Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus /Oulu

Pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen toimintamallia Oulun seudulla. Tavoitteena on arvioida toimintamallin soveltuvuutta alueella. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus /Oulu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen toimintamallia Oulun seudulla. Tavoitteena on arvioida toimintamallin soveltuvuutta alueella. 

Toteutuspaikka
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja työllisyyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Sanna Syrén

Luotu

16.09.2022

Viimeksi muokattu

06.06.2023
Ratkaisun perusidea **

Laatuperusteisen työhönvalmennuksen toimintamallin tavoitteena on lisätä työllistymisen tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä ja työnantajan kanssa tehtävää yhteistyötä.

Toimintaympäristö **

Väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku, työttömyys ja sairaudet vähentävät työssä käyvien määrää. Työllisten määrä suhteessa työttömiin ja työvoiman ulkopuolella oleviin (työllisyysaste) vaikuttaa kuntien talouteen ja kuntalaisten palveluihin. Yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen edellyttää riittävän korkeaa työllisyysastetta, minkä vuoksi kaikilla työikäisillä tulisi olla mahdollisuus osallistua työelämään kykyjensä mukaisesti (TEM 2019).

Moni työhön haluavista ei löydä itselleen työpaikkaa, vaikka työvoimapula vaivaa yrityksiä ja avoimia työpaikkoja on. Avointen työpaikkojen ja työvoiman kohtaamisen vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi

 • työtehtävissä tarvittavan osaamisen puutteeseen tai
 • työtä hakevan henkilön työkykyyn liittyviin ennakkoluuloihin.

Toimintaympäristön haasteisiin etsitään ratkaisuja mm. vahvistamalla peruspalveluja ja ehkäisevää työtä lähellä asiakasta sekä tiivistämällä eri palvelujen välistä yhteistä työtä. Työelämäosallisuuden lisääminen edellyttää saumatonta yhteistyötä myös palvelujen ja työnantajien välillä.

Hallituksen työkykyohjelmassa etsitään ratkaisuja osatyökyisten työllistymisen ongelmiin. PALO-hankkeessa hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut kehittävät yhdessä palveluintegraatiomallia työkyvyn ja työllistymisen tueksi. Malli perustuu yhteisövaikuttavuuteen (esim. 2011 Kania & Kramer, Collective Impact). Yhteisövaikuttavuus on viime aikoina herättänyt kiinnostusta lupaavana toimintamallina yhteiskunnan monimutkaisiin ilmiöihin liittyvien ongelmien työstämisessä. Elämän eri osa-alueilla yhtä aikaa ilmenevät ongelmat kietoutuvat usein toisiinsa ja ovat vaikeita ratkaista. Ongelmien ratkaisu löytyy harvoin vain yhdeltä toimijalta ja siksi pirstaloituneen palvelujärjestelmän yhtenäistäminen on välttämätöntä.

Meneillään on useita palvelujärjestelmän uudistamiseen tähtääviä kansallisia kehittämisohjelmia. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään hyvinvointialueille, jotta palvelut olisivat väestön saatavilla yhdenvertaisesti ja hyvinvointierot kaventuisivat. Tulevaisuudessa kuntalainen saa työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluita myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta. TE-palvelut puolestaan siirtyvät kunnille ja kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuussa 2021. TE-palvelut 2024-uudistuksen tavoitteena on mm. työntekijöiden nopeaa työllistymistä edistävän palvelurakenteen luominen. Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on luoda nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Osa-aikainen työ on yksi keino erityisryhmien työelämäosallisuuden lisäämisessä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat

 • työllistymisen tukea tarvitsevat asiakkaat, joiden tavoitteena on työllistyä
 • työnantajat, joilla on työvoimatarpeita ja joilla on valmius työllistää tuetun työhönvalmennuksen asiakkaita
 • ammattilaiset, jotka ohjaavat asiakkaita palveluun ja toimivat osana asiakkaan verkostoa työhönvalmennuksen aikana.

Asiakasymmärrystä on kerrytetty työnhakija-asiakkaiden kohdalla seuraavilla keinoilla

 • työhönvalmennuksen lomakkeiden ja kykyviisarin käyttö
 • yhteistyö ja vuoropuhelu asiakkaan verkoston toimijoiden kanssa
 • hyödyntämällä toistuvasti työllistämistoimiin osallistuneiden  henkilöiden kokemusta ja tietoa
 • työhönvalmentajan jalkautuvalla työllä asiakkaiden verkostoihin ja työpaikoille
 • toimijoiden yhdessä toteuttamilla työkyvyn arvioinneilla kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilupaikoilla. 

Asiakasymmärrystä on kerrytetty työnantaja-asiakkaiden kohdalla seuraavilla keinoilla

 • elinkeinopalvelujen ja työllisyyspalvelujen yritysyhteistyökoordinaation panostus työvoimatarpeiden selvittämisessä, yhteydenotoissa, tapahtumissa ja verkostoissa
 • tietojärjestelmien hyödyntäminen työvoimatarpeiden selvittämisessä ja työpaikkojen kohtauttamisessa
 • työhönvalmentajan ja työkykykoordinaattorin jalkautuva työpaikoille
 • osallistamalla työnantaja työkyvyn ja osaamisen arviointiin työpaikalla.

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä