Palvelut tukenasi - kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen Kainuussa.

Kainuun soten / Kainuun hyvinvointialueen (Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö) hanke, joka kestää vuoden 2023 loppuun.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset ikäihmiset. 

Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke | Innokylä (innokyla.fi)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kainuu: Palvelut tukenasi -hanke
Lyhyt kuvaus

Palvelut tukenasi - kotona asumista tukevien palvelujen kehittäminen Kainuussa.

Kainuun soten / Kainuun hyvinvointialueen (Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö) hanke, joka kestää vuoden 2023 loppuun.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset ikäihmiset. 

Kansallinen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke | Innokylä (innokyla.fi)

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kohderyhmä: Kainuulaiset +65-vuotiaat ikäihmiset, pääpaino yli 75-vuotiaissa.

Päämääränä on

•Kainuulaiset ikäihmiset pärjäävät kotonaan yhteisesti ja moniammatillisesti tuotettavien palvelujen avulla

•Palvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia

•Ennaltaehkäisevä toiminta tukee ikääntyvien terveyttä, hyvinvointia ja muistitoimintaa

Tavoitteena on

•Luodaan kotiin annettavien palvelujen yhtenäinen toimintakokonaisuus ja toimintamallit mukaan lukien kotihoito, asiakas- ja palveluohjaus, ensihoito, perusterveydenhuolto, kotisairaala, kuntoutuspalvelut, mt. ja riippuvuuksien hoito, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö.

Toimiaika

Hanke kestää 31.12.2023 asti.

Toimijat

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana sekä päätoimijana on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Kainuun kunnat ja järjestöt ovat kehittäjäkumppaneita. 

Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen ikäihmisten järjestöjen, seurakuntien, kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden ja alueen oppilaitosten kanssa.

Yhteystiedot:

Kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen

etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Marita Pikkarainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Kainuun hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
marita.pikkarainen@kainuu.fi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

19.12.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Vaikka Kainuun soten ikäihmisten palveluja on kehitetty aktiivisesti, kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuus ei ole selkeä eikä toimi vielä integroidusti. Yhteistyötä tehdään, mutta toiminta ei ole systemaattista ja muun muassa geriatrisessa osaamisessa on kehitettävää.

Kainuu kuuluu maan nopeimmin ikääntyviin alueisiin. Yli 65-vuotiaiden osuus (28 %) väestöstä on maan kolmanneksi suurin. Suuret ikäluokat saavuttavat tämän vuosikymmenen alussa 75-vuoden iän ja ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa ikäluokissa kasvaa voimakkaasti. Nämä väestörakenteen muutokset vaikuttavat väistämättä kaikkien sote palvelujen kysyntään ja paine ikäihmisten palveluihin kasvaa.

Kainuun soten ikäihmisten palvelujen tulosalueeseen kuuluu kolme vastuualuetta; palveluohjaus - ja ostopalvelut, kotona asumista tukevat palvelut sekä ympärivuorokautiset hoivapalvelut.

Päämäärä ja päätavoite

Päämääränä on

•Kainuulaiset ikäihmiset pärjäävät kotonaan yhteisesti ja moniammatillisesti tuotettavien palvelujen avulla.

•Palvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia.

•Ennaltaehkäisevä toiminta tukee ikääntyvien terveyttä, hyvinvointia ja muistitoimintaa.

Päätavoitteena on

•Luodaan kotiin annettavien palvelujen yhtenäinen toimintakokonaisuus ja toimintamallit mukaan lukien kotihoito, asiakas- ja palveluohjaus, ensihoito, perusterveydenhuolto, kotisairaala, kuntoutuspalvelut, mt. ja riippuvuuksien hoito, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Asiakas keskiöön

Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä:

•Luodaan yhtenäinen toimintamalli kotona asumisen tukemiseksi.

•Äkillisiä tilanteita varten on määritelty akuuttitilanteiden toimintamalli.

•Turvataan riittävät terveydenhuollon palvelut iäkkäille tiiviissä yhteistyössä HELLÄ –hankkeen kanssa.

•Kehitetään Arkikuntoutusta/kotikuntoutusta.

•Kehitetään muistikuntoutusta, Finger malli, terveyden edistäminen yhdessä kuntien kanssa.

•Parannetaan asiakkaiden, omaisten ja palvelujärjestelmän välistä yhteyden pitoa – sähköiset välineet.

Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan:

•Kehitetään asiakas- ja palveluohjausta, palveluohjauksen koordinoivaa roolia, palvelutarpeen arviointia moniammatillisesti mittareineen, kotihoidon omatyöntekijän työn sisältöä, palvelu- ja hoitosuunnitelman ennakoivuutta.

Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun:

•Vahvistetaan työntekijöiden osaamista

Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla:

•Asiakasosallisuuden vahvistaminen, tiedolla johtaminen, omavalvontasuunnitelmien seurantamalli.

Hankkeen tuotokset:

- Nykytilaselvitys ja kuvauksia kehittämistarpeista ja toimintamalleista.

- Prosessikuvaus ja toimintakokonaisuuden kuva.

- Uudistetut verkkosivustot iäkkäille.

Hankkeen tulokset:

- Iäkkäät saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti.

- Yhteen toimivat toimintamallit.

- Päällekkäisyydet ovat poistuneet palvelun toteuttamisesta.

- On uudistettu organisointi ja johtamisjärjestelmä.

- Akuuttitilanteiden toiminta sujuvaa ja asiakas saa palvelua tarpeen mukaisesti.

- Henkilöstön yhteen toimivuus on parantunut.

- Työntekijöiden osaaminen on lisääntynyt.

- Iäkkäiden toimintakykyä tuetaan monitoimijaisesti.

- Iäkkäät saavat tarvitsemansa apuvälineet oikea-aikaisesti.

- Omavalvontamalli toimii; seuranta on systemaattista ja epäkohtiin puututaan.

- FINGER toimintamalli on otettu käyttöön.

- Palvelutarpeen muutosten ennakointi on vakiintunut työtapa iäkkäiden palveluissa.

Hankkeen vaikutukset:

- Iäkkäiden osallisuus on vahvistunut.

- Iäkkäät asuvat kotona pidempään turvallisesti.

- Moniammatillisuus iäkkäiden palveluissa on vahvistunut.

- Henkilöresurssien käyttö on tehostunut.

- Iäkkään tarvitsemat terveydenhuollon palvelut on turvattu.

- Iäkkäät ja heidän läheisensä löytävät palvelut paremmin.

- Iäkkään terveys, hyvinvointi ja toimintakyky ovat parantuneet.

- kustannustehokkuus on lisääntynyt.

- Palvelut ovat laadukkaampia.

- Tiedonkulku on joustavaa.

Tuotokset ja tulokset

Kainuu kuuluu maan nopeimmin ikääntyviin alueisiin. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on maan kolmanneksi suurin. Suuret ikäluokat saavuttavat tämän vuosikymmenen alussa 75- vuoden iän ja ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa ikäluokissa kasvaa voimakkaasti. Nämä väestörakenteen muutokset vaikuttavat väistämättä kaikkien sote-palvelujen kysyntään ja paine ikäihmisten palveluihin kasvaa.

Kainuussa ikäihmisten säännöllisten palvelukokonaisuuksien piiriin kuuluu kaikkiaan reilut 20 prosenttia yli 75-vuotiaista. Kotona asuvia ikäihmisiä on noin 92 prosenttia kaikista 75-vuotta täyttäneistä. Heistä säännöllistä kotihoitoa saa noin 15 prosenttia, mikä on maan suurimpia osuuksia. 

Vaikka Kainuussa ikäihmisten palveluja ja palvelurakennetta olikin kehitetty myös jo aiemmin aktiivisesti ja eri toimijat tekivät yhteistyötä keskenään, ei toiminta ole ollut systemaattista eikä se ole toiminut  integroidusti. Ikääntyvän väestön kasvun ja sitä myötä kasvavan palveluntarpeen sekä talouden reunaehtojen valossa esille nousi tarve koota Kainuun ikäihmisille kotiin annettavat palvelut kokonaisuudeksi, jossa synkronoidaan eri toimijoiden palvelut yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Palvelut tukenasi- hankkeen aikana toteutetut, hankesuunnitelman mukaiset tavoitteelliset toimenpiteet tuotoksineen ja toimintamalleineen tukevat kukin osaltaan hankkeen päätavoitteen ja päämäärän toteutumista. Kehitetyt toimintamallit ja tuotokset linkittyvät toisiinsa ja muodostavat näin ollen yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden sekä vahvistavat kukin osaltaan sitä, että kainuulaiset ikäihmiset pärjäävät kotonaan. 

Hankkeen myötä Kainuun hyvinvointialueen toimintamallit ja toimintatavat kotona asuvien ikäihmisten palveluissa ovat yhtenäistyneet. Hankkeessa kehitystyötä on tehty kaikissa sen tavoitekokonaisuuksissa osallistaen siihen aktiivisesti mukaan niin ammattilaisia, hankkeen kohderyhmää eli kainuulaisia ikäihmisiä kuin myös esimerkiksi kunta- ja järjestötoimijoita. Tämä edesauttaa kehitettyjen toimintamallien ja tuotoksien jalkautumista sekä varmistaa samalla sitä, että kehityt toimintamallit ovat toimivia, käyttökelpoisia ja arjen läheisiä.

Palvelut tukenasi -hankkeen kehitystyön tuloksena kainuulaiset ikäihmiset saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti, jota varmistavat osaltaan esimerkiksi hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista RAI-kokonaisuuden selkeyttäminen ikäihmisten palveluissa ja asiakasohjauksessa-toimintamalli kuin myös Erityistä tukea tarvitsevan ikäihmisen tunnistaminen ja toimintamalli sekä Kotihoidon omatyöntekijän työn tarkentaminen Kainuussa-toimintamalli.  Riittävien terveydenhuoltopalveluiden turvaaminen iäkkäille asiakkaille -toimintamalli vastaa myös omalta osaltaan palveluiden oikea-aikaisuuteen ja tarpeen mukaisuuteen.

Hankkeessa kehitetyn Akuuttitilanteiden toimintamallin ja sen pohjalta toimintansa syyskuussa 2023 aloittaneen Akuutti kotisairaala ja tilannekeskus -yksikön myötä kiireettömien akuuttitilanteiden toiminta on sujuvaa ja asiakas saa palvelua tarpeen mukaisesti tarkoituksenmukaisimman ammattilaisen toimesta. Kyseisen toimintamallin myötä myös henkilöstön yhteen toimivuus on parantunut, sillä toimintamalli sisältää muun muassa ammattilaisten konsultaatio toimintamallin. 

Monet muutkin hankkeen toimenpiteet ovat edes auttaneet sitä, että henkilöstön yhteen toimivuus on parantanut samoin kuin sitä, että päällekkäisyydet ovat poistuneet palvelujen toteuttamisesta. Edellä mainitun toimintamallin lisäksi esimerkiksi Vahvempaa moniammatillista yhteistyötä ja osaamista draaman avulla-toimintamallin tuloksena henkilöstö ymmärtää paremmin toistensa tehtävänkuvia ja vastuita, joka vähentää päällekkäisyyksiä palveluissa. 

Viimeksi mainittu toimintamalli vahvistaa henkilöstön osaamista. Hankkeen tuloksena henkilöstön osaaminen on vahvistunut myös moniammatillisissa työpajoissa ja erilaisissa henkilöstölle järjestetyissä koulutuksissa, joista mainittakoon esimerkiksi Akuuttitilanteiden toimintamallin – jalkauttamiseksi ja yhteisen ymmärryksen ja osaamisen vahvistamiseksi järjestetyt ja hankkeen toteuttamat koulutukset koko kotihoidon ja kotisairaalan henkilöstölle.

Hankkeessa kehitettiin Aivoterveyttä tukea elintapaohjauksella – Kainuulaistettu FINGER-toimintamalli, jota myös ehdittiin pilotoida hankkeessa syksyn 2023 aikana. Valitettavasti päätöstä siitä, otetaanko toimintamalli pysyvästi käyttöön Kainuun hyvinvointialueella ei hankkeen aikana ehditty saada. Kyseinen toimintamalli on yksi esimerkki hankkeessa toteutetuista ja arkeen juurrutettavista toimintamalleista, joiden avulla iäkkäiden toimintakykyä tuetaan monitoimijaisesti. 

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Hankkeessa tehtiin kehittämistyötä koko hankkeen ajan siten, että kehittämistyön keskiössä oli kainuulainen kotona asuva ikäihminen. Hankkeessa tehdyt toimenpiteet ja eri toimijoiden kanssa hankkeen johdolla tehdyn aktiivisen yhteiskehittämisen tuloksena syntyneet toimintamallit ja muut tuotokset vastaavat Kainuun alueella ja hankesuunnitelmassa tunnistettuun tarpeeseen yhtenäistää ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut kokonaisuudeksi, jossa eri toimijoiden palvelut toimivat yhteen, yhtenäisten reunaehtojen mukaisesti. 

Tarkasteltaessa hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja, tuotoksia ja muita sen aikana toteutettuja toimenpiteitä, voidaan todeta, että niillä on monia vaikutuksia. Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja tuotoksien käyttöönoton ja jalkautumisen myötä iäkkäiden terveys, toimintakyky ja hyvinvointi parantuvat. Kainuulaiset ikäihmiset myös asuvat kotonaan pidempään turvallisesti. Vaikka useita hankkeen toimintamalleja ja tuotoksia ei ollakaan ehditty vielä pitkään kokeilla käytännössä, voidaan jo tässä vaiheessa todeta, että hankkeen vaikutuksesta moniammatillisuus iäkkäiden palveluissa vahvistuu, samoin kuin henkilöresurssien käyttö tehostuu. Hankkeen myötä iäkkäiden kotona asumista tukevat palvelut ovat laadukkaampia. Näillä kaikilla on väistämättä vaikutusta myös siihen, että kustannustehokkuus lisääntyy. 

Hankkeen vaikuttavuutta voidaan arvioida vasta myöhemmin, kun siinä kehitetyt toimintamallit ja muut tuotokset ovat olleet pidempään käytössä. Hankkeen vaikutuksia ja vaikuttavuutta lisää muun muassa se, että hankkeen toimintamallit ja tuotokset sekä niihin liittyvät huomiot on saatettu Kainuun hyvinvointialueen johtoryhmän tietoon ja kehitettyjen toimintamallien sekä tuotosten jalkauttamistyötä on tehty aktiivisesti hankkeen toimesta. Tämän lisäksi esimerkiksi osalle hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä on jo olemassa jatkumo Kestävän kasvun Kainuu 2-hankkeessa.

Liitetiedostot ja linkit