Kotona asumista tukevien teknologioiden käyttöönotto ikäihmisten palveluissa Oulussa

Nykytilanteen ja kipupisteiden kartoituksen pohjalta luotiin tulevaisuuden toimintamalli uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönotosta osana ikäihmisten palveluja. Toimintamalli tukee teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa ja vahvistaa henkilöstön teknologiaosaamista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotona asumista tukevien teknologioiden käyttöönotto ikäihmisten palveluissa Oulussa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nykytilanteen ja kipupisteiden kartoituksen pohjalta luotiin tulevaisuuden toimintamalli uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönotosta osana ikäihmisten palveluja. Toimintamalli tukee teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa ja vahvistaa henkilöstön teknologiaosaamista.

Toteutuspaikka
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Ikäihmisten palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Sanna Koivikko

Luotu

13.09.2022

Viimeksi muokattu

02.01.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli kuvaa kotona asumista tukevan teknologian käyttöönoton koko elinkaaren 1) Toimintakyvyn omatoimisen ylläpidon, 2) Neuvontapalvelut, 3) Palvelutarpeen arvioinnin, 4) Palveluiden järjestämisen ja päätöksen teon, 5) Palvelujen tuottamisen, 6) Palveluiden uudelleen arvioinnin ja 7) Palvelujen päättämisen. Kuhunkin vaiheeseen liittyvien toimenpiteiden ja tehtävien tarkempi kuvaus löytyy kehittämisen polun liitteistä. Mallissa on määritelty teknologian käyttöönottoon liittyvät vastuut kaikissa palvelun elinkaaren vaiheissa. Toimintamalli huomioi mahdolliset kipupisteet, joita käyttöönoton eri vaiheisiin tai vastuisiin liittyy.

 

1. Toimintakyvyn omatoiminen ylläpito

Ikäihminen on aktiivinen toimija.

Teknologia: Ikäihmisellä jo käytössä oleva teknologia, omakustanteisesti hankittava teknologia.

Toimenpiteet:

 1. Kerho- ja liikuntaryhmätoiminta.
 2. Säännölliset käynnit terveydenhuollossa.
 3. Sähköisten palveluiden hyödyntäminen.
 4. Pyritään vahvistamaan ikäihmisen digiosallisuutta.
 5. Läheiset tukena arjessa.
 6. Ohjataan ikäihmistä teknologian itsenäiseen käyttöön.

 

2. Neuvonta-palvelut

Ikäihminen on aktiivinen toimija, mutta toimintakyvyssä on havaittavissa heikentymistä. Neuvonnan ja ohjauksen tarve lisääntyvät.

Teknologia: Ikäihmisellä jo käytössä oleva teknologia, omakustanteisesti hankittava teknologia

Toimenpiteet

 1. Kerho- ja liikuntaryhmätoiminta.
 2. Säännölliset käynnit terveydenhuollossa.
 3. Sähköisten palveluiden hyödyntäminen.
 4. Pyritään vahvistamaan ikäihmisen digiosallisuutta.
 5. Läheiset tukena arjessa.
 6. Ohjataan ikäihmistä teknologian itsenäiseen käyttöön.

 

3. Palvelutarpeen arviointi

Ikäihmisen toimintakyky on selkeästi alentunut ja avuntarve kasvanut. Ikäihmisellä itsellään ja/tai läheisillä on huoli kotona selviytymisestä.

Ikäihmisen palveluntarpeen arvioinnin toteutuminen:

 • Ikäihminen tai läheinen on yhteydessä palveluohjaukseen heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Palveluohjaaja tekee asiakkaan luokse kotikäynnin palvelutarpeen arvioinnin toteuttamiseksi.
 • Ikäihminen kotiutuu sairaalasta. Tarpeen mukaan aloitetaan arvioiva tai tehostettu kotikuntoutusjakso. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan osana kotikuntoutusjaksoa.

Teknologia: Ikäihmisellä jo käytössä oleva teknologia, omakustanteisesti hankittava teknologia, hyvinvointialueen palveluna saatava teknologia.

Toimenpiteet

 1. Ikäihmisen oman näkemyksen kuuleminen.
 2. Läheinen kertoo oman näkemyksensä ikäihmisen toimintakyvystä ja avuntarpeesta.
 3. Asiakastietoihin perehtyminen.
 4. Teknologiatarpeen ja -kyvykkyyden kartoitus.
 5. Tiedon jakaminen omakustanteisesti hankittavista teknologioista.

 

4. Palveluiden järjestäminen ja päätöksen teko

Ikäihmiselle otetaan käyttöön teknologisia ratkaisuja osana kotiin tarjottavia palveluita.

Teknologia: Ikäihmisellä jo käytössä oleva teknologia, omakustanteisesti hankittava teknologia, hyvinvointialueen palveluna saatava teknologia.

Toimenpiteet

 1. Asiakkaan jo käytössä olevien tarkoituksen mukaisten teknologialaitteiden hyödyntäminen.
 2. Sopimus teknologian käyttöönotosta.
 3. Teknologian käyttöönotosta tiedottaminen.
 4. Palveluohjaaja tekee viranhaltijapäätöksen myönnetyistä palveluista.

 

5. Palvelujen tuottaminen

Teknologian käyttöönotto ja käyttö.

Teknologia: Hyvinvointialueen palveluna saatava teknologia.

Toimenpiteet

 1. Laitteen/laitteiden toimitus ja asennus.
 2. Asiakkaan ohjaus
 3. Tekninen tuki asiakkaalle ja läheisille
 4. Tekninen tuki sote-ammattilaisille
 5. Teknologian käytön seuranta ja arviointi

 

6. Palvelutarpeen uudelleen arviointi

Teknologiatarpeen ja -kyvykkyyden kartoitus osana palvelutarpeen arviointia.

Teknologia: hyvinvointialueen palveluna saatava teknologia.

Toimenpiteet

 1. Etäkotihoidon arviointi kolmen viikon kuluttua etäkotihoidon aloittamisesta.
 2. Kotikuntoutuksen seurantakäynnit tai kotihoidon säännöllinen RAI-arviointi.
 3. Ikäihminen osallistuu toimintakyvyn ja palveluntarpeen arviointiin.

 

7. Palvelujen päättäminen

Ikäihminen ei hyödy teknologiasta ja/tai ei osaa enää käyttää laitetta.

Teknologia: Hyvinvointialueen palveluna saatava teknologia.

Toimenpiteet

 1. Teknologian käytön lopettaminen.
 2. Palvelutietojen poisto.
 3. Laitteen käytöstä poisto.

 

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö vähenee ja ikääntyy tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Suomen vanhuspoliittisena linjauksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, myös säännöllisten palvelutarpeiden ilmaantuessa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Hallituksen linjaamassa sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 nostaa esiin sen, kuinka itsenäistä suoriutumista tukevat älykkäät teknologiat ovat parantaneet ikääntyneiden hyvinvointia. Tulevaisuudessa ikääntyvä väestö on aikaisempaa tottuneempi käyttämään teknologiaa. Teknologioiden käyttö tulee olemaan tämän johdosta käytössä laajemmin ja monipuolisemmin. Sitä voidaan hyödyntää ikääntyvien palveluissa ja ennalta ehkäisevässä toiminnassa usein eri tavoin. 

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että ikäihminen pystyy elämään ja asumaan kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä pitkään ja hän pystyy ylläpitämään mahdollisimman itsenäisesti terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi tavoitteena on, että asukaskohtaiset kustannukset laskevat ikäihmisten palveluissa ja ikäihminen saa sairaanhoidollisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon oikeaan aikaan kotona tai palvelukodissa.

 

Lähteet:

Ikävoimainen Oulu - Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma 2021–2030

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden, ikäihmisten palveluiden työntekijät; kotihoito, kotikuntoutus, asiakas- ja palveluohjaus, etäkotihoito ja hyvinvointiteknologia-asentajat.

Työntekijöille järjestettiin kaksi työpajaa. Lisäksi tietoa kartoitettiin kyselyiden avulla, joista yhden toteuttamisesta vastasi Oulun seudun ammatillinen oppilaitos.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli luotiin Oulun kaupungin kotiin tarjottavien palveluiden ja palveluohjauksen työkaluksi tukemaan teknologioiden oikea-aikaista käyttöönottoa. Toimintamallia kehitettiin moniammatillisessa yhteistyössä. Työpajojen avulla kartoitettiin kipupisteitä, joita käyttöönoton eri vaiheisiin tai vastuisiin liittyy. Osana kehitystyötä teknologiaosaamista lisättiin järjestämällä kotona asumista tukevien teknologioiden verkkokoulutuksia ja luomalla teknologiakatalogi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kotona asumista tukevien teknologioiden käyttöönotossa hyvin toimivana nähtiin moniammatillinen yhteistyö teknologiasta hyötyvän asiakkaan tunnistamisessa ja teknologian käytön ohjaamisessa. Haasteena koettiin negatiivinen ennakkoasenne niin työntekijöiden, omaisten kuin ikäihmisten osalta. Taustalla arvioitiin olevan ennakkoluulot, pelot ja tiedon puute. Teknologian käyttöönottoa edesauttavat positiivinen asenne, kokeilumahdollisuus, motivaatio ja kannustus sekä yhteistyö omaisten ja ammattilaisten välillä.

Kyselyissä ja työpajoissa nousi voimakkaasti esille tiedon ja osaamisen merkitys teknologioiden käyttöönoton tukemisessa ja mahdollistamisessa. Työntekijät kaipasivat lisää tietoa teknologioista, mistä ja miten niitä saa sekä paljonko maksavat. Tiedon lisäämisen muodoksi ehdotettiin koulutuksia, tietoiskuja, esitteitä ja videoita.

Työntekijät kaipasivat tiimeihin nimettyä teknologiavastuuhenkilöä, jonka puoleen kääntyä ja joka olisi tukena teknologian käytön seurannassa. Lisäksi esiin nousi tarve yleisestä tukinumerosta, josta tavoittaisi teknologia-asiantuntijan. Kotihoidon työntekijöille suunnatussa kyselyssä 15 % vastaajista (n = 64) oli kiinnostunut teknologialähettilään vastuualueesta.

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhteinen kotona asumista tukevan teknologian käyttöönotto -toimintamalli tukee teknologiaratkaisujen käyttöönottoa ja vahvistaa henkilöstön teknologiaosaamista. Lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten teknologiaosaamista vaikutetaan työntekijöiden asenteisiin positiivisesti ja madalletaan kynnystä teknologiaratkaisujen käyttöönottoon.

Jotta teknologiasta on hyötyä, sen käyttöönoton tulisi tapahtua oikea-aikaisesti. Tämä puolestaan vaatii sekä tietoa teknologioista ja niiden käytön vaatimuksista. Ikäihmisten palveluissa on osattava arvioida ikääntyneiden teknologiakyvykkyyttä suhteessa heidän tarpeisiinsa. Ikäihmisen oma mielipide on saatava kuuluville.

Osaamisen ja tietotaidon lisäämisellä pystytään vaikuttamaan myös asiakkaiden ja heidän läheisten asenteisiinsa. Tämä tukee osaltaan ikääntyneiden itsenäistä kotona asumista. Arjen teknologiat -esittelypisteen ja teknologiakatalogin avulla saadaan teknologiaratkaisuista tietoa kuntalaisille ja heidän läheisilleen, joita he voivat joko itse hankkia tai saada käyttöönsä.

Toimintamallille on noussut selkeästi tarve, etenkin Oulun kaupungin siirryttäessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Kolmenkymmenen kunnan hyvinvointialueella tarvitaan yhteiset käytännöt ja toimintamallit takamaan tasa-arvoiset palvelut teknologian hyödyntämisessä. Hankkeessa luodun toimintamallin kehittämistä jatketaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella yhteistyössä etäkotihoito- ja digitoimintakeskusten kanssa.

Kansikuva
Kotona asumista tukevien teknologioiden käyttöönoton toimintamalli kaavio

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis