Lomake sijoitetun nuoren haasteiden kartoittamiseksi ja asiakkuuden vaativuuden arvioimiseksi.

Lomakkeella työntekijät voivat arvioida sijaishuollon asiakkuuden vaativuutta. Lomaketta käyttäen toteutettiin Etelä-Savon hyvinvointialueella vaativan sijaishuollon selvitys, josta saatiin tietoa mm. vaativien asiakkuuksien määrästä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lomake sijoitetun nuoren haasteiden kartoittamiseksi ja asiakkuuden vaativuuden arvioimiseksi.
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lomakkeella työntekijät voivat arvioida sijaishuollon asiakkuuden vaativuutta. Lomaketta käyttäen toteutettiin Etelä-Savon hyvinvointialueella vaativan sijaishuollon selvitys, josta saatiin tietoa mm. vaativien asiakkuuksien määrästä. 

Toteutuspaikka
Itä-Suomen OT-hanke, Etelä-Savon hyvinvointialueen lastensuojelun sijaishuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Tiina Kettunen

Luotu

22.11.2023

Viimeksi muokattu

20.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Lomakkeessa on kysymyksiä asiakkaan terveyteen, mielenterveyteen, neuropsykiatrisiin haasteisiin, päihteisiin ja riippuvuuksiin, sosiaaliseen toimintaan ja koulunkäyntiin, turvallisuuteen, nuoren ja perheen ongelmien kasautumiseen, vanhemmuuteen, asianosaisten yhteistyöhön ja palvelujärjestelmän toimintaan liittyen. 

Ammattilaiset täyttävät lomakkeen raksittamalla kunkin asiakkaan kohdalla sopivat väittämät lomakkeen eri osa-alueista. Lopuksi ammattilainen voi silmäillä täyttämäänsä lomaketta ja pohtia asiakkuuden vaativuutta (perus - erityis- vaativan tason asiakkuus). Lomakkeen tarkoituksena on toimia työntekijän ja tiimin itsereflektion ja yhteisen ymmärryksen lisäämisen välineenä asiakastilanteesta. 

Toimintaympäristö **

Lähtökohtana lomakkeen kehittämiselle oli ajatus, että ammattilaisille tarvitaan menetelmiä tunnistaa asiakastilanteet, joissa tarvitaan OT-tasoista tukea. Yksi tällainen menetelmä oli LAPE-hankkeen aikana (2016 - 2018) luotu OT-seula. LUMO - hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettiin ammattilaisten työpajoja, joissa kokeiltiin ja keskusteltiin OT-seulan toimivuudesta käytännössä. Saadun rakentavan palautteen perusteella muokattiin OT-seulaa THL:n huostaanoton syiden tutkimusaineiston luokituksia hyödyntäen ja työstettiin ammattilaisille tarkoitetun lomakkeen nimeltä Lomake sijoitetun nuoren haasteiden kartoittamiseksi ja asiakkuuden vaativuuden arvioimiseksi.

Lomakkeen toimivuutta vaativien asiakkuuksien seulomiseksi pilotoitiin Etelä-Savon hyvinvointialueella lastensuojelun sijaishuollossa. Testaus tapahtui kyselynä, jonka kautta samalla saatiin tietoa alueen sijaishuollon vaativien asiakkuuksien määristä ja niistä asioista, jotka tekivät sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan asiakkuuksista haastavan. 

Tällä hetkellä puhutaan ja työstetään valtakunnallisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden porrasteisuudesta. Erilaisten asiakasryhmien tunnistaminen ja sitä kautta asiakasryhmien erilaisten palveluiden tarpeiden hahmottaminen on keskeistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kehitettäessä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lomake on kohdennettu käytettäväksi lastensuojelun sijaishuollon työntekijöille 13-17 vuotiaiden asiakkaiden haasteiden ja asiakkuuksien vaativuuden hahmottamiseksi. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Lomakkeen käyttöönottaminen työyhteisössä ei vaadi suuria panostuksia (raha, osaaminen). Lomakkeen juurruttaminen osaksi työntekijöiden arjen työtä vaatii lähinnä sitä, että työntekijät kokevat lomakkeet itselleen hyödylliseksi ja merkitykselliseksi. Lomaketta täyttäessään työntekijän tulee voida pysähtyä pohtimaan asiakkaan tilannetta, mikä vie aikaa. 

Lomakkeen käyttöönottaminen voisi tapahtua mm. seuraavasti: Esihenkilö esittelee lomakkeen ja pyytää työntekijöitä täyttämään lomakkeen jokaisesta kohderyhmän asiakkaastaan. Lomakkeen täyttäminen voisi toistua tietyn väliajoin. Esihenkilö voi käydä työntekijän/tiimin kanssa keskusteluja lomakkeen pohjalta esim. asiakkuuksien vaativuudesta ja työntekijöiden työmääristä. 

Yksittäinen työntekijä voi hyödyntää lomaketta myös omien ajatustensa jäsentämiseksi asiakastilanteesta.  

Lomake voi ohjata työntekijää ja tiimiä myös havaitsemaan niitä palvelutarpeita, joita asiakkaan tai asiakasryhmän (perustason, erityisen tason tai vaativan tason asiakkuus) kohdalla ei ole aikaisemmin tiedostettu olevan. 

Lomaketta voi käyttää myös laajempaa tiedonsaantia varten esimerkiksi hyvinvointialue tasolla. Tällöin lomakkeen kysymykset voi viedä soveltuvaan tietojärjestelmään esim. Webropol- alustalle, jossa kyselyn voi helposti toteuttaa suuremmalle joukolle ja vastaukset ovat helposti analysoitavissa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lomaketta pilotoitiin yhdellä hyvinvointialueella kyselyn muodossa. Kyselystä saatiin paljon tietoa alueen sijaishuollon asiakkuuksien määristä ja taustatekijöistä. Kyseessä oleva hyvinvointialue voi käyttää saatuja tietoja pohjana omalla alueella tehtävässä lastensuojelun sijaishuollon kehittämistyössä. Alueen sijaishuollon esihenkilöstölle ja työntekijöille esiteltiin saadun tiedon yhteenveto. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Lomakkeen kysymykset on määritetty lastensuojelun sijaishuollon asiakkuuksia silmällä pitäen. Lomake voisi olla käytettävissä ja sovellettavissa myös lastensuojelun avohuollon asiakkaiden/jälkihuollon kohdalla. Muihin toimintaympäristöihin lomake ei ole nykyisellään käytettävissä. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Kohderyhmä