Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää viestintää sekä julkaisu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä antaa neuvontaa.

Yhdistyksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä tukemalla verkostotyöskentelyä. Yhdistys tuottaa myös tietoa ja lisää osaamista järjestämällä alueellisia, maakunnallisia ja kansallisia koulutuksia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Lyhyt kuvaus

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää viestintää sekä julkaisu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä antaa neuvontaa.

Yhdistyksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä tukemalla verkostotyöskentelyä. Yhdistys tuottaa myös tietoa ja lisää osaamista järjestämällä alueellisia, maakunnallisia ja kansallisia koulutuksia.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.

 

Toimiaika

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on toiminut jo yli 65 vuotta. Yhdistyksen perustamisesta päätettiin 17.6.1951 Lapin läänin kunnille järjestetyillä huoltopäivillä. Lapin Huoltoväen yhdistys perustettiin 30.3.1952 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 8.9.1952.

Toimijat

Yhdistyksen hallituksessa on kahdeksan varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Lisäksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Yhdistyksessä työskentelevä henkilöstö 1.1.2023:

Toiminnanjohtaja - hallinto

Järjestökoordinaattori - Lapin järjestörakenne

Verkostoluotsi - Lähellä.fi -verkosto

Tekninen asiantuntija - Lähellä.fi -verkosto

Järjestöavustaja - Paikka auki

Hankekoordinaattori - VASA 2 Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle (osatoteuttaja)

Järjestöasiantuntija - Järjestöjen sote-muutostuki (osatoteuttaja)

 

Toimimme Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan sekä sen alaisen työvaliokunnan sihteerinä.

Koordinoimme lisäksi seuraavia verkostoja:

Tiedontuotannon verkosto

Lapin järjestöjen viestintäverkosto

Kokemusosaamisen verkosto

Lapin alueverkosto

STEA-verkosto

Lapin järjestöjohtajien verkosto

Lapin järjestöjen digiverkosto

Oppijäryt

Lapin kuntien järjestöyhdyshenkilöiden verkosto

Yhdistys tarjoaa myös harjoittelumahdollisuuksia ja opinnäytetyöaiheita erityisesti ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille. 

Keskisiä yhteistyökumppaneita järjestötoimijoiden lisäksi ovat kaikki Lapin kunnat, Lapin alueviranomaiset, Sairaanhoitopiirit, Poske ja oppilaitokset.

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Virpi Nevalainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
virpi.nevalainen@lapinsote.fi

Tekijä

Tanja Sälevä

Luotu

24.06.2020

Viimeksi muokattu

17.03.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

MISSIONA TUKI JA VAIKUTTAMINEN

Missiomme on toimia vaikuttajana ja tukea sosiaali- ja terveysalan toimijoita ja kumppaneita tuottamalla edelläkävijänä tietoa sekä luomalla viestinnän, keskustelun, oppimisen, verkostoitumisen ja osallisuuden paikkoja yhdessä järjestöjen kanssa.

VISIONA EDELLÄ KULKEVA JA VAKIINTUNUT JÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖ

Järjestömme on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja, joka tuottaa tietoa ja edistää alueellista yhteistyötä siten, että keskiössä on lappilainen ihminen.

ARVOT OHJAAVAT TOIMINTAAMME

Osallisuus: Teemme työtä, jotta ihmisillä ja järjestöillä on mahdollisuuksia olla osallisena ja mukana vaikuttamassa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Luomme toiminnallamme mahdollisuuksia avoimeen, sektorirajat ylittävään yhteistyöhön lappilaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.

Luotettavuus: Edistämme Lapissa asuvien hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Toimimme vaikuttavana ja luotettavana asiantuntijana lappilaisille järjestöille.

Yhdenvertaisuus: Meille on tärkeää ihmisten yhdenvertaisuus, järjestöjen välinen yhdenvertaisuus ja alueellinen yhdenvertaisuus. Vaikuttamistyömme pohjautuu oikeudenmukaisuuteen ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Edelläkävijyys: Katsomme rohkeasti ja avoimesti tulevaisuuteen. Tuotamme, kokoamme ja välitämme tietoa sekä vahvistamme kehittämistoiminnallamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä.

Päämäärä ja päätavoite

YHTEISTYÖTÄ JA OSALLISUUTTA

Lappilaisten yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen

• Yhdistysten osaamisen vahvistaminen tarjoamalla mm. tukea, ohjausta, toimitiloja ja lappilaiset.fi -verkkopalvelun. Yhdistykset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Järjestöjen välisen yhteistyön edistäminen ja kehittäminen koulutuksissa, verkostoissa, tapahtumissa ja erilaisilla foorumeilla
• Yhteistyörakenteiden luominen, vahvistaminen ja ylläpitäminen kolmannen sektorin toimijoiden välillä sekä julkisen ja kolmannen sektorin kesken paikallisesti, seutukunnallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti

Kuntien ja järjestöjen yhdessä tekemisen tukeminen ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

• Järjestöjen välisen kumppanuuden ja verkostojen vahvistaminen toimintaa koordinoimalla sekä hyviä malleja kehittämällä, levittämällä ja käyttöönottoa tukemalla
• Kuntien kannustaminen järjestöyhteistyön vahvistamiseen: järjestöyhdyshenkilöiden nimeämiseen, yhteistyöasiakirjojen tekemiseen ja paikallisten yhdistysten toimintaedellytysten vahvistamiseen
• Kuntien ja järjestöjen tukeminen toimimaan aidon, yhdenvertaisen ja sopimuksellisen kumppanuuden periaattein

Järjestöjen asiantuntijaroolin vahvistaminen yhteiskunnassa

• Järjestöillä olevan asiantuntijuuden esille tuominen, jotta järjestöjen asiantuntijuus tunnistetaan ja tunnustetaan yhteiskunnassa. Järjestöt ovat mukana maakunnan ja kuntien strategisessa suunnittelussa, esimerkiksi hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat
• Yhdistyksen roolin vahvistaminen järjestötoiminnan asiantuntijana hankkimalla ajantasaista tietoa järjestöjen toiminnasta sekä tuomalla sitä esiin sosiaali- ja terveyspoliittisessa vaikuttamistyössä

TIETOA JA VAIKUTTAMISTA

Järjestölähtöisen tiedontuotannon vahvistaminen Lapissa

• Lappilaisen järjestötoiminnan ja sen vaikuttavuuden esille tuominen, paikallisen ja maakunnallisen järjestölähtöisen tiedontuotannon mahdollistamisen avulla (perusjärjestötieto, asiantuntijatieto ja kokemustieto)
• Järjestöjen tasavertaisen tavoitettavuuden ja tiedon välitämisen mahdollistaminen mm. ajantasaista lappilaista järjestörekisteriä ylläpitämällä
• Järjestöissä olevan kokemus- ja asiantuntijatiedon roolin vahvistaminen kokoamalla ja välittämällä tietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kokemustiedon käytön mallintaminen ja laajentaminen strategisessa suunnittelussa sekä palveluissa ja niiden kehittämisessä

Kansalaisten hyvinvointiin tähtäävän sosiaali- ja terveyspolitiikan edistäminen, erityisesti aluelähtökohdat huomioon ottaen

• Vaikuttaminen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, toiminnan ja verkostojen kautta
• Järjestötoimintaan vaikuttavien ilmiöiden ja toimintaympäristön muutosten tunnistaminen, tiedon kokoaminen ja analysoiminen sekä keskusteluihin tuominen. Aktiivinen viestintä ja järjestöjen osallisuuden mahdollistaminen keskusteluissa
• Yhdistysten näkyvyyden lisääminen monipuolisella viestinnällä ja esimerkiksi toimeksi.fi -verkkopalvelun kautta (toimii myös linkkinä viranomaisten tietokokonaisuuksiin)

Toimiminen kansalaisten ja yhdistysten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden uudistuksessa

• Järjestöneuvottelukunnan ja sen verkostojen tukeminen ja kehittäminen toimimaan lappilaisen järjestökentän yhteisenä vaikuttamistoimielimenä
• Kansalaisten ja yhdistysten äänen vaikuttava kuuleminen uudistamistyössä. Järjestöjen kokoaminen,
• yhteistyön koordinointi, työryhmissä toimiminen ja aktiivinen viestintä

Nämä toimenpiteet toteuttamalla varmistamme yhdistyksen omat toimintaedellytykset:
• Vakaan ja riittävän rahoituksen varmistaminen eri rahoituskanavia hyödyntämällä
• Yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut osaava hallitus ja henkilökunta
• Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen koulutusten ja työhyvinvointiin panostamalla
• Toimivat johtamisen rakenteet strategiselta tasolta operatiiviselle tasolle ja oman työn johtamiseen

ARVIOINTI

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallituksen tehtävänä on varmistaa, että yhdistyksen toiminta pohjautuu strategiaan. Kaikkien yhdistyksen toiminta- ja hankesuunnitelmien tulee olla yhdistyksen strategiaa tukevia. Toiminta- ja hankesuunnitelmissa esitetään vuosittaiset tavoitteet toiminnalle, ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosikertomuksissa ja -selvityksissä. Yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle vuodelle laaditaan ja hyväksytään vuosikokouksessa. Koko yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelman lisäksi yhdistyksen hankkeilla on omat toiminta- ja taloussuunnitelmat. Yhdistyksen edellisen vuoden toiminta raportoidaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen muodossa, ja hyväksytään vuosikokouksessa keväisin. Hankkeille laaditaan omat toimintakertomukset ja vuosiselvitykset, jotka toimitetaan rahoittajalle.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset
  • Lappilaisten yhdistysten toimintaedellytykset paranevat
  • Kunnat ja järjestöt toimivat aidossa kumppanuudessa Lapin ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
  • Järjestöjen asiantuntijarooli vahvistuu yhteiskunnassa
  • Järjestötieto on luonteva osa muita tietokokonaisuuksia
  • Kansalaisilla on mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kuntien päätäksentekoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen
  • Lappilaisten ihmisten hyivnvointi vahvistuu