Kotiutumisen tarkistuslista ja mukaan annettavien lääkkeiden ohje

Päivitetty perustason vuodeosastoille kotiutumisen tarkistuslista ja mukaan annettavien lääkkeiden ohje.

Lisäksi kehitetty kotihoidon digitaaliseen palvelukeskukseen kotiutumisen vastaanoton tarkistuslista ja fraasi kotiutuspuhelun kirjaamiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotiutumisen tarkistuslista ja mukaan annettavien lääkkeiden ohje
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päivitetty perustason vuodeosastoille kotiutumisen tarkistuslista ja mukaan annettavien lääkkeiden ohje.

Lisäksi kehitetty kotihoidon digitaaliseen palvelukeskukseen kotiutumisen vastaanoton tarkistuslista ja fraasi kotiutuspuhelun kirjaamiseen.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Niina Joukanen

Luotu

15.12.2023

Viimeksi muokattu

22.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perustason osastoille on päivitetty yhtenäinen kotiutumisen tarkistuslista ja mukaan annettavien lääkkeiden ohje. Tarkistuslistaan on yksikkökohtaisesti tarkennettu erilaisten toimenpiteiden suorittajia. Samassa yhteydessä kotihoidon digitaaliseen palvelukeskukseen on kehitetty kotiutumisen vastaanoton tarkistuslista ja fraasi kotiutuspuhelun kirjaamiseen. 

 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialueella iäkkäiden asiakkaiden toimivien palvelupolkujen varmistamiseksi on tehtävä laajasti 
moniammatillista yhteistyötä. Yli yksikkörajojen ulottuva yhteistyö kestää usein koko asiakkuuden ajan. Asiakkaan  saadessa Kymenlaakson hyvinvointialueella tarvitsemansa sosiaalihuollon palvelun on tarvetta vahvistaa palvelujen sisäistä yhteistyötä luomalla siihen soveltuvat toimintamallit. Kymenlaaksossa on perustason osastoja kolmessa eri toimipisteessä. Kotihoidon keskitetty digitaalinen palvelukeskus vastaanottaa kotihoitoon kotiutuvat asiakkaat.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kymenlaakson alueen ikääntyneiden määrä kasvaa merkittävästi seuraavan 20 vuoden aikana. Yli 85-vuotiaiden määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2020 9,5%:lla 75 vuotta täyttäneistä oli kotihoidon asiakkuus ja vuonna 2030 vastaavan luvun on arvioitu olevan 12,1 %.

TulKoti-hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen ikäihmiset, jo palveluiden piirissä olevat asiakkaat sekä ennaltaehkäisevää palvelua tarvitsevat asiakkaat. Hankkeessa on tarkoitus kehittää kaikkia toimia, joiden avulla ikääntyneiden turvallista kotona asumista voidaan tukea. Kehitystoimenpiteissä huomioidaan myös iäkkäiden omaiset, läheiset ja omaishoitajat. Keskeinen kohderyhmä on myös Kymenlaakson hyvinvointialueen ammattilaiset . 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Perustason osastojen dokumenttien päivittämiseksi hanketyöntekijä on jalkautunut osastolle. Lisäksi päivityksessä on tehty yhteistyötä vuodeosastojen henkilöstön, esihenkilöiden, farmaseuttien, ylihoitajien ja lääkärien kanssa. Kotiutumista vastaanottavista tahoista kotihoitoa ja asumispalveluita on myös kuultu päivitystä tehtäessä henkilöstön, esihenkilöiden ja farmaseuttien toimesta.

Kotihoidon digitaaliseen palvelukeskukseen kehitetyt dokumentit on työstetty yhteistyössä palvelun henkilöstön ja johdon kanssa. Lisäksi kehittämistyöhön on osallistunut järjestelmäasiantuntija.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Perustason osastot arvioivat toimintamallien käytettävyyttä ja kehittämistarpeita osana arjen perustyötä.

Pilotoinnista saadun palautteen perusteella kotiutumisen tarkistuslistan koettiin tukevan satunnaisesti kotiutuspuheluita vastaanottavan ammattilaisen työtä. Lisäksi kirjaamisfraasi helpotti kotiutuspuhelun vastaanottoa ja oleellisen tiedon kirjaamista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Uuden toimintamallin juurruttaminen vaatii henkilöstöltä avointa suhtautumista, vahvaa sitoutumista muutokseen ja johdon tukea. Henkilöstön osallistaminen kehittämistyöhön on ollut merkittävä tekijä lopputuloksen näkökulmasta. Henkilöstö on alusta alkaen saanut vaikuttaa kehittämistyöhön.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä