Orientoivat koulutukset systeemisestä työotteesta lastensuojelun yhteistyökumppaneille

Monialaisen lastensuojelun MONNI-kehittämishankkeen 2020-2022 aikana toteutettiin koulutuskokonaisuus. Tavoitteena oli lisätä lastensuojelun yhteistyökumppaneiden perehtyneisyyttä lastensuojelussa työotteena olevan systeemisyyden perusteisiin ja soveltamiseen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Orientoivat koulutukset systeemisestä työotteesta lastensuojelun yhteistyökumppaneille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen lastensuojelun MONNI-kehittämishankkeen 2020-2022 aikana toteutettiin koulutuskokonaisuus. Tavoitteena oli lisätä lastensuojelun yhteistyökumppaneiden perehtyneisyyttä lastensuojelussa työotteena olevan systeemisyyden perusteisiin ja soveltamiseen. 

Toteutuspaikka
Sisä-Suomen yhteistyöalue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Auli Romppainen

Luotu

29.09.2022

Viimeksi muokattu

26.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Monialaisen lastensuojelun MONNI-kehittämishankkeen 2020-2022 aikana toteutettiin koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä monipuolisesti lastensuojelun yhteistyökumppaneiden mahdollisuuksia perehtyä lastensuojelussa työotteena olevan systeemisen työotteen perusteisiin ja soveltamiseen. Osana tätä prosessia selkiytettiin myös lastensuojelun perusprosessien kokonaisuutta, jonka hallitseminen on tärkeää, jotta systeemisen työotteen hyödyntäminen lastensuojelun asiakkaan asiassa monialaisesti olisi mahdollisimman hyvää. Lastensuojelun orientoivan systeemisen työotteen kouluttamisen kokonaisuus lastensuojelun yhteistyökumppaneille muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:  

I: kahden päivän koulutuksista ammattilaisille lastensuojelun perusprosesseista sekä systeemisestä työotteesta. 

II: kahden tunnin SyTy-infoista sekä tästä tehdystä tallenteesta että lastensuojelun perusprosesseista tehdystä tallenteesta 

III: johdolle suunnatusta koulutuksesta systeemisestä työotteesta ja monialaisesta johtamisesta 

Tavoitteena oli saada aikaan sellainen kokonaisuus, joka palvelee eri koulutusmuotoja ja -pituuksia toivoneita lastensuojelun yhteistyökumppaneita organisaatioiden eri tasoilla. Täten jokainen voi osallistua omista tarpeistaan ja lähtökohdistaan katsottuna hyödylliseen kokonaisuuteen ja saada tarvitsemaansa tietoa ja perehtymistä sekä lastensuojelun perusprosesseihin että systeemiseen työotteeseen lastensuojelun kontekstissa. 

Koulutuskokonaisuutta kehitettiin matkan varrella kuulijajoukon toiveiden perusteella niin, että saataisiin vastattua erilaisiin tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Kokonaisuudet olivat: 

I-koulutus: Sytytään yhdessä? - Opitaan lastensuojelusta ja systeemisyydestä (2pv)  

 • Perustietoa lastensuojelusta (puoli päivää) 
 • Systeeminen työskentelyorientaatio ja sen hyödyt (1 ½ päivää) 

II- koulutus: Syty-info + lastensuojelun perusprosessi-tallenne (noin 2 tuntia)

 • Syty-info (kesto kaksi tuntia) Myöhemmin toteutettu myös tallenteena. 
 • Lastensuojelun perusprosessit- tallenne (kestoltaan noin tunti) 

III-johdon koulutukset (3 tuntia): 

 • Systeeminen ajattelutapa ja lastensuojelun systeeminen toimintamalli
 • Miten saada organisaatio kyvykkäämmäksi systeemin, vuorovaikutuksen ja suhteiden ymmärryksellä?
Toimintaympäristö **

Suomessa on tehty jo usean vuoden ajan lastensuojelun sosiaalityöhön liittyvää systeemisen työotteen muutostyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtamana. Tähän saakka systeeminen työskentely on liittynyt lähes kokonaan lastensuojelun sosiaalityöhön. Lastensuojelun verkostoihin kuuluu kuitenkin muita ammattilaisia, jotka saattavat osallistuvat  systeemiseen työskentelyyn muulla tavoin (esimerkiksi viikkokokoukset) ja tästä nousi tarve sekä kertoa tehdystä työstä että perehdyttää yhteistyökumppaneita mukaan yhteiseen työhön vahvemmin.

Muutosprosessi on hidas ja hankealueellammekin menossa eri tahtisesti eteenpäin, mutta kaikkia maakuntia yhdisti hankkeen alussa tarve saada koulutuksen kautta tietoa systeemisestä työotteesta levitettyä mahdollisimman laajalti lastensuojelun kanssa yhteistyössä oleville tahoille. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koulutuskokonaisuus on suunnattu kaikille lastensuojelun kanssa yhteistyötä tekeville ammattilaisille niin julkisissa, yksityisissä kuin kolmannen sektorin palveluissa. 

Asiakkaiden ääni haluttiin saada koulutuksessa vahvasti esille ja Pesäpuu ry:n kanssa toteutettiinkin videotallenne koulutusmateriaaliin, jonka kautta kokemusasiantuntijanuoret tulivat kuulluiksi siitä millaista monialaista lastensuojelutyötä he toivovat palveluissa tuotettavan, miten nuoret haluaisivat tulla kohdiatuiksi tms. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yleistä:

 • Orientoivat Sytytään yhdessä - Opitaan lastensuojelusta ja systeemisyydestä -koulutukset on toteutettu kaksipäiväisinä ja johdolle suunnattu koulutus iltapäivän mittaisena koulutuksena. SyTy-infot on toteutettu kaksituntisina. 
 • Mikäli mallia haluaa jatkossa toteuttaa, materiaalit on syytä päivittää ja tarkkaan pohtia nostettavat sisällöt huomioiden kohderyhmä. 

Materiaalit: 

 • Tällä hetkellä SyTy-koulutuskokonaisuuksien materiaalit ovat https://monnihanke.fi/materiaalit sivustolla, joka lakkaa toimimasta 1.1.2023
 • Materiaalien jatkopaikasta käydään parhaillaan neuvotteluja. Osa alueista voi littää jo nykysellään alueiden SyTy-kouluttajaverkoston kouluttajien materiaalipankkeihin. 
 • Materiaalit vaativat päivittämistä sisällön osalta sekä kokonaisuudessaan uudellentarkastelua, vaikka ovatkin olleet ajankohtaisia vuosina 2021-2022 koulutuksissa. 

Kouluttajat:

 • MONNI-hankkeen kaikki kouluttajat ovat sosiaalityöntekijöitä ja heillä on kokemusta lastensuojelusta. Perheterapeuttista näkökulmaa on vahvistettu perheterapeutin videoklipillä ja se toi syvyyttä esimerkiksi lastensuojelun systeemisen viikkokokouksen tehtävärooliin sekä kokonaisuudessaan perheterapeutin rooliin systeemisen lastensuojelun toimintamallissa. Koska videoklippi ei ole käytettävissä, tämä on syytä ratkaista muulla tavoin jatkossa. 
 • MONNI-hankkeen lastensuojelun systeemisen työotteen kouluttajat ovat käytettävissä todennäköisesti edelleen hankkeen päättymisen jälkeen omien organisaatioittensa kautta.
 • Koulutuksen läpivieminen muilta vaatii systeemisen lastensuojelun kouluttjakoulutuksen ja mielellään työkokemusta lastensuojelusta, jotta sisältöjä voidaan kontekstoida lastensuojelun toimintakehykseen ja tarvittaessa auttaa ymmärtämään mallin laajentamista myös muualle, esimerkiksi lapsiperhe-, aikuis-, vammaispalvelujen toimintakenttään

Koulutuspaikka: 

 • Kaikki koulutukukset on toteutettu verkossa (Teams) ja se on ollut toimivaa.
 • Tämä vaatii kouluttajalta oman teknisen osaamisen, mutta myös sisällöllisen osaamisen vaateen ja pedagogisen taitavuuden viedä kokonaisuus läpi eri materiaalien vaihtelevuudesta johtuen. 
 • Ryhmäporinat on koettu tärkeäksi erityisesti kahden päivän koulutuksissa ja ovat välttämättömiä toteuttaa. 
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sytytään yhdessä! -Opitaan lastensuojelusta ja systeemisyydestä -kahden päivän koulutukset 

 • Koulutuskokonaisuus on todettu hankealueella lastensuojelun yhteistyökumppaneiden kesken tarpeelliseksi  

Koulutuksen rakenne:  

 • luennot erittäin hyvin rakennettu, koostettu ja jäsennelty   
 • kouluttajien selkeät esitykset  - kaksi kouluttajaa piti vireyttä yllä 
 • materiaalit tukivat kokonaisuutta ja materiaalipaketin jäsennys oli selkeä ja toimiva myös ls. tiimeille (vrt. aikaisemmat syty-koulutusmateriaalit) 
 • kahden päivän koulutuspäivien väli lyhyempi kuin 2-3 viikkoa  
 • porinat eri ammattiryhmien kesken rytmittivät ja tärkeitä, mm. uusia avauksia / ymmärrystä syventävää 

Muuta:

 • Vaikka koulutuksen sisällöt osin tuttuja, se toi uusia ajatuksia ja toimintamalleja sekä syvensi osaamista 
 • Kokemusasiantuntijoiden videot tärkeä lisä (nuorten ääni), kuten myös perheterapeutin video koettiin selkeyttävän työmenetelmää syty-tiimissä 
 • Koettu, että koulutuksessa annettua sisältöä voi käyttää ja soveltaa omassa työssä 
 • Koulutuksen sisältöä kouluttajien tärkeää konkretisoida ja peilata käytännön työhön 
 • Tätä koulutuskokonaisuutta voisi tarjota erikseen esim. perheneuvolan kaikille työntekijöille, lasten-/nuorisopsykiatrian työntekijöille. 

Syty-infot: 

 • Syty-infot koettiin itselle tarpeelliseksi, hyvin suunnitelluksi ja jäsennellyksi sekä selkeäksi ja tiiviiksi paketiksi.  
 • Kahden tunnin kesto koettiin sopivan pituisena. 
 • Ymmärrys ja tieto asiasta lisääntyivät. 
 • Systeemisyys tuki arvopohjaltaan ja ajattelutavaltaan omaa työskentelyä asiakkaiden kanssa. 
 • Ajatuksia systeemisestä työotteesta voi soveltaa eri konteksteissa. 
 • Saatiin voimaannuttavia ja uusia ajatuksia yhdessä tekemiseen sekä lapsen edun näkökulmasta 
 • Traumainformoitu -työote puuttui. 
Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • 20-30 henkeä on ideaali ryhmäkoko, jotta monialaiselle keskustelulle jää aikaa ja se mahdollistuu​
 • Mitä monialaisempi porukka, sen parempi​
 • Etäkouluttaminen vaatii joustavuutta ja selkeitä sääntöjä esimerkiksi chatin käytöstä; pystyvätkö kouluttajat seuraamaan siellä käytävää keskustelua vai onko sen käyttö syytä rajata pois. ​
 • 2 kouluttajaa on välttämätön​
 • Materiaalipaketti on muutoin hyvin toimiva, mutta tarpeen lienee muuttaa niitä oman hyvinvointialueen näköisiksi ja kertoa mm. lastensuojelun prosessin organisoitumisesta nimenomaan ko. alueella​
 • Kouluttajana on pakko sietää sitä että osalle asia on paljon tutumpaa kuin toisille ja se voi olla hyväkin asia​
 • Asiaa on kahteen päivään paljon; osa osallistujista piti kahden päivän kokonaisuutta hyvänä (oli helpompi irrottautua töistä kokonaisiksi päiviksi), osa kaipasi lyhyempiä kokonaisuuksia​
 • Paras osallistujajoukko saatiin koulutukseen, jossa päivät olivat perättäisillä viikoilla. Kolmen tai neljän viikon taukoa välissä kritisoitiin muutaman toimesta liian pitkäksi. ​
Kansikuva
logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä