Paikallis-JANE, paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta

Paikallis-Jane on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, järjestöjen yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-Janejen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Paikallis-JANE, paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Paikallis-Jane on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, järjestöjen yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-Janejen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta.

Toteutuspaikka
Paikallis-JANE toimintaa kehitetään Pohjois-Karjalassa yhteistyössä paikallisyhdistysten ja kuntien kanssa. Paikallis-JANE toiminnan kehittämistyö pohjautuu Pohjois-Karjalan järjestöasian neuvottelukunta JANEn Järjestöralli-kierrokseen.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Luotu

25.05.2020

Viimeksi muokattu

13.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Paikallis-Jane on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, järjestöjen yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-Janejen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta

Toimintaympäristö **

Kunnan perustehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä  ja alueen elinvoimaa. Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan (22 § Osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuudet) sekä kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille (29 §Viestintä).

Yhdistykset tukevat monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla asukkaille mm.  toimintaa, tekemistä ja yhdessäolon kokemuksia. Yhdistykset voivat tuoda kuntalaisten äänen päätöksentekoon ja antaa omaa osaamistaan ja kokemustaan yhteiseen kehittämistyöhön. Yhdistystoiminnan vahvuutena on paikallisten tarpeiden tunnistaminen ja paikallistuntemus.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Paikallis-JANEihin voivat hakea avoimen haun kautta yhteistyöstä, yhteisestä kehittämisestä ja vaikuttamisesta kiinnostuneet alueen yhdistystoimijat. Paikallis-JANEn kokoonpanossa on hyvä huomioida monipuolinen edustus eri teemoista, alueellisuus sekä paikalliset tarpeet. Tärkeää on huomioida, että toimija edustaa Paikallis-JANEn jäsenenä laajasti omaa teema-aluettaan ja käy vuoropuhelua edustamansa teematoimijoidensa kanssa. Paikallis-JANE toiminnassa olennaista on sekä yhdistystoimijoiden että kunnan ja kunnan järjestöyhteyshenkilön sitoutuminen toimintaan ja kiinnostus yhteistyön kehittämiseen laaja-alaisesti.

Tärkeää on, että hakuprosessi paikallis-JANEn jäsenistä on avoin ja siitä tiedotaan monikanavaisesti alueen yhdistyksiä. Jatkuva monikanavainen viestintä ja vuoropuhelu  yhdistykset-paikallis-JANE-kunta on tärkeää osallisuuden näkökulmasta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Paikallis-JANEn, paikallisen järjestöasiain neuvottelukunnan perustaminen

1. Avoin järjestöilta

Järjestetään avoin järjestöilta alueen yhdistyksille, jossa keskustellaan millaista yhteistyötä on yhdistysten välillä ja yhdistysten ja kunnan välillä. Esitellään paikallis-JANE -malli yhteistyörakenteena ja keskustellaan paikallis-Janen perustamisesta alueelle. Sovitaan paikallis-JANE prosessin käynnistämisestä yhdistysten ja kunnan kanssa ja sovitaan työnjaosta.

2. Avoin haku

Järjestetään avoin haku, jossa haetaan jäseniä paikallis-JANEen. Tehdään hakutiedote ja tiedotetaan alueen yhdistyksiä monikanavaisesti.

Hakutiedotteessa kerrotaan paikallis-JANEn yleisistä toimintaperiaatteista, hakukriteereistä, aikataulusta ja yhteyshenkilöistä. Paikallis-JANEen voidaan hakea edustajia (edustaja ja varaedustaja) esimerkiksi seuraavilta teema-aloilta:

 • lapset, perheet ja nuoret
 • eläkeläisjärjestöt
 • liikuntajärjestöt
 • sosiaali-ja terveysjärjestöt
 • kulttuurijärjestöt
 • kylä- ja kotiseutuyhdistykset
 • harrastusjärjestöt
 • ympäristö- ja luontojärjestöt
 • muut

Neuvottelukunnan kokoonpanon osalta voidaan hakukriteereinä käyttää esimerkiksi seuraavia:

 • Neuvottelukunnan jäsenet edustavat yhdistyksiä monipuolisesti eri toimialoilta.
 • Neuvottelukunnan jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka ovat aktiivisia ja joilta löytyy aikaa ja tahtoa rakentaa järjestöyhteistyötä neuvottelukunnan puitteissa.
 • Valittu edustaja on halukas toimimaan viestin viejänä neuvottelukunnan ja oman teema-alueensa järjestöjen välillä.
 • Valittavan henkilön taustayhdistyksen toimialue on sijaittava xxx.

Tärkeää paikallis-JANE toiminnassa on sekä yhdistyksien että kunnan ja kunnan järjestöyhteyshenkilön tai vastaavan sitoutuminen toimintaan. Kunnan järjestöyhteyshenkilö toimii Paikallis-JANEn koolle kutsujana ja sihteerinä.

3. Paikallis-JANEn jäsenten valinta

Valitaan paikallis-Janen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet ja sovitaan kunnan yhteyshenkilö paikallis-Janen suuntaan. Jäsenten valintaan vaikuttaa kunnan koko ja kunnan alueella toimivien yhdistysten määrä. Valinnassa kannattaa huomioida kunnan eri alueet maantieteellisesti sekä eri alojen yhdistykset. Valinnan voi tehdä esimerkiksi maakunnalisen järjestöasiain neuvottelukunnan työvaliokunta yhteistyössä kunnan kanssa tai muu sovittu työryhmä. Jatkossa edellinen Paikallis-JANE valitsee seuraavan kokoonpanon.

4. Paikallis-JANEn perustamiskokous

Järjestetään paikallis-Janen perustamiskokous, johon kutsutaan valitut edustajat ja kunnan järjestöyhteyshenkilöt. Kokouksessa voidaan käsitellä mm. seuraavia asioita.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Esittäytymiskierros ja läsnäolijoiden toteaminen
4. Yleisesittely paikallis-JANEjen toiminnasta
5. Sovitaan paikallis-JANEn toimintaperiaatteista

 • Nimi ja mahdollinen lyhenne
 • Toimikausi
 • Koollekutsunta
 • Kokousten määrä
 • Kokouspaikka
 • Tavoite
 • Toimintasuunnitelma
 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Asiakirjojen säilytys

6. Paikallis-JANEn järjestäytyminen

 • Puheenjohtajan, sihteerin ja mahdollisten asiantuntijajäsenten valinta.                              

7. Kokousaikataulut ja teemasuunnittelu
8. Kunnan järjestöillan suunnittelu ja Paikallis-JANEn esittäytyminen muille alueen yhdistyksille
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen

5. Tiedottaminen ja sovitut jatkoaskeleet

Tiedotetaan alueen yhdistyksiä monikanavaisesti Paikallis-JANEn perustamisesta, edustajista ja mahdollisesta järjestöillasta. Sovitaan paikallis-JANEn kokous. Paikallis-JANEn kokouksissa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita: toimintasuunnitelma, järjestöavustuksien kehittäminen, tilaratkaisut, järjestö-kuntayhteistyönasiakirja, kunnan hyvinvointikertomus, tapahtumayhteistyö, ajankohtainen vaikuttamis- ja kehittämistyö ja muut ajankohtaiset asiat.

   6. Maakunnallisen järjestöasiain neuvottelukunnan tuki

   Maakunnallinen järjestöasiain neuvottelukunta voi tukea paikallis-Janeja tarjoamalla asiantuntemusta, koulutusta ja verkostoja paikallisen yhteistyön kehittämiseksi.

   Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

   Esimerkkejä paikalis-Janejen toiminnoista

   • Toimintasuunnitelma ja tavoitteiden kirjaus, tehtävät ja seuranta
   • Järjestöjen tunteminen
   • Yhteystietojen kokoaminen toimivista yhdistyksistä sekä yhteystietolistojen päivittäminen
   • Yhteyshenkilöiden valitseminen esimerkiksi maakunnan järjestöasiain neuvottelukuntaan, kunnan hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukuntaan.
   • Esimerkiksi yhdistysavustuksien ja kunnan hyvinvointikertomuksen käsitteleminen Paikallis-JANEn kokouksissa.
   • Tapahtumayhteistyö (järjestö-järjestö, järjestö-kunta)
   • Yhdistysiltojen suunnitteleminen ja järjestäminen yhteistyössä (järjestö-kunta)
   • Järjestö-kuntayhteistyön asiakirjan suunnitteleminen ja käsitteleminen (JAKE-hanke)
   • Järjestötiedottamisen kehittäminen

   Paikallis-JANE toimii laajemmin yhdistyskentän äänenä.

   Vinkit toimintamallin soveltajille **

   Paikallis-JANE toiminnassa on tärkeää sekä yhdistysten että kunnan sitoutuminen toimintaan, selkeästi sovitut pelisäännöt ja tavoitteet, Paikallis-JANEn sekä sisäinen että ulkoinen tiedottaminen ja avoimuus.

   Kansikuva
   Yhdistyksten yhteistyötä ja asiantuntemusta - paikallisesti. Paikallis-JANE yhdistää alueen yhdistykset.

   Kehittämisen vaihe

   icon/launch Created with Sketch. Valmis

   Kohderyhmä