Sosiaalityön foorumi on kokonaisuus joka yhdistää hyvinvointialueen sisäistä ja ulkoista tietoa ammattilaisten kokemus- ja käytäntötietoon. Toimintamalli kuvaa foorumin käytännön toteutuksen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalityön foorumi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityön foorumi on kokonaisuus joka yhdistää hyvinvointialueen sisäistä ja ulkoista tietoa ammattilaisten kokemus- ja käytäntötietoon. Toimintamalli kuvaa foorumin käytännön toteutuksen.

Toteutuspaikka
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

29.12.2023

Viimeksi muokattu

29.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Foorumin tarkoitus:

 • Koulutuksen ja yhteisen keskustelun yhdistelmä. Lisätään yhteistä ymmärrystä sosiaalityön eri teemoista.
 • Teemojen määrittelyssä voi hyödyntää seuraavia apukysymyksiä:
  • Mikä teema vaatii alueellista yhdessä määrittelyä?
  • Onko jokin asiakasryhmä, joka on alueella eriarvoisessa asemassa?
  • Saavatko asiakkaat johonkin liittyen erilaista palvelua hyvinvointialueella?
  • Onko viitteitä siitä, että hyvinvointialueen tulisi erityisesti kiinnittää huomiota jonkin sosiaalityön osa-alueen tai palvelun kehittämiseen (lainsäädännön muutokset, kansallinen kehittäminen, HVAn talouden näkökulma yms.yms.)

Ennen foorumia

 • Määrittele foorumin teema ja ajankohta sekä toteutusmuoto 
 • Määritele foorumin järjestämisen työryhmä, ja varaa työryhmälle riittävästi tapaamisia ennen foorumin toteutusta roolien ja vastuiden määrittelemiseksi
  • vastuu tiedotuksesta
  • ”emäntä/isäntä” : foorumin juoksutus, hyvin toimii myös kahden henkilön yhteisesti sovittu juoksutus, jolloin emäntäpari sopii yhdessä ennen foorumia kuka toimii ”sisäänheittäjänä” missäkin foorumin osiossa
  • taustatuki: verkossa toteutetussa foorumissa on hyvä olla ennalta sovittu roolitus chat-kentän ja puheenvuoropyyntöjen osalta
 • Suunnittele foorumiin teeman mukaiset 2-3 alustajaa (mieti mistä löytyy paras asiantuntemus teemaan liittyen). Foorumi on järkevä rakentaa niin, että foorumin ensimmäinen alustus painottuu teemaan yleisemmin, ja seuraavat alustukset syventävät teemaa valitulla painotuksella. 
 • aikaa alustuksille hyvä varata 30-45 minuuttia (jonka lisäksi riittävästi aikaa yhteiselle keskustelulle)
 • Ole ajoissa yhteydessä alustajiin kun teema ja ajankohta selviää, vaikka foorumin kokonaisuus vielä rakentuisikin.  Selvitä alustajien mahdolliset palkkiot ja niiden maksaminen.
 • Tiedotus: varmista että tieto foorumista on riittävän ajoissa osallistujilla. Miten ja missä tiedotetaan? Tarvitaanko ilmoittautumista?

Foorumin rakenne

 •  Klo 12 tervetuloa, Foorumi alkaa
  • Alustus päivän teemaan ja käytännön ohjeistukset foorumiin: puheenvuoron pyytäminen, chat-kentän käyttäminen, foorumin tallenne
  • sanapilvi tai muu kuulijoita osallistava osuus
  • Johdon puheenvuoro
  • Ensimmäinen päivän teeman mukainen alustaja
  • Paneelikeskustelu/ryhmätyöskentely/muu yhteinen keskustelu ja työstö
 • Klo 14 tauko
  • Toinen päivän teeman mukainen alustaja, syventävä alateema
  • Päivän koonti yhdessä johdon kanssa, yhteinen keskustelu
  • Sanapilvi tai muu kuulijoita vielä osallistava osuus
 • Klo 15.30 Foorumi loppuu

Foorumin jälkeen

 • Foorumin koonti: osallistujille voidaan lähettää koonti foorumista, johon on koottu alustajien diaesitykset, sanapilvet ja muu foorumin tuotos
 • Onko tehty tallenne? Onko tallenne kaikille avoin jälkeen päin katsottava? (tämä tulee päättää etukäteen ja myös kertoa foorumissa). Jos on tehty tallenne, missä se on nähtävillä ja minkä aikaa?
 • Tarvitaanko tietoa siitä, kuinka paljon foorumissa on ollut osallistujia? Mihin tieto tallennetaan ja mihin käyttöön?

 

Toimintaympäristö **

Sosiaalityön foorumi on kohdennettu sosiaalityötä tekeville ammattilaisille. Jokaisen foorumin teema määritellään erikseen niin että se tukee alueella tehtävää muuta kehittämistyötä, kansallista kehittämistä tai tuo yhteiseen keskusteluun sosiaalityön ajankohtaisia teemoja. Sosiaalityön foorumit kannustavat ammattilaisia keskustelemaan sosiaalityön teemoista ja laajentamaan hyvinvointialueen sisäistä osaamista ja yhteistä ymmärrystä sosiaalityöstä. Hyvinvointialueiden sosiaalityötä tehdään hyvin erilaisissa konteksteissa ja erityisesti hyvinvointialueiden aloittaessa toimintaansa palvelujen laadun ja asiakkaiden yhdenmukaisen kohtelun vuoksi panostettiin toimintojen yhdenmukaistamiseen. Näillä perusteilla tunnistettiin tarve sosiaalityön yhteiselle keskustelulle, joka osaltaan luo pohjan sosiaalityön käytäntöjen kehittämiselle hyvinvointialueen palveluissa, niiden välillä sekä myös hyvinvointialueen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat hyvinvointialueen sosiaalityön ammattilaiset. Teemoista riippuen foorumeihin ja niiden suunnitteluun on osallistunut myös kokemusasiantuntijoita.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Foorumeiden toteutus edellyttää järjestämisvaiheessa vähintään yhden henkilön aktiivista resurssia. Taloudellista resurssia voidaan tarvita alustajien palkkioihin. Lisäksi jos foorumi järjestetään fyysisenä tilaisuutena tulee huomioida mahdolliset tilavuokrat ja tarjoilut. Juurtuakseen käytännöksi tulee määritellä toteutuksen tiheys (esimerkiksi neljä kertaa vuodessa) ja vastuuhenkilö, joka vastaa toteutumisesta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Foorumeita voidaan kohdentaa teemojen mukaan eri kohderyhmille. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä