Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämisen malli

Malli luo rakenteet ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita kansallisesti. Toimintamallia työstetään Innovaatio-ja strategiaverkoston tapaamisissa.  

 

Toimintaympäristö **

Soteuudistus luo edellytyksiä kehittää ja uudistaa alueilla tapahtuvaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toiminta). Tämä merkitsee toiminnan kehittämistä hyvinvointialuetasolla ja suhteessa kansalliseen tasoon.

Innovaatiotoiminnan yleisenä suuntana on uudenlainen, avoin yhteistoiminnallisuus ja yhteiskehittämisen toimintakulttuuri, jota tulisi edistää kaikilla sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan tasoilla riippumatta siitä, millainen sote-järjestelmä Suomeen luodaan.

OECD:n julkisen sektorin innovaatioyksikkö OPSI on laatinut innovaatiojulistuksen, jonka Suomi hyväksyi yhdessä 43 OECD-maan kanssa vuonna 2019. Julistus sisältää viisi innovaatioperiaatetta:

  1. Tuemme ja vahvistamme innovaatiotoimintaa julkisessa hallinnossa.
  2. Rohkaisemme ja valmennamme kaikkia virkamiehiä innovointiin.
  3. Vaalimme kumppanuuksia ja tuemme moniäänisyyttä.
  4. Tuemme tutkimusta, iterointia ja kokeiluja.
  5. Levitämme opittua ja jaamme käytäntöjä.
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hyvinvointialueiden sisäinen TKI-toiminta voi rakentua alueella olemassa olevien toimivien rakenteiden ja käytäntöjen pohjalta ja niitä muunnellen ja uudistaen. Lisäksi nykyään kunnissa olevien kasvupalvelujen sekä kuntien, yritysten ja järjestöjen kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ympärille on rakentunut yhteistyön käytäntöjä, joita voidaan muuntaa ja hyödyntää maakunnan TKI-toimintaa kehitettäessä.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tarve vahvemmalle innovaatioyhteistyölle -> Sosiaali- ja terveysalan jatkuvan oppimisen ja yhteiskehittämisen mahdollistaminen.

Asiakkaat: Vahvempi osallisuus palvelujen kehittämisessä. Lisää mahdollisuuksia vaikuttaa.
Ammattilaiset: Vahvemmat mahdollisuudet oman työn kehittämiseen. Mahdollisuus viedä eteenpäin kehittämistarpeita ja -ideoita sekä keksinnöllisiä aihioita.
Yritykset, Idean, ratkaisuehdotuksen tai valmiin tuotteen tai palvelun kehittäminen, kokeilu ja tarjoaminen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.
Tutkijoille, tutkimusryhmille, Ketterämpi TKI-projektien edistäminen yhteistyössä sote-organisaatioiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Tukea yhteistyökumppanien etsimiseen
Opiskelijoille, opetushenkilöstölle: Tutkielmien ja väitöstyön aiheiden löytäminen. Opintokokonaisuuksien toteuttamiseen liittyvä yhteistyö
Muille yhteistyökumppaneille: Yhteistyömahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeita vastaavien innovaatioiden kehittämiseen

Innovaatiotoiminnan yleisenä suuntana on uudenlainen, avoin yhteistoiminnallisuus ja yhteiskehittämisen toimintakulttuuri, jota tulisi edistää kaikilla sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan tasoilla riippumatta siitä, millainen sote-järjestelmä Suomeen luodaan.

Liitteet
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Mallia kehitetään Innovaatio-ja strategiaverkostossa

Verkoston keskeiset toimijaryhmät

Koordinaatioryhmä 2-4 hlöä, Tehtäviä mm. koordinointi, viestintä, arviointi, yhteiskehittämisen kansallisen mallin kehittäminen ja kuvaaminen.

Laajennettu ryhmä 8-14 hlöä, Tehtäviä mm. sisältöjen ja osallistavien toimintatapojen suunnittelu, verkoston tuottaminen ideoiden testaaminen käytännössä ja testauspaikkojen "haistelu".

Verkoston TKI-toiminnan yhteyshenkilöt hyvinvointialueilla (muotoutumassa) 5-8 hlöä, Linkkinä hyvinvointialueille päin. Viestiä ja tiedonjakamista, ideointia puolin ja toisin.

Verkostoon linkittyvät teemaverkostot (1-3) nk. ”sisarverkostot”, Verkostot toimivat itsenäisesti ja suunnittelevat tapaamisensa teemaverkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa yhteistyössä.  Avoimet teemaverkostot linkittyvät kansalliseen kehittäjien verkostoon yhdessä sovittujen yhteistyökäytäntöjen kautta esim. viestinnällinen yhteistyö ja vierailut kansallisessa verkostossa. Sisarverkostot (muotoutumassa (10/2023) https://miro.com/app/board/uXjVNcFEeGI=/ 

Kaikki verkoston jäsenet n. 650 (10/2023), tehtäviä mm. Ideoiden jakaminen ja verkoston kontaktien hyödyntäminen ja verkoston kautta syntyneistä ideoista ja avauksista kertominen.

Kaikkien toivotaan osallistuvan asiasta viestimiseen. Tarkempaa suunnitelmaa tehdään, kun ollaan päästy alkuvaiheen jäsentelystä pidemmälle ja kun verkoston toiminta on vakiintuneempaa.

Liitteet
Kuva
Yhteiskehittämisen kansallinen malli, verkoston jäsenet 9/2021
Yhteiskehittämisen kansallinen malli, verkoston jäsenet 9/2021
Tavoiteltu muutos

Sirpaleinen sote-alan kehittämiskenttä saadaan tietoisemmaksi yhteisistä mahdollisuuksista, jotta syntyisi laajempia kokonaisuuksia ratkaisemaan sosiaali- ja terveydenhuollon haasteita. Tämän yhteiskehittämisen ja vuoropuhelun kautta mahdollistuisi innovaatioiden syntyminen ja aikaisempien ratkaisujen tehokkaampi hyödyntäminen.   

Muutoksen mittaaminen

Verkoston tavoitteiden saavuttaminen

• Verkosto edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä.
• Verkosto vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita.
• Verkosto mahdollistaa, että alueiden ja eri sektorien edustajien ääni saadaan vahvemmin ja monipuolisemmin kuuluviin yhteiskehittävään keskusteluun.
• Verkosto toimii ideoiden, kehityskohteiden, toimintatapojen ja kehittäjien törmäyttäjänä.
• Verkosto tukee laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston toimintaperiaatteiden toteutuminen

• Verkoston toiminta perustuu vahvasti verkoston jäsenten aktiiviseen osallistumiseen, toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
• Verkoston jäsenet pääsevät tuomaan yhteiskehittävään keskusteluun heitä askarruttavia teemoja tai haasteita sekä jakamaan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja muiden hyödynnettäväksi.
• Verkosto toimii organisaatioista ja virallisista rakenteista vapaana ja rentona foorumina, jossa voi yhdessä etsiä ratkaisuja ja reflektoida omia ideoita.
• Verkoston toiminta kehittyy kokeilujen kautta. Verkostolle syntyy yhteisiä toimintatapoja yhdessä oppimisen kautta.

Verkoston tapaamiset

Ovatko verkoston tapaamiset mielekkäitä ja verkoston tavoitteiden saavuttamista edistäviä?

Tiedottaminen ja viestintä

Onnistuminen verkoston toiminnasta tiedottamisessa

Toteutussuunnitelma

Säännölliset tapaamiset verkoston kanssa

Osallistavat menetelmät teemojen ja aiheiden valinnassa

Kyselyt verkostolle eri aiheita syventämään

Selkeä rakenne toiminnalle

Viestintä

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Verkoston jäsenet  osallistuvat verkoston toiminnan suunnitteluun sekä heillä on tärkeä rooli alueellisen toiminnan tukemisessa. (täydentyy) Osallistumistapoja kokeillaan ja niitä muotoutuu toiminnan kehittyessä. Verkosto mahdollistaa erilaisten toimintaa tukevien, itseorganisoituvien, alaryhmien syntymisen.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Pohjois -Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämismalli: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/pohjois-pohjanmaan-hyvinvointialueen-yhteiskehittamismalli
 
Toimintamallia kehittäessä on tutustuttu mm. seuraaviin julkaisuihin 

Tarpeesta ratkaisuksi Yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa,  
Kauppinen, Sami; Kesäniemi, Elina; Luojus, Satu; Peeter, Lange; Lönn, Niko; Pääkkönen, Jarmo; Hult, Tiina (2020) 
Oppaassa käsitellään yhteiskehittämistä, sen hyötyjä eri toimijoille sekä tarjotaan käytännön kehittämistyön tueksi yhteiskehittämisen prosessimalli ja työkaluja.

Innovaatioekosysteemi tarvitsee  (LUE viisi kysymystä ja vastausta innovaatioekosysteemeistä, VTT)

Innovaatioekosysteemissä korostuu erityisesti orkesteraattorin rooli. Hyvän orkesteroinnin ansiosta kehittämistoiminnassa päästään nopeammin käyntiin. Orkesteraattori ohjailee usein alkuvaiheessa erilaisilla agendoilla liikkeellä olevia ja erilaisiin yhteistyötapoihin tottuneita toimijoita löytämään yhdessä ekosysteemille sopivat toimintatavat, säännöt ja yhteiset tavoitteet.

Jaettu ymmärrys tavoitteista ja tiekartta niihin pääsemiseksi on keskeinen keino ohjata ekosysteemin kehittymistä yhdessä kaikkien toimijoiden kesken.

Ekosysteemin pelisääntöjen tärkein tehtävä on tuoda esille ja sitouttaa osallistujat innovaatioekosysteemin avoimuutta tukeviin toimintamalleihin. Avoimuutta on ainakin kahdenlaista. Innovaatioekosysteemi voi olla avoin kaikille, jotka jakavat sen tavoitteet tai se voi olla suljetumpi ja innovaatioekosysteemin jäsenyydessä voi olla erilaisia tasoja - jopa käytäntöjä jolla ekosysteemiin kutsutaan mukaan. Toinen, vielä tärkeämpi, on tiedon jakamisen avoimuus. Pelisäännöissä kannattaa tavoitella mahdollisimman avointa toimintamallia, jotta ekosysteemissä saavutetaan nopeasti tuloksia.

Ratkaisun integraattori tai joissain tapauksissa muutama, ovat innovaatioekosysteemin kärpäspaperi tai hunajapurkki, joka saa muut toimijat liikkeelle. Integraattori kokoaa valmiin ratkaisun asiakkaalle. Integraattorilla on myös itsellä runsaasti tuotekehitysosaamista ja resursseja.

Ratkaisun kehittäjät voivat olla kooltaan pienempiä kuin integraattori. Kehittäjäyrityksiä voi olla useampia samassa innovaatioekosysteemissä. Niillä on omat tutkimusagendansa. Niiden tutkimus- ja kehitystyöstä merkittävä osa voi olla myös tutkimuskumppaneiden kanssa yhdessä tehtävää.

Ratkaisujen tarjoajat ovat yritysjoukko, jotka eroavat edellisistä toimijoista siinä, että ne tarjoavat pääsääntöisesti valmiita ratkaisuja ekosysteemin muille toimijoille. Niillä ei ole ekosysteemissä omaa tutkimusagendaa. Innovaatioekosysteemi tarjoaa näille yrityksille hyviä mahdollisuuksia saada asiakasreferenssejä ja verkostoitua.

Muita mahdollisia rooleja, jotka edistävät innovaatioiden syntymista
Käytäntöjen käyttöönottojat ja rahoittajat
Toimijoiden valmiuksien nostaja tai yhteyksien edistäjä
Kehittämistoimintaan liittyvien tarpeiden tunnistaja ja esiin nostaja

Liitteet
Ideointi

Lyhyt historia Innokylän roolista yhteiskehittämisen toimintakulttuurin luomisessa

Idean synty 3.5.2018
Innokylän jatkokehittämisen ja konseprtoinnin ”Työkaluja strategian ja kehittämisen dialogiin” työpajassa 3.5.2018 syntyi idea liittyen maakuntien TKI- toiminnan kehittämiseen ja Innokylän rooliin siinä. Ideana oli tutustua Keski-suomen TKI- ekosysteemiin, mallintaa heidän tapaansa tehdä yhteistyötä ja järjestäytyä ja levittää/juurruttaa näitä oppeja muihinkin maakuntiin. Innokylä olisi tässä tukena. Lisäksi pajassa tuli esille, että osaamiskeskusten verkostoilta on puuttunut yhteinen työskentelyalusta ja Innokylän sähköiset työvälineet voisivat olla jatkossa syntyvien verkostojen tukena.

Idean täsmennys ja etenemissuunnitelma 11.6.2018
Idean täsmennystä varten koottiin varsin nopeasti ryhmä, johon kuuluu THL:sta Merja Ikäheimo, Juha Koivisto ja Nella Savolainen. Maakuntia ja osaamiskeskuksia edustavat idean täsmennysvaiheessa Jorma Niemelä (Sociala oy) ja Pirjo Marjamäki (Uusimaa 2019 osallisuusjohtaja) sekä Petteri Heino (Sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito oy).  Tapaaminen ma 11.6. klo 13.30 -15.00.  täsmennettiin idaa, hahmoteltiin tavoitteita ja sovittiin etenemistavoista. Suunnittelimme, jos saamme jonkinlaista yhteistä tavoitta ja toteutussuunnitelmaa sovittua , voisi seuraava tapaaminen olla elokuussa 2018, jolloin sitouttaisimme mahdollisesti jo keski-suomen toimijoita mukaan.  Tuolloin sovittaisiin syntyvän toimintamallin leviämisen kannalta keskeisistä viestinnällisistä toimenpiteistä . Jatkotyöskentely ajateltiin tapahtuvan syksyllä 2018 esim. 2-3 järjestettävässä innopajoissa. Innopajat voisivat käsitellä esim. toimivan TKI- ekosysteemin rakenteita, mallinnusta sekä käyttöönoton edellytyksiä muiden maakuntien alueella, jatkoyhteistyöstä sopimista.

Suunnitelma ei toteutunut ja tämä historiataustoitus toimii Innovaatio-ja strategiaverkostolle taustoituksena. Tällä kertaa alkuvaiheista saakka kehittäjäjoukko on melko lailla laajempi.

UUSI ALKU

Innovaatio- ja strategiaverkoston toiminnan idea syntyi Innokylän Yhteiskehittämisen aamupäivässä vuonna 2021. Aktiivisena toimijana toimi Pohjois-Pohjanmaan innovaatiotoiminnan koordinaattori, jonka kanssa yhteistyössä suunniteltiin Innovaatio-ja strategiaverkoston ensimmäinen verkkoklinikka  8.9.2021 Uusi verkosto sai innostuneen vastaanoton, jonka perusteella sote-alan yhteiskehittämistä edistävälle verkostolle on selkeä tarve. Tätä arvioita tukee myös verkostotoiminnasta tehty väliarviointi (5/2023)

 

Idean valinta

UUSI ALKU

Innovaatio- ja strategiaverkoston toiminta starttasi verkkoklinikalla 8.9.2021. Uusi verkosto sai innostuneen vastaanoton, jonka perusteella sote-alan yhteiskehittämistä edistävälle verkostolle on selkeä tarve. 

Keskeiset toimijat: Ydinryhmä, laajennettu ryhmä, hyvinvointialueiden yhteyshenkilöt, verkoston kaikki jäsenet

Ydintoiminta:  Verkoston tapaamiset (4 krt /vuosi), tapaamiset toteutetaan virtuaalisesti, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua välimatkoista huolimatta. 

Idean konkretisointi ja visualisointi

Verkoston säännölliset tapaamiset antavat osallistujille mahdollisuuden kurkistaa toisten sidosryhmien, alueiden ja jopa toimialojen maailmaan.  Hyvinvointialueiden edustajat tuovat tapaamisiin alueidensa TKI-toiminnan terveisiä ja peilaavat omia kokemuksiaan puolin ja toisin. Se mahdollistaa alueiden yhdessä oppimista.

Ratkaisun testaaminen

Vuosi 2021-2022 Verkoston toiminnan kokeilua (tapaamisten suunnittelurakenne, tapaamisten frekvenssi) -> THL asiantuntija & koordinaatiotiimi & laajennetturyhmä
Vuosi 2023 Toiminnnan vakiinnuttaminen kokeilujakson jälkeen ja väliarviointi, viestinnän tehostaminen -> THL asiantuntija &Koordinaatiotiimi & laajennettu ryhmä & verkoston kaikki jäsenet (viestintä)
Vuosi 2023-2024 Yhteistoimijuuden ja tutkijuuden vahvistaminen & hyvinvointialueiden kehittämistoiminnan sitominen vahvemmin verkostotapaamisten sisältöihin. -> THL:n asiantuntija & koordinaatiotiimi & yhteistyö yliopiston/ AMK:n kanssa (pilotti)

Kokeilussa opittua

Viestinnän suuntaviivoja https://miro.com/app/board/uXjVMs1hpns=/?share_link_id=570647746972 

Väliarvioinnin pohjalta verkoston viestintää täsmennettiin verkoston laajennetussa ryhmässä.

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Kansallinen yhteiskehittämisen foorumi 

- Verkoston tapaamiset tarjoavat säännöllisesti toteutuvan mahdollisuuden hyvinvointialueiden toimijoille esitellä kehittämisaihioitaan, hakea kumppaneita ja haastaa verkostoa ideoimaan. Verkostossa kuullaan innovaatiotoimintaan liittyviä ajankohtaisia alustuksia ja käydään niiden pohjalta keskusteluja. Verkostossa käsiteltävät teemat valikoituvat verkostoon osallistuvien toimijoiden ideoista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkoston kolme ydinelementtiä, joiden pohjalle toiminnot ja toimintatavat  rakentuvat (muotoutumassa syksy 2023 - 2024)

Yhdessä kehittäminen

Yhdessä kehittyminen

Yhteistutkijuus
 

Luottamus ja jäsenten aktiivinen osallistuminen suunnitteluun

Verkoston "orkesteroinnista" vastaa koordinaatiotiimi, heidän tukenaan on verkoston jäsenistä koostuva laajennettu ryhmä. Alueellisia tukipilareita ovat verkoston yhteyshenkilöt alueilla. Strategista näkökulmaa ja jatkuvuutta  toimintaan tuo THLn Palvelujärjestelmän kehittämisen- tiimi henkilöresurssointi toimintaan. Verkoston toimintaa tukevia rakenteita ovat hyvinvointialueiden yhteyshenkilöt, THLn palvelujärjestelmän kehittäminen - tiimi (Innokylä), joiden kautta strateginen näkökulma sulautuu osaksi verkoston innovatiivista toimintatapaa

Verkoston toimintaperiaatteet

• Verkoston toiminta perustuu vahvasti verkoston jäsenten aktiiviseen osallistumiseen, toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
• Verkoston jäsenet pääsevät tuomaan yhteiskehittävään keskusteluun heitä askarruttavia teemoja tai haasteita sekä jakamaan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja muiden hyödynnettäväksi.
• Verkosto toimii organisaatioista ja virallisista rakenteista vapaana ja rentona foorumina, jossa voi yhdessä etsiä ratkaisuja ja reflektoida omia ideoita.
• Verkoston toiminta kehittyy kokeilujen kautta. Verkostolle syntyy yhteisiä toimintatapoja yhdessä oppimisen kautta.

Toiminnalliset ydinelementit

Verkoston tapaamiset 4 krt/vuosi
Laajennetun ryhmän ideointi, suunnittelu ja toteutuksen tuki verkoston toimintaan
Koordinaatiotiimin ohjauksellinen tuki (arviointi, viestintä, "orkesterointi)
TKI-yhteyshenkilöt hv-alueilla rooli ja tehtävät verkostossa ?(v.2024-2025)
Yhdessä kehittyminen ja yhteistutkijuus? (v.2024-2025)
THL:n palvelujärjestelmän kehittäminen -tiimin henkilöresurssointi toiminnan koordinointiin (Innokylä)

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tilanne ennen toiminnan käynnistämistä (2021)

Kansallisesti puuttui kehittämistoimijoita kokoava verkosto, joka tarjoaisi alustan vertaisoppimiselle ja toimivien ratkaisujen leviämiselle ja käyttönotolle.

Tilanne käyttöönoton ja kokeilun aikana (2023)

Verkoston väliarviointi 19.2.-30.4.2023 

“Kauan kaivattu työskentelymuoto, joka vahvistaa soten kehittämistyötä kansallisesti”
Verkostoon liittyminen kiinnosti, koska se tarjoaa mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen ja kansalliseen verkostoitumiseen. Yhteiskehittelyn koettiin olevan innostavaa ja ajankohtaista. Toimintaan osallistumisen koettiin olevan myös hyvä tapa seurata sote-alan kehittämistä. Monille vastaajalle verkoston toiminta miellettiin osaksi omaa työtä.    

Osallistumisen kimmokkeena oli mm. oman alueellisen verkoston kokeminen liian kapeaksi. Verkoston tulevaisuusorientaatio oli mainittu muutamassa vastauksessa asiaksi, joka edisti verkoston vetovoimaa. Verkoston nähtiin madaltavan kynnystä jakaa omaa osaamista ja hyviä käytäntöjä. Mukaan innosti myös tapaamisten mielenkiintoiset sisällöt ja itse verkostossa käytetyt uudenlaiset yhteiskehittämistä edistävät menetelmät, joita voi soveltaa omassa työssä. Eräs näkökulma verkostoon osallistumiseen on opetustyöhön liittyvän ajantasaisen tiedon välittäminen AMK/ Sote-alan opiskelijoille.

“Avoin ja keskusteleva yhteisö”
Verkoston tapaamisten kuvattiin olevan hyviä ja mielekkäitä. Erityisesti hyvistä alustuksista, kokemuksista ja  esimerkeistä sekä ryhmäkeskusteluista pidettiin. Tapaamisia pidettiin innostavina ja uutta ajattelua synnyttävinä. Tapaamisten mainittiin olevan hyvin suunniteltuja olematta kuivakoita tai yksitotisia. Verkoston vetäjillä todettiin olevan innostava ja sopivasti rento asenne, joka madaltaa kynnystä osallistua verkostoon.

”Enemmän vaan viestintää, teemme hienoa työtä”
Verkoston viestintä vaatii huomioimista. Avovastauksissa nostettiin esiin kysymys siitä, kuinka verkoston jäsenet voisivat ”hypettää” toimintaa omissa organisaatioissaan.  Ehdotettiin myös yhteistyötä hyvinvointialueiden viestijöiden kanssa sekä esim. kansallisille ohjelmille suunnatuissa tilaisuuksissa. Hyvinvointialueilta toivottiin myös kriittisempiä strategisia kysymyksiä verkostoon pohdittavaksi. Verkostossa tehtyjä havaintoja toivottiin vietävän myös päättäjille tiedoksi.

Huomioita viestinnästä ja toimenpiteitä
Vastausten pohjalta verkoston laajennettu ryhmä pohtii viestintää erityisenä kehityskohteena 6/2023. Tavoitteena on, että viestintätoimet kirjattaisiin erillisenä tehtävänä verkoston koordinaation vuosikelloon.  Lisäksi THLn sotepalvelujen johtaminen sivustolle on kirjoitettu artikkeli verkoston hyödyistä 6/2023.  Lue: Innovaatio-ja strategiaverkosto tuottaa yhteistä hyvää hyvinvointialueiden TKI-toimintaan

Verkoston toinen kehittämisvaihe 2023-2025

Verkoston toiminnan toinen kehittämisvaihe käynnistyi keväällä 2023, kun toiminnan peruselementit olivat nähtävillä ja toimijat sitoutuneet verkoston toimintaa ylläpitävään rakenteeseen. Vuosina 2023-2025 toimintaa kehitetään edelleen ja pyritään selkeyttämään verkoston toiminnallista rakennetta niin, että se mahdollistaa muiden verkostojen liittymisen rakenteeseen sekä tarjoaa kehittämistyötä tekeville laajempia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan verkoston kautta