PACE-toimintamalli palliatiivisen hoidon kehittämiseen

PACE-toimintamalli on erityisesti iäkkäiden palliatiiviseen hoitoon suunnattu kuuden askeleen ohjelma. Mallin tarjoaman viitekehyksen puitteissa on mahdollista toteuttaa laadukasta palliatiivista hoitoa elämän loppuvaiheeseen saakka.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
PACE-toimintamalli palliatiivisen hoidon kehittämiseen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PACE-toimintamalli on erityisesti iäkkäiden palliatiiviseen hoitoon suunnattu kuuden askeleen ohjelma. Mallin tarjoaman viitekehyksen puitteissa on mahdollista toteuttaa laadukasta palliatiivista hoitoa elämän loppuvaiheeseen saakka.

Toteutuspaikka
PACE-toimintamalli on kehitetty Palliative Care for Older People in Care and Nursing Homes in Europe (PACE) -hankkeessa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Pirita Forsius

Luotu

26.08.2022

Viimeksi muokattu

03.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

PACE-toimintamalli antaa tietoa ja työvälineitä ympärivuorokautisessa asumispalveluissa olevien asukkaiden hoidon ja elämänlaadun parantamiseen aina kuolemaan asti sekä asukkaiden läheisten tukemiseen. PACE-toimintamalli helpottaa yhteisen näkemyksen luomista palliatiivisesta hoidosta.

Toimintamallin kuusi askelta:

Askel 1: Keskustelut nykyisestä ja tulevasta hoidosta asukkaan ja omaisten kanssa

 • Elämän loppuvaiheen hoidon suunnittelu asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa heidän toiveidensa lähtökohdasta ja hoitotahdon kirjaaminen

  • työvälineenä Tulevaisuuden arviointi- ja suunnittelulomake

Askel 2: Iäkkään asukkaan voinnin arviointi ja seuranta

 • Fyysisten ja psyykkisten oireiden kirjaaminen ja voinnin muutosten tunnistaminen 

  • työvälineenä Voinnin muutosten kartoituskaavio

Askel 3: Hoidon koordinointi ja moniammatillinen tiimityö

 • Tehokkaasti koordinoitu tiimityö ja kuukausittaiset moniammatilliset kokoukset, joissa keskustellaan asukkaiden palliatiivisen hoidon tarpeista  

  • työvälineenä Kuukausittaiset moniammatilliset palliatiivisen hoidon arviointikokoukset

Askel 4: Laadukkaan hoidon tarjoaminen elämän loppuvaiheessa ja kivun arviointi

 • Pääperiaatteet kivun arvioinnissa ja hallinnassa, myös muistisairaiden kohdalla

  • työvälineenä Kivun arviointimittarit sekä uudelleenarviointi- ja hallintalomake

Askel 5: Asukkaan hoito ja hoiva viimeisinä elinviikkoina ja -päivinä

 • Kuolemisprosessin kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja lähestyvän kuoleman tunnistaminen
 • Asukkaiden ja läheisten tukeminen kuoleman lähestyessä
  • työvälineenä Viimeisten elinpäivien hoidon arvioinnin tarkistuslista

Askel 6: Toimenpiteet kuoleman jälkeen

 • Surevien läheisten tukeminen ja heidän tarpeisiinsa vastaaminen
 • Henkilökunnan keskinäinen tuki ja kuolemantapausten käsittely.
  • työvälineenä Debriefing -tilaisuudet ja -lomake
Toimintaympäristö **

PACE-toimintamalli kehitettiin ja pilotoitiin osana eurooppalaista PACE -tutkimus- ja kehittämishanketta (2014–2019). Toimintamalli integroitiin hoitotyön käytänteisiin 37 toimintayksikössä yhteensä seitsemässä maassa vuosina 2015-2017.

Hankkeen taustalla oli selkeä tarve tutkia ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa ja saattohoitoa Euroopassa. Erityisesti kehittämistarpeita nähtiin iäkkäiden ihmisten elämän loppuvaiheen hoidossa, osaamisessa ja henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa iäkkäiden pitkäaikaishoitoyksiköissä. Monissa maissa palliatiivista hoitoa ei ole integroitu riittävästi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

WHO:n mukaan palliatiivinen hoito on ihmisoikeus, ja se kuuluu kaikille potilaille, jotka sairastavat kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta.

Toimintamalli on tarkoitettu tueksi iäkkäiden ympärivuorokautisten asumisyksiköiden johtajille, esihenkilöille, palliatiivisen hoidon fasilitaattoreille ja muulle henkilökunnalle sekä asukkaiden hoitoon osallistuville ulkopuolisille tahoille kuten kotisairaalan lääkäreille ja palliatiivisen hoidon vapaaehtoistyöntekijöille. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

PACE-toimintamalli otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa 12 kuukauden aikana kuuden askeleen mukaisessa järjestyksessä fasilitaattorin tuella. Askeleiden opettamiseen voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista kouluttajaa. Koulutusohjelma kannattaa kytkeä olemassa oleviin rakenteisiin esimerkiksi jo olemassa oleviin yksikköpalavereihin, osastotunteihin ym. 

Käyttöönoton vaiheet ovat:

1. Valmisteluvaihe

2. Kuuden askeleen käyttöönotto

3. Askelien juurruttaminen käytäntöön

Ensimmäisen kahden kuukauden aikana toteutetaan valmisteluvaihe toimintamallin mukaisen työn käynnistämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi henkilökunnan, asukkaiden, läheisten sekä hoitopaikan ulkopuolisten ammattilaisten, kuten kotisairaalan ja ostopalvelulääkäreiden keskuudessa.

Kuuden askeleen käyttöönottovaiheessa toteutetaan yksi askel kuukaudessa tai yksi askel kahden kuukauden välein. Jokainen askel auttaa integroimaan hyviä palliatiivisen hoidon käytänteitä hoitopaikkaan. Yhden koulutuskerran pitämiseen kuluu aikaa noin 3t.

Kuudennen askeleen jälkeen alkaa neljän kuukauden askelien juurruttaminen käytäntöön. Juurruttamisen aikana fasilitaattorien tehtävänä on tukea ja ohjata askeleiden käytössä ja tarvittaessa kerrata jonkin askeleen koulutussisältöä. Esihenkilöiden tuki tässä vaiheessa on oleellista.

Suosittelemme tätä aikataulua tehokkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Aikataulusta voidaan kuitenkin jonkun verran joustaa, mikäli jonkin haastavammalta tuntuvan askeleen opetteleminen vaatii enemmän aikaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintakäytäntöjen juurruttaminen vaatii aikaa, resursseja ja johtajien tukea. Hoitohenkilökunta tarvitsee aikaa oppiakseen PACEn kuusi askelta ja soveltaakseen muutokset käytäntöön pysyväksi toimintatavaksi. Esihenkilöiden ja työtovereiden tuki auttaa uusien työvälineiden käyttöönotossa ja toiminnan juurruttamisessa.

Suosittelemme fasilitaattoreiden valitsemista henkilöstön joukosta. Fasilitaattorit vastaavat palliatiivisen hoidon kehittämisestä kuuden askeleen mukaisesti ja tukevat henkilökuntaa toiminnan juurruttamisessa. 

PACE-työvälineet näyttivät toimivan käytännössä.

PACE -koulutusohjelmaa voi soveltaa kaikissa iäkkäiden palveluissa, joissa hoidetaan elämän loppuvaiheessa olevia henkilöitä.

Kansikuva
PACE kuuden askeleen toimintamalli palliatiivisen hoidon kehittämiseen visualisoituna

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä