IKÄBITTI -ikääntyvät turvallisesti nettiin 2017-2019

Ikäihmisten tietotekniikan vertaisohjaustoiminnan käynnistäminen Kainuussa (2017-2019).  Toteutuspaikkakuntina ovat Kuhmo, Ristijärvi, Kajaani, Vaala, Puolanka, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Sotkamo ja Paltamo.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
IKÄBITTI -ikääntyvät turvallisesti nettiin 2017-2019
Lyhyt kuvaus

Ikäihmisten tietotekniikan vertaisohjaustoiminnan käynnistäminen Kainuussa (2017-2019).  Toteutuspaikkakuntina ovat Kuhmo, Ristijärvi, Kajaani, Vaala, Puolanka, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Sotkamo ja Paltamo.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kohderyhmään kuuluvalla henkilöllä voi olla aiempaa vastaavanlaista

koulutusta tai hän voi olla digiosaamisen suhteen täysin kouluttamaton.

Toimiaika

Toimiaika hankkeella on 2017 - 2019. Loppuu vuoden 2020 aikana.

Toimijat

Kehittämisessä mukana asiakkaina olevat ikääntyneet yli 50 vuotiaat. Hankkeessa työskentelevät ammattilaiset ja hankkeen toteuttajana Kainuun Tietokoneyhdistys ry sekä heidän verkostonsa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Erja Elfving
Yhteyshenkilön organisaatio
Kainuun Tietokoneyhdistys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
erjae@ikabitti.fi

Tekijä

Erja Elfving

Luotu

04.06.2020

Viimeksi muokattu

08.06.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Alueella huutava pula toimijoista, jotka auttaisivat ikääntyvää henkilöä ammattimaisesti ja ilman "ostopakkoa". Miten ikääntynyt saa tukea halutessaan oppia tietokoneen käyttäjäksi.

Digitaitojen kehittäminen vertaisohjaustoiminnan avulla ikääntyneiden keskuudessa.

Päämäärä ja päätavoite

1. Vakiinnuttaa yhdistyksen toimintaa alueella ja olla puolueeton, aatteellinen toimija, joka auttaa ikääntyvää henkilöä, että hän pystyy itsenäisesti toimimaan tietokoneen, tablet -laitteen tai älypuhelimen kanssa ja pysyy jatkossakin tietoturvallisuustietämyksessä ajan tasalla.

2. Lisätä ikääntyvän, eläkeläisen ja vanhuksen toimintakykyä ja hyvinvointia järjestämällä ohjausta ja koulutusta tietoteknisten laitteiden käyttämiseksi ja saada siitä hänelle arjen apuväline.

3. Edistää moninaisuus-osaamista vanhuspalveluissa mm. lisäämällä ikäihmisille tietoisuutta erilaisten sähköisien palvelujen käyttämisestä.

4. Vahvistaa yhdenvertaisuutta mm. itsenäiseen toimintaan sähköisten palvelujen käyttämisessä.

5. Lisätä osallisuutta antamalla heille edellytyksiä toimia sähköisessä hyvinvointi- ja tietoyhteiskunnassa.

6. Laadullisina tavoitteena ovat, että henkilö 

  • ymmärtää tietoturvallisen toimintatavan käyttäessään nettiä ja laitteita
  • osaa ja pystyy käyttämään valtionhallinnon verkkopalveluja
  • osaa ja pystyy käyttämään verkkopankkia hyödykseen omassa arjessaan
  • osaa käyttää sähköpostia
  • osaa käyttää sosiaalista mediaa

Kohderyhmä: 

Toiminnan kohderyhmään kuuluvat henkilöt määritellään seuraavin perustein:

1. Kohderyhmään kuuluvat ikääntyvät 50 - 100 -vuotiaat.

2. Kohderyhmään kuuluvalla henkilöllä on tarve tietoteknisten laitteiden ja

sähköisten palveluiden käytön koulutukseen sekä opastukseen.

3. Kohderyhmään kuuluvalla henkilöllä voi olla aiempaa vastaavanlaista

koulutusta tai hän voi olla digiosaamisen suhteen täysin kouluttamaton.

4. Kuitenkin kohderyhmään kuuluvan tulee itse kyetä käyttämään laitteita

jollain tapaan ja kouluttajat tai vertaistukihenkilöt ainoastaan neuvovat

puuttumatta itse asiakkaiden laitteisiin.

5. Toiminta keskittyy nimenomaan koulutukseen ja opastukseen, jolloin

kaikenlaiset huolto- ja asennustyön tarpeessa olevat rajataan kohderyhmän

ulkopuolelle.

6. Kohderyhmään kuuluvalla ei tarvitse olla omaa laitetta, mutta koulutus sekä

ohjaus tapahtuu osallistuvien laitteilla, joten omaa laitetta suositellaan.

Esimerkiksi tilastollisesti vuonna 2019 hankkeen toiminta-alueella (Kainuu +

Vaala) oli 21089 henkilöä, jotka kuuluivat ikäryhmään 64 -vuotta tai yli. [1]

Tilastoissa ei ollut erittelyä 50-64 -vuotiaista, joten tältä osin tilasto jää

puutteelliseksi.

[1] Kuntaliitto, Kuntien väestö ja ikärakenne (2019), haettu osoitteesta

29.5.2019: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/kuntien-vaestojaikarakenne

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoiteltavat tulokset: 

1.Yhdistys pyrkii vakiinnuttamaan toimintansa Kainuun alueella ja toimii puolueettomana sekä aatteellisena toimijana ikääntyvien digiosaamisen edistäjänä. Tavoitteena on saada yhdistykselle vuosittain 20 uutta jäsentä.

2.Lisätään ikääntyvän toimintakykyä ja hyvinvointia järjestämällä digiosaamista kehittävää koulutusta sekä tarjoamalla digiosaamista edistävän tukiverkoston. Tukiverkoston mittarina ovat vertaistukihenkilöt ja tavoitteena on saada vuosittain viisi uutta vertaistukihenkilöä.

3.Tavoitteena on tuoda ikääntyville sähköiset palvelut tutuiksi ja luoda positiivinen asenne tällaisia palveluita kohtaan. Edistetään moninaisuusosaamista mm. tuomalla ikääntyville tietoa sähköisien palvelujen käyttämisestä ja muuttamalla ne positiivisen ajattelun avulla arjen voimavaroiksi.

4. Tavoitteena on luoda ikääntyville kyky suoriutua itsenäisesti omassa arjessaan tietoteknisten laitteiden kanssa. Vahvistetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ikääntyvien osallisuutta mm. kouluttamalla itsenäiseen toimintaan tietoteknisten laitteiden käytössä sekä edistämällä digiosaamista.

5. Lisätään ikääntyvien tietoturvallisuutta ja oman elämän hallintaa antamalla edellytyksiä toimia turvallisesti tietoyhteiskunnassa. Tavoitteena on kouluttaa ikääntyville perustietoja tietoturvallisuudesta ja lisätä heidän tietämystään tietoturvasta ja tietosuojaan liittyvistä riskeistä.

6. Laadullisen tavoitteen mukaan toimintaan osallistunut henkilö ymmärtää  tietoturvallisuuden merkityksen digitaalisessa toimintaympäristössä ja hän kykenee käyttämään itsenäisesti omalla laitteellaan: verkkopankkia, sähköpostia, somea ja erilaisia valtionhallinnon- sekä muita sähköisiä palveluita.

7. Määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 15 vertaistukikoulutusta per vuosi. Kohderyhmän digiosaamisen lähtökohdat huomioiden yhteen vertaistukikoulutukseen otetaan 15 osallistujaa, jolloin vertaistukikoulutuksilla tavoitetaan vuosittain 225 henkilöä.

Tavoiteltavat tuotokset: 

Yhdistystoiminnan vakiinnuttaminen alueellisena tuotoksena on saada yhdistykselle jäsentä.

Sähköiset palvelut positiivinen asia -tuotos on tuoda ikääntyville sähköiset palvelut tutuiksi ja luoda positiivinen asenne tällaisia palveluita kohtaan. 

Yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus ja osallisuus palvelujen käyttäjänä -tuotos. Vahvistetaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ikääntyvien osallisuutta mm. kouluttamalla itsenäiseen toimintaan tietoteknisten laitteiden käytössä sekä edistämällä digiosaamista.

Tietoturvallisuus ja tietosuoja-asiat tutuksi -tuotos. Lisätään ikääntyvien tietoturvallisuutta ja oman elämän hallintaa antamalla edellytyksiä toimia turvallisesti tietoyhteiskunnassa. Tavoitteena on kouluttaa ikääntyville perustietoja tietoturvallisuudesta ja lisätä heidän tietämystään tietoturvasta ja tietosuojaan liittyvistä riskeistä.

Erilaisiin toimintaympäristöihin tutustuminen - tuotos. Laadullisen tavoitteen mukaan toimintaan osallistunut henkilö ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen digitaalisessa toimintaympäristössä ja hän kykenee käyttämään itsenäisesti omalla laitteellaan: verkkopankkia, sähköpostia, somea ja erilaisia valtionhallinnon- sekä muita sähköisiä palveluita.

Vertaistukitoiminta koulutuksilla -tuotos. Vertaistukihenkilöitä koulutetaan sopivissa paikoissa Kainuun alueella. Koulutusryhmän koko suunnitellaan osallistujan lähtökohdat huomioiden. Koulutuksissa on isoryhmäkoulutusta ja pienryhmäkoulutusta. Osallistujia isossa ryhmässä noin 10 - 15 henkilöä ja pienryhmässä 1 - 3 henkilöä.

 

Tavoiteltavat vaikutukset: 

Kainuun Tietokoneyhdistys on Kainuun alueella ja toimii puolueettomana sekä aatteellisena toimijana ikääntyvien digiosaamisen edistäjänä.

Kainuun Tietokoneyhdistys lisää ikääntyvän toimintakykyä ja hyvinvointia järjestämällä digiosaamista kehittävää koulutusta sekä tarjoamalla digiosaamista edistävän tukiverkoston vertaistukitoimijoista. 

Koulutuksilla on tavoiteltavan vaikutuksena tuoda ikääntyville sähköiset palvelut tutuiksi ja luoda positiivinen asenne tällaisia palveluita kohtaan. Edistetään moninaisuusosaamista mm. tuomalla ikääntyville tietoa sähköisien palvelujen käyttämisestä ja muuttamalla ne positiivisen ajattelun avulla arjen voimavaroiksi. 

Tavoiteltavan vaikutuksena on luoda ikääntyville kyky suoriutua itsenäisesti omassa arjessaan tietoteknisten laitteiden kanssa. Vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ikääntyvien osallisuutta mm. kouluttamalla itsenäiseen toimintaan tietoteknisten laitteiden käytössä sekä edistämällä digiosaamista. Lisätä ikääntyvien tietoturvallisuutta ja oman elämän hallintaa antamalla edellytyksiä toimia turvallisesti tietoyhteiskunnassa sekä kouluttaa ikääntyville perustietoja tietoturvallisuudesta ja lisätä heidän tietämystään tietoturvasta ja tietosuojaan liittyvistä riskeistä. 

Laadullisen tavoiteltava vaikutuksena mukaan toimintaan osallistunut henkilö ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen digitaalisessa toimintaympäristössä ja hän kykenee käyttämään itsenäisesti omalla laitteellaan: verkkopankkia, sähköpostia, somea ja erilaisia valtionhallinnon- sekä muita sähköisiä palveluita.

Tuotokset ja tulokset

Hankkeen tuottamat tuotokset ja uudet asiat: 

1. TUOTOS: Ikäbitti-toiminnan jatkuvuus ja vertaistukitoiminnan kehittäminen.

2. TUOTOS: Ikäbitti-vertaistukikoulutuksien pienryhmäkoulutukset.

3. TUOTOS: Kainuun Tietokoneyhdistys ry on jatkanut jäsentoimintansa ja perustanut Kajaaniin sekä Paltamoon jäsenkerhotoimintaa.

4. TUOTOS: Kainuun Tietokoneyhdistys on pannut alulle IKÄBITTI-vertaistukikoulutukset sekä luonut digiosaamista edistävän toiminnan tämän ympärille.

5. TUOTOS: Nykyisestä toiminnasta saatu asiakaspalaute on ollut positiivista ja vertaistukikoulutuksessa on kehuttu mm. koulutusjärjestelyjä, koulutusmateriaaleja, opetusta sekä rohkaisevaa asennetta.

Koulutusmateriaalit:

Osa 1 Omat laitteet ja internet

Osa 2 Sähköiset palvelut

Osa 3 Arjen hyötypalvelut, some ja sisällön jakaminen

Osa 4 Eväitä eteenpäin ja extraa

6. TUOTOS: Yhteistyö eri järjestöjen välillä.

Hankkeen tuottamat tulokset: 

1. TULOS: Kainuun alueella aloitettujen Ikäbitti-vertaistukikoulutuksien järjestämistä jatketaan ja aiempaan tapaan koulutuksilla edistetään ikääntyvien digiosaamista. Lisäksi Ikäbitti-vertaistukikoulutuksien avulla Kainuun alueelle luotua ikääntyvien digiosaamista edistävää tukiverkostoa ylläpidetään ja kehitetään. Tuloksena on enemmän koulutettuja henkilöitä ja tätä kautta uusia vertaistukihenkilöitä.

2. TULOS: Nykyisestä toiminnasta kerätyn asiakaspalautteen mukaan pienryhmäopastukset ovat tärkeä osa koulutusta ja henkilökohtaista opetusta kaivataan lisää. Pienryhmäopastuksista kerättyjen päiväkirjojen perusteella koulutukset ovat tuoneet apua mm. mobiililaitteiden ja tietokoneiden käyttöön, internetin, sähköpostin ja sähköisten palveluiden käyttöön sekä tietokoneen varmuuskopiointiin. Jatkossa pyritään edelleen tarjoamaan henkilökohtaista opastusta laitteisiin sekä sähköisiin palveluihin liittyvää uutta tietoa.

3. TULOS: Jäsenkerhotoiminta tarjoaa tietotekniikasta kiinnostuneille kohtauspaikan, jossa he voivat tavata toisiaan ja tätä kautta keskustella, oppia uutta sekä jakaa oppimiaan taitojaan. Samalla jäsentoiminta toimii vertaistukihenkilöitä tukevana kohtaamispaikkana.

4. TULOS: Toiminnalla on Kainuun alueella työllistävä vaikutus.

5. TULOS: Vastaajat kokevat sisällön olevan tärkeää ja koulutukset auttavat arjen keskellä olevassa jokapäiväisessä tietoteknisten laitteiden käytössä. Hyvän koulutuksen ansiosta toiminalle syntyy hyvä maine, joka leviää ihmiseltä toiselle.

6. TULOS: Nykyisessä toiminnassa koulutuksia on järjestetty yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Yhteistyö on koettu hyödylliseksi ja tärkeäksi molemmin puolin sekä yhteistyötä pyritään tekemään jatkossakin.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Tulosten hyödyntäminen ja juurruttaminen: 

Tuotosten tuloksena on koulutettu henkilöitä ja tätä kautta uusia vertaistukihenkilöitä. Vuoden 2019 joulukuussa toimintaan saatiin kuusi vertaistukihenkilöä.  Jäsentoiminnassa halukkaat ovat saaneet syvällisemmin omaan tahtiin oppia uusia asioita.

Vaikutusarvioinnin tulokset: 

1. VAIKUTUS: Tuloksen pohjalta Ikäbitti-toiminta edistää Kainuun alueen ikääntyvien digitoimintaa ja tavoittaa tasaisesti n. 200 koulutettavaa vuosittain. Tulos edesauttaa toiminnan jatkuvuutta ja antaa pohjan toiminnan kehittämiselle, jolloin tulevaisuudessa vertaistukihenkilöiden voidaan kasvattaa ja laajentaa digiosaamisen tukiverkostoa.

2. VAIKUTUS: Henkilökohtainen opastus tarjoaa asiakkaalle kohdistettua apua ja edesauttaa hänen digiosaamisen syventymisen. Henkilökohtainen opastus edesauttaa ikääntyvien tietoteknisten laitteitteiden ja sähköisten palveluiden itsenäistä käyttöä.

3. VAIKUTUS: Vaikuttaa pitkällä aikavälillä positiivisesti yhdistyksen jäsenenä olevien digiosaamiseen. Jäsenet ovat kuvailleet toimintaa tärkeäksi ja sen avulla on tullut rohkeutta käyttää tietoteknisiä laitteita sekä sähköisiä palveluita. Käyttämisen kautta on tullut oppia, jota on voinut jakaa myös muille.

4. VAIKUTUS: Pidemmällä ajalla työllistävä vaikutus on mahdollisimman suuri ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti alueen kehitykseen.

5. VAIKUTUS: Pidemmän ajan kuluessa yhä useampi käy IKÄBITTI-vertaistukikoulutuksessa ja heidän jokapäiväinen tietoteknisten laitteiden sekä sähköisten palveluiden käyttötaito paranee.

6. VAIKUTUS: Järjestöjen välinen yhteistyö tiivistyy ja kehittyy, jolloin useat osapuolet hyötyvät Ikäbitti-toiminnasta sekä eri toimijoiden resurssit tulevat hyötykäyttöön. Järjestöissä on myös paljon kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, jolloin kohderyhmää voidaan tavoittaa paremmin.

Liitetiedostot ja linkit