Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kohti maakunnallista sotea Pirkanmaalla - KOMAS
Lyhyt kuvaus

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

KOMAS-hankekokonaisuudessa on tarkoitus organisoida seuraavat valmistelukokonaisuudet:

 1. Hankekokonaisuuden, ml. Tulevaisuuden sote-keskus sekä järjestämisvastuun siirron valmistelu, hankehallinto ja koordinaatio eli hankkeen johto, taloushallinto, seuranta ja arviointi sekä tiedotus.
 2. Sote-palveluiden järjestämistehtävän ja ohjauksen kehittäminen ja yhtenäistäminen
 3. Digitaalisten välineiden hyödyntäminen toimintatapojen uudistamisessa ja yhtenäistämisessä

Tavoitteena on rakentaa Pirkanmaan valmius sellaiseksi, että sote-uudistus on mahdollista aloittaa valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. Myönnetyt valmistelumäärärahat käytetään suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Jatkamme Järjestämisen käsikirjan valmistelua sote-mallin mukaiseksi aiempaa valmistelua hyödyntäen. Jatkamme myös ict-järjestelmien ja digitaalisten palvelujen kehittämistä.

Rakenneuudistushanke kytkeytyy tiiviisti Tulevaisuuden sote-keskushankkeen toimintaan. Palvelujen kehittämisestä kootaan tietoa ja kokemuksia myös järjestämisen näkökulmasta. Tärkeää on saada näkemys siitä, miten palvelutuotannon kehittäminen vaikuttaa palvelujen järjestämiseen ja siinä tehtäviin valintoihin ja päinvastoin.

Sote-palvelujen järjestämisessä on kyse siitä, miten maakunta parhaalla mahdollisella tavalla edistää kansalaisten monipuolista hyvinvointia ja vastaa jäsentensä palvelutarpeisiin annettujen resurssien puitteissa tehokkaasti, tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Tämä pitää tehdä niin, että maakunnan toiminnan legitimiteetti säilyy ja vahvistuu niin poliittisen päätöksenteon kuin kansalaisten suoremman osallistumisen kautta.

Haluamme olla valmistelussa avoimia ja lähellä maakunnan jäseniä. Panostamme viestintään oikea-aikaisesti, avoimesti ja ymmärrettävästi. Viestintä on monikanavaista ja tukee toimia osallistumisen lisäämiseksi uudistuksen valmistelussa. Tämä vaatii asianmukaista panostamista viestinnän resursseihin.

Pirkanmaan koko maakunta on mukana tässä rakennevalmistelussa.

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021

Toimenpiteet on vaiheistettu seuraavasti:

Vaihe 1. 06/20 – 12/20

 • luodaan valmistelun hallinto- ja talousrakenteet, PMO-toiminto ja viestintäsuunnitelma
 • selvitetään järjestämisen mallit ja osa-alueet, jotka tukevat organisointitavasta riippumatta sote-palvelujen järjestämistä. Nämä laaditaan yhdessä Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kanssa. Tarkastelut mm. palveluverkon periaatteista, hoitoketjuista ja integraatiosta
 • kartoitetaan siirtyvien toimintojen (henkilöstö, sopimukset, tilat, talous) valmistelutilanne ja päivitetään tietopohjaa
 • viestintä ja osallistumissuunnitelmien laadinta
 • laaditaan tarkennetut työsuunnitelmat seuraavaan vaiheeseen
 • tarkennetaan hankevalmistelun talousarvio, toimenpiteet ja rekrytointisuunnitelma
 • osallistutaan valtakunnalliseen valmisteluun

Vaihe 2. 12/20 - 10/21

 • Valmistellaan järjestämisvastuun siirtoon liittyviä tehtäviä
 • Tärkeimmät osa-alueet ovat:
  • henkilöstön siirto
  • talous ja rahoitus
  • sopimusten siirto
  • omaisuuden siirrot
 • Näistä osa-alueista tehdään tietopohjan päivitys edelliseen valmisteluun, kerätään uudet ja puuttuvat tiedot, laaditaan siirtosuunnitelmat yhdessä kuntien ja muiden luovuttavien tahojen kanssa. Tarkempi työsuunnitelma laaditaan kun lainsäädännön sisältö ja aikataulu tarkentuvat.
Toimijat

Kunnat, poliittiset piirijärjestöt, henkilöstöjärjestöt, yritykset ja kolmas sektori, asiakkaat

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tiina Konttajärvi
Yhteyshenkilön organisaatio
Pirkanmaan liitto
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tiina.konttajarvi@pirkanmaa.fi

Luotu

17.09.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Päämäärä ja päätavoite

KOMAS-hankkeen osa-alueet muodostuvat kolmesta osasta:

 • vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio
 • johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
 • toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

Kokonaistavoitteena on varmistaa järjestämistehtävien asianmukainen valmistelu kohti sote-maakuntaa. Pirkanmaalla on hyvä käsitys järjestämisen kokonaisuudesta, laadittiinhan edellisen valmistelun Järjestämisen käsikirja suurelta osin Pirkanmaalla.

Tavoitteena on myös koko valmistelukokonaisuuden hankekoordinaatio ja -hallinto. Tämä tarkoittaa valmistelun johtamista, hankkeiden etenemisen seurantaa ja raportointia, taloushallintoa ja maksatuksia sekä hankkeen arviointia. Viestintä on tärkeä osa tätä kokonaisuutta.

Tavoitteena on varmistaa, että Pirkanmaalla voidaan siirtää sote- ja pela-palvelujen järjestämisvastuu maakunnalle lainsäädännön mukaisessa aikataulussa. Pirkanmaa hyödyntää täysimääräisesti edellisen kauden valmistelussa laadittua Järjestämisen käsikirjaa. Tavoitteena on jatkaa sen mukaista valmistelua niin, että aiempaa työtä arvioidaan ja sovitetaan uudistuksen mukaiseen sote-järjestämismalliin. Keskeistä on määritellä järjestämisen ja tuotannon välinen ohjaussuhde ja työnjako. Toinen kokonaisuus on järjestäjän ohjausprosessin kehittäminen poliittisesta ohjauksesta talousarvioon.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Odotetut tulokset valmistelusta ovat seuraavat:

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio:  

 • Toimiva ja tehokas hankehallinnointi ja koordinaatio tuottaa varman pohjan valmistelulle. Hankehallinnoinnin vaatimat taloushallinnon ja raportoinnin tehtävät tehdään ajallaan ja täsmällisesti. Viestintä tukee laajasti uudistuksen tavoitteita Pirkanmaalla. Osallistumisen edellytykset ovat toimivat ja sidosryhmien (kunnat, järjestöt, yritykset, henkilöstö) osallistuminen on toimivaa ja vaikuttavaa.
 • Siirtosuunnitelmat on tehty ja valmius henkilöstön, talouden, sopimusten ja omaisuuden siirtoon on hyvä. Kerätty tietoaineisto tukee järjestäjän tehtävien suunnittelua ja toimeenpanoa johtamisen ja ohjauksen kehittämisen osa-alueella.

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen: 

 • Palvelutuotannon ohjaus: Linjaukset ja mallit palvelutuotannon ohjausmekanismeista ja -järjestelmistä, palveluverkkosuunnitelma ja strategisista hankinnoista, suunnitelmat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä yhdessä kuntien kanssa. Nämä palvelevat käynnistyvät maakunnan päätöksenteon valmistelua.
 • Rakenne ja johtamisjärjestelmä: Suunnitelmat maakunnan talouden, henkilöstöpolitiikan, johtamisjärjestelmän, ml. tiedolla johtaminen ja maakunnan TKIO-toiminnan ratkaisuiksi, maakunnan turvallisuusasiat
 • Valmistelun tukitoiminnot: valmistelun aikainen työ, kokonaisarkkitehtuuri suunnitteluvälineenä, osallistuminen ja viestintä, yhteistyöalueasiat

Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

 • Asukkaiden digitaaliset asiointimahdollisuudet paranevat tai sitten kehitetään valmiuksia ja kyvykkyyksiä yhtenäistää ja yhdenmukaistaa Pirkanmaan alueella tuotettavia sosiaali- ja terveyspalveluita. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat asukkaiden ja asiakkaiden omatoimisuuden ja palvelujen paremman saatavuuden. Yhdenmukaiset Pirkanmaan laajuiset ratkaisut yhtenäistävät toimintatapoja Pirkanmaalla ja mahdollistavat samankaltaiset palvelut kaikille maakunnan asukkaille.
 • Kaikista tämän osa-alueen toteutuksista tulee seuraamaan taloudellisia kustannuksia. Suorat tietojärjestelmiin liittyvät kustannussäästöt tulevat olemaan verrattain pieniä. Osa-alueen toteutuksilla tulee sen sijaan epäsuoria hyötyjä, kun toimintamalleja voidaan yhdenmukaistaa sekä tarjota asiakkaille matalan kynnyksen digitaalisia palveluratkaisuja. Nämä panostukset tulevat mahdollistamaan tulevaisuuden palvelujen tarjoamisen, siten että henkilöstön lisäämisen paine ei kasva samalla tavalla kuin ilman kehittämistoimenpiteitä.
Pirkanmaa soteuudistus logo

Aihealueet

Järjestäminen