Pohjois-Pohjanmaa - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelman hanke, POP-Digi Hoitotakuu - Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen ( 1.1.2022-31.12.2023 ) hankesuunnitelma ja loppuraportti löytyvät innokylästä. Toinen vaihe käynnistyi 1.1.2023.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjois-Pohjanmaa - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelman hanke, POP-Digi Hoitotakuu - Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen ( 1.1.2022-31.12.2023 ) hankesuunnitelma ja loppuraportti löytyvät innokylästä. Toinen vaihe käynnistyi 1.1.2023.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankekokonaisuuden tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä ja palvelujen saatavuutta sekä purkaa koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa. Edistää hoito-, palvelu- ja kuntoutusketjujen saumattomuutta, hoidon jatkuvuutta, monialaista yhteistyötä ja palveluiden yhteensovittamista eri toimijoiden välillä. Erityishuomiota on kiinnitetty kansalliseen ja YTA-tasoiseen yhteistyöhön eri palveluiden kehittämisessä. Hankkeessa vahvistetaan digitaalisten palveluiden katveeseen jääville asukkaille tarjottavia palveluita ja heitä tuetaan digitaalisten palveluiden käyttöönotossa. Digitaalisia palveluja kehittämällä ja käyttöön ottamalla edistetään fyysisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hoitotakuun toteutumista. Vaikuttavien digitaalisten palveluiden käyttö vapauttaa henkilöresurssia potilas/asiakastyöhön ja lisää palveluiden tasavertaista saatavuutta. Tavoitteena on vahvistaa työkyvyn ja työllistymisen tukea etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa ja lisätä osatyökykyisten työllistymisen ja työssä pysymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta.   

Kehitystyön kohderyhmänä ovat

 1) lapset, nuoret ja perheet, 2) ikääntyneet ja omaishoitajat, 3) mielenterveys- ja päihdeongelmat, 4) työttömät ja 
syrjäytymisvaarassa olevat, 5) monisairaat ja –ongelmaiset, 6) pitkäaikaissairaat. Toimenpiteitä kohdistetaan myös kehitysvammaisiin ja kohderyhmiin kuuluviin suun terveydenhuollon asiakkaisiin sekä kaikkiin ammattilaisiin. Asiakas-, potilas- ja muita sidosryhmiä (eri järjestöt)  sekä ammattilaisia osallistetaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Segmentointi ja priorisointi perustuu asiakkuussegmentointityöhön ja alueen demografiaan ja palvelu-
tarpeisiin.  

Työkyky ohjelman kehittämistyö kohdistuu 15–65-vuotiaisiin työkyvyn tuen asiakkaisiin ja eri alojen työpaikkoihin. Keskeisenä kohderyhmänä on laatukriteereihin perustuvan tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen asiakkaat sosiaalihuollossa. Työkyvyn tuki- ja työkykykoodinaattori – koulutusten kohderyhmänä ovat työkyvyn tuen ammattilaiset alueen ja kuntien palveluista. Työkykykoordinaattorikouluttaja koulutusten kohderyhmänä ovat työkykykoordinaattorikoulutuksen käyneet.

Toimiaika

Ensimmäinen vaihe 1.1.2022-31.12.2023. Toinen vaihe Pilari 4 1.1.2023-31.12.2025. Työkykyohjelma 1.1.2022-31.12.2024.

Toimijat

Hankehallinnoijana toimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vuoden 2022 loppuun asti. Vuoden 2023 alusta hankehallinnointi siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Hankkeeseen osallistuvat vuoden 2022 aikana osatoteuttajina kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja kuntayhtymät.

Hankkeeseen osallistetaan kehittämisen tueksi useita työryhmiä.  Hankkeessa tehdään yhteistyötä DigiFinlandin ja Terveyskylän sekä yrityskumppaneiden kanssa, kuntien, TE-keskuksen, Kelan, oppilaistosten ja muiden hyvinvointialuiden kanssa. 

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hankekokonaisuudessa on mukana Kansallinen HTA (Health Technology Assessment) - koordinaatioyksikkö (FinCCHTA):n hankekokonaisuuden koordinoimat Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeet Kustannusvaikuttavuus osaksi suosituksia & Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimalli.

 

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Riikka Hirvasniemi
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
riikka.hirvasniemi@pohde.fi

Luotu

27.06.2022

Viimeksi muokattu

23.04.2024