Suun terveydenhuolto ja perhetyön NOPSA-palvelu aloittivat yhteistyön Kainuussa. Uusi palvelu mahdollistaa lasten ja nuorten suun omahoidon tukemisen lapsen kotona. Omahoidon rutiinien muodostumisella tavoitellaan parempaa suun terveyttä ja elämälaatua. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
NOPSA-palvelu Suun terveydenhuollon tukena
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuolto ja perhetyön NOPSA-palvelu aloittivat yhteistyön Kainuussa. Uusi palvelu mahdollistaa lasten ja nuorten suun omahoidon tukemisen lapsen kotona. Omahoidon rutiinien muodostumisella tavoitellaan parempaa suun terveyttä ja elämälaatua. 

Toteutuspaikka
Kainuun sote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Sanna Tolonen

Luotu

31.10.2022

Viimeksi muokattu

21.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

NOPSA-palvelu suun terveydenhuollon tukena on heikon suun terveydentilan omaaville lapsille ja nuorille suunnattu palvelu. Palvelua tarjotaan, kun lapsen oma motivaatio tai perheen antama tuki suun omahoidon toteuttamiseksi ei ole riittävää. NOPSA-palveluun ohjaus tehdään yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa. Palvelu tuotetaan lapsen kotona. Ammattimaisella perhetyön toiminnalla tavoitellaan suun omahoidon rutiinien muodostumista lapselle ja perheen vastuunkantajan roolin vahvistamista, sekä uusien motivoivien keinojen tunnistamista ja käyttöönottoa.

Toimintaympäristö **

Suomen perustuslaki (731/1999) pykälä 6§ mukaan "lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä" ja YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa korostetaan terveyden ja hoidon näkökulmaa lasten oikeuksina.

Kestävän kasvun Kainuu -hankkeessa edistetään heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien erityisryhmien palveluita. Tavoitteena ovat muun muassa terveyserojen kaventaminen ja lasten yksilöllinen hyvä suun terveys, joka heijastuu elämänlaadun parantumisena. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasryhmä on valikoitunut Kestävän kasvuun Kainuu -hankkeen suunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on edistää heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien suun terveydentilaa. Asiakasryhmät ovat suun terveydenhuollon hoidon piirissä ja saavat niin ehkäisevää hammashoitoa kuin korjaavaa hoitoa. Osa lapsista ja nuorista voisi hyötyä uusista keinoista rutiinien muodostamiseksi. 

Asiakas osallistuu päätöksentekoon hammashoidon henkilökunnan kanssa yhteistyössä. NOPSA-palveluiden toteuttaminen edellyttää asiakkaalta valmiuksia ottaa perhetyö kotiinsa. Perhetyö osallistaa asiakasta pohtimaan keinoja omahoidon toteuttamiseksi ja tarjoaa työkaluja tukemaan toimintaa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään Kainuun soten henkilökunnalle suunnattuja kanavia ja sosiaalisen median alustoja. Asiakkaille suunnattu mainonta on hammashoitoloissa kirjallisena ja sosiaalisessa mediassa. 

Prosessin vaiheet ovat kuvattuna toimintamallissa ja toimivat samalla käytännön ohjeina suun terveydenhuollon henkilökunnalle. Toimintaa jalkautumista ja vaikutuksia seurataan tilastointikoodin ja Suun terveydenhuollon käytössä olevan datan pohjalta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Uusi toimintamalli mahdollistaa suun omahoidon juurisyiden tunnistamisen ja asioiden edistämisen arjessa. Kotiin tarjottava ratkaisukeskeinen toimintamuoto vie suun terveydenedistämisen uudelle tasolle.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Uuden palvelun aloittaminen vaatii toiminnasta tiedottamista asianosaisille ja väestölle. Toiminnan tuottaminen vaatii moniammatillisen verkoston sitoutumista toimintaan. Osaamisen tarpeita tarkastellaan pilotin aikana ja vahvistetaan prosessissa. Toiminta on käytettävissä myös erikoissairaanhoidossa anestesiapotilailla. 

Kansikuva
Lapsen hampaat NOPSAan kuntoon

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis