Osatyökykyisten sote-palveluohjaus, Apuri-palvelukeskus

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa osatyökykyisten omatoimista suoriutumista arjessa kehittämällä hyvinvointia tukevaa järjestölähtöistä palveluohjausta. Tavoitteena on auttaa asiakasta eteenpäin joko lakisääteisten tai järjestöjen tarjoamien palveluiden pariin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Osatyökykyisten sote-palveluohjaus, Apuri-palvelukeskus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa osatyökykyisten omatoimista suoriutumista arjessa kehittämällä hyvinvointia tukevaa järjestölähtöistä palveluohjausta. Tavoitteena on auttaa asiakasta eteenpäin joko lakisääteisten tai järjestöjen tarjoamien palveluiden pariin.

Toteutuspaikka
Lounatuulet Yhteisötalo ry
Paikkakunta tai maakunta
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

28.05.2020

Viimeksi muokattu

16.11.2021
Ratkaisun perusidea **

Apuri -toiminta on osatyökykyisille suunnattua matalan kynnyksen sosiaali- ja terveysalan palveluohjausta ja -neuvontaa. Pääpaino on palveluohjauksellisella otteella tehtävässä lyhytkestoisessa neuvonnassa. Neuvontaa toteutetaan niin ajanvarauksella Lounatuulet Yhteisötalon tiloissa kuin jalkautuvana toimintana yhteistyökumppaneiden kohtaamispaikoissa.

Toimintaympäristö **

Suuret muutokset yhteiskunnan palvelurakenteissa, kuten toimeentulotuen siirtyminen Kelaan ja TE-palveluiden osittainen siirtäminen yksityisille markkinoille ovat lisänneet turvattomuuden tunnetta Apurin kohderyhmän keskuudessa. Tähän viittasi myös SOSTE:n pääekonomisti Jussi Ahokas peräänkuuluttaessaan kirjoituksessaan (2.3.2017), että osatyökykyiset tulisi huomioida sellaisena erityisryhmänä, jolla on laajempaa ammattitaitoa vaativaa palveluohjaustarvetta kuin työttömillä yleensä. Vastaava toive on noussut esiin osatyökykyisten suusta erilaisissa vertaistukiryhmissä ja kohtaamisissa. Lisäksi palveluohjauksen kehittäminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista sote-uudistuksessa ja tulevaisuuden sote-keskuksissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Apuri-toiminnan kohderyhmä ovat kaikki varsinaissuomalaiset osatyökykyiset, joiden toimintakyky on heikentynyt psyykkisistä, fyysisistä tai sosiaalisista syistä. Kohderyhmään kuuluvat kokevat sote- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän monimutkaiseksi tai jäävät kokonaan järjestelmän ulkopuolelle. Heitä ei yhdistä mikään yksittäinen sairaus tai vamma, mutta suurin osa kokee jäävänsä yksin palveluiden löytämisessä ja asioidensa hoitamisessa.

Apurin toiminta perustuu ratkaisukeskeiselle työotteelle, jolloin asiakasta motivoidaan oman arkensa hallintaan ja itselle tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseen palveluohjauksen keinoin. Asiakkaan puolesta ei tehdä, vaan asiakas osallistetaan toimimaan yhdessä palveluneuvojan kanssa, jotta asiakas voi jatkossa toimia mahdollisimman omatoimisesti. Yksinkertaisilla ja pienillä askelilla voidaan lisätä asiakkaan uskoa omiin kykyihinsä ja asiakkaan yksilöllisellä kohtaamisella vähennetään yksin jäämisen kokemusta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Resurssit:
- Ohjaus ja neuvonta on kokoaikaista vaativaa asiantuntijatyötä, minkä toteuttamiseen vaaditaan laaja osaaminen koko työikäisten palvelujärjestelmästä.
- Ajanvaraukselliseen toimintaan vaaditaan vastaanottotoimintaan soveltuvat tilat. 
- Välineistö: kannettava tietokone, kannettava asiakastietokone, puhelin, toimiva internet-yhteys

Verkostoyhteistyö: jalkautuvaan pop up-toimintaan soveltuvat kohtaamispaikat.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminnan aikana on todettu, että osatyökykyisten on haastava käyttää verkkoon siirrettyjä palveluita. He jäävät usein myös virallisen palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Palvelujärjestelmä on monimutkainen, eivätkä viralliset toimijat välttämättä osaa ohjata toistensa palveluiden piiriin. Näin ollen osatyökykyiset eivät tiedä, mihin kaikkiin palveluihin olisivat oikeutettuja.

Jalkautuva pop up-toiminta on todettu hyväksi tavaksi tavoittaa osatyökykyisiä. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Apurin toimintaan koko hankkeen ajan. He ovat erityisesti maininneet mahdollisuuden käydä asioitaan läpi rauhallisesti ja luottamuksellisesti virallisen järjestelmän ulkopuolella omassa toimintaympäristössään.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa suoraan myös muihin kohderyhmiin. Jalkautuva toiminta on todettu toimivaksi asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saatujen palautteiden perusteella. Asiakkaat kokevat hyväksi, ettei heidän tarvitse lähteä uuteen paikkaan. Tuttu ja turvallinen paikka madaltaa kynnystä kysyä kysymyksiä. Yhteistyökumppaneiden kannalta toiminta tuo lisäarvoa asiakkaille perustoiminnan rinnalla.

Kansikuva
Apuri auttaa eteenpäin

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Aihealueet

Asiakas- ja palveluohjaus

Ilmiöt

Työn ja työttömyyden murros

Kohderyhmä

Paljon palveluita tarvitsevat Työikäiset