OK - A-klinikkasäätiö/ Vertaisohjaajakoulutus (Wertzu)

Vertaisohjaajakoulutus syntyi asiakkaiden tarpeesta koulutukseen, jossa voisi testata omaa opiskelu/toimintakykyään. Hankekehittäjät (asiakkaat) osallistuivat alusta lähtien koulutuksen kehittämiseen (sisällön suunnittelu, toteutus ja arviointi).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
OK - A-klinikkasäätiö/ Vertaisohjaajakoulutus (Wertzu)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vertaisohjaajakoulutus syntyi asiakkaiden tarpeesta koulutukseen, jossa voisi testata omaa opiskelu/toimintakykyään. Hankekehittäjät (asiakkaat) osallistuivat alusta lähtien koulutuksen kehittämiseen (sisällön suunnittelu, toteutus ja arviointi).

Toteutuspaikka
Vertaisohjaajakoulutus on toteutettu A-klinikka Oy:n Tampereen huumehoidon avopalveluiden, Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Tampereen A-kilta ry:n kanssa yhteistyössä.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Satu Kvick

Luotu

16.04.2020

Viimeksi muokattu

27.09.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Käyttötarkoitus

Vertaisohjaajakoulutus on kehitetty asiakasosallisuuden, vertaisuuden, yhteisöllisyyden kehittämiseksi ja lisäämiseksi opioidikorvaushoitoa toteuttavaan yksikköön sekä asiakkaan oman kuntoutumisen tueksi.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttautua vertaisohjaajaksi.

TAVOITTEET

Asiakkaan tavoitteet

  • Oman arvontunteen löytyminen, voimaantuminen
  • Voida osallistua koulutukseen, jossa voi käydä testaamassa omaa toimintakykyä (sitoutuminen tiettyyn päivään, kellon aikaan, ohjattuun toimintaan, ryhmässä toimimisen taidot jne.)
  • Jaettu asiantuntijuus
  • Valmistua vertaisohjaajaksi

Työntekijän tavoitteet

  • Kehittää koulutus, joka olisi laajemmalle kohderyhmälle mahdollinen vrt kokemusasiantuntijakoulutus
  • Jaettu asiantuntijuus
  • Asiakkaiden kuntoutuminen ja päihteettömyyden tukeminen

Organisaation tavoitteet

  • Kehittää ja lisätä asiakkaiden psykososiaalisen kuntoutumisen jatkuvuutta
  • Jaettu asiantuntijuus

Poliittisen päätöksenteon tavoitteet

  • Asiakkaiden osallistamisprosessin vieminen hallintoon ja poliittiseen tietoon

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

 

Toimintaympäristö **

Kts. liite Näkökulmataulukko

Kts. otsikko VINKIT TOIMINTAMALLIN SOVELTAJILLE

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Opioidikorvaushoitoa toteuttavien yksiköiden asiakkaille.

Asiakasosallisuuden lisääntyminen. Asiakkailla tarve voida osallistua asioihin ja tekemiseen ”niin kuin kaikki muutkin ihmiset”. Tuoda omat kokemukset, tiedot, taidot, oma asiantuntijuus esiin. Auttaa, tukea vertaisia – ”omien tekojen hyvittäminen”.

Asiakkaan oman kuntoutumisen tukeminen. Saisi ohjattua asiakkaan johonkin tekemiseen/toimintaan, johon ei vaadita täyspäihteettömyyttä tai toimintakykyä. Päästä käsitykseen asiakkaan toimintakyvystä ja sitoutumisesta hoitoon/ kuntoutumiseen. Toteuttaa tuloksellista ja vaikuttavaa hoitoa.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

TOTEUTUKSEN SUUNNITELMA

Vertaisohjaajakoulutusta lähdettiin suunnittelemaan hankekehittäjien (asiakkaiden) kanssa yhdessä.

Ennen ensimmäisen koulutuksen pilotointia pidettiin kolme työpajaa, joissa pohdittiin vastauksia kysymyksiin: Kuka voi olla vertaisohjaaja? Mitä vertaisohjaaja tekee? Mitä vertaisohjaajan täytyisi osata? Miten asioita täytyisi opettaa koulutukseen osallistujille? Mitä käytännön asioita täytyisi huomioida koulutuksen aikana?

Keskustelusta kirjattiin pääkohtia kokoajan fläpeille, joista yhdessä rakennettiin koulutusrunko, jota lähdettiin käytännössä kokeilemaan hankekehittäjien kanssa.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Opioidikorvaushoito on lääkeavusteista psykososiaalista kuntoutusta. Vertaisohjaajakoulutus soveltuu hyvin yhdeksi osaksi psykososiaalista kuntoutusta. Hankkeen aikana järjestettiin neljä vertaisohjaajakoulutusta, joihin osallistui 41 asiakasta ja joista vertaisohjaajakoulutuksesta valmistui 28 vertaisohjaajaa.

Hyväksi havaittiin se, että on olemassa oleva koulutusrakenne (mietitty alunperin asiakkaiden kanssa yhdessä), joka kuitenkin muovautuu osallistuvien asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Hyvää oli myös koulutuksen pituus. Kerran viikossa kahdeksan kertaa neljän tunnin ajan (välissä lounastauko). Sopivan pitkä, mutta ei kuitenkaan liian lyhyt aika. Ryhmän lainalaisuudet ehtii tapahtua tässä ajassa.

Ohjaajat kokivat haasteena ryhmään osallistuvien eri kuntoutumisen vaiheet. Osa osallistujista oli ns. alkutaipaleella, toiset taas olivat jo edenneitä ja osa siltä ja väliltä. Ryhmän ohjaajilta ohjaustyö vaatii paljon ja myös luovuutta hakea ryhmälle sopivia erilaisia menetelmiä. Myös rohkeutta kokeilla uusia asioita.

Vertaisohjaajakoulutus on varsin kustannustehokas menetelmä osana psykososiaalista kuntoutusta erit. jos on mahdollista käyttää omaa ryhmätilaa ilman vuokrakustannuksia.

ARVIOINNIN TOTEUTUS

Tilanne ennen käytännön toimeenpanoa: 

Kokemus siitä, että useimmat opioidikorvaushoidon asiakkaat eivät osallistu ryhmiin vapaaehtoisesti eivätkä pysty sitoutumaan ryhmiin. Ryhmien osallistujamäärät ovat olleet 1 - 3 asiakasta.

Täytyy olla päihteetön, että voi osallistua ja olla osallinen ryhmätoiminnassa.

Asiakkaiden toimintakyvyn arviointi on hankalaa.

Tilanne käytännön toimeenpanon aikana: 

Opioidikorvaushoidossa olevat asiakkaat tarvitsevat ja hyötyvät tavoitteellisesta tekemisestä ryhmässä.

Asiakkaat pystyvät sitoutumaan ryhmään ja hyötyvät ryhmätoiminnoista. Valmistuneiden määrät koulutuksista: 28/41.

Vertaisohjaajakoulutus toimii hyvin yhtenä työvälineenä arvioitaessa asiakkaan toimintakykyä. Toimii hyvin yhtenä osana psykososiaalista kuntoutusta.

Tukee asiakkaiden työelämä- ja opiskelupolkujen rakentamista.

Tilanne käytännön toimeenpanon jälkeen: 

Pyritään juurruttamaan toiminta yhdeksi ryhmätoiminnoksi opioidikorvaushoidon yksikköön.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vertaisohjaajakoulutus kestää kaksi kuukautta (8 kertaa, kerran viikossa, 4h kerrallaan). Asiakkaat osallistuivat suunnittelutyöhön heti alusta asti. Koulutuksen sisällössä huomioidaan osallistujien yksilölliset tarpeet.

Tarvittavat resurssit

Kaksi ammattilaista ohjaajina, vertaisohjaajia voi työskennellä apuohjaajina. Tila toiminnan toteuttamiseksi, koulutusmateriaalit, retkikustannukset ym.

Asiakasosallistujien toimeentulo

Esimerkiksi työmarkkinatuki, toimeentulotuki tai eläke. Koulutukseen osallistumisesta ei makseta asiakkaille palkkiota.

Järjestämisvastuu, tärkeät kehittämiskumppanit

Päihdehuollon sekä sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisestä vastaa kunta, kehittämiskumppaneina järjestöt ja yritykset. Yhteistyötä TYP-palvelujen kanssa tarvitaan.

 

Kansikuva
OK-hankkeen logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis