Työttömän Fyysisen toimintakyvyn kartoitus/Kymenlaakso

Fysioterapeutin tekemä fyysisen toimintakyvyn kartoitus ja testaus työttömille työnhakijoille osana laajempaa työkyvyn arviointia. 

Toimintakyvyn kartoitus alkaa PTA-lomakkeen täytöllä, asiakas täyttää kyselyn ja kysely käydään yhdessä läpi ja tehdään tarkennuksia sekä huomioita. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, eli Kymsoten, tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Työkyvyn tuen tiimi, eli työkykytiimi tarjoaa Monialaisen työelämäpalvelun asiakkaille laaja-alaisia ja moniammatillisia työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointeja.

Työkykytiimin jäsenenä fysioterapeutti testaa ja arvioi ja tutkii luotettavien testien ja mittareiden avulla asiakkaan fyysistä toimintakykyä ja siinä ilmenneiden haasteiden tai rajoitusten vaikutusta työkykyyn.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kymenlaaksossa työkyvyn tuen tiimi on toiminut vuoden 2019 kesäkuusta lähtien, lähes yhtä kauan kuin Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on toiminut. Toiminta on vakiintunut, mutta tarvitsee yhdenmukaistamista, kehittämistä ja jalkauttamista organisaatiossa. 

Fysioterapeutin rooli on ollut epämääräinen ja haluttiin rajata ja yhdenmukaistaa työnkuvaa. Asiakkaan fyysisen toimintakyvyn kartoituksessa arviointia oli syytä tarkentaa sekä valita tarkoituksenmukaiset mittarit ja testit, jotka ovat valtakunnallisesti käytössä työikäisten testauksessa.

Kymenlaaksossa tarvitaan toimenpiteitä osatyökykyisten työttömien työllistymiseen, työttömyyden pitkittymisen ehkäisyyn ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuuden tukeen. Työkyvyn ylläpitämisen näkökulmasta Kymenlaakson lähtötilanne on haasteellinen. Alueen aikuisväestön työttömyys on maan suurimpia ja syrjäytymisriskissä olevia nuoria aikuisia on eniten koko maahan verrattuna.

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Työttömän fyysisen toimintakyvyn rajoitteen todentaminen luotettavilla mittareilla ja sen kuvaaminen selkokielellä muille ammattilaisille. Tarkoituksena kuvata asiakkaan rajoitteen vaikutus hänen toimintakykyyn ja osatyökykyisyyden määrittämiseen.

Asiakkaalle muodostuu realistinen käsitys tilanteestaan ja fyysisestä toimintakyvystään työn vaatimuksiin.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Monialaisen työelämäpalvelun fysioterapeutti, lääkäri ja terveydenhoitaja, sos.ohjaaja ja Te-asiantuntija.

Lisäksi muita yhteistyökumppaneita ESH ja PTH.

Muita ammattilaisia mm. kirjaamiseen liittyen.

Tavoiteltu muutos

Luotettavien ja tarkoituksenmukaisten mittarien valinta.

Toimintamallin luominen ja jalkauttaminen.

Fyysisen toimintakyvyn kartoituksen mallin juurruttaminen.

Muutoksen mittaaminen

Seurataan, että malli on käytössä. Tapauskohtaisesti kysely ja tutkimukset voidaan uusia esim. 6kk kohdalla.

Toteutussuunnitelma

Työpajatyöskentely, mittareiden arviointi ja valinta.

Tavoitteiden seuranta

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työkyvyn tuen tiimin asiakkaita ovat Kymenlaaksossa asuvat työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn laajaa arviointia sekä suunnitelmaa / toimenpiteitä työllistymisen tueksi eivätkä ole tulleet autetuksi muilla työllistymisen tuen palveluilla. 

Ohjattu tekemään henk.koht. valintoja, jotka lisäävät terveyttä ja parempaa toimintakykyä.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Pohjana fyysisen kunnon testauksessa UKK-instituutin terveyskuntotestit työikäisille.

Erikoisairaanhoidon liikuntafysiologin toimintakykytestit.

Lisäksi muita Toimia-tietokannan testejä.

Ideointi

Työttömien maksuttomia, ohjattuja liikuntaryhmiä, joissa yksilöllinen ohjaus.

Ratkaisun perusidea **

Kartoitus pitää sisällään fyysisen kunnon eri osa-alueiden mittaamisen, testaamisen ja arvioimisen.

Asiakkaan koetun fyysisen, työkykyyn vaikuttavan haasteen todentaminen.