Ohjaamo käyttöliittymänä ja kehittämisalustana

Kokoamalla, koordinoimalla ja tehostamalla nykyistä palvelujärjestelmää Ohjaamo tarjoaa nuorelle tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä pääsyn hänen tarvitsemiinsa palveluihin.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 29.9.2016, viimeksi muokattu 29.9.2016).

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ohjaamo käyttöliittymänä ja kehittämisalustana
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokoamalla, koordinoimalla ja tehostamalla nykyistä palvelujärjestelmää Ohjaamo tarjoaa nuorelle tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä pääsyn hänen tarvitsemiinsa palveluihin.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 29.9.2016, viimeksi muokattu 29.9.2016).

 

Toteutuspaikka
Rovaniemen kaupunki
Paikkakunta tai maakunta
Rovaniemi
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Luotu

10.02.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Rovaniemen nuorten ohjaamo on matalan kynnyksen palvelupiste, minne voi tulla ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella. Palvelu on suunnattu kaikille 15–29 –vuotiaille nuorille. Ohjaamoon tulo ei vaadi lähetettä ja se on asiakkaalle vapaaehtoista. Ohjaamosta saa apua asiaan kuin asiaan; työllistymiseen, kouluttautumiseen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin. Ohjaamossa asioivalla nuorella ei tarvitse olla selkeää ongelmaa, mihin hän hakee apua, vaan ohjaamosta saa apua yhtälailla unelmiin tai mieltä askarruttaviin asioihin. Ohjaamon toiminta ja asiakkuus eivät siten ole leimaavaa. Toiminta on sekä korjaavaa että ennalta ehkäisevää.

Ilman ajanvarausta toimiva, yhtä aikaa jalkautuva, fyysinen, digitaalinen ja verkostomainen, matalan kynnyksen Ohjaamo mahdollistaa oikea-aikaisen nuoren tarpeisiin vastaamisen. Toimijoille Ohjaamo tarjoaa matalan kynnyksen yhteistyöhön, yhteisen työotteen ja yhteiset asiakkaat sekä omien palvelujensa ja koko palvelujärjestelmän kehittämisalustan.

Nuoren palvelemisessa painopiste on yksilöllisessä kohtaamisessa. Ohjaamossa nuorta auttavat ohjaamon omat asiakasvastaavat/ohjaajat (sosiaalialan, päihdetyön, työllistymisen, teatteri-ilmaisun/itsetuntemuksen asiantuntijat ja opinto-ohjaaja). Lisäksi Ohjaamossa työskentelet viikkokalenterin mukaisesti peruspalvelut ja palveluita tarjoavat järjestöt. Mikäli nuoren asia ei ratkea tai etene heti, niin nuorelle nimettävä asiakasvastaava selvittää, mitä viranomaisia ja palveluita tarvitaan, jotta nuoren asiat etenevät. Jos nuorta ei pystytä auttamaan ohjaamoverkoston toimesta, etsitään nuoren tarpeita vastaavat palvelut kumppanuusverkostosta. Pääosin Ohjaamon asiakkaiden asiakastiedot kirjataan heidän suostumuksella NT/TYPPI -tietojärjestelmään, mihin eri viranomaisilla on pääsy. Tällä tavoin ohjaamolaiset ja muut palveluverkoston toimijat ovat ajan tasalla asiakkaan tilanteesta, eikä asiakkaan tarvitse selvittää samoja asioita moneen kertaan. Viranomaisten välinen yhteistyön yksi muoto on yhteinen palvelusuunnitelma, millä sovitetaan yhteen asiakkaan erilaisia palvelutarpeita ja selkeytetään tavoitteita ja vastuutahoja.

Toimintaympäristö **

Eri organisaatioiden toimesta tuotetut palvelut voivat olla tukea tarvitsevalle nuorelle vaikeasti löydettävissä. Toisinaan palvelut taas ovat voineet jäädä moninaista tukea ja ohjausta tarvitsevan nuoren näkökulmasta liiaksi yksittäisiksi toimenpiteiksi, jotka ovat ketjuuntuneet toisiinsa löyhästi. Asiakas on voinut käydä läpi huomattavan määrän eri palveluita ja toimenpiteitä, mitkä eivät ole olleet tarkoituksenmukaisia, eivätkä oikeanaikaisia asiakkaan palvelutarpeeseen ja tilanteeseen nähden. Asiakasprosessi ei muodosta kokonaisuutta, joka johtaisi systemaattisesti eteenpäin.

Näiden seikkojen ohella on huomioitava nuorten elin- ja toimintaympäristössä tapahtuneissa muutoksista johtuva nuorten ongelmien monimutkaistuminen. Rovaniemellä alle 30-vuotiaiden nuorten joukossa on valtakunnallista tasoa enemmän työttömiä työnhakijoita, sairauspäivärahaa saavia ja kuntoutustuella olevia henkilöitä.   

Palveluiden tulee toimia yhden luukun periaatteella kokoamalla yhteen hyvinvointi-, koulutus- ja työllistymispalvelut yli hallinto- ja sektorirajojen, jotta  nuoret saavat tarvitsemansa palvelun oikea-aikaisesti ja nopeasti.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

16–29 -vuotiaat (pääasiassa vailla koulutus- tai työpaikkaa olevat) nuoret.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ohjaamo käyttöliittymänä
Ohjaamon keskeinen tehtävä on tehostaa nykyisen palvelujärjestelmän käyttöä niin, että nuori saa tarvitsemansa palvelun oikea-aikaisesti ja nopeasti. Ohjaamo kokoaa yhteen nuoren hyvinvointi-, koulutus- ja työllistymispalvelut yli hallinto- ja sektorirajojen ja Ohjaamo toimii väylänä ja käyttöliittymänä palveluihin. Nuoren ei tarvitse tietää minkä viranomaisen tai palveluntuottajan puoleen kääntyä tai mihin mennä vaan hän voi tulla Ohjaamoon ja hänen palveluprosessinsa käynnistyy sitä kautta. Ohjaamotoiminta kokoaa kunnan peruspalveluiden ja eri viranomaispalveluiden lisäksi kolmannen sektorin toimijoita sekä yrityksiä ja työnantajia.

Ohjaamo kehittämisalustana
Ohjaamo –toiminnassa tärkeää on sekä verkostomaisen yhteistyömallin kehittäminen että fyysisen palvelupisteen rakentaminen. Verkostomaisen kehittämistyön tulos konkretisoituu nuorelle fyysisenä paikkana johon tulla. Ohjaamo toimii paikkana, joka tavoittaa nuoret ja kokoaa palvelut nuoren ympärille. Ohjaamomainen työote on yhteistyömuoto, jossa korostuu nuorilähtöisyys, moniammatillisuus ja yhdessä tekeminen. Ohjaamossa nuoren kohtaaminen on ohjaustyön lähtökohta. Ohjaamossa toimii viikkokalenterin mukaisesti eri toimijoita eri viikonpäivinä. Yhdessä tekeminen yhteisessä tilassa mahdollistaa nuorille paremman ja laajemman palvelukattauksen ja edistää myös konkreettisesti eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja sitä kautta nuoren sujuvaa siirtymistä palveluiden välillä. Fyysisen palvelupisteen lisäksi Ohjaamo tarjoaa jalkautuvia palveluita sekä verkkopalveluita nuoren tueksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ohjaamon toiminnan kautta selkeytetään 15–29 -vuotiaiden palvelukokonaisuutta kehittämällä toimijoiden välistä työnjakoa sekä asiakkuusprosessien hallintaa ja koordinointia. Haluttu muutos on se, että asiakkaan asioiminen ja hänen asioidensa hoito selkiintyvät niin, ettei asiakas kulje luukulta toiselle ja toimenpiteestä toiseen ilman, että kenelläkään viranomaisella on kokonaiskuvaa hänen tilanteestaan. Avun saaminen on asiakkaan näkökulmasta helpompaa ja mielekkäämpää. Samalla palvelujärjestelmä toimii tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Täydentyy.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Täydentyy.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Nuorisotyö

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Nuoret