Aivomatkalaukku -toiminnallista materiaalia ryhmänohjaukseen

Aivomatkalaukku on valmistettu ryhmiä ohjaavien vapaaehtoisten ja ammattilaisten käyttöön. Toiminnallisten materiaalien avulla voi virittää sydän- ja aivoterveysaiheista keskustelua ja toimintaa ryhmäkokoontumisissa sekä tiedottavissa tilaisuuksissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Aivomatkalaukku -toiminnallista materiaalia ryhmänohjaukseen
Lyhyt kuvaus

Aivomatkalaukku on valmistettu ryhmiä ohjaavien vapaaehtoisten ja ammattilaisten käyttöön. Toiminnallisten materiaalien avulla voi virittää sydän- ja aivoterveysaiheista keskustelua ja toimintaa ryhmäkokoontumisissa sekä tiedottavissa tilaisuuksissa.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Aivomatkalaukku -materiaalien synnyttämällä toiminnalla ja keskustelulla lisätään yli 50-vuotiaiden tietoja ja taitoja muistisairauksien ennaltaehkäisystä. Tutkittuun tietoon pohjautuvissa tehtävissä yhdistetään aivo- ja sydänterveysaiheet (liikunta, ravitsemus, aktiivinen arki, sosiaaliset suhteet, uni ja lepo) kognitiiviseen harjoitteluun ja elintapaohjaukseen. Toimintatavat auttavat lisäämään kohderyhmän ymmärrystä tutkimustuloksista ja suosituksista sekä viemään niitä arkeen. Toiminnallisten menetelmien tavoite onkin kiinnittää kohderyhmän huomio aivo- ja sydänterveyteen ja käynnistää omakohtainen aktiivinen ajattelu. Kohderyhmää ikäänkuin hoksautetaan ja herätellään toiminnallisesti huolehtimaan aivo- ja sydänterveydestään sekä huomaamaan jo olemassa olevat terveyttä edistävät elintavat. Toiminnalliset menetelmät vaikuttavat myös myönteisten mielikuvien syntyyn, herättivät ihmisen omaehtoisen halun vaikuttaa aivoterveyteensä. Yleisesti tiedetään, että kielloilla ja käskyillä ei saada terveyskäyttäytymismuutosta aikaiseksi.

 

Toimiaika

Apetta aivoille - avaimia aivoterveyteen -hanke toimi Keski-Suomen alueella vuosina 2017 - 2019.

Toimijat

Aivomatkalaukku -materiaali on kehitetty Apetta aivoille - avaimia aivoterveyteen -hankkeessa, joka oli Keski-Suomen Muistiyhdistyksen ja Keski-Suomen Sydänpiirin yhteishanke vuosina 2017 - 2019. 

Hanketyöntekijät ovat kehittäneet ja ideoineet kaikki tehtävät. Niitä arvioitiin, koekäytettiin omissa tiedottavissa tapahtumissa ja jalostettiin paremmiksi. Tämän jälkeen yhteistyökumppanit koekäyttivät aina kehitteillä olevaa materiaalia antaen omat käyttökokemuspalauteensa ja kehittämisideansa. Tätä toimintatapaa kiitettiin hankkeen väliraportissa. 

Aivomatkalaukun tehtäväkorttien graafinen ulkoasu on hankittu ostopalveluna RyhmäRenki -sivuston ylläpitäjä Kirsi Alastalolta. Apetta aivoille - aivopähkinöistä ruokaohjeisiin -kirjan graafinen ulkoasu ostettiin Taikasipuli -yrityksestä Silva Kärpänojalta.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

30.03.2020

Viimeksi muokattu

05.05.2020
Päämäärä ja päätavoite

Apetta aivoille - avaimia aivoterveyteen -hanke (2017 - 2019) vahvisti Keski-Suomen maakuntien aikuisväestön (50+) tiedollisia ja taidollisia valmiuksia aivoterveyden edistämiseen ja muistisairauksien ennaltaehkäisyyn.

Tavoite 1. Vahvistaa kohderyhmän tiedollisia ja taidollisia valmiuksia muistisairauksien ennaltaehkäisyssä painopisteenä ravitsemus, elintapaohjaus ja kognitiivinen harjoittelu

Tavoite 2. Tuoda näkyväksi ja kehittää aivo- ja ravitsemusterveyttä tukevia työkaluja vapaaehtoisille ja ammattilaisille sekä perehdyttää niiden käyttämiseen

Tuotokset ja tulokset

Kohderyhmältä palautteena saadun tiedon mukaan Aivomatkalaukku -materiaalein toteutetut toimintatavat nostivat esille tärkeän, monipuolisen ja tutkitun tiedon, jonka lisäksi menetelmät ilahduttivat, herättivät ajatuksia ja konkretisoivat asioita arkeen. Yleisin palaute kuvasi hankkeen toiminnan olevan erilaista kuin ennen ja muilla. Asiakkaat ovat tottuneet kuuntelemaan luentoja ja esitelmiä, mutta heitä harvoin on osallistettu toimimaan ja pohtimaan asioita itse. Työntekijähavaintojen perusteella käytetyt menetelmät saivat asiakkaat osallistumaan aktiivisesti ja sanoittamaan mm. saaneensa vahvistusta omaan toimintaansa ja arkeensa, mutta joutuneet haastamaan itseään ja valintojaan. Toimintatavat auttoivat lisäämään kohderyhmän ymmärrystä tutkimustuloksista ja suosituksista sekä soveltamaan niitä arjessa. Yleisimmin asiakkaat veivät arkeen aivojen aktivointiin, ravitsemukseen, rentoutumiseen ja liikuntaan liittyviä asioita. Kohderyhmä helpottui tiedosta, että esim. ikääntyneiden ravitsemussuositukset eivät aseta rajoituksia vaan kannustavat syömään ja kiinnittämään huomion kokonaisuuteen ja laatuun.

Hankkeen toisen tavoitteen mukaisesti kehitetyn materiaalin jalkauttaminen kaikkien saataville oli tärkeää. Toiminnallinen, terveysaiheinen materiaali on selkeästi tullut tarpeeseen ja kiinnostanut, sillä mm. Vanhustyönkeskusliiton Vahvike-sivuston kautta hankkeessa kehitettyä materiaalia on tulostettu v. -19 yli 9000 kertaa ja Ryhmärengin Aivomatkalaukku-sivulla kävijöitä on ollut lähes 8000. Em. sivustojen lisäksi Aivomatkalaukku -materiaali löytyy K-S Muistiyhdistyksen sekä K-S Sydänpiirin verkkosivuilta.

Hanke on myös tuottanut useita materiaaleja yhteistyössä toisten hanketoimijoiden kanssa yleisesti kaikkien käytettäväksi. Tästä toiminnasta on tullut runsaasti kiittävää palautetta koko hankkeen läpi niin yhteistyökumppanikyselyssä (n=62) kuin materiaaliperehdytyksiin (n=114) osallistujien palautteissa avoimen kysymyksen kohdassa: ”Olette kehittäneet monipuolista materiaalia, joka on jaettavissa myös hankkeen ulkopuolisille toimijoille. Liian monet hankkeet kehittävät materiaalia vain omaan käyttöönsä ja sellainen toiminta ei palvele ketään. Te toimitte hankkeena avoimesti, yhteistyöhaluisesti, motivoituneesti ja erittäin tavoitteellisesti!!”