Palvelut tukenasi - kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen Kainuussa.

Kainuun soten (Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö) hanke, joka kestää vuoden 2023 loppuun.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset ikäihmiset. 

Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke | Innokylä (innokyla.fi)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kainuu: Palvelut tukenasi -hanke
Lyhyt kuvaus

Palvelut tukenasi - kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen Kainuussa.

Kainuun soten (Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö) hanke, joka kestää vuoden 2023 loppuun.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset ikäihmiset. 

Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke | Innokylä (innokyla.fi)

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kohderyhmä: Kainuulaiset +65-vuotiaat ikäihmiset, pääpaino yli 75-vuotiaissa.

Päämääränä on

•Kainuulaiset ikäihmiset pärjäävät kotonaan yhteisesti ja moniammatillisesti tuotettavien palvelujen avulla

•Palvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia

•Ennaltaehkäisevä toiminta tukee ikääntyvien terveyttä, hyvinvointia ja muistitoimintaa

Tavoitteena on

•Luodaan kotiin annettavien palvelujen yhtenäinen toimintakokonaisuus ja toimintamallit mukaan lukien kotihoito, asiakas- ja palveluohjaus, ensihoito, perusterveydenhuolto, kotisairaala, kuntoutuspalvelut, mt. ja riippuvuuksien hoito, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö.

Toimiaika

Hanke kestää 31.12.2023 asti.

Toimijat

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana sekä päätoimijana on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Kainuun kunnat ja järjestöt ovat kehittäjäkumppaneita. 

Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen ikäihmisten järjestöjen, seurakuntien, kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden ja alueen oppilaitosten kanssa.

Yhteystiedot:

Pauliina Rovio, projektipäällikkö, puh. 040 6804175

Marjo Kallio, suun­nit­te­li­ja (kokonaisuus), puh. 044 797 4739

Sini Kyllönen, suun­nit­te­li­ja (kuntoutus), puh. 040 682 3175

Piia Tuhkanen, suunnittelija (asiakas- ja palveluohjaus), puh. 040 1588168

etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Pauliina Rovio
Yhteyshenkilön organisaatio
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
pauliina.rovio@kainuu.fi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

14.12.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Vaikka Kainuun soten ikäihmisten palveluja on kehitetty aktiivisesti, kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuus ei ole selkeä eikä toimi vielä integroidusti. Yhteistyötä tehdään, mutta toiminta ei ole systemaattista ja muun muassa geriatrisessa osaamisessa on kehitettävää.

Kainuu kuuluu maan nopeimmin ikääntyviin alueisiin. Yli 65-vuotiaiden osuus (28 %) väestöstä on maan kolmanneksi suurin. Suuret ikäluokat saavuttavat tämän vuosikymmenen alussa 75-vuoden iän ja ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa ikäluokissa kasvaa voimakkaasti. Nämä väestörakenteen muutokset vaikuttavat väistämättä kaikkien sote palvelujen kysyntään ja paine ikäihmisten palveluihin kasvaa.

Kainuun soten ikäihmisten palvelujen tulosalueeseen kuuluu kolme vastuualuetta; palveluohjaus - ja ostopalvelut, kotona asumista tukevat palvelut sekä ympärivuorokautiset hoivapalvelut.

Päämäärä ja päätavoite

Päämääränä on

•Kainuulaiset ikäihmiset pärjäävät kotonaan yhteisesti ja moniammatillisesti tuotettavien palvelujen avulla.

•Palvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia.

•Ennaltaehkäisevä toiminta tukee ikääntyvien terveyttä, hyvinvointia ja muistitoimintaa.

Päätavoitteena on

•Luodaan kotiin annettavien palvelujen yhtenäinen toimintakokonaisuus ja toimintamallit mukaan lukien kotihoito, asiakas- ja palveluohjaus, ensihoito, perusterveydenhuolto, kotisairaala, kuntoutuspalvelut, mt. ja riippuvuuksien hoito, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Asiakas keskiöön

Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä:

•Luodaan yhtenäinen toimintamalli kotona asumisen tukemiseksi.

•Äkillisiä tilanteita varten on määritelty akuuttitilanteiden toimintamalli.

•Turvataan riittävät terveydenhuollon palvelut iäkkäille tiiviissä yhteistyössä HELLÄ –hankkeen kanssa.

•Kehitetään Arkikuntoutusta/kotikuntoutusta.

•Kehitetään muistikuntoutusta, Finger malli, terveyden edistäminen yhdessä kuntien kanssa.

•Parannetaan asiakkaiden, omaisten ja palvelujärjestelmän välistä yhteyden pitoa – sähköiset välineet.

Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan:

•Kehitetään asiakas- ja palveluohjausta, palveluohjauksen koordinoivaa roolia, palvelutarpeen arviointia moniammatillisesti mittareineen, kotihoidon omatyöntekijän työn sisältöä, palvelu- ja hoitosuunnitelman ennakoivuutta.

Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun:

•Vahvistetaan työntekijöiden monialaista osaamista; geriatrista, toimintakyky- ja toimintaympäristön arvioinnin osaamista.

Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla:

•Asiakasosallisuuden vahvistaminen, tiedolla johtaminen, omavalvontasuunnitelmien seurantamalli.

Hankkeen tuotokset:

- Nykytilaselvitys ja kuvauksia kehittämistarpeista ja toimintamalleista.

- Prosessikuvaus ja toimintakokonaisuuden kuva.

- Uudistetut verkkosivustot iäkkäille.

Hankkeen tulokset:

- Iäkkäät saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti.

- Yhteen toimivat toimintamallit.

- Päällekkäisyydet ovat poistuneet palvelun toteuttamisesta.

- On uudistettu organisointi ja johtamisjärjestelmä.

- Akuuttitilanteiden toiminta sujuvaa ja asiakas saa palvelua tarpeen mukaisesti.

- Henkilöstön yhteen toimivuus on parantunut.

- Työntekijöiden osaaminen on lisääntynyt.

- Iäkkäiden toimintakykyä tuetaan monitoimijaisesti.

- Iäkkäät saavat tarvitsemansa apuvälineet oikea-aikaisesti.

- Omavalvontamalli toimii; seuranta on systemaattista ja epäkohtiin puututaan.

- FINGER toimintamalli on otettu käyttöön.

- Palvelutarpeen muutosten ennakointi on vakiintunut työtapa iäkkäiden palveluissa.

Hankkeen vaikutukset:

- Iäkkäiden osallisuus on vahvistunut.

- Iäkkäät asuvat kotona pidempään turvallisesti.

- Moniammatillisuus iäkkäiden palveluissa on vahvistunut.

- Henkilöresurssien käyttö on tehostunut.

- Iäkkään tarvitsemat terveydenhuollon palvelut on turvattu.

- Iäkkäät ja heidän läheisensä löytävät palvelut paremmin.

- Iäkkään terveys, hyvinvointi ja toimintakyky ovat parantuneet.

- kustannustehokkuus on lisääntynyt.

- Palvelut ovat laadukkaampia.

- Tiedonkulku on joustavaa.