityisesti Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön toimesta, katsetta on käännetty perhekeskusten ilmiölähtöisyyden tarpeeseen. Ilmiölähtöisyyden kautta kohdistetaan palveluita vahvemmin perheiden tarpeisiin ja toisaalta löydetään paikka yhteiselle työlle, sillä ilmiöt koskettavat yleensä useita eri palveluita perhekeskuksessa ja sen yhdyspinnoilla.

Kansallinen lapsistrategia kehottaa kohdistamaan katseen lapsi- ja perhepalveluissa haavoittavammassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin, heidän osallisuuteensa sekä ylipäätänsä lasten ja nuorten arjen rajapinnassa tapahtuvaan osallisuuteen. Tämä tulee huomioida myös perhekeskuksen kehittämisessä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mukana yhteiskehittämisprosessissa oli neljä kehittäjäasiakasta. 

Kun toimintamallia seuraavaksi jalkautetaan käytännössä kokeilemalla, on mukana yhteiskehittämisprosessissa lapsia, nuoria ja perheitä siitä kohderyhmästä, mihin yhteiskehittämisessä tartutaan. Tarkoituksena on jatkokehittää ja lisätä käytännön kokeilulla ymmärrystä ja osaamista siitä, kuinka perheiden on mahdollista olla mukana yhteiskehittämisessä. Tarkastelemme ja opimme siitä, millaisia menetelmiä, työkaluja ja toimintaa silloin on mahdollista hyödyntää. Tällöin mukana olevat lapset, nuoret ja perheet itse ovat mukana myös arvioimassa ja kehittämässä toimintaa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia juurrutetaan ja levitetään osaksi arjen toimintaa käytännössä toimintamallin mukaista prosessia kokeilemalla ja oppimalla. 

Toimintamallia juurrutetaan käytäntöön osana Pirkanmaan Tulevaisuuden SOTE-keskushanketta viestimällä toimintamallista sekä koordinoimalla toimintamalliin liittyvää kokeilua.

Kansikuva
Ilmiölähtöisen kehittämisen toimintamalli

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä