Mielenterveyden kokemusasiantuntija asiakkaan tukena palveluissa

Mieli personal trainer (pt) -mallissa kokemusasiantuntija tarjoaa tukea mielenterveyden haasteita kokeville asiakkaille. Tarjolla on yksilötukea, aulatoimintaa ja yhteistapaamisia, ammattilaisten palvelujen rinnalla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mielenterveyden kokemusasiantuntija asiakkaan tukena palveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mieli personal trainer (pt) -mallissa kokemusasiantuntija tarjoaa tukea mielenterveyden haasteita kokeville asiakkaille. Tarjolla on yksilötukea, aulatoimintaa ja yhteistapaamisia, ammattilaisten palvelujen rinnalla.

Toteutuspaikka
Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa ESR -hanke 1.4.2018–31.3.2021. Toimintamalli on arvioitu osana Sokra-koordinaation ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

04.08.2020

Viimeksi muokattu

22.03.2024
Ratkaisun perusidea **

Mieli pt -malli koostuu kolmesta eri osasta: yhteistapaamisista, yksilötapaamisista sekä kokemusasiantuntijan tapaamisesta aulassa.  Mielenterveyden palveluissa asioivia ja mielenterveyden haasteita kohtaavia ihmisiä tuetaan kokemusasiantuntijan tarjoaman vertaistuen avulla yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Tarjolla on osallisuutta vahvistavia keskusteluja ja yhdessä suunniteltua tekemistä. Keskusteluista poimitaan asiakkaalle tärkeitä asioita ja mietitään yhdessä, mitä niille voisi tehdä.  Kokemuksellisuus on tärkeä elementti. Vertaisuuden avulla voi saada vinkkejä esimerkiksi selviytymiskeinoista.

Toiminnan viitekehyksenä on Recovery-toipumisorientaatio. Aidolla kohtaamisella rohkaistaan ihmisiä löytämään omat yksilölliset voimavaransa ja toimijuutensa. Vertaistuki ja toisten kokemukset erilaisista selviytymiskeinoista herättävät toivon omasta toipumisesta ja avaavat mahdollisesti uusia keinoja kuntoutua. Mielenterveyskuntoutujan sosiaalisiin suhteisiin ja toimintaympäristön vaikutuksiin kiinnitetään mallissa huomiota.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimintaympäristö **

Recovery eli toipumisorientaatio osallisuuden vahvistajana -viitekehyksen mukaan mielenterveysongelmista on mahdollisuus toipua tai niiden kanssa on mahdollisuus elää täyspainoista elämää. Ihmisen oma toimijuus ja toivon ylläpitäminen ovat keskiössä.

Mieli pt -malli toteutuu ammatillisen hoidon ja palveluiden sekä kansalaistoiminnan yhdyspinnalla. Mieli pt -mallin ydin on palveluiden kehittäminen vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden avulla.

Malli toteutuu kolmen eri tahon yhteistyönä. Mallia toteuttavat sairaanhoitopiiri, kokemusasiantuntijatoimintaa koordinoivan järjestö ja mielenterveyspalveluja tarjoava yksikkö (esim. psykiatrian poliklinikka). Koulutettu kokemusasiantuntija tekee asiakastyötä kokemusasiantuntijakoulutusta tarjoavan toimijan ja paikallisen palveluyksikön työntekijöiden sekä sosiaalitoimen tuella.

Esimerkiksi Pirkanmaan Mieli pt -mallia toteuttavat kokemusasiantuntijat, Tampereen yliopistollisen sairaalan työntekijät ja paikalliset toimijat, kuten Mielen ry. ja Ikaalisten kaupungin aikuissosiaalityö.  Mallia on testattu ja kehitetty Tampereen yliopistollisen sairaalan toimipisteissä Sastamalassa, Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa. Ikaalisten kaupunki antoi mallin käyttöön tilan ja varasi sitä varten sosiaaliohjaajan työaikaa.  Kokemusasiantuntijaresurssin koordinoinnista on vastannut Mielen ry. yhdessä Tampereen yliopistollisen sairaalan työntekijöiden kanssa. Kokemusasiantuntijat ovat olleet toiminnan kehittäjinä alusta alkaen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintaan osallistuvat ensisijaisesti psykiatrisen poliklinikan ja mielenterveyspalveluiden asiakkaat.  Osallistujia on myös muista palveluista, esimerkiksi aikuissosiaalityön ja kuntoutuksen asiakkaita, joilla on pulmia mielenterveyden kanssa. Myös mielenterveysongelmista kärsivän henkilön läheiset voivat saada tukea kokemusasiantuntijalta.

Lisäksi Mieli pt -toimintaan osallistuu sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita, jotka kokevat yksinäisyyttä.  

Kokemusasiantuntijoiden lisäksi kohderyhmänä ovat myös ammattilaiset ja organisaatiot, jotka toimivat yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mieli pt -malli jakautuu kolmeen osaan: aulatapaamisiin, osallisuutta vahvistaviin yksilötapaamisiin ja yhteistapaamisiin. Mallissa ihmisiä ohjataan yhteisölliseen toimintaan ja kaikille kansalaisille suunnattujen palvelujen ja harrastusten pariin. He saavat tukea tulevaisuuden tavoitteiden asettamiseen ja niitä kohti pyrkimiseen ja heidän kynnystään hoitaa itsenäisesti arkisia askareitaan pyritään laskemaan. Toiminta on maksutonta.

Kokemusasiantuntijoiden kanssa sovitaan aikatauluista, kuinka usein ja mihin tilaisuuksiin kokemusasiantuntijoiden olisi hyvä osallistua.

TOIMINTAMUODOT:

  1. Kokemusasiantuntija tavattavissa - aulavastaanottotoiminta

Kokemusasiantuntija ja psykiatrian poliklinikan asiakkaat tapaavat toisiaan vapaamuotoisesti poliklinikan aulatiloissa. Toiminnan tavoitteena on lieventää asiakkaan pelkoja ja luoda turvallinen, leppoisa olotila odotusaulaan. Asiakkaille tarjotaan tietoa, välitetään toivoa ja tuetaan heidän menoaan ammattilaisen vastaanotolle.

Kokemusasiantuntija tarjoaa proaktiivisesti keskusteluapua asiakkaille ja heidän omaisilleen ennen ammattilaisen vastaanottoa. Keskustelua voi jatkaa vastaanottokäynnin jälkeen ja sopia tarvittaessa jatkotuesta osallistavien yksilötapaamisten ja yhteistapaamisten muodossa. Kokemusasiantuntija tarjoaa lisäksi tietoa Recovery-ajattelusta, palveluista ja järjestötoiminnasta. Kokemusasiantuntija motivoi kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan piiriin.

Kokemusasiantuntija tukee ammattilaisten työtä. Asiakkaat orientoituvat vastaanotolle menemiseen keskustellessaan kokemusasiantuntijan kanssa, jolloin ammattilaisen on helpompi käynnistää hoito tai palvelusuhde.

  1. Yhteistapaamiset

 Asiakaslähtöiset yhteistapaamiset, joissa on mukana kokemusasiantuntija ja sosiaalialan ammattilainen, voivat sisältää keskustelua, retkeilyä, ruuanlaittoa ja tutustumista kotikunnan kohteisiin. Tapaamisten sisältöjen suunnittelussa on keskeistä huomioida osallistujien toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Tarvittaessa aikaa annetaan myös pelkälle läsnäololle. Tapaamisissa tuodaan esiin Recovery-ajattelua ja toipumiseen vaikuttavia perusasioita. Tapaamisia on kehittämistoiminnan aikana järjestetty viikoittain, neljä tuntia kerrallaan. Tapaamisia voi järjestää sosiaalisena kuntoutuksena. Kunta voi tehdä päätökset sosiaalisesta kuntoutuksesta osallistujille. Kokonaisvastuu toiminnan organisoinnista on sosiaalialan ammattilaisella, jolloin voidaan välttää kokemusasiantuntijan liiallista kuormittumista.

  1. Osallistavat yksilötapaamiset

Osallistuja saa valita paikan osallistavalle yksilötapaamiselle. Tapaamisella voidaan esimerkiksi asioida yhdessä virastoissa tai osallistua harrastukseen. Tapaaminen voidaan sopia myös asiakkaan kotiin. Ammattilainen voi olla mukana tapaamisessa, erityisesti alussa kun kokemusasiantuntija ja asiakas eivät vielä tunne toisiaan. Tapaamiskertoja on hyvä olla riittävän usein, esimerkiksi 1-2 kertaa kuukaudessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: vaikutukset toteutuvat kolmella tasolla - asiakas, kokemusasiantuntija, ammattilaiset ja palvelujärjestelmä

  1. Osallisuus omassa elämässä
  2. Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa
  3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Mieli pt -toiminta vahvistaa asiakasosallisuutta ja edistää ihmisten sitoutumista tarvittaviin palveluihin ja oman hyvinvointinsa edistämiseen. (1,2)

Ammatillisen avun rinnalla vertaistuki edistää ihmisen kokemusta pystyvyydestä ja mahdollisuuksia olla eri rooleissa – ihminen saa elämäänsä erilaista sisältöä sairaudesta huolimatta. (1)

Kokemusasiantuntijoille toiminta tarjoaa mahdollisuuden toimia vastuullisessa tehtävässä osana työyhteisöä ja vertaisten tukijana. Lisäksi kokemusasiantuntijoilla on mahdollisuus lisäansioihin. Heidän itseluottamuksensa vahvistuu ja siirtyminen työelämään tai opintoihin helpottuu. (1, 2)

Ammattilaiset saavat toipumisorientaation viitekehyksestä uudenlaisen toimintakehikon, joka vahvistaa myös ammattilaisten osallisuutta omaan työhönsä. (1)

Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa vahvistuu, kun toimintaa kehitetään ja toteutetaan yhdessä.

Yhteistapaamisissa mahdollistuu asiakkaiden osallistuminen eri rooleissa. Asiakkaat saavat ideoida ja osallistua toiminnan toteuttamiseen. He voivat ottaa vastuuta ja toimia ryhmän vertaisohjaajana tai osallistua kuuntelijana. (2)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja: 

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kehittämisvaiheessa, ja erityisesti alun käynnistysvaiheessa, yhteisen tiedon ja ymmärryksen kokoaminen alueen palveluista ja järjestötoimijoista on tärkeää. Esimerkiksi Pirkanmaan Mieli pt -mallin toimintaa alueilla kehitetään edelleen kokemusasiantuntijoiden, tilaajatahojen eli psykiatrian poliklinikoiden sosiaalityöntekijöiden, kunnallisen aikuissosiaalityön, asiakkaiden ja taustaorganisaationa toimivan Mielen ry:n yhteistyönä.

KOKEMUSASIANTUNTIJAN VALMIUDET, TEHTÄVÄ JA TYÖN TUKI

Kokemusasiantuntijalta edellytetään omaa kokemusta ja riittävää kokemusasiantuntijakoulutusta, kykyä itsenäiseen toimintaan haastavassa mielenterveyden tilanteessa olevien parissa sekä omasta mielenterveydestä ja huolehtimista.

Toimintaa varten on resursoitava koulutetun kokemusasiantuntijan palkka tai palkkio ja matkakulut sekä kokemusasiantuntijan työnohjaus ja jaksamisesta huolehtimisen tuki.

Esimerkiksi Pirkanmaan Mieli pt-mallissa kokemusasiantuntijat toimivat Mielen ry:n kokemusasiantuntijakoordinaation välityksellä. Kokemusasiantuntijat ovat käyneet Mielen ry:n tai muun vastaavan kokemusasiantuntijakoulutuksen, saaneet riittävät valmiudet ja tuen, työnohjausta ja täydennyskoulutusta järjestöltä.  Kokemusasiantuntijan sairastuessa on mahdollista löytää toinen henkilö tehtävään.

Kokemusasiantuntijoiden palkat maksetaan kehittämistyön aikana kehittämishankkeesta. Hankkeen päättymisen jälkeen kokemusasiantuntijoiden palkat tai palkkiot jäävät tilaajan (Pirkanmaalla psykiatrisen yksikön ja sosiaalihuollon toimijoiden) maksettavaksi.

TOIMINNAN PUITTEET JA AMMATTILAISYHTEISTYÖ

Toiminta rakentuu ammatillisen palvelun varaan. Toimintakäytännöistä ja toteutuksesta, kuten aula- ja muiden tilojen käytöstä tulee sopia ammatillisen palvelun tuottajan johdon kanssa. Toimintaan nimetään ammatillinen yhteyshenkilö, joka vastaa kokemusasiantuntijan kanssa toiminnan käytännöistä, turvallisesta ja laadukkaasta toteutuksesta ja toiminnan kehittämisestä.

Kaikki ammattilaiset perehdytetään toimintaan, jotta he ovat tietoisia toiminnasta ja voivat ohjata asiakkaita toiminnan piiriin. Ammattilaiset ovat myös tarvittaessa kokemusasiantuntijan tukena työvuoron aikana. Toiminnassa on huomioitava kokemusasiantuntijan turvallisuus.

Toiminnalle varataan budjetti, joka kattaa syntyneet lisäkulut kuten kohtuulliset kahvila- ja retkiruokakulut. Toiminnan laajentuessa pohdittavaksi voi tulla lisäksi tila-, siivous- tai valvontakulut. Kustannukset budjetoidaan esimerkiksi sote-peruspalveluiden toimintakuluihin. Toiminta kuuluu vakuutuksen piiriin.

Monipuolinen toiminta mahdollistuu luomalla suhteita alueen muihin toimijoihin ja etsimällä synergiaa yhteisen tekemisen avulla. Yhteistyö edellyttää toipumisorientaatioajattelun ymmärtämistä myös kumppaneilta.

VIESTINTÄ

Toiminnasta viestitään eri kanavissa, esimerkiksi ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja verkkosivuilla. Viestinnässä on tärkeä huomioida toiminnan resurssit, miten laajasti toimintaa voi markkinoida suhteessa kokemusasiantuntijaresurssiin. Ammattilaisille kerrotaan toiminnasta, ja heidän kanssaan käydään keskustelua siitä, miten toimintaa voi hyödyntää omassa työssään.

TOIMINNAN ARVIOINTI

Toimintaa arvioidaan asiakkailta saadun palautteen, sekä työntekijöiltä ja sidosryhmiltä saatujen palautteiden perusteella. Lisäksi seurataan kohtaamisten määriä, asiakasmääriä yksilö- ja yhteistoiminnassa sekä asiakkaiden sitoutumista toimintaan, eli asiakkuuksien kestoa.

KEHITTÄJÄT

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanke, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osahanke (Lapin yliopiston hallinnoima valtakunnallinen ESR TL:n 5. hanke 1.4.2018-31.3.2021), Pirkanmaa

Kehittäjän yhteyshenkilö(t): Anni Vanhala, Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, anni.vanhala@pshp.fi.

Kansikuva
Mielenterveyden kokemusasiantuntija asiakkaan tukena palveluissa -kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis