Nepsy-tiimit tarjoavat neuropsykiatrisesti oireileville nuorille (AD(H)D) palveluita, kuten kartoitusta, diagnosointia, lääkehoitoa ja kuntoutusta. Tiimit toimivat moniammatillisesti. Tiimeissä toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoista työtä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuorten Matalan Nepsy-tiimi (ADHD ja ADD)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Nepsy-tiimit tarjoavat neuropsykiatrisesti oireileville nuorille (AD(H)D) palveluita, kuten kartoitusta, diagnosointia, lääkehoitoa ja kuntoutusta. Tiimit toimivat moniammatillisesti. Tiimeissä toteutetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoista työtä.

Toteutuspaikka
Nuorten Matalan yksiköt tarjoavat 13-17 -vuotiaille matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, hoidon ja tuen arviointia sekä hoito- ja tukitoimia ilman lähetettä, kun nuorella, hänen vanhemmalla tai toisella viranomaisella on huolta tilanteesta.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anu Borg

Luotu

02.06.2022

Viimeksi muokattu

28.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Kun toisella viranomaisella herää huoli tai epäilys nuoren neuropsykiatrisista haasteista (ADHD tai ADD), ohjautuu hän asiakkaaksi Nuorten Matalan yksiköiden Nepsy-tiimeille. Mikäli nuori ohjautuu Nepsy-tiimille, on toiveena, että tietyt alkukartoitukset olisi hänen kanssaan jo tehty. Kartoituksista ohjausta tekevä viranomainen saa vahvistusta omalle epäilylleen. Mikäli alkukartoituksia ei ole tehty, aloittaa Nepsy-tiimi työnsä niiden tekemisellä.

Nuori ohjautuu Nepsy-tiimille Nuorten Matalan yksiköiden asiakasohjauksen kautta. Nuori voi ohjautua Nepsy-tiimille myös, jos hänellä on jo aiempi asiakkuus Nuorten Matalassa ja tässä työskentelyssä on herännyt huoli tai epäilys neuropsykiatrisista oireista.

Nepsy-tiimissä nuoren vastaanottaa sairaanhoitaja, joka tekee tämän kanssa tarvittavat alkukartoitukset ja diagnostiset tutkimukset Käypähoitosuositusten mukaisesti. Tarvittaessa nuorelle tehdään myös toimintaterapeutin tai psykologin tutkimukset. Sairaanhoitajan tutkimusten jälkeen nuori ohjautuu lääkärin vastaanotolle, joka tekee diagnoosin ja suunnittelee/aloittaa tarvittaessa lääkityksen. Diagnosoinnin jälkeen asiakkuus jatkuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti lääkityksen seurannalla sekä yksilö- ja/tai ryhmäkuntoutuksella. Nepsy-tiimin erilaisia ryhmiä ovat muun muassa info-ryhmä (nuori ja vanhemmat) sekä sosiaalisten taitojen ryhmä (nuori). Yksilökuntoutuksena toimii muun muassa sosiaaliohjaajien Nepsy-ohjaus tai toimintaterapeutin lyhyet terapiajaksot (max 20 kertaa). Mikäli nuori tarvitsee pidempää toimintaterapiakuntoutusta, voidaan sitä hakea KELAN kautta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tätä varten lääkäri tekee nuorelle tarvittavan lausunnon.

Mikäli nuorella on diagnoosi jo aiemmista palveluista, voi hän tulla Nepsy-tiimin asiakkaaksi suoraan yksilö- tai ryhmäkuntoutukseen.

Toimintaympäristö **

Nuorten palveluiden kehittämisen toimenpidekokonaisuus sisältyy Kymenlaakson Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen osana Psykososiaalista tukea perustasolla työpakettia. Nuorten palveluiden kehittämisen yhtenä osa-alueena on palveluiden strukturointi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kymenlaaksolaiset 13-17-vuotiaat nuoret, joilla on neuropsykiatrisia haasteita elämässään. Nuorella voi olla diagnoosi jo Nepsy-tiimille ohjautuessaan tai sitten oireita lähdetään kartoittamaan Nepsy-tiimin toimesta. Mikäli nuorella on jo diagnoosi, voi hän ohjautua Nepsy-tiimille kuntouttavaan palveluun, kuten nepsy-nuorille suunnattuun sosiaalisten taitojen ryhmään. Mikäli taas diagnoosia ei ole, aloittaa Nepsy-tiimin sairaanhoitaja selvitystyön ja kartoituksen kriteereiden poissulkemiseksi tai diagnoosin saamiseksi. Nepsy-tiimin asiakkaaksi pääsee myös nuori, jolla kriteerit diagnoosiin eivät riitä, mutta neuropsykiatrisia piirteitä ilmenee.

Nuorten Matalan yksiköiden neuropsykiatrinen osaaminen keskitettiin kehittämistyön myötä Nepsy-tiimiin kuuluvalle henkilöstölle. Tämä toteutettiin esimerkiksi sairaanhoitajien Young Diva 5-menetelmän osaamisen vahvistamisella sekä sosiaaliohjaajien Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutuksella. Muun Nuorten Matalan henkilöstön osaamista pyrittiin vahvistamaan oireiden tunnistamisen osalta, jotta he osaavat tarvittaessa ohjata nuoren Nepsy-tiimin asiakkaaksi.

Asiakkaita osallistettiin Nepsy-tiimien kehittämiseen kysymällä heiltä palautetta ja kokemuksia palveluista. Esimerkiksi ryhmätoiminnoista ja Nuorten Matalan toiminnasta yleisesti on olemassa omat asiakaskokemuskyselynsä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönotto vaatii organisaation johdon ja palveluyksiköiden esihenkilöiden sitoutumisen toimintamalliin ja henkilöstön työaikaresurssin kohdentamisen toimintamallin mukaisesti. Toimintamallin toteutukseen tulee olla riittävät resurssit.

Nepsy-tiimien toiminnasta kerrotaan yhteistyötahoille eri yhteyksissä, kuten yhteistyöpalavereissa sekä sähköisillä tiedotteilla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nepsy-tiimeistä on tullut pysyvä osa Nuorten Matalan yksiköiden toimintaa. Ohjautuminen Nepsy-tiimin asiakkaaksi on selkiytynyt ja koulutusten keskittäminen on ollut helpompaa. Näin ollen osaaminen on oikeassa paikassa ja asiakkaat ohjautuvat Nepsy-tiimiin oikein perustein.

Neuropsykiatristen oireiden kartoitukseen ja diagnosointiin ohjautuu todella paljon nuoria. Näin ollen jonojen purku ei ole Nuorten Matalan Nepsy-tiimeissä toteutunut toivotulla tavalla. Nepsy-tiimeihin ohjautumista on muutettu kehittämistyön aikana siten, että nuori tai vanhempi ei voi itse hakeutua Nepsy-tiimin asiakkaaksi, vaan Nepsy-tiimiin ohjaudutaan toisen ammattilaisen, kuten koulu- ja opiskeluterveydenluhuollon palveluiden, kautta. Näin voidaan varmistaa, että alkukartoitukset on tehty ja kyse on neuropsykiatrisista oireista, eikä nuori ole jonossa väärin perustein. 

Nuorten Matalan Nepsy-tiimien rakenteen on huomattu olevan jokseenkin haavoittuva niiden pienen henkilöresurssin vuoksi. Esimerkiksi, jos tiimistä toinen sairaanhoitaja tai Nepsy-ohjausta toteuttava sosiaaliohjaaja on pitkään poissa, kasautuu nuorten tilanteet odottamaan työntekijän paluuta. Sijaisjärjestelmää ei Nepsy-tiimeihin ole kehitetty.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen ja käyttöönotto vaatii riittävät resurssit sekä riittävän osaamisen. Myös yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa on tärkeää, jotta nuoret ohjautuvat asiakkaiksi oikein perustein. Nuorten Matalan Nepsy-tiimin rakenne on varmasti sovellettavissa eri kohderyhmille tai toimintaympäristöihin.

Nuorten Matalan Nepsy-tiimejä kehitettäessä huomattiin sosiaali- ja terveyspalveluiden välisen yhteistyön tärkeys. On hyvä, että sairaanhoitajilla on mahdollisuus keskittyä hoidolliseen työhön ja sosiaaliohjaajat voivat puolestaan ottaa enemmän vastuuta nuoren ja tämän perheen ohjauksesta ja neuvonnasta. Muutenkin moniammatillisuus tämän asiakasryhmän kanssa työskenneltäessä on äärimmäisen tärkeää, sillä mitä kohdennetummin nuori saa tarvitsemaansa apua ja tukea, sitä vaikuttavampaa palvelu on.

Kansikuva
Adhd, Pixabay 2022

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä