Kotona asumista tukeva teknologia - kansallinen toimintamalli ja tietojärjestelmät (KATI-malli)

KATI-toimintamalli ja tietojärjestelmäkokonaisuus tukevat teknologian hyödyntämistä ikäihmisten kotona asumisessa itsenäisestä käytöstä kotihoidon järjestämiseen. Malli helpottaa teknologian laajaa käyttöönottoa ja systemaattista vaikuttavuuden tutkimusta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotona asumista tukeva teknologia - kansallinen toimintamalli ja tietojärjestelmät (KATI-malli)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KATI-toimintamalli ja tietojärjestelmäkokonaisuus tukevat teknologian hyödyntämistä ikäihmisten kotona asumisessa itsenäisestä käytöstä kotihoidon järjestämiseen. Malli helpottaa teknologian laajaa käyttöönottoa ja systemaattista vaikuttavuuden tutkimusta.

Toteutuspaikka
VTT ja THL ovat tuottaneet KATI-mallin (v1.0) esiselvitystyönä STM:lle Hyteairo-ohjelmaan. Mallia yhteiskehitetään sidosryhmien kanssa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Heidi Anttila

Luotu

27.02.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Ratkaisun perusidea **

KATI-malli pohjautuu kotihoidon työprosessiin ja esittää asiakkaan palvelupolkua, johon on sisällytetty teknologian hyödyntäminen eri vaiheissa. Malliin kuuluu myös itsenäisen käytön tukeminen jo ennen asiakkuutta.

  • Toimintakyvyn omatoiminen ylläpito. Kansalainen saa tietoa ja tukea teknologian hyödyntämiseen verkkopalveluista ja hyvinvointipalveluita tarjoavilta tahoilta (mm. terveyskeskus, työterveys). Keskeisiä teknologioita ovat sähköiset itsehoitopalvelut, oirearviot, riskitestit ja hyvinvointia ja osallistumista tukevat sovellukset ja palvelut.
  • Neuvontapalvelut. Kansalainen ja hänen omaisensa saa palveluneuvonnan lisäksi tietoa ja apua teknologian ja sähköisten asiointipalvelujen käyttöön, tai ohjausta kolmannen sektorin järjestämään palveluun vastaavan tiedon saamiseksi.
  • Palvelutarpeen arviointi. Osana kattavaa palvelutarpeen arviointia kartoitetaan myös asiakkaan hyödynnettävissä oleva teknologia ja asiakkaan kyvykkyys käyttää sitä. Myös omaishoitajan tai muun läheisen teknologiavalmius olisi hyvä tietää.
  • Asiakassuunnitelmaan kirjataan kuvaus asiakkaan käyttöön tulevasta teknologiasta ja siihen liittyvistä tarpeista, kuten käyttöopastuksesta.
  • Hallinnolliseen päätöksentekoon sisältyvät päätökset asiakkaalle myönnettävistä palveluista ja niihin liittyvistä maksuista, ml. omavastuu kotona käytettävien laitteiden kustannuksista. Asiakkaan taloudellinen tilanne ja vaihtoehdot (teknologia)kustannusten kattamiseen selvitetään. Lisäksi selvitetään asiakkaan vastuut laitteen käyttämisestä.
  • Palvelujen tuottamisen prosessiin kuuluu laitteiden ja ohjelmistojen toimitus asiakkaan käyttöön, teknologian käytön opastus, tarvittavat suostumukset sekä tarvittaessa avustaminen käytössä, huollossa ja vikatilanteiden hoitamisessa. Laitelogistiikka ja ylläpito voidaan järjestää eri tavoin ja nämä vastuut voidaan kirjata myös asiakassuunnitelmaan. Käytössä olevia laitteita ja sovelluksia hallinnoidaan sote-alueen tai kansallisessa laitehallintajärjestelmän kautta. Teknologian hyödyntämiseen kuuluu kotona tehtävän hoitotyön luonteen ja sisällön muuttuminen ja sote-ammattilaisten uudenlainen osaaminen.
  • Palvelutarpeen uudelleenarvioinnin yhteydessä varmistetaan, että teknologia on tehokkaassa käytössä. Jos teknologia ei sovellu asiakkaalle, se palautetaan ja mahdollisesti korvataan muulla ratkaisulla. Jos asiakas tarvitsee lisäohjausta teknologian käytössä, on sovittava, miten se toteutetaan.
  • Teknologian käytön päättyessä tulee huolehtia siitä, että laitteet palautuvat omistavan organisaation hallintaan ja ovat osoitettavissa muille käyttäjille. 

Kotona asumisen teknologia voi olla laitteita, sovelluksia, palveluita ja järjestelmiä. KATI-malli kuvaa teknologiat ryhmiteltynä sekä sote-tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat teknologioilla tuotetun tiedon hyödyntämisen palveluissa. 

Toimintaympäristö **

Väestön ikääntyessä sote-palvelujen tarve ja kustannukset kasvavat. Uudet ja nopeastikin kehittyvät teknologiat tarjoavat monenlaisia keinoja ja työkaluja tukea omatoimista kotona asumista ja toimintakyvyn ylläpitoa ja kotiin tuotavien palvelujen järjestämistä, ja näin edistää ikäihmisten hyvinvointia. Teknologiaa ei hyödynnetä vielä täysimääräisesti tähän tarkoitukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelma nostaa esille robotiikan ja tekoälyn kehityksen tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä osana hyvinvointialan laajempaa digitalisaatiota. Yksi ohjelman osa-alueista on kotona asumisen tukeminen teknologialla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamalli kohdentuu sote-alueen järjestämisvastuulla oleviin kotihoitopalveluihin (kotipalvelut tukipalveluineen ja kotisairaanhoitopalvelut) sekä kansalaisen tukemiseen itsenäisessä toimintakyvyn ylläpidossa. Tarkastelu kohdentuu omassa kodissa asumiseen kattaen myös perhekotiasumisen. Malli ei suoraan ole sovellettavissa palveluasumisyksiköihin, vaikka vastaava teknologia toki suurelta osin on hyödynnettävissä myös palveluasumisen tukena. 

Mallin kehittämisessä on kuultu kotihoidon ammattilaisia ja ikäihmisten järjestöjä haastatteluissa, työpajoissa sekä avoimella kommenttikierroksella. Asiakasnäkökulmaan on kiinnitetty erityistä huomiota KATI-raportin neljän tapauskuvauksen kautta.

Kansikuva
Teknologia tukee kotona asumista ja hyvinvointia monella tavalla

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä