MAA- Maaseudulla asuvien ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen

  • Tuetaan maaseudulla asuvia ikääntyviä eri keinoin ja etsitään heille yksilöllisiä palveluja/tukimuotoja, joiden kautta hyvinvointi vahvistuu.
  • Kootaan verkosto paikallisista toimijoista ja kuntien edustajista, jotka tuovat mukaan osaamistaan etsivään työhön ja tuen antamiseen.
Toimintaympäristö **

Ikääntyneiden osuus kasvaa nopeimmin suurten kaupunkien kehyskunnissa. Ikääntyneiden muuttoalttius on matalampi kuin muiden ikäluokkien, joten merkittävä osa ikääntyneistä ikääntyy tutussa asunnossa ja asuinympäristössä. Ikääntyneistä 75 % asuu paikoissa, joissa oma asuinalue ikääntyy sekä määrällisesti että ikärakenteeltaan. Väestörakenteen mukana tuomiin alueellisiin eroihin tarvitaan alueiden erityispiirteitä huomioivia ratkaisuja. Ikääntyneet toivovat yleisesti lähelle niitä palveluja, joita he käyttävät aktiivisesti. Tällaisia ovat muun muassa terveydenhoitopalvelut. Ikääntyneille tutun ympäristön säilyminen ja sukulaisten läheisyys ovat tärkeitä asioita. (Helminen ym. 2017.) Kansallinen tavoite on, että iäkäs ihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, jopa elämänsä loppuun asti (THL 2019). Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Kuntaliiton antamissa laatusuosituksissa korostetaan terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaamista sekä palvelujen tarpeeseen perustuvaa oikea-aikaista palvelua. Tämä edellyttää ikääntyneiden palvelutarpeiden oikea-aikaista tunnistamista ja puheeksi ottamista ikääntyneen sekä hänen läheistensä kanssa.

Ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa on ensisijaisen tärkeätä tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat ikääntyneen
toimintakykyyn. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) käynnissä olevassa FINGER-tutkimushankkeessa todettiin, että terveellisillä elintavoilla ikääntyneiden muisti- ja ajattelutoiminta säilyivät ja riski muistihäiriöihin pieneni. Hankkeessa elintapaohjelma suunnattiin henkilöille, joilla oli riski sairastua muistisairauteen, mutta ohjelman todettiin soveltuvan kaikille ikääntyneille. (THL 2018.) Palvelutarpeen arvioinnissa on tärkeää ottaa esille myös ikääntyneen asiakkaan päihteiden käyttö ja antaa tarvittaessa lyhytneuvontaa asiasta. 
 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hankkeen tavoitteena on kotiin vietävän toimintamallin kehittäminen ikäihmisille, jotka asuvat maaseudulla tai
maaseutumaisilla alueilla. Hankeidean taustalla on osittain myös Oulussa tehty kokeilu ikäihmisten liikunnasta. Etelä-
Karjalassa hankkeen painopisteenä on ihmisen hyvinvoinnin, aktiivisen elämän ja liikkumisen palveluketju.

Etelä-Karjalassa vuonna 2018 oli 65 vuotta täyttäneitä koko väestöstä lähes 27 % ja 75 vuotta täyttäneitä 12 %.
Toimintamallia pilotoidaan Etelä-Karjalan pohjoisen osan kunnissa Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella, joissa  65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä oli keskimäärin 36 %, mikä on alueellisesti suurempi kuin muualla Etelä-Karjalassa. (Sotkanet 2019.).  Eksoten visiona on toimintakykyisenä kotona arjessa ja elämässä. Tätä taustaa vasten uudet kotiin vietävät palvelut ja hyvinvoinnin ennakoivat toimet ikääntyneiden osalta ovat erityisen tärkeitä.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakkaita ovat maaseudulla omassa kodissaan asuvat ikääntyneet, joiden toimintakyvyssä on tapahtunut heikentymistä, eivätkä he tai omaiset tiedä mistä ja millaista tukea voi löytyä tilanteeseen. Toimintakyvn heikenetymiseen voi monia eri syitä, kuten esimerkiksi yksinäisyys, sairaus/tapaturma, liikunnan tai harrastusten puute, puolison kuolema jne.  Näissä tilanteissa henkilöt tarvistevat  tukea, jotta tilanne ei pääse huononeman, jolloin tarvitaan  jo runsaita palveluja. Asiakasta voidaan varhaisessa vaiheessa auttaa pienillä toimepiteillä ja ohjauksella ja seurannalla.

Ammattilaisten näkökulmasta asiakkaat tulevat esiin vasta siinä vaiheessa, kun on jo runsas palvelutarve, vaikka jotain olisi ollut tehtävissä jo aikaisemmin. Asiakas tai omainen on saattanut jo pitkään olla yhteyksissä eri tahoihin.

Yhteiskunnasssa tavoitteena on lisätä ikäntyvien hyviä elinvuosia kotona, joten hyvinvointia tukeva ohjaus ja toiminta tulisi aloittaa ennen kuin ongelmat ovat käsillä. Parhaimmassa tapauksessa ohjaus on ihmisen mukana läpi elämän, mutta viimeistään eläkkeelle jäädessä toimintakyyn ja hyvinvointiin liittyviä asioita tulisi vahvistaa.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Projektihenkilöstö: projektikoordinaattori (50%), projektisihteeri (10%) ja kaksi (100 %) hyvinvointivalmentajaa. Hankkeen jatko-osassa 1.1.2022-31.7.2023 hankkeessa työskenteli osa-aikainen projektipäällikkö (50%) ja projektisihteeri (10%).

Toimintaa ohjaa ja seuraa Eksoten hvyinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö. Lisäksi yhteistyötä tehdään Eksoten muiden hyvinvointivalmentajien kanssa.

Projektikoordinaattori vastaa hankkeen kokonaisuudesta, edistymisestä ja tiedottamisesta. 

Toimintamallia pilotoidaan Parikkalan, Ruokolahden ja Rautjärven alueella ja jatko-osassa toimintamalli jalkautetaan myös muihin Etelä-Karjalan kuntiin. Hyvinvointivalmentajilla on hyvä alueellinen tuntemus, joka on toimintamallin kehittämisen näkökulmasta tärkeä. Ikääntyvien kuntalaisten neuvontaan, tukemiseen, opastukseen ja etsivään vanhustyöhön tarvitaan alueellisia verkostoja.

Alueelliset verkostot koostuvat kunnan toimijoista, järjestöjen ja yhdistysten edustajista, jotka tuottavat hyvinvointia tukevaa palvelua ikääntyville. Mukaan etsitään tahoja, jotka näkevät ja ovat tekemisissä ikääntyvien kuntalaisten kanssa. Hankkeessa otettiin käyttöön yhteistyössä Kirkkopalvelujen kanssa Hokasuta minut- kortti. Kortista kehitettiin Etelä- Karjalan oma malli yhteistyössä kunnissa hyvinvointia tuottavien tomijoiden kanssa. Mukana olivat myös vanhusneuvostot. Tämän avulla toimijat sitoutuivat toimintamalliin.

Hankkeessa on ohjausryhmä, jossa on mukana toimijoita pilottikunnista ja projektiryhmä, joka pääosin koostuu Eksoten ammattilaisista. Hanke tekee yhteistyötä muiden alueella toimivien hankkeiden kanssa. 

Toimijajoukko saadaan mukaan hyvällä perehdytyksellä, selkeällä innostavalla tiedottamisella, säännöllisillä yhteisillä keskusteluilla. Yhteistyössä, jatkuvalla vuoropuhelulla, etsitään ja löydetään yhteinen tavoite, jota kohti suunnataan.

Tavoiteltu muutos

Etelä-Karjalan kuntiin saadaan ikääntyvien hyvinvointia tukevien tahojen verkostot ja ikääntyvät saavat tarvitsemaansa hyvinvointitukea verkoston jäseniltä. Eksoten Ensineuvon palveluohjaajat ja vapaaehtoityön koorinaattori ovat osa verkostoa myön hankkeen päättymisen jälkeen. Toimintamallin nivoutuu Hoksauta- minut yhteydenotto-korttiin, jota on jaossa paikoissa, joissa ikääntyvät liikkuvat- Palauttamalla kortin ikääntyvä saa tukea kortiin merkitsemältään taholta.

Muutoksen mittaaminen

Tietoa ja asiakakokemusta kerätään asiakaskyselyn avulla. Kyselyssä kartoitataan asiakkaiden kokemuksia ohjauksesta ja tuesta. Hoksauta minut- kortit palautuvat Eksoten ensineuvoon, jonka henkilötö hoitaa jatko yhteydenotot asiakkaan korttiin merkitemään tahoon. Palautuneiden korttien määrää ja yhteydenottoja sekä tarvittua tukea seurataan hankeessa kehitetyn raportointitaulukon avulla. 

Liitteet
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen avulla on lisätty ymmärrystä etsivän vanhustyön käsitteestä Etelä-Karjalassa ja Eksoten henkilöstön keskuudessa. Hankkeen alkuosassa hyvinvointivalmentajien tekemän asiakastyön avulla saatiin tietoa, mitä tukea ikääntyvät toivovat ja tarvitsevat. Hankeessa koottiin kuntakohtaiset verkostot, jossa oli useita ikääntvyia edustavia tahoja mukana. Kokouksien ja työpajojen avulla lisättiin ymmärrystä ja saatiin arvokasta tietoa ikääntyvien tarpeesta ja tahoista, jotka tuottava ikääntyville tukea. Ymmärrettiin, että ikääntvyien tarvitsemaa tukea tuottavat monet toimijat kunnissa. Toimijat koottin korttiin ikääntyville tiedoksi. Hanke tiedotti toiminnasta paikallisissa lehdissä ja erillaisissa ikänntyville suunnatuissa tapahtumissa. Hanke teki asiakasviedoita, joita katsottiin verkostokokouksissa asiakkaiden luvalla. 

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa on Etelä-Karjalan alueen jokaisessa kunnassa hyvinvointiverkosto. Verkosto koostuu Hoksauta minut- yhteydenotto kortissa olevista hyvinvointia tukevaa toimintaa tarjoavista tahoista. Mukana ovat kuntien liikunta -ja hyvintointitoimi, seurakunnat, Etelä-Karjalan Muisti ry, Kaakkois- Suomen sydänpiiri, Eksoten  ensineuvon henkilöstö ja vapaaehtoistyö sekä Savitaipaleella edellisten lisäksi SPR Savitaipale. Verkostot kokoontuvat säännöllisesti seuranta- ja kokemusten vertailuun. Ryhmää vetää Eksoten vapaaehtoistyön koordinaattori. Tuen tarpeet ja yhteydenotot tilastoidaan ja niitä voidaan seurata kunnittain tai maakunnan tasolla. Saadaan tietoa, mitä ennakoivaa tukea ikääntyvät ovat tarvinneet. Tietoa voidaan käyttää edelleen toimintamallin kehittämiseen.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on otettu käyttöön koko Etelä-Karjalan alueella  ja ikääntyvillä on hyvinvointia tukeva verkostot jokaisessa alueen kunnassa. Verkostot ovat esillä Hoksauta minut - yhteydenottokortissa. Korttia on esillä jokaisessa kunnassa paikoissa, joissa ikääntyviä liikkuu (esim. kaupat, apteekit, kirjastot, hyvinvointiasemat). Verkostojen toimintaa koordinoidaan Eksoten taholta vapaaehtoistyön koordinaattorin toimesta. Eksoten ensineuvon henkilöstö vastaanottaa kortit ja toimittaa asiakkaan yhteydenottopyynnön salaisella sähköpostilla asiakkaan korttin merkitsemälle taholla. Asiakkaaseen ollaan yhteydessä asiakkaan toivomalta taholta mahdollisimman pian. Yhteydenotot tilastoidaan ja saatujen tietojen avulla voidaan seurata ja kehittää ikääntyvien tukea edelleen.

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin ottaminen käyttöön vaatii hyvää ja innostavaa alueellista tiedottamista, jotta saadaan eri toimijoita sitoutumaan mukaan verkostoon. Jonkun tahon on selkeästi otettava vetovastuu ja koordinointi asiasta, jotta toimintamalli elää ja verkostot pysyvät mukana. Hoksauta minut - kortin käyttöön otto tekee asian konkreettiseksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etsivän/löytävän vanhustyön käsite on tullut alueella tunnetuksi. Tiedostetaan, että tukea ikääntyvien hyvinvointiin tuottavat monet eri tahot. Ikääntyvien ennakoivan tuen tarpeet ovat hyvin moninaiset. Seurannan avulla saadaan edelleen tietoa, miten ikääntyvien hyvinvoinnin tukemista voidaan kehittää. Hyvinvoinnin tukiverkostot tapaavat säännöllisesti ja vertailun ja yhteisen  keskustelun kautta yhteistyö vahvistuu. Kortteja palautuu jatkuvasti Eksotelle ja näin saadaan suunnattua ikääntyville ennakoivaa tukea entistä paremmin.