Tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa kehitetään monialaista yhteistyötä. Tavoitteena on luoda monialaisen työn toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon välille ja selkeyttää yhteydenottoväyliä ja mahdollistaa asiakkaan tarvitsemien ammattilaisten verkostoituminen.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson väestö vähenee voimakkaasti, ennusteen mukaan yhdeksän prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Eri muodoissa esiintyvä työttömyys on Kymenlaaksossa maan suurimpien joukossa, yhden vanhemman perheitä on paljon, pienituloisuus on yleistä ja väestön koulutustaso matala. Ikääntyneiden väestöosuus on maan suurimpien joukossa, ja syntyvyys on maan matalimpien joukossa. Alueella 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa ennusteen mukaan yli 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja huoltosuhteeseen ennustetaan rajua heikkenemistä samassa ajanjaksossa. Kymenlaaksossa keskuskaupunkien ja muun seudun välillä ei ole merkittävää eriytymistä aluetalouden tai demografian näkökulmasta. Alueen kaksinapaisuus (Kouvola, Kotka) vaikuttavat palveluverkon suunnitteluun.

Alueella on tarjolla paljon erilaista palvelua, niin kuntayhtymän kuin järjestöjen ja yhteisöjen tuottamana. Palveluverkosto voi kuitenkin näyttäytyä asiakkaalle vaikeaselkoisena ja lisäksi kuntakohtaisia eroja on paljon. Asiakkaan voi olla vaikea hakeutua palvelun äärelle.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Monipalvelu- ja paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä tärkeä kohderyhmä.  Velvoite monialaiseen yhteistyöhön tulee lainsäädännöstä  (Sosiaalihuoltolaki ja Terveydenhuoltolaki). Monialaista yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveyspalveluissa eri tavoilla ja eri toimintaympäristöissä. Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteena on yhdenmukaistaa tätä työtä, luoda sille toimintamalli ja rakenne. 

Monialaisen yhteistyön pilotin tavoitteena on monipalveluasiakkaiden eli paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluiden koordinointi yhdessä muiden ammattilaisten kanssa sekä vahvistaa ja kehittää asiakaskeskeisiä käytäntöjä monialaisessa yhteistyössä.

Monialaisen yhteistyön pilotissa työskentelee kaksi terveydenhuollon ja kaksi sosiaalihuollon ammattilaista eli moty-koordinaattoria. Moty-koordinaattorit toimivat työparina ja  vastaavat kokonaisuuden syntymisestä, tuo tarvittavat tahot yhteen sekä suunnittelee ja koordinoi toimintaa yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Pilotti on alkanut 3.10.2022 ja kestää vuoden 2023 loppuun asti. Monialaisen yhteistyön-toimintamallia (moty-toimintamalli) kehitetään asiakkailta saadun palautteen ja ammattilaisten kanssa yhteisesti.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Monipalveluasiakkaan eli paljon palveluita tarvitsevan asiakkaan hoidon tarpeen selvittäminen ja palvelujen koordinointi asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseksi yhdessä monialaisessa yhteistyössä muiden sote-ammattilaisten kanssa.

Tavoiteltu muutos

Asiakkaan palveluiden saatavuus paranee, kun hän saa tarvitsemansa palvelut saumattomasti ja oikea-aikaisesti. Tavoite on vähentää päällekkäistä työtä ja lisätä ja vahvistaa sote-ammattilaisten osaamista.

Ratkaisun perusidea **

Monialaisen yhteistyön toimintamallia lähdetään kehittämään pilotin kautta, joka alkaa lokakuussa 2022.  Pilotti kestää koko hankekauden ajan 12/2023 saakka. Toimintamallia jatkokehitetään yhdessä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa koko pilotin ajan. Tavoitteena on luoda malli ja rakenne monialaisen yhteistyön toiminnalle sosiaali- ja terveydenhuollon välille. Pilotin avulla luodaan monipalveluasiakkaalle selkeä palvelupolku ja vahvistetaan ammattilaisten välistä monialaisen työn osaamista. Pilotin päätyttyä tavoitteena on, että monipalveluasiakkaan palvelupolku on selkeä ja ammattilaiset kykenevät yhteistyöhön yli palvelurajojen. Asiakkaalle monialaisen yhteistyön parantuminen näyttäytyy saumattomana, eheänä siirtymänä palvelusta toiseen ja yhteen toimivina palvelukokonaisuuksina.

 Pilotissa vahvistetaan ammattilaisten kykyä monialaisen tuen tarpeessa olevien ihmisten tunnistamiseen, palvelutarpeen arviointiin ja monialaisen yhteistyön toteuttamiseen sote-keskuksissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Monialaisen työn pilotti alkanut 10/2022.

Juurruttaminen vaatii päätöksiä, sitoutumista, motivointia, koulutusta, mittareita ja viestintää sekä jatkokehittämistä palautteen perusteella.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhdellä työparilla ei voi olla kaikkea eri sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista, vaan monialainen yhteistyö vaatii eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja erityisosaamista onnistuakseen.  Onnistunut verkostotyö vaatii suunnittelua, sitoutuneisuutta, struktuuria ja aikaa.

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Monialaisen työn pilotti alkanut 10/2022. Pilotin aikana on jo tehty havaintoja siitä, että monialaisen tiimin sosiaali- ja terveydenhuollon työparityöskentely nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakkaan palveluprosessia.