Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hanke

Hankkeen päämääränä on vähentää iäkkäiden kaatumistapaturmien esiintyvyyttä tarjoamalla tieteelliseen tietoon ja kokeiltuihin käytäntöihin perustuvia kaatumisten ehkäisyn toimenpiteitä ja toimintamalleja, koulutusta ja työkaluja sekä kunta- että maakuntatason toimintaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi -hanke
Lyhyt kuvaus

Hankkeen päämääränä on vähentää iäkkäiden kaatumistapaturmien esiintyvyyttä tarjoamalla tieteelliseen tietoon ja kokeiltuihin käytäntöihin perustuvia kaatumisten ehkäisyn toimenpiteitä ja toimintamalleja, koulutusta ja työkaluja sekä kunta- että maakuntatason toimintaan.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Päätavoite

Iäkkäiden kaatumiset ovat yleisiä ja alueelliset erot esim. lonkkamurtumien ja kaatumisten aiheuttamissa sairaalajaksojen määrässä suuria. Hankkeen tavoitteena on kaatumistapaturmien vähentäminen ja niistä aiheutuvien seurauksien kuten toimintakyvyn heikkenemisen (yksilötasolla) ja kustannusten (yhteiskuntatasolla) kasvun kaventaminen sekä alueiden välisten esiintyvyyserojen (lonkkamurtumat ja sairaalahoitojaksot) tasoittuminen. Tavoite voidaan saavuttaa yhtenäistämällä ja ottamalla käyttöön tehokkaita toimintakäytäntöjä kaatumisvaarassa olevien tunnistamiseen sekä tarjoamalla vaikuttavia toimenpiteitä kaatumisten ehkäisytyön kehittämisen tueksi.

Osatavoitteet

 • Kaatumisten ehkäisytyöhön sitoutuminen
  • Tulevat maakunta- ja kuntatoimijat lähtevät kehittämään iäkkäiden kaatumisten ehkäisytoimintaa omalla alueellaan. 
 • Kaatumisvaarassa olevien tunnistaminen 
  • Iäkkäiden kaatumisvaaran arviointi tulee osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. 
  • Helppokäyttöinen digitaalinen kaatumisvaaran itsearviointilomake on kaikkien käytettävissä. 
 • Kaatumisten ehkäisytoimenpiteet 
  • Tehokkaat kaatumisten ehkäisykeinot otetaan laajemmin käyttöön. 
  • Kaatumisten ehkäisykeinoja käytetään kohderyhmälähtöisesti. 
 • Kaatumisten ehkäisytyön toimijat
  • Sekä kunta- että maakuntatason toimijat ottavat roolia iäkkäiden kaatumisten ehkäisystä, Kuntatasolla tämä tarkoittaa entistä enemmän liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden hyödyntämistä ja yhteistyön tekemistä ehkäisytyössä. Muodostuu alueellisia kaatumisten ehkäisyn toimintaketjuja. 
 • Ammattilaisten taidot
  • Ammattilaiset tiedostavat iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn merkityksen ja hyödyntävät kaatumisvaaran arviointiin ja kaatumisten ehkäisyyn tuotettuja työvälineitä. 
 • Iäkkäät ja heidän läheisensä ovat tietoisia yksilöllisestä kaatumisvaarasta ja keinoista, joilla yksilöllistä kaatumisvaaraa voisi vähentää. 
 • Yhteistyö eri toimijoiden kesken paranee sekä alueellisesti että valtakunnallisesti ja kaatumisten ehkäisytyötä kehitetään verkostossa.
Toimiaika

Hanke toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä valtionavustuksella terveyden edistämisen määrärahasta. Hankekokonaisuuden toimiaika oli 1.3.2019–31.3.2021. Hanketta koordinoi UKK-instituutti.

Toimijat

Kehittämistyö kohdistuu ensisijaisesti iäkkäiden parissa työskentelevien ja toimivien kaatumisten ehkäisytietoisuuden parantamiseen sekä eri toimijat huomioivien alueellisten toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottamiseen.

Kohderyhmään kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikuntatoimen esimiehet sekä toimintakäytäntöjen käyttöönotosta päättävät virka- ja luottamushenkilöt, iäkkäiden parissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ja liikuntatoimen työntekijät sekä ammattiin opiskelevat (tulevaisuuden työntekijät), iäkkäiden parissa toimivat kolmannen sektorin toimijat ja iäkkäät itse sekä heidän läheisensä. 

Rahoittaja
Terveyden edistämisen määräraha
Yhteyshenkilön nimi
Tanja Kulmala
Yhteyshenkilön organisaatio
UKK-instituutti
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tanja.kulmala@ukkinstituutti.fi

Tekijä

Tanja Kulmala

Luotu

11.01.2021

Viimeksi muokattu

31.03.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Iäkkäiden kaatumiset ovat yleisiä ja alueelliset erot niissä suuria. Kaatumistapaturmat ja niiden seuraukset aiheuttavat vuosittain runsaasti haittaa niin yksilön hyvinvoinnille kuin myös yhteiskunnalle kustannusten muodossa. Tutkimusten mukaan oikeanlaisilla toimenpiteillä kaatumisia voidaan kuitenkin tehokkaasti ehkäistä. Jotta kaatumisten ehkäisyä voidaan toteuttaa koko iäkäs väestö huomioon ottaen, tarvitaan sekä tutkittuun tietoon perustuvien ja eri toimijoita yhdistävien toimintatapojen ja -mallien vakiinnuttamista sekä kunta- ja maakuntatason toimintaan.

Tehokas kaatumisten ehkäisytyö perustuu kaatumisvaarassa olevien tunnistamiseen ja kaatumisvaaran kartoittamiseen. Ongelmana on, että kuntiin ja maakuntiin ei ole laadittu vakiintuneita ja järjestelmällisiä, tutkittuun tietoon perustuvia kaatumisten ehkäisyn toimintamalleja. Näin myös kaatumisvaaran arviointia ei alueilla toteuteta systemaattisesti eikä kaatumisvaarassa olevia iäkkäitä siten tunnisteta. Yhtenäisten toimintamallien puuttuminen johtaa myös siihen, että

 • kaatumisten ehkäisytyöhön ja sen kehittämiseen ei sitouduta. Toimintakäytäntöjen vakiinnuttaminen edellyttää johdon sitoutumista kehittämistyöhön.
 • kuntien ja maakuntien alueilla tehtävät kaatumisten ehkäisytoimenpiteet eivät perustu tutkittuun tietoon eivätkä ole riittäviä tai kohderyhmälle soveltuvia.
 • vakiintuneiden yhteisten toimintakäytäntöjen puuttuessa, ei ehkäisytyössä hyödynnetä kaikkia ehkäisytyön kannalta potentiaalisia ja oleellisia toimijoita. Kaatumisten ehkäisyn voidaan ajatella olevan ”toisen” vastuulla, jolloin se jää jopa kokonaan tekemättä. Tehokas kaatumisten ehkäisytyö on monialaista ja -ammatillista toimintaa. Näin vastuu työstä ei myöskään kasaudu liiaksi yhden henkilön tai ammattiryhmän kohdalle.
 • sote-ammattilaisilla, ammattiin opiskelevilla, järjestö- ja liikuntapuolen toimijoilla ei ole riittävää tietoa ja hyviä työkaluja käytössään kaatumisten ehkäisyn puheeksiottamiseksi tai liittämiseksi osaksi omaa toimintaansa.
 • iäkkäät ihmiset eivät tunnista omaa kaatumisvaaraansa eikä heidän läheisillään ole riittävästi tietoa tärkeimmistä elintapoihin ja asuin- ja liikkumisympäristöön liittyvistä ehkäisykeinoista, jotta he pystyisivät ottamaan niitä aktiivisesti käyttöönsä.

Tehokas kaatumisten ehkäisytyö edellyttää hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tällä hetkellä kaatumisten ehkäisystä kiinnostuneille ja kehittämistyötä suunnitteleville ei ole tarjolla toimivaa verkostoa.

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen päämääränä on kaatumistapaturmien esiintyvyyden vähentäminen ja mm. kaatumisten aiheuttamien lonkkamurtumien ja sairaalahoitojaksojen alueiden välisten erojen kaventaminen. Iäkkäiden henkilöiden määrän kasvaessa myös kaatumistapaturmien määrä kasvaa voimakkaasti, vaikka esiintyvyys pysyisi ennallaan. Siksi keskeisissä vammaryhmissä on tärkeä pyrkiä ennen kaikkea vähentämään kaatumistapaturmien esiintyvyyttä. Ottamalla käyttöön tutkimukseen perustuvia ja tehokkaita kaatumisten ehkäisykeinoja ja yhtenäistämällä alueellisia toimintakäytäntöjä, voidaan parantaa iäkkäiden terveyttä ja toimintakykyä sekä lisätä ikääntyneiden ns. terveitä vuosia että vähentää iäkkäiden henkilöiden terveyseroja alueellisesti.

Hankkeessa viedään iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn vaikuttavia toimintatapoja ja -käytäntöjä, tietoa ja työkaluja tulevien maakuntien alueelle sekä kunta- että maakuntataso huomioiden. Pohjana ovat tieteelliseen tietoon, kokeiltuihin käytäntöihin ja useiden toimijoiden yhteistyöhön perustuvat KaatumisSeula- ja IKINÄ-toimintamallit.

Kehittämistyö kohdistuu ensisijaisesti iäkkäiden parissa työskentelevien ja toimivien kaatumisten ehkäisytietouden parantamiseen. Kohderyhmään kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikuntatoimen esihenkilöt sekä toimintakäytäntöjen käyttöönotosta päättävät virka- ja luottamushenkilöt, iäkkäiden parissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja liikuntatoimen työntekijät sekä ammattiin opiskelevat tulevaisuuden ammattilaiset, iäkkäiden parissa toimivat kolmannen sektorin toimijat ja iäkkäät itse sekä heidän läheisensä. Hankkeessa perustetaan myös yhteistyöverkostoja tukemaan systemaattista kaatumisten ehkäisytyötä sekä siitä viestimistä.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hanketoiminnan tavoitteena on, että sairaanhoitopiirien johto kiinnostuu kaatumisten ehkäisyn toimintamallien kehittämisestä ja sitoutuu alueelliseen kehittämiseen. Alueelliset toimijat kiinnostuvat kaatumisten ehkäisytyöstä ja alkavat yhteistyössä kehittää toimintakäytäntöjä ja hyödyntää hankkeen tarjoamaa taustatukea. Tämä johtaa siihen, että

 

 • tulevissa maakunnissa kuvataan kaatumisten ehkäisyn toimintatavat. Toimintatavan vakiinnuttaminen alueella on suunniteltu ja vakiinnuttamisprosessi aloitettu.
 • maakunnissa otetaan jokin kaatumisvaaran arviointilomake järjestelmälliseen käyttöön ja myös hankkeessa kehitettävää digitaalista kaatumisvaaran itsearviointilomaketta hyödynnetään kaatumisvaaran arvioinnissa.
 • systemaattisen kaatumisvaaran arvioinnin myötä, alueilla otetaan käyttöön kaatumisten ehkäisykeinoja kohderyhmälähtöisesti.
 • kaatumisten ehkäisytyötä tehdään sekä kunnan että maakunnan tasolla ja työssä hyödynnetään mm. järjestötoimijoita. Toiminnalla muodostuu alueellisia kaatumisten ehkäisyn -toimintaketjuja.

Hankkeessa perustetaan myös valtakunnallinen kaatumisten ehkäisyyn keskittyvä yhteistyöverkosto. Verkosto tarjoaa tukea ja koulutusta alueelliseen kehittämistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikuntasektorin ammattilaisille. Verkoston sisällä jäsenet voivat myös välittää kaatumisten ehkäisyn hyviä toimintatapoja toisilleen.

Kaatumisten ehkäisystä viestitään sekä tutkittua tietoa, tukea ja työkaluja tarjotaan jo olemassa olevilla kaatumisseula.fi-verkkosivuilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, järjestö- ja liikuntapuolen työntekijät sekä iäkkäät itse ja heidän läheisensä löytävät sivuilta tietoa aihealueesta kohderyhmälähtöisesti.

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Maakunnat Ikääntyminen Konseptointi ja vakiinnuttaminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön