Koulutettu kokemusasiantuntija työskentelee sairaanhoidon poliklinikoilla ja osastoilla. Hän tarjoaa asiakkaille ja potilaille vertaiskokemukseen perustuvaa tukea, ohjausta ja apua osana ammattilaisten tiimiä.

Toimintaympäristö **

Koulutetun kokemusasiantuntijan työpanosta voidaan hyödyntää sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon poliklinikoilla ja osastoilla. Esimerkiksi Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) kehittämässä mallissa kokemusasiantuntija jalkautuu erikoissairaanhoidon poliklinikalle tai sairaalan vuodeosastoille pyydettäessä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kokemusasiantuntijuus voi  hyödyttää hyvin erilaisilla kokemuksilla varustettuja potilaita. Potilaalla samoin kuin kokemusasiantuntijalla voi olla kokemus esimerkiksi mielenterveys- päihdeongelmasta toipumisesta, somaattisesta sairaudesta, tapaturmasta, haasteellisista palvelukokemuksista tai vaikkapa Suomeen muuttamisesta.

Esimerkiksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) kokemusasiantuntijan tukea tarjottiin vastaanotolle tai hoitoon tuleville asiakkaille ja potilaille, joilla oli päihteidenkäytön suurkulutusta tai päihteidenkäyttö oli hoitoon tulemisen syy, sekä heille, joita päihteidenkäyttö mietityttää ja jotka haluavat tilanteeseensa muutosta.

Välillisinä kohderyhminä ovat poliklinikalla tai osastolla työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä asiakkaiden ja potilaiden läheiset.

Ratkaisun perusidea **

Koulutettu kokemusasiantuntija saapuu hoitajan pyynnöstä poliklinikalle tai osastolle, jossa hän tapaa potilaan ja keskustelee luottamuksellisesti hänen kanssaan. Kokemusasiantuntijan tehtävänä on helpottaa palveluissa asiointia, antaa vertaistukea kuten tietoa ja ohjausta, motivoida ottamaan apua vastaan ja tukea jatkohoidon suunnittelussa.

Kokemusasiantuntija työskentelee yksin tai hoitajan kanssa työparina. Hän voi tukea erityisesti omaan vertaisryhmäänsä kuuluvia potilaita. Koulutetulla kokemusasiantuntijalla voi olla oma kokemus esimerkiksi päihderiippuvuudesta toipumisesta ja kokemus muutoksen jälkeistä päihteettömästä elämäntavasta, jolloin hän voi tukea erityisesti potilaita, joilla on tai on ollut päihderiippuvuus.

Yhteinen kokemusmaailma, vertaisymmärrykseen perustuva työote ja kokemusasiantuntijakoulutus tukevat sekä luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen syntymistä potilaan ja kokemusasiantuntijan välillä että potilaan henkilökohtaisen muutosprosessin käynnistymistä (esimerkiksi päihdeongelmien osalta) ja alkuvaiheen ylläpitoa. Kokemusasiantuntijan kanssa keskustelu rauhoittaa esimerkiksi päihtyneitä potilaita, mikä vapauttaa muun hoitohenkilökunnan työaikaa.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hoitava henkilökunta arvioi, ketkä voisivat hyötyä kokemusasiantuntijan kanssa käytävästä keskustelusta ja tuesta, ja ohjaa asiakkaan tai potilaan vuorovaikutukseen kokemusasiantuntijan kanssa. Kokemusasiantuntijan ohjausta tarjotaan aina ammattilaisen avun rinnalla.

Kokemusasiantuntijan vastaanotolle tai tapaamiselle ei tarvitse lähetettä tai ajanvarausta. Kokemusasiantuntija kutsutaan paikalle henkilökunnan pyynnöstä ja sovitaan aika. Hän voi myös päivystää paikan päällä.

Koulutetun kokemusasiantuntijan ja potilaan tapaamiset perustuvat vapaaehtoisuuteen. Potilas voi halutessaan asioida myös nimettömänä.

Koulutettu kokemusasiantuntija edistää yhteyden muodostamista ja luottamuksellisen keskustelun käymistä herkästä aiheesta. Esimerkiksi hoitotoimenpiteitä odottava päihdetaustainen potilas tai apua hakeva päihteiden käyttäjä ei välttämättä ole valmis avoimeen keskusteluun asioidessaan palvelussa jonkun muun kuin päihteiden käytön vuoksi.

Tutustu myös:
Mielenterveyden kokemusasiantuntija asiakkaan tukena palveluissa

Kokemusasiantuntijan on mahdollista käyttää enemmän aikaa keskusteluihin ja palveluohjaukseen sekä motivoida hakemaan apua esimerkiksi päihdeongelmaan kuin mitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella yleensä on. Koulutettu kokemusasiantuntija etsii yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja ja jatkotoimenpiteitä, ja voi toimia asiakkaan ja ammattilaisten vuoropuhelun sanottajina. Tarpeen mukaan koulutettu kokemusasiantuntija jalkautuu tukemaan asiakasta esimerkiksi katkaisuhoitoon tai päihdekuntoutukseen hakeutumiseen.

Ammattilaiset voivat konsultoida kokemusasiantuntijaa.

Koulutetun kokemusasiantuntijan rekrytoinnille ja perehdytykselle tulee varata riittävästi aikaa, jotta toiminta on selkeää kaikille. Esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erikoissairaanhoidon palveluissa koulutettu kokemusasiantuntija saa perehdytyksen ja noin kuuden tunnin koulutuksen poliklinikan käytäntöihin.

Lue lisää:
Kokemuksia välittäen – kokemustoimijoiden työtehtävien välitystoiminta

Työtehtäviä tulee koordinoida ja kokemusasiantuntijalla tulee olla organisaation ja ammattilaisten tuki työlleen.

Toiminta perustuu sopimukseen, jossa on määritelty kokemusasiantuntijan työtehtävät, saavutettavuus, lainsäädännölliset asiat ja palkkio. KYSissä kehitetyssä mallissa työsopimus noudattaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, viikkotuntimäärän ollessa 38 t 20 min. Monissa muissa paikoissa kokemusasiantuntijan työ on usein osa-aikaista, sillä osa kokemusasiantuntijoista on osatyökykyisiä tai jaksaminen halutaan varsinkin työn alkaessa turvata. KYSissä yksittäisiä keikkoja suorittavan koulutetun kokemusasiantuntijan palkkio on keskimäärin 20–35 e/t, ja erillisistä toimeksiannoista sovitaan erikseen.

Kokemusasiantuntijan hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta on tärkeää, että hänellä on saatavilla vertaistukea ja työnohjausta. Esimerkiksi KYSissä työnohjausta on saatavilla pyydettäessä työnantajalta, jona toimii Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry.

Kun toimintaa vakiinnutetaan ja toimintavalmius halutaan turvata, on tärkeää, että kokemusasiantuntijoita on enemmän kuin yksi.

Toimintaa kehitetään kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa yhteisissä foorumeissa ja koulutustilaisuuksissa.

Lue lisää:
Kokemusosaajien ja ammattilaisten työnohjaus

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ammattilaiset ovat todenneet, että koulutettu kokemusasiantuntija tuo työhön uutta näkökulmaa ja potilaat hyötyvät kokemusasiantuntijan antamasta tuesta ja avusta.

Kokemusasiantuntija on rauhoittanut toiminnallaan potilaiden levotonta käyttäytymistä ja vapauttanut siten hoitohenkilökunnan työaikaa.  

Kokemusasiantuntijan ei tule ottaa kantaa potilaiden vakaumuksiin eikä asettaa eri toipumisen muotoja tai kuntoutusvaihtoehtoja arvojärjestykseen. Potilaan tulee voida kertoa oma toipumisen tarina sellaisena kuin hän on sen itse kokenut.

Toiminnasta tiedottaminen on tärkeää. Kokemusasiantuntijan ja taustaorganisaatioiden tehtävänä on viestintä eri foorumeita hyödyntäen asiakkaille, yhteistyöverkostoille kuten kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluille ja sidosryhmille, sekä paikallismedialle.

Toimijoiden verkostoitumisen tukeminen vahvistaa toimintaa. Esimerkiksi Kuopion mallissa toimijat ovat verkostoituneet Facebook-sivustolla, ehkäisevän päihdetyön verkostossa, paikallisessa kansalaislähtöisentoiminnan verkostossa ja Sokra-koordinaation hanketapaamisissa.

Syksyllä 2020 perustettiin Pohjois-Savon kokemusasiantuntijat ry, joka jatkaa toimintamallin kehittämistä. Yhdistyksen tavoitteena on kasata kokemusasiantuntijarekisteri ja jatkokehittää toimintaa.

Ennen kokemusasiantuntijaksi kouluttautumista on tärkeää, että kokemusasiantuntijaksi haluavan oma elämänhallinta on riittävässä tasapainossa, hän perehtyy huolella koulutukseen ja arvioi, pystyykö osallistumaan kaikkiin koulutustilaisuuksiin. Koulutukseen hakeutuva täyttää hakemuskaavakkeen, jonka perusteella koulutuksen järjestäjä hyväksyy koulutukseen osallistuvat.

KEHITTÄJÄT

Kehittämistoiminta on ollut osa Kuopion kansalaislähtöistä kehittämistä (nk. kake-hanke).

Koulutetun kokemusasiantuntijan tuki KYSin hätäensiavussa ja akuuttihoidossa (ESR 2018–2019) ja Terve muutos – muutokseen motivoiva kokemusasiantuntijan vastaanotto (ESR 2020–2021), Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry, Pohjois-Savo. Kuopion yliopistollinen sairaala, Pohjois-Savo.

Kehittäjän yhteyshenkilö: koulutettu kokemusasiantuntija Teppo Uotinen, Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry, teppo.uotinen@ry.sirkkulanpuisto.com

SAMANKALTAISTA TOIMINTAA ON KEHITETTY MYÖS

  • Helsingissä Tukikohta ry:n SATU-toiminta jalkautuu sairaaloihin tarjoamaan tukea ja palveluohjausta sairaalassa oleville huumeiden käyttäjille.
  • Eri puolilla maata muun muassa A-klinikkasäätiö toteuttaa jalkautuvaa terveydenhoitoa niin sanotulla Katuklinikka-mallilla, jossa lääkäri, sairaanhoitaja ja sosiaalityön edustaja sekä koulutettu kokemusasiantuntija tarjoavat jalkautuvia palveluita vaikeassa tilanteessa oleville huumeiden käyttäjille.

 Muita esimerkkejä

  • Olka-toiminnassa vertais- ja kokemustoimijat toimivat sairaanhoitopiirien sairaaloissa Olka-koordinaattorin koordinoimana eri vertaistehtävissä ja palveluiden kehittäjinä. Olkatoiminnan koulutetut vertaiset tukevat ihmisiä sairaalassa eri tehtävissä vapaaehtoisperusteisesti (ei palkkiota tai palkkaa).

Lue lisää:
Kokemusosaaminen (Thl.fi)

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: KOKEMUSASIANTUNTIJA EDISTÄÄ ASIAKKAIDEN JA POTILAIDEN OSALLISUUTTA PALVELUIHIN JA MOTIVOI VERTAISUUDEN VOIMALLA

  1. Osallisuus omassa elämässä
  2. Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa
  3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Toiminta vahvistaa kokemusasiantuntijoiden, asiakkaiden ja ammattilaisten osallisuutta, kun laajennettu työyhteisö mahdollistaa monipuolisten ja asiakaslähtöisten palveluiden tarjoamisen.

Koulutetun kokemusasiantuntijan osallisuus omassa elämässä vahvistuu, kun hän saa toimia uudessa roolissa, saa kokemusta asiakastyöstä ja työyhteisössä toimimisesta ja voi hyödyntää monipuolisesti elämänkokemustaan toisten auttamiseksi. (1)

Vastaanotolle tulevien asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä  osallisuus omassa elämässään vahvistuu, kun he saavat vertaiselta tukea, tietoa ja mahdollisuuden tulla kuulluksi sekä käsitellä usein häpeään ja vaikeaan elämäntilanteeseen liittyviä asioita luottamuksellisesti. Esimerkiksi päihteiden käytöstä toipumiseen tarvittava muutosmotivaatio voi vahvistua vertaisen esimerkin myötä. (1). Osallisuus asiakkaiden omassa elämässä vahvistuu, kun he saavat tukea palveluihin ja avun piiriin kiinnittymiseen. (1)

Ammattilaisten osallisuus omaan työhön vahvistuu, kun ammattilaiset voivat keskittyä ammatilliseen työotteeseen ja voivat luottaa, että heidän rinnallaan toimii kokemusasiantuntija. (1)

Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa vahvistuu, kun toimintaa kehitetään, mallinnetaan, seurataan ja arvioidaan yhdessä ammattilaisten  ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. (2)

Toiminnalla luodaan uudenlaisia, osallisuutta edistäviä laajennetun työyhteisön rakenteita, joilla työkulttuuria voidaan muuttaa. Tämä hyödyttää sekä potilaita että henkilökuntaa itseään, ja lisää potilaiden osallisuutta, kun he saavat parempia palveluita. Sekä kokemusasiantuntijat että ammattilaiset osallistuvat tämän yhteisen hyvän luomiseen. Yhteiseen hyvään panostaminen lisää osallisuutta, kun omilla toimilla on merkitystä, voi tehdä hyvää muille ja saada siitä kiitosta (3)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Sokran arvio toimintamallista Kokemusasiantuntija sairaanhoidon potilastyössä (24.2.2021) (pdf 252 kt)