Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen

POPsoten Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen järjestämä seminaarityöpaja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseksi. Seminaarityöpajaan kutsuttiin Pohjois-Pohjanmaan toimijoita ja kuntalaisia ideoimaan ja kehittämään nuorille kohdennettuja toimintamalleja.

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yksi Suomen 21 hyvinvointialueesta ja se vastaa 1.1.2023 alkaen alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Hyvinvointialueilla julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimen palveluja kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Pohjois-Pohjanmaa on aktiivisesti mukana kansallisessa kehittämistyössä. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pohjois-Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä käynnistää erilaisia pilottikokeiluja palveluiden kehittämiseksi.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden keskeisenä tavoitteena on varmistaa oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden saatavuus eri toimijoiden välisenä yhteistyönä. Kehittämistyön toimenpiteinä yhtenäistetään ja selkeytetään palvelu- ja hoitoketjut, varmistetaan erityistason konsultaation toteutuminen sekä kehitetään monialaisia työskentelymenetelmiä niin, että eri toimijoiden palvelut kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi lapsen, nuorten ja perheen ympärille. Lisäksi kehittämistyössä huomioidaan ammattilaisten osaamisen vahvistaminen mielenterveys- ja päihdeoireiden tunnistamiseksi sekä niiden kanssa työskentelemiseksi. Toimenpiteitä kohdennetaan kehittämistyön ensivaiheessa alaikäisten nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden, neuropsykiatrisista oireilevien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämiseen sekä niiden saatavuuden parantamiseen.  

Kehittäminen tapahtuu Tulevaisuuden sote-keskushankkeen eri kehittämisohjelmien, NMOK- ja yliopistosairaalahankkeen, järjestöedustajien, muiden alueellisten hankkeiden sekä eri palvelualueiden ja kuntien välisenä yhteistyönä. Nuorten ja perheiden osallisuus kehittämistyössä huomioidaan järjestämällä osallisuustyöpajoja sekä avoimia kehittämistilaisuuksia.  Hankkeen aikana käynnistetään pilottikokeiluja korona-ajan tuomiin tuen tarpeisiin, neuropsykiatrisesti oirelevien lasten ja nuorten palveluiden sekä monialaisten ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintamallien kehittämiseksi. Hankkeessa syntyneet toimintamallit kuvataan Innokylään. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pohjois-Pohjanmaalla nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden toteuttamisessa ja ammattilaisten osaamisessa on alueellisesti suuria eroja. Nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden palvelutarpeet ovat lisääntyneet, mikä näkyy erikoissairaanhoidon lähetemäärissä sekä lastensuojelun kuormittumisena. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta lainsäädäntö ei määrittele perustasolla selkeää vastuutahoa tutkimukselle, hoidolle tai kuntoutukselle, mistä syystä palveluita toteutetaan hajanaisesti ja osittain myös päällekkäisin toiminnoin. 

Asiakasymmärrystä on kerätty tutkimus- ja tilastotietojen, kyselyjen sekä järjestö- ja kokemustoimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyön pohjalta. Lisäksi järjestetty seminaarityöpajan kohderyhmänä olivat ammattilaisten ja kokemustoimijoiden lisäksi nuoret ja heidän läheisensä.

Ratkaisun perusidea **

Seminaarityöpajan tavoitteena oli keskustella Pohjois-Pohjanmaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuudesta ja vaikuttavuudesta sekä ideoida uusia matalan kynnyksen monialaisia toimintamalleja nuorille, jotka tarvitsevat tukea mielenterveyden oireisiin tai päihteiden käytön vuoksi. Työpajassa syntyneiden ideoiden pohjalta käynnistetään pilottikokeiluja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden parantamiseksi.

Seminaarityöpaja järjestettiin lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ja heidän esihenkilöillensä, seurakuntien ja järjestöjen edustajille, kokemustoimijoille, oppilaitosten edustajille, nuorille ja heidän läheisillensä sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Työpajan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat Tulevaisuuden sote-keskushankkeen Lapset, nuoret ja perheet-, Mielenterveys- ja päihdepalveluiden- kehittämisohjelmat sekä NMOK ja POP-alueen innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
  • Työpajan tavoitteena oli ideoida uusia matalan kynnyksen monialaisia toimintamalleja nuorille, jotka tarvitsevat tukea mielenterveyden oireisiin tai päihteiden käytön vuoksi.
  • Työpajan tuloksena saatiin konkreettisia ideoita toimintamalleista, joita kunnat ja kuntayhtymät voivat hyödyntää pilottikokeilujen käynnistämisessä. 
  • Työpajaan osallistui 103 lasten ja nuorten kanssa työskentelevää ja heidän esihenkilöitä, seurakuntien ja järjestöjen edustajia, kokemustoimijoita, oppilaitosten edustajia, nuoria ja heidän läheisiä.
  • Yhteiskehittämisen työkaluna käytettiin Orchidea Workshop App-työkalua.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Osallistavien tilaisuuksien suunnittelu ja markkinointi kannattaa tehdä hyvin. Tärkeää on muistaa kertoa, mihin työpajassa syntynyttä tietoa käytetään.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työapajassa kehitetyt toimintamallit ovat hyödynnettävissä erilaisissa pilotoitavissa toimintamalleissa sekä kaikessa nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyössä.

Työpajan tulokset sekä esitysmateriaalit liitteenä.