Verkostodialogisessa asiakastyössä tavoitellaan ammattilaisten osaamisen ja asiakkaan voimavarojen yhdistämistä. Toimintatavan keskeinen työkalu ovat fasilitoidut verkostopalaverit, joihin kutsutaan mukaan asiakkaan läheisverkosto.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Verkostodialoginen asiakastyö
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkostodialogisessa asiakastyössä tavoitellaan ammattilaisten osaamisen ja asiakkaan voimavarojen yhdistämistä. Toimintatavan keskeinen työkalu ovat fasilitoidut verkostopalaverit, joihin kutsutaan mukaan asiakkaan läheisverkosto.

Toteutuspaikka
Valtakunnallinen.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Mira Koivusilta

Luotu

19.04.2022

Viimeksi muokattu

11.01.2023
Ratkaisun perusidea **

Verkostodialogisen asiakastyön lähtökohtana on asiakkaan arki: tilanne, tarve ja voimavarat.  Toimintamalli sopii erityisesti tilanteisiin, joissa asiakas tarvitsee useita erilaisia palveluita. 

Tavoitteena on eri osapuolten  vastuun- ja työnjaon selkiyttäminen ja konkreettisen tukisuunnitelman luominen asiakkaalle. Verkostopalaverissa tutkitaan omia toimintamahdollisuuksia ja etsitään sopivaa tukea ja keinoja, joilla huolet voivat huojentua.  

Ulkopuoliset dialogin vetäjät (verkostokonsultit) ohjaavat palaverin kulkua. Alueelliset verkostokoordinaattorit koordinoivat konsulttien työtä ja palaveritilauksia.
Lue lisää verkostokonsulttitoiminnan rakenteesta

Dialogisuus ammattilaisen ja perheen välillä (Thl.fi)

Verkostodialogisen asiakastyön vaiheet: verkostopalaverin suunnittelu ja toteutus

 1. Neuvottelu: palaverin tilaus ja valmistelu
 2. Dialogi: palaverin aloitus ja dialogi
 3. Keskustelu: palaverin yhteenveto ja lopetus
 4. Neuvottelu: palaverin jälkitoimet

Huom! Verkostodialogisen toiminnan luonteeseen kuuluu työmenetelmien joustavuus ja soveltaminen tilanteen kannalta mielekkäällä tavalla.

Verkostokonsultin tehtävät ulkopuolisena fasilitoijana

 • edistää moniäänistä keskustelua eri toimijoiden välillä, jotta päästäisiin eteenpäin jumiutuneista tilanteista
 • suunnata keskustelua tulevaisuuteen ja edistää uskottavaa toiveikkuutta
 • auttaa kuulluksi tulemista ja kuuntelua monen ihmisen palaverissa
 • nostaa  toimivan arjen yhteissuunnittelun kiintopisteeksi
 • johtaa tilannetta ja helpottavat kysymyksillään perhettä, läheisiä ja työntekijöitä ajattelemaan ääneen toiveitaan, siihen liittyviä tekoja ja tukea sekä huolia ja niiden huojentumista.
 • tukea ydinteemojen esiin nostamisessa ja olennaisten seuraavien askeleiden sopimisessa
 • selkeyttää yhteistoimintaa

Toimintamallin taustalla ennakointidialogi-työskentelytapa

Verkostodialoginen asiakastyö perustuu 2000-luvun alkupuolella kehitettyyn Ennakointidialogi -verkostotyöskentelymenetelmään. Menetelmä on kuvattu perusteellisesti verkostokonsulttien työn tueksi julkaistuissa käsikirjoissa.

Muita verkostodialogisia asiakastyön toimintatapoja ovat mm. läheisneuvonpito ja avoimet dialogit.

Dialoginen huolen puheeksi ottaminen

Ammattilaisen huoli asiakkaan tilanteesta on usein alkusysäys verkostopalaverin tilaamiselle. Huolen puheeksi ottaminen tarkoittaa, että ammattilainen ottaa oman huolensa esiin esimerkiksi asiakkaan, huoltajan tai alaisen kanssa ja pyytää apua sen huojentamiseen. Tärkeää on, että huoli otetaan puheeksi kunnioittavalla tavalla. Yhteistyö ja luottamus rakentuvat, kun asiat otetaan puheeksi kunnioittavasti, avoimesti ja rohkeasti.

Huolen puheeksi ottaminen (Thl.fi)

Toimintaympäristö **

Palvelujärjestelmämme on erikoistunut ja sektorikeskeinen. Erikoistuneet palvelut toimivat silloin, kun asiakkaan tarpeet ovat selvärajaisia, eikä moniammatillisen yhteistyön koordinointia tarvita.

Verkostodialogista  asiakastyötä tarvitaan kun kohdataan monimutkaisia tilanteita, jotka vaativat eri alojen osaamisen yhdistämistä ja siten sektorirajojen ylittämistä.  Työskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan arki ja siihen liittyvät toimijat.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkostodialogisen asiakastyön juurruttaminen vaatii vahvan rakenteen

Toimintamallia käytetään erityisesti aluilla, joilla on koordinoitua verkostokonsulttitoimintaa: osaavia verkostokonsultteja, työtä ja tilauksia koordinoiva verkostokoordinaattori/yhdyshenkilö ja tekemistä mahdollistava ja ohjaava ylisektorinen johtamisrakenne.

Lue lisää verkostokonsulttitoiminnan rakenteesta

Osaaminen ja koulutus

Verkostokonsulttien tulee hallita erilaisia dialogisuuteen perustuvia ja yhteistyötä selkeyttäviä ennakointidialogimenetelmiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kouluttanut yhdessä kuntien ja maakuntien kanssa sosiaali-, terveys-, opetus- ja nuorisoalan ym. alojen ammattilaisia verkostokonsulteiksi. Verkostokonsulttitoiminta edellyttää hallintokuntien rajat ylittävää johtamis- ja koordinaatiorakennetta. Siksi koulutuksen aikana kehitetään paikallista/maakunnallista verkostokonsulttipankkia, jonka koordinaattorilta työntekijät ja esimiehet voivat tilata selkeyttäviä verkostopalavereja, ennakointidialogeja. Koulutus tuottaa kuntaan/alueelle ylisektorisen verkostokonsulttipankin. 

Koulutusta uudistetaan, eikä THL tällä hetkellä tarjoa koulutuksia.

Verkostokoordinaattoreita ja verkostodialogisen asiakastyön yhteyshenkilöitä löytyy eri puolilta Suomea. Alueellisesti koulutetaan myös dialogisia verkostotyön osaajia.
Alueiden verkostokoordinaattorit ja yhteyshenkilöt

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Linkkejä

Dialogisuus ammattilaisen ja perheen välillä (Thl.fi)

Sovelluksia ja oppeja verkostodialogisesta asiakastyöstä

Eksotessa kehitetty toimintamalli: Lapsen hyvä tilanne -neuvonpito vanhempien erotilanteessa (pdf)

Täydentyy.

Kirjallisuutta dialogisista toimintavoista ja menetelmistä

 • Eriksson, E. & Arnkil, T. E: (2012) Huoli puheeksi – Opas varhaisista dialogeista
 • Kokko, R-L.(2006): Tulevaisuuden muistelu. Ennakointidialogit asiakkaiden kokemina. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes).
 • Kokko, R-L. & Koskimies, M. (2007): Ennakointidialogit moniammatillisena yhteistyömuotona: Dialogisten verkostopalaverien välitön palaute. Raportteja 17. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes)
 • Seikkula, J. & Arnkil, T., E.(2011): Dialoginen verkostotyö. 3. painos. Teema. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

På svenska

In English

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä