Nepsy-tiimit tarjoavat neuropsykiatrisesti oireileville nuorille (ADHD & ADD) palveluita, kuten kartoitusta, diagnosointia, lääkehoitoa ja kuntoutusta. Tiimit toimivat moniammatillisesti. Tiimeissä toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoista työtä.

Toimintaympäristö **

Nuorten palveluiden kehittämisen toimenpidekokonaisuus sisältyy Kymenlaakson Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen osana Psykososiaalista tukea perustasolla työpakettia. Nuorten palveluiden kehittämisen yhtenä osa-alueena on palveluiden strukturointi.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Neuropsykiatrisesti oireileville (ADHD & ADD) nuorille ei ole aiemmin ollut Kymenlaakson hyvinvointialueella nuorten perustason palveluissa selkeää hoito-/palvelupolkua. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kymenlaaksossa käyttöönotetun digitaalisen Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren polun myötä Nuorten Matalan yksiköihin ohjautuu nuoria (13-17v.) ADHD ja ADD kartoituksiin niin paljon, että heidät joudutaan laittamaan suoraan jonoon odottamaan tutkimuksia. Sairaanhoitajien työpanoksen kohdistuessa neuropsykiatrisesti oireileviin nuoriin, ei aikaa meinaa jäädä muille asiakasryhmille, kuten masennuksen tai ahdistuksen vuoksi asiakkaiksi tuleville nuorille. Jotta aikaa jää riittävästi kaikkien asiakkaiden huomioimiselle, eikä kukaan nuori joudu olemaan jonossa liian pitkään, syntyi tarve kehittää Nuorten Matalan yksiköihin omat "Nepsy-tiimit", jotka ottavat vastuulleen nuorten ADHD ja ADD kartoitukset, diagnosoinnit sekä kuntoutuksen.

Liitteet
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Nuorten Matalan yksiköiden Nepsy-tiimit ovat perustason moniammatillisia tiimejä, joissa toimii sairaanhoitajia, sosiaaliohjaaja, lääkäri, toimintaterapeutti sekä psykologi. Sairaanhoitajat ovat tiimeissä 100% työajastaan, muut ammattiryhmät tarpeen mukaan. Kaikki mukana olevat ammattiryhmät osallistuvat Nepsy-tiimien sisällön ja toiminnan suunnitteluun. Nuorten Matalan molemmissa yksiköissä (Kotka & Kouvola) toimii omat Nepsy-tiimit. Molemmissa tiimeissä toimii kaksi sairaanhoitajaa, joista toinen on Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen rahoittama tiimien pilotoinnin ajaksi. Nepsy-tiimien pilotointi kestää marraskuun 2023 loppuun asti, jonka jälkeen sen on tarkoitus juurtua hyvinvointialueen pysyväksi toiminnaksi.

Tiimit tekevät kehittämistyötä tiiviisti yhdessä tiimien kesken. Kehitystyötä ja sisällön suunnittelua tehdään myös ammattiryhmittäin. Mukana kehittämisessä ovat myös Nuorten Matalan palveluiden palveluesimiehet sosiaali- että terveyspalveluiden osalta sekä yksiköiden ylilääkäri. Kehittämistyön sisällön tuottamisesta vastaa henkilöstö ja esihenkilöt itse, työn etenemistä ja palveluprosessin kirjaamista koordinoi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen projektikoordinaattori.

Tavoiteltu muutos

Nepsy-tiimien kehittämisen myötä tavoitteena on, että neuropsykiatrisesti oireilevat nuoret (ADHD ja ADD) saavat tarvitsemaansa apua, tukea, hoitoa ja kuntoutusta oikea-aikaisesti ja oikeasta paikasta.

Muutoksen mittaaminen

Muutoksen saavuttamista mitataan muun muassa seuraamalla asiakkaiden ohjautumista asiakasohjauksesta sekä jonotilanteen muutoksella. Muutosta mitataan myös asiakastyytyväisyyskyselyllä sen osalta, kokeeko nuori tai vanhemmat saaneensa oikeaa apua oikeasta paikasta oikeaan aikaan.

Toteutussuunnitelma

Nepsy-tiimien sisältöä suunnitellaan aktiivisesti koko vuosi 2022. Tiimiläiset kokoontuvat säännöllisesti sekä Teamsin välityksellä että livenä, jotta yhtenäiset käytännöt saadaan sovittua ja kirjattua. Nepsy-tiimiläiset pitävät muun Nuorten Matalan työryhmän aktiivisesti tietoisena siitä, mitä tiimin työskentelyyn kuuluu. Samalla kuullaan muun työryhmän ajatuksia ja kehittämisehdotuksia tiimiin liittyen.

Nepsy-tiimien prosessi kuvataan mahdollisimman tarkasti Kymenlaakson hyvinvointialueella käytössä olevaan IMS-järjestelmään. Tavoitteena on, että prosessin tarkka kuvaus toimii osaltaan tietopankkina muille organisaation toimijoille sekä perehdytyksenä Nuorten Matalan tai vielä tarkemmin Nepsy-tiimien uusille työntekijöille.

Projektikoordinaattori sekä Nuorten Matalan palveluiden esihenkilöt huolehtivat osaltaan Nepsy-tiimin esittelystä ja jalkautuksesta yhteistyötahoille.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kymenlaaksolaiset 3-17-vuotiaat nuoret, joilla on nepsyhaasteita elämässään. Nuorella voi olla diagnoosi jo Nepsy-tiimille ohjautuessaan tai sitten oireita lähdetään kartoittamaan Nepsy-tiimin toimesta. Mikäli nuorella on jo diagnoosi, voi hän ohjautua Nepsy-tiimille kuntouttavaan palveluun, kuten nepsy-nuorille suunnattuun sosiaalisten taitojen ryhmään. Mikäli taas diagnoosia ei ole, aloittaa Nepsy-tiimin sairaanhoitaja selvitystyön ja kartoituksen kriteereiden poissulkemiseksi tai diagnoosin saamiseksi.

Nuorten Matalan yksiköiden nepsy-osaaminen keskitetään Nepsy-tiimiin kuuluvalle henkilöstölle. Tämä toteutetaan esimerkiksi sairaanhoitajien Diva 5.0-menetelmän osaamisen vahvistamisella sekä sosiaaliohjaajien Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutuksella. Muun Nuorten Matalan henkilöstön osaamista pyritään vahvistamaan oireiden tunnistamisen osalta, jotta he osaavat tarvittaessa ohjata nuoren Nepsy-tiimin asiakkaaksi.

Asiakkaita osallistetaan Nepsy-tiimien kehittämiseen kysymällä heiltä palautetta ja kokemuksia palveluista. Esimerkiksi ryhmätoiminnoista ja Nuorten Matalan toiminnasta yleisesti on olemassa omat asiakaskokemuskyselynsä.

Ratkaisun perusidea **

Kun nuorella itsellään, hänen läheisellään tai toisella viranomaisella herää huoli tai epäilys nuoren neuropsykiatrisista haasteista (ADHD tai ADD), ohjautuu hän asiakkaaksi Nuorten Matalan yksiköiden Nepsy-tiimeille. Mikäli nuori ohjautuu Nepsy-tiimille toisen viranomaisen kautta, on toiveena, että tietyt alkukartoitukset olisi hänen kanssaan jo tehty. Kartoituksista lähettävä viranomainen saa vahvistusta omalle epäilylleen. Mikäli alkukartoituksia ei ole tehty, aloittaa Nepsy-tiimi työnsä niiden tekemisellä.

Asiakas ohjautuu Nepsy-tiimille Nuorten Matalan yksiköiden asiakasohjauksen kautta. Asiakas voi ohjautua Nepsy-tiimille myös, jos hänellä on jo aiempi asiakkuus Nuorten Matalassa ja tässä työskentelyssä on herännyt huoli tai epäilys neuropsykiatrisista oireista.

Nepsy-tiimissä asiakkaan vastaanottaa sairaanhoitaja, joka tekee tämän kanssa tarvittavat alkukartoitukset ja diagnostiset tutkimukset. Tarvittaessa nuorelle tehdään myös toimintaterapeutin tai psykologin tutkimukset. Sairaanhoitajan tutkimusten jälkeen nuori ohjautuu lääkärin vastaanotolle, joka tekee diagnoosin ja suunnittelee/aloittaa tarvittaessa lääkityksen. Diagnosoinnin jälkeen asiakkuus jatkuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti lääkityksen seurannalla sekä yksilö- tai ryhmäkuntoutuksella. Nepsy-tiimin erilaisia ryhmiä ovat muun muassa info-ryhmä diagnoosin jälkeen (nuori ja vanhemmat) sekä sosiaalisten taitojen ryhmä (nuori). Kuntouttavaan työhön osallistuvat sekä sairaanhoitajat, toimintaterapeutit sekä sosiaaliohjaajat.

Mikäli nuorella on diagnoosi jo aiemmista palveluista, voi hän tulla Nepsy-tiimin asiakkaaksi suoraan yksilö- tai ryhmäkuntoutukseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönotto vaatii organisaation johdon ja palveluyksiköiden esihenkilöiden sitoutumisen toimintamalliin ja henkilöstön työaikaresurssin kohdentamisen toimintamallin mukaisesti. Toimintamallin toteutukseen tulee olla riittävät resurssit.

Nepsy-tiimien toiminnasta kerrotaan yhteistyötahoille eri yhteyksissä, kuten yhteistyöpalavereissa sekä sähköisillä tiedotteilla.