Kotona asumista tukevien teknologioiden käyttöönotto Oulun kaupungissa

Nykytilanteen ja kipupisteiden kartoituksen pohjalta luotiin tulevaisuuden toimintamalli uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönotosta osana ikäihmisten palveluja. Toimintamalli tukee teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa ja vahvistaa henkilöstön teknologiaosaamista.

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö vähenee ja ikääntyy tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Suomen vanhuspoliittisena linjauksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, myös säännöllisten palvelutarpeiden ilmaantuessa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Hallituksen linjaamassa sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kotona asumista voidaan tukea teknologian avulla. Oulun kaupungissa ikäihmisten apuna ja turvana ovat etäkotihoito, sähköinen ovenavaus, lääkkeenantoautomaatti sekä ateria- ja turvapalvelut. Uusia teknologioita kehitetään ja kokeillaan jatkuvasti, mutta yhtenäinen toimintamalli niiden käyttöönotosta puuttuu. Siirryttäessä hyvinvointialueille, on tärkeää luoda yhteiset toimintamallit.

 

Teknologisten ratkaisujen, tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen parantaa ihmisten hyvinvointia sekä tehostaa palvelujärjestelmän toimintaa ja alentaa kustannuksia. Tämä edellyttää kuitenkin, että toimintaympäristön kehittyessä palveluprosesseja päivitetään ja uusia toimintamalleja otetaan rohkeasti ja ketterästi kokeillen käyttöön. Tärkeää on, että kaikki asianosaiset ovat mukana kehittämisessä, sitoutuvat uudistukseen ja osaavat arvioida mallien toimivuutta erityisesti asiakkaan ja hänen läheistensä näkökulmasta.

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kotona asumista tukevien teknologioiden määrä kasvaa jatkuvasti. Tarjolla on erilaisia turvallisuuteen, turvallisuuden tunteeseen, liikkumiseen, paikantamiseen, seurantaan (myös monitorointiin) ja hälyttämiseen suunniteltuja ratkaisuja ja palveluita. Teknologian avulla on mahdollista tukea ikääntyvien omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Sen avulla on myös mahdollista vähentää yksinäisyyttä.

 

Ikääntyville ja heidän omaisilleen tulisi olla tarjolla tietoa digitaalisista palveluista, teknologioista ja apuvälineistä sekä tietoturvasta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Teknologian hyödyntäminen tulisi saada osaksi niin ennaltaehkäisevää toimintaa kuin kotiin tarjottavia palveluita. Jotta tämä mahdollistuu, tulee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointiteknologiaosaamista ja -tietoisuutta lisätä. Heillä tulee olla saatavilla tietoa markkinoilla olevista tuotteista ja palveluista sekä siitä, kenelle sopivat.

Liitteet
Tavoiteltu muutos

Tavoitteena on luoda kotona asumista tukevien teknologisten ratkaisujen käyttöönoton toimintamalli, jota voi jatkossa hyödyntää koko hyvinvointialueella.

Muutoksen mittaaminen

Arviointikysymykset:

 • Miten työntyöntekijät kokevat teknologisten ratkaisujen käyttöönoton?
 • Millaista teknologiaosaamisen koulutusta henkilöstö tarvitsee?
 • Millaisia sote-ammattilaisrooleja tarvitaan vahvistamaan/tukemaan teknologiatuotteiden hallintaa kotihoitoyksiköissä?

 

Tiedon lähteet

Kyselyt, työpajat ja koulutukset.

 

Analysointi

Toteutettiin hanketyöntekijöiden toimesta hankkeen lopussa.

Toteutussuunnitelma

Kehittämistoimenpiteitä olivat

 • Nykytilanteen kartoitus kirjaamalla käytössä olevat ratkaisut ja nykyinen toimintamalli.
 • Moniammatillisten työpajojen järjestäminen.
 • Yhteistyö tulevan hyvinvointialueen kehitystyön parissa työskentelevien kanssa.
 • Suunnitellaan yhdessä toimintamalli, joka toimii mahdollisimman kattavasti hyvinvointialueella.
 • Kotona asumista tukevien palveluiden henkilökunnan teknologiaosaamisen kartoitus ja mahdollisesti vahvistaminen.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden, ikäihmisten palveluiden työntekijät; kotihoito, kotikuntoutus, asiakas- ja palveluohjaus, etäkotihoito ja hyvinvointiteknologia-asentajat.

Työntekijöille järjestettiin kaksi työpajaa. Lisäksi tietoa kartoitettiin kyselyiden avulla, joista yhden toteuttamisesta vastasi Oulun seudun ammatillinen oppilaitos.

Ideointi

Toimintamallin kehittäminen käynnistettiin yhteistyössä muiden KATI-ohjelman työpajoissa. Lisäksi toimintamallia työstettiin yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa, kunnes teknisistä syistä johtuen KARITA-hankkeessa toteutettiin kaksi erillistä toimintamallia samasta aiheesta kahdella eri alueella: Eksoten malli ja Oulun malli. 

 

Ikäihmisten palveluohjaukselle 28.4.22 Teams välityksellä järjestetyn työpajan tavoitteena oli kerätä heiltä tietoa, minkä kokevat haasteellisena teknologioiden esittelyssä asiakkaille ja omaisille. Lisäksi selvitettiin, millaista tukea he kaipaavat niin teknologioiden esittelyyn kuin myös käyttöönottoon.

Palveluohjaajat kokevat, ettei heillä ole riittävästi tietoa eri teknologisista vaihtoehdoista. On vaikea ehdottaa esimerkiksi omakustanteisesti hankittavia tuotteita, jos ei tunne niitä eikä osaa arvioida tai tiedä, mitkä niistä sopisivat kyseiselle asiakkaalle. Asiakkaiden ja omaisten pelot, epävarmuus ja teknologiavastaisuus vaikeuttavat teknologioiden esittelyä. Palvelutarpeen arvioinnissa on paljon asioita keskusteltavana. Voi olla vaikea saada asiakasta pysähtymään asiakasta ja omaista pohtimaan teknologian tuomia hyötyjä.

Palveluohjaajat kaipaavat mahdollisuutta tutustua laitteisiin fyysisesti sekä myös muuta kautta, kuten perehdytyksissä ja tietoiskuissa. Esitteiden ja videoiden avulla teknologioiden esitteleminen asiakkaille ja omaisille olisi helpompaa.

 

Moniammatilliselle ryhmälle 21.9.22 toteutettavan työpajan tulokset kirjataan tähän työpajan jälkeen.

Liitteet
Kuva
Kotona asumista tukevien teknologioiden käyttöönoton toimintamalli
Kotona asumista tukevien teknologioiden käyttöönoton toimintamalli KARITA-hanke
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli kuvaa kotona asumista tukevan teknologian käyttöönoton koko elinkaaren 1) Toimintakyvyn omatoimisen ylläpidon, 2) Neuvontapalvelut, 3) Palvelutarpeen arvioinnin, 4) Palveluiden järjestämisen ja päätöksen teon, 5) Palvelujen tuottamisen, 6) Palveluiden uudelleen arvioinnin ja 7) Palvelujen päättämisen. Kuhunkin vaiheeseen liittyvien toimenpiteiden ja tehtävien tarkempi kuvaus löytyy kehittämisen polun liitteistä. Mallissa on määritelty teknologian käyttöönottoon liittyvät vastuut kaikissa palvelun elinkaaren vaiheissa. Toimintamalli huomioi mahdolliset kipupisteet, joita käyttöönoton eri vaiheisiin tai vastuisiin liittyy.

 

1. Toimintakyvyn omatoiminen ylläpito

Ikäihminen on aktiivinen toimija.

Teknologia: Ikäihmisellä jo käytössä oleva teknologia, omakustanteisesti hankittava teknologia.

Toimenpiteet:

 1. Kerho- ja liikuntaryhmätoiminta.
 2. Säännölliset käynnit terveydenhuollossa.
 3. Sähköisten palveluiden hyödyntäminen.
 4. Pyritään vahvistamaan ikäihmisen digiosallisuutta.
 5. Läheiset tukena arjessa.
 6. Ohjataan ikäihmistä teknologian itsenäiseen käyttöön.

 

2. Neuvonta-palvelut

Ikäihminen on aktiivinen toimija, mutta toimintakyvyssä on havaittavissa heikentymistä. Neuvonnan ja ohjauksen tarve lisääntyvät.

Teknologia: Ikäihmisellä jo käytössä oleva teknologia, omakustanteisesti hankittava teknologia

Toimenpiteet

 1. Kerho- ja liikuntaryhmätoiminta.
 2. Säännölliset käynnit terveydenhuollossa.
 3. Sähköisten palveluiden hyödyntäminen.
 4. Pyritään vahvistamaan ikäihmisen digiosallisuutta.
 5. Läheiset tukena arjessa.
 6. Ohjataan ikäihmistä teknologian itsenäiseen käyttöön.

 

3. Palvelutarpeen arviointi

Ikäihmisen toimintakyky on selkeästi alentunut ja avuntarve kasvanut. Ikäihmisellä itsellään ja/tai läheisillä on huoli kotona selviytymisestä.

Ikäihmisen palveluntarpeen arvioinnin toteutuminen:

 • Ikäihminen tai läheinen on yhteydessä palveluohjaukseen heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Palveluohjaaja tekee asiakkaan luokse kotikäynnin palvelutarpeen arvioinnin toteuttamiseksi.
 • Ikäihminen kotiutuu sairaalasta. Tarpeen mukaan aloitetaan arvioiva tai tehostettu kotikuntoutusjakso. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan osana kotikuntoutusjaksoa.

Teknologia: Ikäihmisellä jo käytössä oleva teknologia, omakustanteisesti hankittava teknologia, hyvinvointialueen palveluna saatava teknologia.

Toimenpiteet

 1. Ikäihmisen oman näkemyksen kuuleminen.
 2. Läheinen kertoo oman näkemyksensä ikäihmisen toimintakyvystä ja avuntarpeesta.
 3. Asiakastietoihin perehtyminen.
 4. Teknologiatarpeen ja -kyvykkyyden kartoitus.
 5. Tiedon jakaminen omakustanteisesti hankittavista teknologioista.

 

4. Palveluiden järjestäminen ja päätöksen teko

Ikäihmiselle otetaan käyttöön teknologisia ratkaisuja osana kotiin tarjottavia palveluita.

Teknologia: Ikäihmisellä jo käytössä oleva teknologia, omakustanteisesti hankittava teknologia, hyvinvointialueen palveluna saatava teknologia.

Toimenpiteet

 1. Asiakkaan jo käytössä olevien tarkoituksen mukaisten teknologialaitteiden hyödyntäminen.
 2. Sopimus teknologian käyttöönotosta.
 3. Teknologian käyttöönotosta tiedottaminen.
 4. Palveluohjaaja tekee viranhaltijapäätöksen myönnetyistä palveluista.

 

5. Palvelujen tuottaminen

Teknologian käyttöönotto ja käyttö.

Teknologia: Hyvinvointialueen palveluna saatava teknologia.

Toimenpiteet

 1. Laitteen/laitteiden toimitus ja asennus.
 2. Asiakkaan ohjaus
 3. Tekninen tuki asiakkaalle ja läheisille
 4. Tekninen tuki sote-ammattilaisille
 5. Teknologian käytön seuranta ja arviointi

 

6. Palvelutarpeen uudelleen arviointi

Teknologiatarpeen ja -kyvykkyyden kartoitus osana palvelutarpeen arviointia.

Teknologia: hyvinvointialueen palveluna saatava teknologia.

Toimenpiteet

 1. Etäkotihoidon arviointi kolmen viikon kuluttua etäkotihoidon aloittamisesta.
 2. Kotikuntoutuksen seurantakäynnit tai kotihoidon säännöllinen RAI-arviointi.
 3. Ikäihminen osallistuu toimintakyvyn ja palveluntarpeen arviointiin.

 

7. Palvelujen päättäminen

Ikäihminen ei hyödy teknologiasta ja/tai ei osaa enää käyttää laitetta.

Teknologia: Hyvinvointialueen palveluna saatava teknologia.

Toimenpiteet

 1. Teknologian käytön lopettaminen.
 2. Palvelutietojen poisto.
 3. Laitteen käytöstä poisto.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on tarkoitettu Oulun kaupungin kotiin tarjottavien palveluiden ja palveluohjauksen työkaluksi tukemaan teknologioiden oikea-aikaista käyttöönottoa. Toimintamallia kehitettiin moniammatillisessa yhteistyössä. Työpajojen avulla kartoitettiin kipupisteitä, joita käyttöönoton eri vaiheisiin tai vastuisiin liittyy. Osana kehitystyötä teknologiaosaamista lisättiin järjestämällä kotona asumista tukevien teknologioiden verkkokoulutuksia ja luomalla teknologiakatalogi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jotta teknologiasta on hyötyä, sen käyttöönoton tulisi tapahtua oikea-aikaisesti. Tämä puolestaan vaatii sekä tietoa teknologioista ja niiden käytön vaatimuksista. Ikäihmisten palveluissa on osattava arvioida ikääntyneiden teknologiakyvykkyyttä suhteessa heidän tarpeisiinsa. Ikäihmisen oma mielipide on saatava kuuluville.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tulokset

Kotona asumista tukevien teknologioiden käyttöönotossa hyvin toimivana nähtiin moniammatillinen yhteistyö teknologiasta hyötyvän asiakkaan tunnistamisessa ja teknologian käytön ohjaamisessa. Haasteena koettiin negatiivinen ennakkoasenne niin työntekijöiden, omaisten kuin ikäihmisten osalta. Taustalla arvioitiin olevan ennakkoluulot, pelot ja tiedon puute. Teknologian käyttöönottoa edesauttavat positiivinen asenne, kokeilumahdollisuus, motivaatio ja kannustus sekä yhteistyö omaisten ja ammattilaisten välillä.

Kyselyissä ja työpajoissa nousi voimakkaasti esille tiedon ja osaamisen merkitys teknologioiden käyttöönoton tukemisessa ja mahdollistamisessa. Työntekijät kaipasivat lisää tietoa teknologioista, mistä ja miten niitä saa sekä paljonko maksavat. Tiedon lisäämisen muodoksi ehdotettiin koulutuksia, tietoiskuja, esitteitä ja videoita.

Työntekijät kaipasivat tiimeihin nimettyä teknologiavastuuhenkilöä, jonka puoleen kääntyä ja joka olisi tukena teknologian käytön seurannassa. Lisäksi esiin nousi tarve yleisestä tukinumerosta, josta tavoittaisi teknologia-asiantuntijan. Kotihoidon työntekijöille suunnatussa kyselyssä 15 % vastaajista (n = 64) oli kiinnostunut teknologialähettilään vastuualueesta.

 

Johtopäätökset

Yhteinen kotona asumista tukevan teknologian käyttöönotto -toimintamalli tukee teknologiaratkaisujen käyttöönottoa ja vahvistaa henkilöstön teknologiaosaamista. Lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten teknologiaosaamista vaikutetaan työntekijöiden asenteisiin positiivisesti ja madalletaan kynnystä teknologiaratkaisujen käyttöönottoon.

Osaamisen ja tietotaidon lisäämisellä pystytään vaikuttamaan myös asiakkaiden ja heidän läheisten asenteisiinsa. Tämä tukee osaltaan ikääntyneiden itsenäistä kotona asumista. Arjen teknologiat -esittelypisteen ja teknologiakatalogin avulla saadaan teknologiaratkaisuista tietoa kuntalaisille ja heidän läheisilleen, joita he voivat joko itse hankkia tai saada käyttöönsä.

Toimintamallille on noussut selkeästi tarve, etenkin Oulun kaupungin siirryttäessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Kolmenkymmenen kunnan hyvinvointialueella tarvitaan yhteiset käytännöt ja toimintamallit takamaan tasa-arvoiset palvelut teknologian hyödyntämisessä. Hankkeessa luodun toimintamallin kehittämistä jatketaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella yhteistyössä etäkotihoito- ja digitoimintakeskusten kanssa.